nagłówek strony  
 
Dzisiaj jest piątek, 9 października 2015 roku
Aktualności

18. stycznia 2010 r.

Wizyta Cezarego Grabarczyka, Ministra Infrastruktury w Toruniu

Do Torunia, na zaproszenie władz samorządowych województwa przyjechał Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk.

W spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim uczestniczyli parlamentarzyści, prezydenci miast i liderzy samorządów lokalnych z całego regionu. Tematem spotkania były inwestycje infrastrukturalne województwa kujawsko-pomorskiego.

Minister z zadowoleniem podkreślił, że obecnie nasze województwo staje się największym placem budowy dróg w Polsce.

Parlamentarzystów włocławskich reprezentował Senator RP Andrzej Person, który zabiega o zwiększenie dofinansowania przebudowy włocławskiej „jedynki”.

Wizyta ministra Grabarczyka w Toruniu była, więc kolejną okazją do rozmowy o „jedynce”. Minister Grabarczyk potwierdził, że Włocławek, na przebudowę prawie piętnastokilometrowego odcinka drogi krajowej numer jeden, otrzyma z unijnej kasy, co najmniej połowę całej kwoty potrzebnej na inwestycję, czyli ok. 134 milionów złotych. 

   
   


11. i 13. stycznia 2010 r.i

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad komisji:
- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
- Sprawy różne.

 


12. stycznia 2010 r.

Wystawa Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919

W Senacie, z okazji 90. rocznicy nawiązania w 1919 r. stosunków dyplomatycznych między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, została otwarta wystawa Stany Zjednoczone Ameryki w polskiej historiografii i publicystyce 1764-1919

Inicjatorem zorganizowania wystawy był senator Andrzej Person, a przygotowała ją Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Otwierając wystawę, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił jej walor edukacyjny i wyraził nadzieję, że zainteresuje ona młodzież odwiedzającą Senat. Ambasador Stanów Zjednoczonych Lee Feinstein zwrócił uwagę na wspólne podstawowe wartości zawarte w konstytucji amerykańskiej i w Konstytucji 3 maja. Podkreślił też udział Polaków w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych.

Ekspozycja prezentuje materiały związane z polską historiografią i publicystyką poświęconą Stanom Zjednoczonym, począwszy od opinii o rewolucji amerykańskiej, a skończywszy na wiadomościach o otwarciu poselstw w stolicach obu krajów.

Na kilkudziesięciu planszach można obejrzeć m.in. reprodukcje najważniejszych aktów związanych z historią Stanów Zjednoczonych i ich polskie odpowiedniki. Dużo miejsca poświęcono także losom Polaków w Stanach Zjednoczonych - emigracji politycznej po powstaniu listopadowym i emigracji zarobkowej. Prezentowanym materiałom towarzyszy bardzo bogata ikonografia.

Wystawę można oglądać do 12 lutego 2010 r.

 

  


11-13 stycznia 2010 r.

47. posiedzenie Senatu

Izba wprowadziła 16 poprawek do ustawy budżetowej na rok 2010, uchwalonej 18 grudnia 2009 r. przez Sejm.

Regulacja zakłada, że deficyt budżetowy nie przekroczy 52 214 216 000 zł. Dochody mają wynieść 248 868 601 000 zł, wydatki - nie więcej niż 301 082 817 zł. Przychody z prywatyzacji osiągną około 25 mld zł. Ministerstwo Finansów przewiduje, że w 2010 r. z podatków ma wpłynąć do budżetu ponad 223 mld zł, z tego z VAT - 106,2 mld zł, z akcyzy - 53 mld zł, z podatku od hazardu - 1,5 mld zł, CIT - 26,3 mld zł, PIT - 36 mld zł.

Uchwalając budżet na 2010 r., Sejm przyjął 10 poprawek, m.in. przewidującą zmniejszenie o ponad 150 mln zł dotacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniądze te mają m.in. powiększyć o 120 mln zł rezerwę celową na dopłaty do paliwa rolniczego. Sejm przyjął także jedną poprawkę, zakładającą zwiększenie wartości kosztorysowej budowy nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim z 1 mld 88 mln zł do 1 mld 529 mln zł.
Pracująca w Senacie nad ustawą budżetową Komisja Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem 13 poprawek, m.in. za upoważnieniem ministra finansów do udzielenia Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych pożyczki w wysokości do 5,5 mld zł na wypłatę świadczeń gwarantowanych. Inna zaproponowana poprawka przewidywała zmniejszenie o 474 tys. zł tegorocznych wydatków Kancelarii Senatu. Kwota ta ma zostać przekazana na bieżące wydatki archiwów państwowych. Akceptację komisji budżetu uzyskała ponadto poprawka zgłoszona przez Komisję Rolnictwa, zmierzająca do zwiększenia o 31 mln zł odpisu na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, m.in. kosztem zmniejszenia wydatków na zasiłki pogrzebowe z KRUS.
Podczas debaty na posiedzeniu Izby poparcie ustawy zadeklarowali senatorowie z PO, a negatywnie ocenili ją senatorowie z opozycji.
Minister finansów Jan Vincent-Rostowski zapowiedział w trakcie debaty, że ewentualne wyższe wpływy budżetu nie spowodują, że rząd zwiększy wydatki państwa. Minister uznał budżet na 2010 rok za ostrożny i odpowiedzialny. Zastrzegł jednak, że trzeba pamiętać, iż gospodarka światowa jeszcze w pełni się nie ustabilizowała. Powinniśmy zakładać, że istnieje możliwość jeszcze jakiegoś dalszego szoku zewnętrznego. Ja nie przewiduję tzw. drugiej fali kryzysu, (...) ale powinniśmy się na nią przygotować. Dlatego zakładamy ostrożny poziom wzrostu gospodarczego w 2010 r. - powiedział minister. Zaapelował do senatorów, by maksymalnego poziomu deficytu nie mylić z najbardziej prawdopodobnym poziomem. Dodał, że deficyt, z którym kończy się rok, jest prawie zawsze niższy od zapisanego w ustawie budżetowej.
Według ministra następna faza rozwoju gospodarczego Europy będzie związana z problemami finansów publicznych w wielu krajach. Powinniśmy zrobić wszystko, co możemy, aby mieć jak najmniejszy deficyt w roku 2010 i następnych latach. Wobec tego rząd nie przewiduje możliwości zwiększania jakichkolwiek wydatków na skutek tego, że mamy wyższe dochody - stwierdził minister finansów. Zapowiedział także, że do końca stycznia powinien zostać przedstawiony program konsolidacji sektora finansów publicznych. Jednym z jego kluczowych elementów będzie reguła wydatkowa, która w bardzo rygorystyczny sposób ograniczy wzrost wydatków publicznych w latach 2011-2013. Będzie ona obowiązywała nie tylko na poziomie ogólnych, ale także szczegółowych wydatków przewidzianych przez nowe ustawy.
Senatorowie zaproponowali ogółem 39 poprawek do ustawy budżetowej.
Za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy budżetowej z 16 zmianami głosowało 55 senatorów, 38 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

 Senatorowie zadecydowali m.in. o zwiększeniu wydatków majątkowych Agencji Wywiadu o 22 mln zł. Zwiększono także limit przyrostu zadłużenia z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych o 5 mld zł oraz upoważniono ministra finansów do udzielania pożyczek Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę świadczeń gwarantowanych do 5,5 mld zł.
 Zgodnie z inną przyjętą poprawką zwiększono o 31 mln zł odpis na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z przeznaczeniem m.in. na realizację programów w ramach pożyczki Banku Światowego, dostosowanie systemów KRUS do nowych rozwiązań organizacyjnych i dostosowanie do dyrektywy dotyczącej Pojedynczego Punktu Kontaktowego.
 Izba postanowiła także zmniejszyć wydatki majątkowe Kancelarii Senatu o 474 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące archiwów państwowych.
 Senat zwiększył o 300 tys. zł wydatki bieżące Urzędu do spraw Cudzoziemców kosztem zmniejszenia wydatków przeznaczonych na pomoc dla cudzoziemców.
 Zmniejszono o 2 mln zł rezerwę celową na wybory, zwiększając o 1 mln zł wydatki bieżące Wyższego Urzędu Górniczego oraz o 1 mln zł środki przeznaczone na działania związane z obchodami trzydziestej rocznicy utworzenia Solidarności.
 Zaktualizowano plan finansowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zamieszczono go we właściwym załączniku ustawy budżetowej.
 Senatorowie dokonali również przeniesienia 200 tys. zł przeznaczonych na wynagrodzenia, w ramach budżetu województwa śląskiego, z urzędu wojewódzkiego na Inspekcję Transportu Drogowego.
 W budżecie województwa mazowieckiego zwiększono o 22 tys. zł kwotę przeznaczoną na wynagrodzenia Państwowej Straży Rybackiej kosztem wynagrodzeń w zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności.
 W budżecie województwa dolnośląskiego zwiększono o 65 tys. zł środki na wynagrodzenia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.
 Zadecydowano również o zwiększeniu o 48 tys. zł środków na wynagrodzenia nadzoru budowlanego w ramach budżetu województwa podkarpackiego.
 Senatorowie postanowili ponadto zwiększyć o 5 mln zł wydatki na więziennictwo, z przeznaczeniem na zakup świadczeń zdrowotnych, kosztem zmniejszenia dwóch rezerw celowych.
 Zwiększono też o 740 tys. zł, kosztem zmniejszenia wydatków w części: Sprawy rodziny, wydatki bieżące Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z przeznaczeniem na finansowanie 7 etatów dla pracowników wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji.
 W ostatniej przyjętej poprawce dokonano przesunięcia 2,5 mln zł w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwiększając o tę kwotę wydatki FUS na prewencję wypadkową.
Akceptacji Izby nie zyskały natomiast wnioski senatorów opozycji, m.in. zmiana zmierzająca do zwiększenia o 200 mln zł środków na finansowanie Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych; poprawka podwyższająca o taką samą kwotę dotację na szkolnictwo wyższe czy przekazująca 80 mln zł na realizację programu Szklanka mleka. Nie uchwalono także, postulowanego przez PiS, przeznaczenia 200 mln zł na inwestycje początkowe w górnictwie. Środki na ten cel pochodziłyby m.in. wyższych dochodów z VAT.
Senat odrzucił także 16 poprawek tzw. regionalnych. Źródłem finansowania zwiększonych wydatków w poszczególnych województwach miała być rezerwa na współfinansowanie inwestycji realizowanych z środków UE czy środki zaplanowane na obsługę zadłużenia zagranicznego. Nie chciało się na to zgodzić Ministerstwo Finansów.
Teraz poprawkami Senatu wprowadzonymi do budżetu zajmie się Sejm. Zgodnie z harmonogramem prac nad ustawą 14 stycznia 2010 r. powinna je rozpatrzyć sejmowa Komisja Finansów Publicznych, a 20-22 stycznia, na posiedzeniu plenarnym, posłowie przeprowadziliby nad nimi głosowanie. Po ewentualnym wprowadzeniu poprawek najpóźniej 26 stycznia 2010 r. ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Senat rozpatrzył także nowelizację ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie i zdecydował o wprowadzeniu do niej 41 poprawek.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zarekomendowała Izbie odrzucenie ustawy, a Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Samorządowej zaproponowały wprowadzenie do niej poprawek (odpowiednio 39 i 20). Wniosek o odrzucenie nowelizacji nie zyskał poparcia Izby.

Nowelizacja zmienia m.in. zasady przyznawania statusu organizacji pożytku publicznego i zwiększa nadzór nad nimi. Postanowiono, że status organizacji pożytku publicznego będzie mogła uzyskać wyłącznie organizacja prowadząca działalność nieprzerwanie co najmniej dwa lata. Ustawa zakłada także, że członkowie organu zarządzającego, organu kontroli lub nadzoru organizacji będą ponosić odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem niezgodnym z prawem lub statutem.
Przyjęta ustawa wprowadza nową definicję organizacji pozarządowej, precyzyjnie wyłączając z tej kategorii spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać natomiast organizacje, których głównym celem nie jest osiąganie zysku i które na realizację celu (non profit) przeznaczają większość swojego zysku i nie dzielą zysku między założycieli i pracowników.
Nowelizacja reguluje także zasady zlecania organizacjom pożytku publicznego wykonywania zadań publicznych. Możliwe jest przekazanie jednej organizacji poza konkursem 20 tys. zł na projekt, który byłby realizowany w ciągu 90 dni. W nowych przepisach zawarto też zapis, że na ten cel nie można wydać więcej niż 20% wszystkich środków przeznaczonych na organizacje pozarządowe.
W myśl nowych przepisów, organizacje będą mogły ubiegać się także o środki na zadania publiczne realizowane poza konkursem w czasie klęski żywiołowej, katastrofy lub w sytuacji, gdy w grę wchodzi ochrona życia i zdrowia ludzkiego.
Podniesiono limit wynagrodzeń w organizacjach pożytku publicznego do trzykrotności średniego miesięcznego wynagrodzenia (dotychczas było to 150%). W nowelizacji podkreślono, że działalność gospodarcza prowadzona przez organizację pozarządową może mieć charakter jedynie dodatkowy w stosunku do jej zadań podstawowych, czyli działalności pożytku publicznego.
Jednostki samorządu terytorialnego, oprócz rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, będą mogły przygotowywać również plany wieloletnie, co ułatwić ma realizację zadań długoterminowych. Wprowadzono też możliwość składania wspólnej oferty kilku organizacji przy ubieganiu się o środki publiczne.
Nowelizacja zakłada także możliwość zawiązywania tzw. umowy o wykonywaniu inicjatywy lokalnej. Polega ona na realizacji zadania publicznego z inicjatywy stowarzyszenia zwykłego we współpracy z gminą.
Jawności i przejrzystości funkcjonowania organizacji pożytku publicznego służyć ma obowiązek podawania do publicznej wiadomości sprawozdań z wykorzystania 1% podatku przekazywanego przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowymi przepisami resort pracy będzie mógł żądać wyjaśnień dotyczących działalności organizacji pożytku publicznego. Ma to zwiększyć rzetelność i wiarygodność trzeciego sektora. Chodzi m.in. o sprawy finansowe związane z dotacjami, darowiznami czy środkami uzyskanymi dzięki zbiórkom publicznym lub przekazanymi przez podatników. Jeśli organizacja nie przedstawi żądanych wyjaśnień, resort będzie mógł wystąpić do sądu o cofnięcie statusu pożytku publicznego.
Na poziomie wojewódzkim, powiatowym i gminnym będzie można powoływać lokalne rady działalności pożytku publicznego. W ich skład, oprócz przedstawicieli trzeciego sektora, wchodziłyby osoby wytypowane przez zarząd województwa oraz wojewodę.
Poprawki wprowadzone przez Izbę w głównej mierze usuwają błędy stylistyczne, uściślają nazewnictwo, usuwają zbędne zapisy, wprowadzają też nową datę wejścia w życie ustawy. Jedna z senackich zmian przewiduje, by nie tylko Rada Działalności Pożytku Publicznego w ministerstwie miała charakter obligatoryjny, ale też gdy na poziomie samorządu województwa, samorządu powiatu bądź samorządu gminy zostanie zgłoszony wniosek odpowiedniej liczby organizacji powoływanie tych rad było obligatoryjne.

Senatorowie uchwalili również poprawki (16) do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Zakłada ona m.in., że metodą utylizacji zakaźnych odpadów medycznych pozostanie ich spalanie. Uwagę senatorów zwróciły głównie sposoby utylizacji odpadów medycznych. Przytaczali oni opinie naukowców na ten temat. Według jednych analiz jedynie spalanie zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne, według drugich - takie bezpieczeństwo gwarantują wszystkie rozwiązania stosowane współcześnie.
Senator Zbigniew Pawłowicz, który jest dyrektorem centrum onkologii w Bydgoszczy, prowadzącym spalarnię odpadów, przekonywał, że wszystkie odpady medyczne powinny trafiać do spalarni, bo tylko to pozwala na ochronę epidemiologiczną ludzi. Senator Krzysztof Majkowski popierał utrzymanie spalania odpadów medycznych. Przypominał, że pierwotna wersja projektu przygotowana w resorcie środowiska nie zawierała alternatywnych metod. Pytał, dlaczego resort środowiska pod naciskiem ministerstwa zdrowia zmienił zdanie i promuje inne niż spalanie metody utylizacyjne.
Wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk przekonywał senatorów, że propozycja rządu nie oznacza zastąpienia obecnego monopolu 37 spalarni odpadów medycznych monopolem innych metod utylizacji odpadów, np. tzw. autoklawowania. Chcemy, by dyrektor szpitala mógł wybrać spośród 9-10 metod utylizacji, wśród których jest również spalanie. Dyrektor będzie decydował, co jest bardziej opłacalne dla szpitala - powiedział wiceminister.
Podkreślał także, że odpady medyczne nie są najważniejszą grupą odpadów. To zaledwie 30 tys. t rocznie, podczas gdy odpadów komunalnych powstaje w ciągu roku 9,5 mln t. Zaznaczył też, że rząd nie chce wyeliminować spalania. Zapewnił, że w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia zostaną określone parametry alternatywnych metod utylizacji, które zapewnią bezpieczeństwo tych procesów.
Oprócz zapisów dotyczących odpadów medycznych nowelizacja ustawy pozwala m.in. na zamykanie z urzędu składowisk odpadów, które nie spełniają wymogów prawa. Ułatwia również działalność firm, które zajmują się budownictwem, rozbiórkami, remontami, ponieważ wprowadza jedną, ogólnopolską decyzję zatwierdzającą gospodarkę odpadami. Zmiany wprowadzają też zakaz składowania selektywnie zebranych odpadów palnych i odpadów ulegających biodegradacji.
Zgodnie z nowymi zasadami nie będzie można wywozić poza granice województwa odpadów niezawierających substancji niebezpiecznych. Będą one musiały być zagospodarowywane lub utylizowane tam, gdzie zostały wytworzone, chyba że bliżej znajdzie się instalacja do unieszkodliwiania odpadów, np. spalarnia w sąsiednim województwie.
Pracujące nad ustawą komisje ochrony środowiska i samorządu zaproponowały wprowadzenie 14 poprawek do nowelizacji ustawy o odpadach. Senatorowie Piotr Ł.J. Andrzejewski, Wojciech Skurkiewicz i Andrzej Misiołek także zgłosili wnioski o wprowadzenie zmian.
W wyniku głosowania odrzucono m.in. propozycje poprawek rozszerzających możliwości utylizacji zakaźnych odpadów medycznych. Przyjęte zmiany miały w większości charakter legislacyjny i redakcyjny, a także uszczegółowiający poszczególne zapisy.
Senackie poprawki rozpatrzą teraz posłowie.

Senat uchwalił też 11 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, związanej z programem profesjonalizacji polskich sił zbrojnych. Nowelizacja przewiduje zmiany dotyczące m.in. zasad zakwaterowania żołnierzy zawodowych zarówno żołnierzy w służbie stałej, jak i kontraktowej, wprowadzenia alternatywnych sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych żołnierzy, a także zasad korzystania z mieszkań będących w dyspozycji WAM i możliwości ich wykupu. Ustawa zmienia status Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Zostaje ona podporządkowana bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Prezes agencji będzie powoływany i odwoływany przez ministra obrony narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw skarbu państwa. Likwidacji ulega rada nadzorcza agencji.
Ustawa wróci teraz Sejmu.

Izba rozpatrzyła także ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji i wprowadziła do niej 3 poprawki.
Ustawa, którą Sejm uchwalił 17 grudnia 2009 r., na podstawie przedłożenia rządowego, zmienia zasady tworzenia zasobu majątkowego oraz środków przeznaczonych na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa. Nowela likwiduje m.in. coroczny obowiązek wskazywania i wyodrębniania akcji oraz udziałów Skarbu Państwa przez ministra skarbu państwa, które Rada Ministrów wyodrębnia następnie do zasobu majątkowego Skarbu Państwa.
W nowelizacji postanowiono, że na zaspokojenie roszczeń z tytułu poręczeń i gwarancji przeznaczane będą corocznie środki finansowe pochodzące z przychodów z prywatyzacji, w kwocie stanowiącej 0,5% łącznej kwoty poręczeń i gwarancji udzielonych w roku poprzednim. Środki pochodzące z prywatyzacji minister skarbu państwa będzie przekazywał do 30 czerwca na rachunek rezerw doręczeniowych i gwarancyjnych Skarbu Państwa, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Komisja Gospodarki Narodowej zarekomendowała Izbie wprowadzenie do ustawy 2 poprawek, redakcyjną i doprecyzowującą. Poprawkę uściślającą zapis dotyczący akcji i udziałów w spółkach stanowiących zasób majątkowy Skarbu Państwa zaproponował również senator Jan Wyrowiński. Izba zajmie stanowisko w sprawie noweli 13 stycznia 2010 r.

Podczas 47. posiedzenia Senat powołał też trzech członków Rady Polityki Pieniężnej. Kadencja obecnych upłynie 23 stycznia 2010 r.
W wyniku głosowania tajnego Izba poparła Jerzego Hausnera, Andrzeja Rzońcę i Jana Winieckiego, zgłoszonych przez senatorów PO. Czwartą kandydatką była Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, zgłoszona przez PiS, która uzyskała najmniejszą liczbę głosów. Po ogłoszeniu wyników nowo wybrani członkowie RPP złożyli przysięgę.
Prof. J. Hausner był wicepremierem oraz ministrem pracy i gospodarki w rządach Leszka Millera i Marka Belki. Przygotował plan naprawy finansów publicznych, który w większości nie doczekał się realizacji. A. Rzońca jest doktorem nauk ekonomicznych, wiceprezesem zarządu i dyrektorem Działu Analitycznego w Forum Obywatelskiego Rozwoju. J. Winiecki jest profesorem ekonomii, m.in. w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także doradcą ekonomicznym w WestLB Polska.
RPP tworzą, zgodnie z ustawą o Narodowym Banku Polskim: prezes NBP - jako przewodniczący Rady - oraz dziewięciu członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat spośród specjalistów z zakresu finansów.

Senat wprowadził jedną poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym. Nowelizacja przewiduje, że w razie jednoczesnego odwołania lub rezygnacji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu lub sejmiku województwa) posiedzenie tych organów, mające na celu wybór nowych władz, zwoływałby wojewoda.

Podczas 47. posiedzenia senatorowie zaakceptowali bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Dostosowuje ona polskie prawodawstwo w tym zakresie do prawa wspólnotowego. Chodzi o umożliwienie dokonywania wpłat na IKE osobom, które nie są polskimi rezydentami podatkowymi, czyli odprowadzają podatek dochodowy od swoich dochodów w innym kraju niż Polska. Mają tam tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Dotychczas na IKE mogli oszczędzać tylko polscy rezydenci podatkowi. Zdaniem Komisji Europejskiej, naruszało to wspólnotową zasadę swobody przepływu kapitału. Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 79 senatorów, 1 był przeciw.
Nowelizacja porządkuje też zasady przekazywania informacji o środkach zgromadzonych na IKE lub w pracowniczym programie emerytalnym na wypadek częściowej wypłaty środków lub przeniesienia ich do innej instytucji zarządzającej IKE czy do innego zakładu, w którym zatrudni się osoba oszczędzająca na swoją przyszłą emeryturę.
Gdy osoba, która zmienia pracę lub staje się bezrobotna, traci możliwość dokonywania wpłat w ramach pracowniczego programu emerytalnego, może przenieść środki do innego programu, jeśli taki istnieje w nowym zakładzie. Jeżeli natomiast pracowniczego programu emerytalnego w nowej firmie nie ma albo gdy osoba, która dotychczas oszczędzała na emeryturę przy współudziale pracodawcy staje się bezrobotna, może wypłacić zgromadzone środki lub polecić przeniesienie ich na swoje inne konto emerytalne.
Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

Izba przyjęła także bez poprawek jednomyślnie, 76 głosami, ustawę o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Organizację Rozwoju Rybołówstwa w Europie Wschodniej i Środkowej (EUROFISH), sporządzonej w Kopenhadze w dniu 23 maja 2000 r.

Projekty - uchwały i apelu autorstwa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie poszanowania Krzyża zostały natomiast zdjęte z porządku obrad Senatu i przeniesione na kolejne posiedzenie. Wątpliwości senatorów budził tekst projektu uchwały. Część senatorów podkreślała, że w doręczonym im projekcie uchwały nie było jednego z wniosków mniejszości, przywracającego akapit: Senat RP odnosi się krytycznie do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka kwestionującego podstawy prawne obecności krzyży w klasach szkolnych we Włoszech.
Wśród senatorów nie było zgody, czy akapit ten został zgłoszony w trakcie posiedzenia komisji: Ustawodawczej oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jako wniosek mniejszości.

 


9. stycznia 2010 r.

Gala 75. Plebiscytu Mistrzów Sportu

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystej Gali Mistrzów Sportu w czasie której wyróżniono laureatów 75. Plebiscytu na 10 najlepszych Sportowców Polski roku 2009, organizowanego przez Przegląd Sportowy i TVP.
Coroczny Plebiscyt Przeglądu Sportowego organizowany jest przez gazetę od 1926 roku, a jego pierwszą edycję wygrał Wacław Kuchar. W ubiegłym roku zwycięzcą 74.Plebiscytu został Robert Kubica.

Dziesiątka najlepszych sportowców Polski 2009 roku w plebiscycie Przeglądu Sportowego przedstawia się następująco:
1. Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie)
2. Anita Włodarczyk (lekkoatletyka)
3. Piotr Gruszka (siatkówka)
4. Tomasz Majewski (lekkoatletyka)
5. Anna Rogowska (lekkoatletyka)
6. Marek Kolbowicz, Adam Korol, Michał Jeliński, Konrad Wasielewski (wioślarstwo)
7. Tomasz Gollob (żużel)
8. Tomasz Adamek (boks)
9. Anna Barańska (siatkówka)
10. Maja Włoszczowska (kolarstwo górskie)

Uroczystość tradycyjnie zakończył Bal Mistrzów Sportu.

 


6. stycznia 2010 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Na posiedzeniu Komisji senatorowie zapoznali się z informacjami:
* Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat Kongresu Kultury Polskiej;
* Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli gospodarowania mieniem oraz realizacji zadań nadawcy publicznego przez Telewizję Polską SA.

 


5. stycznia 2010 r.

Chopin w Senacie

W godzinach wieczornych, w Senacie odbył się Recital Chopinowski w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego. Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, przywitał gości, złożył noworoczne życzenia i przypomniał, że Sejm i Senat ogłosiły rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. Na koncert do Senatu przybyła Maria Kaczyńska, żona Prezydenta RP.
Gośćmi Senatu tego wieczoru byli wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, senatorowie i posłowie z żonami, ambasadorowie, przedstawiciele świata artystycznego.

W uchwale podjętej przez Senat czytamy m.in.:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina, pomny jego zasług dla kultury narodowej i ogólnoświatowej, pragnąc utrwalić sławę wielkiego Polaka, przypominając, że Jego twórczość przyczynia się do rozwoju światowej pianistyki, składa hołd najwybitniejszemu, polskiemu kompozytorowi i ustanawia rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

 

 


5 stycznia 2010 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywali ustawę budżetową na rok 2010 w części właściwej przedmiotowemu zakresowi działania komisji, dotyczącej Kancelarii Senatu, w zakresie działu 75 195 Opieka nad Polonią i Polakami za Granicą.

Z upoważnienia szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej informację na ten temat przedstawił dyrektor senackiego biura polonijnego Artur Kozłowski. Podobnie jak w 2009 r. analizowany budżet Kancelarii Senatu w 2010 r. wynosi 75 mln zł, z czego Prezydium Senatu przeznaczyło 60 mln zł na zadania o charakterze programowym i 15 mln zł na zadania o charakterze inwestycyjnym. W roku ubiegłym na inwestycje przeznaczono 20 mln zł, a na działalność programową 55 mln zł.

W 2010 r. prezydium postanowiło zmniejszyć o 5 mln zł wydatki na zadania inwestycyjne, ponieważ w roku ubiegłym środki przeznaczone na ten cel nie zostały wykorzystane w wysokości ponad 2 mln zł.

Dyrektor A. Kozłowski poinformował też, że do tej pory wpłynęły do Kancelarii Senatu 394 wnioski od 173 różnych organizacji pozarządowych na sumę ponad 157 mln zł.

Podsumowując rok 2009 w zakresie pomocy Polakom i Polonii poza granicami kraju, dyrektor senackiego biura polonijnego podkreślił, że środki przeznaczone na działalność programową zostały wykorzystane prawie w 100%. Na wspieranie organizacji polskich i polonijnych na świecie wydano ponad 9,9 mln zł, tj. 18% całego budżetu; na wspieranie oświaty polskiej poza granicami kraju - ponad 25,3 mln zł, co stanowi 46,1%; na promowanie kultury polskiej i ochronę dziedzictwa narodowego - prawie 8,5 mln zł, tj. 15,4%; na wspieranie i kształtowanie postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych - ponad 2,6 mln zł (4,9%); na upowszechnianie wiedzy o Polsce, kultury polskiej, języka polskiego oraz na media - ponad 6,8 mln zł (12,5%); na pomoc socjalną i charytatywną - ponad 1,7 mln zł, co stanowi 3,1%.

W głosowaniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęła opinię, w której wnosi o przyjęcie ustawy budżetowej w rozpatrywanej części bez poprawek. Ustalono, że podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych opinię przedstawi i uzasadni senator Andrzej Person.

 


5. stycznia 2010 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Porządek posiedzenia:
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:
Kancelaria Prezydenta RP;
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
a także planów finansowych:
Funduszu Promocji Twórczości;
Funduszu Promocji Kultury;
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 


1. stycznia 2010 r.

Nowy Rok

Pomyślności w Nowym Roku.

Niech nadchodzący Nowy 2010. Rok będzie rokiem pokoju i zrozumienia na całym świecie.
Życzę Państwu wielu powodów do radości,
wiele osobistego szczęścia i satysfakcji,
wiele miłości, przyjaźni i życzliwości.

Andrzej Person

 

 


24. grudnia 2009 r.

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przyniosą wszystkim Polakom, tym w kraju i tym rozproszonym po całym świecie, spokój i wytchnienie od codzienności.

Niech będą okazją do ciepłych, rodzinnych spotkań pełnych radości, nadziei i wzruszeń.


Andrzej Person

 

 


23. grudnia 2009 r.

Gala Trenerów 2009

Senator Andrzej Person uczestniczył w zorganizowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki Gali Trenerów 2009, podczas której minister Adam Giersz uhonorował trenerów prowadzących w mijającym roku medalistów mistrzostw świata i Europy.
Podczas tegorocznej Gali Trenerów zostały wręczone nagrody indywidualne I i II stopnia oraz zespołowe I i II stopnia, przyznane trenerom (zespołom trenerów i opieki medycznej), których zawodnicy zdobyli w 2009 r.
Bilans zdobytych medali w 2009 roku to 729 medali na mistrzostwach świata i Europy w kategorii kadeta, juniora, młodzieżowca i seniora.
Nagrody zostały przyznane 639 trenerom.

 

 


19. grudnia 2009 r.

Spotkanie opłatkowe we Włocławku

Tradycyjnie, w klubie Stara Remiza we Włocławku odbyło się spotkanie wigilijne Platformy Obywatelskiej.
Gospodarzami spotkania byli senator Andrzej Person, poseł Marek Wojtkowski oraz eurodeputowany Tadeusz Zwiefka. W spotkaniu uczestniczył również poseł Tomasz Lenz - szef regionalnych struktur PO oraz posłanka Domicela Kopaczewska.
Wśród licznie przybyłych gości znaleźli się Prezydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki, zastępca Prezydenta Jacek Kuźniewicz, radni, wójtowie i burmistrzowie z terenu byłego województwa włocławskiego.
Przybyli również przedstawiciele organizacji pozarządowych. Harcerze z włocławskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego przekazali na ręce posła Wojtkowskiego Betlejemskie Światełko Pokoju.
Część modlitewną poprowadził ks. prał. dr Leonard Fic - Proboszcz Parafii Wniebowzięcia NMP w Izbicy Kujawskiej.

Sobotnie spotkanie uatrakcyjniły występy: zespołu Contra pod kierownictwem Larysy Krzyżańskiej oraz występy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nowinach.

 


17. grudnia 2009 r.

54. posiedzenie Prezydium Senatu

Prezydium wysłuchało informacji dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego dotyczącej liczby złożonych wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym na 2010 r. oraz zadań o charakterze inwestycyjnym planowanych do wykonania w 2010 r. z dotacji Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Jak poinformował, do 30 listopada 2009 r. do Kancelarii Senatu wpłynęło 348 wniosków o charakterze programowym i 46 o charakterze inwestycyjnym.

Prezydium zwróciło się o przygotowanie informacji na temat przyznanych dotacji Kancelarii Senatu w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą według podziału geograficznego.

Przedyskutowano także kwestię zadań inwestycyjnych na Litwie i udziału w nich samorządu litewskiego. Zdaniem marszałka Bogdana Borusewicza, bardzo ważne jest zaangażowanie samorządu litewskiego, który powinien mieć swój udział w realizowanych zadaniach inwestycyjnych. Prezydium zdecydowało, że na swoim kolejnym posiedzeniu podejmie decyzję w sprawie minimalnego wymaganego udziału samorządu litewskiego w zadaniach inwestycyjnych realizowanych w tym kraju.

Prezydium Senatu postanowiło, iż na następnym posiedzeniu dokona ogólnego podziału budżetu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r. Zaakceptowano także harmonogram posiedzeń prezydium w okresie styczeń-kwiecień 2010 r. poświęconych rozpatrzeniu wniosków polonijnych.

Podczas obrad zapoznano się również z prośbą Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie dotyczącą zadania: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. - zakup środków trwałych (umowa z 5 marca 2009 r.). Fundacja poinformowała o zwrocie części środków finansowych przyznanych w 2009 r. na zakup środków trwałych w obszarze geograficznym Łotwa i zwróciła się o zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji na zakup procesora audio FM. Środki przeznaczone na ten cel fundacja chciałaby przesunąć na obszar geograficzny Ukraina, gdzie jedną z najważniejszych inicjatyw w tym roku jest Radio Trek na Rówieńszczyźnie. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia dotacji przyznanej Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

 


16. grudnia 2009 r.

Spotkanie opłatkowe w Senacie

Senatorowie i pracownicy Kancelarii Senatu RP uczestniczyli w uroczystym spotkaniu opłatkowym z udziałem duszpasterza parlamentarzystów ks. Piotra Pawlukiewicza.
W czasie uroczystości, marszałek Senatu RP przyjął od harcerzy z ZHP betlejemskie światełko pokoju. Ksiądz Pawlukiewicz i marszałek Bogdan Borusewicz złożyli uczestnikom spotkania życzenia świąteczne i noworoczne. Kolędy śpiewał Chór Gaudium ze Strzelec Krajeńskich.

 


16. i 17. grudnia 2009 r.

46. posiedzenie Senatu RP

Porządek obrad:

1. Senat odrzucił nowelizację ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, gdyż uznał, że jest ona niezgodna z kanonami dobrej legislacji, w tym z zasadami techniki prawodawczej. W ocenie Izby, zmieniony przepis nie ma żadnej nowości normatywnej i dlatego nie należy zmieniać obowiązującego porządku prawnego.
Ustawa, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu poselskiego na 54. posiedzeniu, 19 listopada 2009 r., zaleca podnoszenie flagi państwowej lub umieszczanie jej na budynkach mieszkalnych lub przed nimi oraz na budynkach lub przed budynkami, w których prowadzi się działalność gospodarczą z okazji świąt, rocznic państwowych i innych uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.
Podczas dyskusji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przypomniał, że projekt ustawy, przygotowany przez posłów PiS, wprowadzał obowiązek wywieszania flagi bez sankcji karnej, i zaproponował przywrócenie tego zapisu. Podobną poprawkę złożył senator Ryszard Bender.
Odrzucenie nowelizacji rekomendowała Izbie Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Za tym wnioskiem opowiedziało się 53 senatorów, 36 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Uchwałę Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - przyjęta bez poprawek.
Nowelizację uchwalił Sejm na 55. posiedzeniu, 3 grudnia 2009 r., na podstawie pilnego projektu rządowego. Umożliwia ona udzielenie Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nieoprocentowanej pożyczki z budżetu państwa lub z Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD). Obecnie FUS może zaciągać pożyczki jedynie w bankach komercyjnych. Zgodnie z nowelizacją, pożyczka z budżetu państwa może być wykorzystana wyłącznie na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo, a pożyczka z FRD ma zapewnić płynność finansową FUS i musi być zwrócona najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia jej otrzymania. Ustawa ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia, aby FUS mógł zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa jeszcze w tym roku.
Podczas debaty wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior poinformował, że w 2009 r. nie jest planowane przekazanie do FUS środków z FRD, który obecnie dysponuje kwotą ponad 7 mld zł. Zasilenie takie jest przewidziane w 2010 r. w kwocie 7,5 mld zł. Zadłużenie FUS na 8 grudnia 2009 r. wynosi ponad 6 mld zł. Wiceminister M. Bucior zapewnił senatorów, że wypłata świadczeń emerytalno-rentowych nie jest zagrożona. Sprawozdawca Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że nie można poprawić skomplikowanej sytuacji budżetowej w najbliższych latach i utrzymać zapisanego w konstytucji poziomu zadłużenia bez zmiany systemu emerytalno-rentowego. W opinii senatora Stanisława Koguta, sięganie po środki FRD w celu rozwiązania bieżących problemów budżetowych jest nieodpowiedzialne i groźne, jeśli chodzi o zabezpieczenie przyszłych emerytów. Wydaje mi się, że ani pan marszałek, ani pan senator Rulewski, ani ja - wszyscy walczyliśmy o wolną i niepodległą Polskę - nie chcielibyśmy, żeby system ubezpieczeń społecznych w niedługim czasie dorównał systemowi chilijskiemu - mówił. Najbardziej radykalną propozycję przedstawił senator Paweł Klimowicz. Jego zdaniem, należy zlikwidować państwowy system emerytalny i stworzyć każdemu obywatelowi możliwości nieskrępowanego, indywidualnego zatroszczenia się o swoją starość. Państwo powinno ingerować wyłącznie wtedy, gdy system ten działałby źle, tak aby zapewnić minimalny poziom zabezpieczenia obywateli. Z kolei senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, mówiąc o konieczności reformy systemu emerytalnego, zaapelował do rządu o rozważenie możliwości przygotowania projektu ustawy o powszechnej pożyczce publicznej. Zastrzeżenia do ustawy zgłosił także m.in. senator Piotr Kaleta. Wskazał na brak przepisów określających sposób i termin spłaty pożyczki z budżetu państwa. Zgodnie z zaproponowanymi przez niego poprawkami, FUS mógłby zaciągnąć bezzwrotną pożyczkę nie częściej niż raz na dwa lata i tylko z budżetu państwa.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Senat 52 głosami za, przy 35 przeciw i 1 wstrzymującym się, zaakceptował tę propozycję. Ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

3. Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o udzieleniu przez Skarb Państwa finansowego wsparcia instytucjom finansowym.
Ustawa, którą Sejm uchwalił 19 listopada 2009 r. na podstawie projektu rządowego, wydłuża termin udzielania pomocy bankom z 31 grudnia 2009 r. do końca 2010 r. Przewiduje również, że od dnia jej wejścia w życie warunkiem udzielenia wsparcia będzie otrzymanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w nowelizowanej ustawie ze wspólnym rynkiem.
Ze wsparcia mogą skorzystać takie instytucje, jak: bank krajowy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, krajowy zakład ubezpieczeń, fundusz inwestycyjny, dom maklerski czy fundusz emerytalny. Pomoc taka może być udzielona np. w formie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Dotychczas nie wpłynął żaden wniosek o udzielenie wsparcia na podstawie tej ustawy.
Pracująca nad ustawą Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiła do niej zastrzeżeń. Podczas dyskusji senator Tadeusz Gruszka zaproponował 2 poprawki. Pierwsza jednoznacznie wskazuje, że pozytywna decyzja Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej ze wspólnym rynkiem musi obowiązywać w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. Dzięki drugiej poprawce przepis określający warunek udzielenia wsparcia został zawarty w ustawie nowelizowanej, a nie w przepisie przejściowym ustawy nowelizującej.
Izba 86 głosami, przy 1 wstrzymującym się, przyjęła ustawę wraz z tymi poprawkami. Propozycje Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

4. Ustawa o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - przyjęta bez poprawek.
Ustawę, na podstawie przedłożenia rządowego, uchwalił Sejm 20 listopada 2009 r. Nowelizacja ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym dostosowuje jej przepisy do dyrektywy unijnej, zobowiązującej państwa członkowskie do ustalenia poziomu opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Przyjęty w dyrektywie poziom minimalnego opodatkowania za 1 tys. l benzyny bezołowiowej wynosi 359 euro, a za 1 tys. l oleju napędowego - 330 euro. Zgodnie z ustawą minimalne opodatkowanie paliw do silników zostanie osiągnięte przez podwyższenie stawki opłaty paliwowej, bez zmiany stawki podatku akcyzowego. Z kolei nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zmienia zasady emisji obligacji wprowadzanych do obrotu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego. Zrównano obrót obligacjami drogowymi na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego z obrotem obligacjami Skarbu Państwa. Jednocześnie zrezygnowano z konieczności posiadania specjalnej licencji przez podmioty, które dokonują tego obrotu, co wiąże się z obniżeniem marży dla obligacji drogowych.
Podczas debaty podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycja Wolińska-Bartkiewicz poinformowała, że podwyżka stawki opłaty paliwowej jest podwyżką minimalną, dostosowującą polskie stawki do stawek z dyrektywy z 2003 r., zgodnie z ówcześnie wynegocjowanymi okresami przejściowymi. Przypomniała również, że kwoty z opłaty paliwowej wpływają jako dochód do Krajowego Funduszu Drogowego i Funduszu Kolejowego. Przewiduje się, że w przyszłym roku będzie to 2,2 mld zł, z czego 1,8 mld zł zasili Krajowy Fundusz Drogowy, a ponad 400 mln zł - Fundusz Kolejowy. Są to dodatkowe środki na budowę i przebudowę dróg, a w wypadku Funduszu Kolejowego - na remonty i modernizację linii kolejowych, zakup taboru, w tym również przez spółkę Przewozy Regionalne, i restrukturyzację długu spółek kolejowych.
Senator Tadeusz Skorupa poinformował, że senatorowie PiS będą głosować przeciwko tej ustawie, gdyż są w niej duże uchybienia. Zdaniem senatora T. Skorupy, przepisy tej ustawy spowodują podwójne opodatkowanie rolników.
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zgłosiły zastrzeżeń do ustawy. Izba 55 głosami, przy 33 przeciw i 1 wstrzymującym się, zdecydowała o przyjęciu ustawy bez poprawek.
Teraz nowelizacja trafi do podpisu prezydenta.

5. Senat uchwalił poprawki do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz niektórych innych ustaw.
Ustawę, która wdraża do polskiego prawa 53 rozporządzenia i 43 dyrektywy unijne, uchwalił Sejm 2 grudnia 2009 r. na podstawie projektu rządowego. Liberalizuje ona przepisy dotyczące uruchamiania działalności gospodarczej. Zwolniono z obowiązku ubiegania się o tzw. zatwierdzenie rozpoczynanej działalności gospodarczej wiele podmiotów, w tym gospodarstwa agroturystyczne i producentów win gronowych do tysiąca hektolitrów rocznie. Przedsiębiorcy produkujący lub wprowadzający żywność do obrotu zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia książki kontroli sanitarnej. Zrezygnowano także z obowiązku pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (np. internaty, przedszkola). Obecnie zakłady te muszą pobierać i przechowywać próbki żywności przez 72 godziny. Wprowadzono również nową definicję suplementów diety, którymi nie mogą być produkty mające właściwości produktu leczniczego w rozumieniu prawa farmaceutycznego.
Komisja Zdrowia zarekomendowała wprowadzenie do ustawy 19 poprawek, w większości o charakterze doprecyzowującym. W trakcie debaty senator Janina Fetlińska zaproponowała, aby utrzymać obowiązek przechowywania próbek żywności i wprowadzić całkowity zakaz reklamy sztucznych produktów żywieniowych dla niemowląt.
W wyniku głosowania Izba poparła wszystkie poprawki zaproponowane przez Komisję Zdrowia. Senat zadecydował m.in., że podmiotem działającym na rynku spożywczym może być również osoba fizyczna. Postanowił także, iż przepis, uchylający uregulowania dotyczące wprowadzania do obrotu i stosowania w żywności substancji dodatkowych innych niż tzw. dozwolone substancje dodatkowe, wejdzie w życie z dniem wejścia w życie właściwych regulacji wydanych na podstawie rozporządzenia unijnego.
Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy - przyjęta z poprawkami.
Senatorowie jednogłośnie, 90 głosami, przyjęli nowelizację tej ustawy wraz z 3 poprawkami. Dwie poprawki rekomendowała Izbie Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Jedna z nich daje możliwość zastosowania korzystnych dla pracowników uregulowań ustawy z mocą wsteczną, od 1 października 2006 r., czyli od początku wejścia w życie ustawy nowelizowanej. Senat uznał za nieprawidłową i niekorzystną społecznie sytuację, w jakiej nowych uregulowań nie będzie można zastosować wobec pracowników firmy, których sytuacja spowodowała podjęcie prac legislacyjnych, ani też objąć nimi osób znajdujących się w podobnym położeniu przed wejściem w życie nowelizacji. Izba poparła także poprawkę zaproponowaną przez senatora Jana Rulewskiego i zrezygnowała z wypłacania pracownikom zaliczki na poczet niezaspokojonych roszczeń w wysokości minimalnego wynagrodzenia, na rzecz wypłaty roszczeń pracowniczych, niezaspokojonych przez pracodawcę. Podniosła jednocześnie granice wysokości wypłat do kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Ustawa, uchwalona przez Sejm 19 listopada 2009 r. na podstawie projektu komisyjnego, umożliwia pracownikom wypłatę zaliczek na poczet zaległych wynagrodzeń, w sytuacji gdy ich pracodawca zaprzestał prowadzenia działalności bez wszczęcia procedury likwidacyjnej i złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Zaliczka będzie wypłacana przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.
W trakcie debaty podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Czesława Ostrowska poinformowała, że ustawa ureguluje sytuację 1800 pracowników, ok. 230 zakładów pracy. Według szacunków ministerstwa kwota wypłat zaliczek na poczet zaległych wynagrodzeń wyniesie ok. 2 mln zł.
Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.

7. Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Izba jednogłośnie wprowadziła do tej nowelizacji 3 poprawki, zaproponowane przez Komisję Gospodarki Narodowej. Między innymi na nowo formułują one wytyczne dotyczące treści rozporządzenia, uwzględniając pozorność dotychczasowych wytycznych, mających zastosowanie niezależnie od tego, czy zostały sformułowane w przepisie upoważniającym, a także modyfikują wytyczne do wydania rozporządzenia poprzez skreślenie ich normatywnie zbędnej części.
Ustawa została uchwalona przez Sejm 19 listopada 2009 r. na podstawie projektu rządowego. Wprowadza zmiany w zakresie postępowania notyfikacyjnego, zwrotu nienależnie przyznanej pomocy publicznej i monitorowania udzielonej pomocy. Nowelizacja rozszerza katalog sytuacji, w których jest możliwe udzielenie pomocy publicznej. Może ono nastąpić nie tylko wówczas, gdy akt normatywny jest programem pomocowym zatwierdzanym przez Komisję Europejską, ale także gdy akt ten przewiduje udzielenie pomocy, której nie dotyczy obowiązek notyfikacji, czyli pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie oraz pomocy w ramach wyłączeń grupowych. Ustawa wprowadza także zakaz wypłaty pomocy udzielonej przedsiębiorcy w sytuacji, gdy poprzednia pomoc była wykorzystana niezgodnie z zasadami wspólnego rynku lub została przyznana bezprawnie. Ponadto ubiegający się o pomoc de minimis oraz pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie zostali zobowiązani do przedkładania oświadczenia o nieotrzymaniu takiego wsparcia przez 2 ostatnie lata i informacji niezbędnych do udzielania pomocy, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności.
Nowelizacja skraca minimalny termin na przekazanie informacji przez beneficjenta ubiegającego się o pomoc na żądanie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub ministra rolnictwa, lub podmiotu udzielającego wsparcia z 30 do 14 dni.
Ustawa wróci teraz do Sejmu.

8. Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Głównym celem ustawy, uchwalonej na 55. posiedzeniu Sejmu, 2 grudnia 2009 r., na podstawie przedłożenia rządowego, jest dostosowanie jej do wymagań Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i inwestycji infrastrukturalnych.
Ustawa wprowadza tryb postępowania i obowiązki operatorów oraz użytkowników systemu w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przyznaje operatorowi systemu przesyłowego elektroenergetycznego prawo do wprowadzenia, w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, pewnych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej przed wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie. Zgodnie z nowelą, rozdzielono działalność operatorską od działalności związanej z dostarczaniem energii elektrycznej. Nastąpił też podział odpowiedzialności za bezpieczeństwo pracy sieci pomiędzy operatorów systemów przesyłowych i systemów dystrybucyjnych. Ponadto nadzór właścicielski nad operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego PSE-Operator SA przeniesiono z ministra skarbu państwa na ministra gospodarki. Na przedsiębiorstwa energetyczne nałożono obowiązek sprzedaży nie mniej niż 15% wytworzonej energii na giełdzie towarowej. Wytwórcy, którzy objęci są pomocą publiczną, też podlegają temu obowiązkowi, pozostałe 85% wytworzonej energii zaś muszą sprzedawać w sposób zapewniający publiczny i równy dostęp do tej energii, tzn. na giełdzie towarowej lub w otwartym przetargu.
Podczas debaty podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska przedstawiła m.in. motywy, jakimi kierował się rząd, wprowadzając opłatę za wniosek o przyłączenie do systemu elektro-energetycznego i obowiązek przedstawiania wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego, a jeśli go nie ma, to wypisu z innych aktów mających charakter prawa miejscowego. Rząd przyjął te rozwiązania, aby uwiarygodnić składane wnioski, gdyż wytworzył się nieformalny rynek obrotu zgodą na przyłączenie do systemu elektro-energetycznego.
Komisja Gospodarki Narodowej zarekomendowała Izbie wprowadzenie do ustawy 21 poprawek, przede wszystkim redakcyjnych i doprecyzowujących. Poprawki złożyli także senatorowie Zbigniew Cichoń i Jan Wyrowiński. Ostatecznie Senat wprowadził do ustawy 28 poprawek, które teraz rozpatrzy Sejm.

9. Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, uchwalona przez Sejm na 56. posiedzeniu, 17 grudnia 2009 r., przewiduje, że mieszkania spółdzielcze będzie można wykupić na dotychczasowych zasadach, czyli jedynie po uregulowaniu kosztów ich wybudowania. Do przekształcenia mieszkania lokatorskiego wymagana będzie spłata kosztów budowli lokalu. Spółdzielca zwróci tyle, ile spółdzielnia wydała na mieszkanie. Jeśli spółdzielnia zaciągnęła kredyt, to spłacie podlega kredyt plus odsetki.
Nowelizacja nakłada też na spółdzielnie obowiązek zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu do 30 marca 2010 r. Senat uznał ten termin za zbyt krótki, aby spółdzielnie mogły wywiązać się z nałożonych na nie obowiązków. W związku z tym przyjął poprawkę przedłużającą ten termin do 30 czerwca 2010 r. Senatorowie przyjęli także m.in. poprawkę, zgodnie z którą spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków, w szczególności z tytułu przekształceń praw do lokali.
Trybunał Konstytucyjny 17 grudnia 2008 r. orzekł, że przepisy zobowiązujące spółdzielnie mieszkaniowe do przenoszenia własności lokali na swoich członków jedynie po uregulowaniu kosztów wybudowania mieszkania są niezgodne z konstytucją. Za takie uznał też zapisy pozwalające na karanie członków zarządów spółdzielni, którzy nie dokonali przeniesienia własności lokali na spółdzielców. Trybunał ustalił, że ustawodawca ma poprawić te uregulowania do 30 listopada 2009 r. Ustawa ma wejść w życie 30 grudnia 2009 r.
Sejm przyjął senackie poprawki do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

10. Ponadto Senat przyjął bez poprawek ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zmian do Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Królestwa Danii i Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotyczącej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego, podpisanego w Szczecinie dnia 16 kwietnia 2009 r. oraz ustawę o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), przyjętego w Bonn dnia 26 stycznia 2009 r.

11. Uchwała w sprawie uczczenia pamięci wielkiego poety Juliusza Słowackiego
w Jego 200. rocznicę urodzin i 160. rocznicę śmierci.
Senat postanowił uczcić pamięć Juliusza Słowackiego jako wieszcza narodowego, którego dzieła stały się chlubą polskiej kultury. Zdaniem Izby, poezja Juliusza Słowackiego ma uniwersalny i ponadczasowy charakter, polską kulturę i tradycję łączy z cywilizacją antyczną - grecką i łacińską.
Poeta pojmował historię jako proces doskonalenia się ludzkości w celu realizacji boskiego ideału. Uznawał konieczność cierpienia, ofiary i czynu w życiu indywidualnym i zbiorowym. Utwory Juliusza Słowackiego stały się duchową inspiracją dla wielu pokoleń polskich twórców i Polaków walczących o niepodległość ojczyzny - czytamy w uchwale.
Senat zwrócił się do środowisk wychowawczo-oświatowych i naukowych z apelem o popularyzowanie postaci i zasług Juliusza Słowackiego.

12. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.
Senat jednogłośnie, 88 głosami, zadecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Ustawa ta stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 kwietnia 2009 r., stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym z konstytucją w zakresie, w jakim pomija prawo związków zawodowych działających w uczelni niepublicznej do opiniowania zmian w jej statucie. Senat zaproponował, aby zmiany w statucie uczelni niepublicznej były opiniowane przez związki zawodowe działające w tej uczelni.
Izba upoważniła senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania jej w czasie dalszych prac nad projektem.

13. Senat odrzucił projekt uchwały w sprawie orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczącego obecności znaku krzyża w miejscach publicznych
W wyniku głosowania (47 głosów za, 37 - przeciw, 1 wstrzymujący się) Senat odrzucił projekt uchwały, autorstwa senatorów PiS, którzy chcieli, by Izba wyraziła stanowczy protest wobec orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko wieszaniu krzyży we włoskich szkołach.
Odrzucenie projektu rekomendowały komisje: Ustawodawcza oraz Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Nie trzeba zapominać, że laicka ideologia niejednokrotnie doprowadziła w XX wieku do zbrodniczych skutków. Te lekcje, oparte na walce z chrześcijaństwem, powinniśmy zapamiętać na zawsze - napisano w projekcie uchwały. Dlatego Senat wzywa instytucje Rady Europy do pełnego poszanowania wolności sumienia i religii oraz systemu wartości stanowiących wspólne dziedzictwo Europy.
Odrzucając projekt, Senat zakończył postępowanie w tej sprawie.

14. Drugie czytanie projektu apelu o poszanowanie Krzyża
Podczas tego posiedzenia senatorowie rozpatrywali także apel wzywający do poszanowania krzyża, autorstwa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego.
W projekcie apelu, zaakceptowanego przez senackie komisje, Senat wzywa do poszanowania krzyża. Przypomniano, że krzyż, znak wiary chrześcijańskiej, jest zarazem świadectwem, jak i symbolem praw każdej istoty ludzkiej do życia, wolności i godności, nie jest skierowany przeciwko komukolwiek i nie może być tak traktowany. W projekcie apelu stwierdzono także, że krzyż jest oznaką uniwersalnych wartości w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim oraz znakiem solidarności z każdym człowiekiem, bez względu na pochodzenie, wyznanie czy kolor skóry. Negowanie jego uniwersalizmu zbiega się z nasilającą falą prześladowania chrześcijan we współczesnym świecie - podkreślono w apelu.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej upomina się o wyrażoną poprzez krzyż zasadę tolerancji i obrony za jego pośrednictwem uniwersalnych praw człowieka do prawdy, wolności, sprawiedliwości i miłości w wymiarze zarówno religijnym, jak i świeckim. Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się do wszystkich ludzi dobrej woli w Polsce, Europie i na całym świecie o szacunek dla znaku krzyża, w jego nie tylko chrześcijańskim, ale i uniwersalnym wymiarze - brzmi tekst apelu.
Przewodniczący obradom nad tym punktem porządku posiedzenia wicemarszałek Zbigniew Romaszewski skorzystał ze specjalnego trybu postępowania w wypadku rozpatrywania projektu uchwały okolicznościowej i skierował projekt apelu do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w celu przygotowania poprawionego sprawozdania. Głosowanie w sprawie apelu, na wniosek senatora Marka Rockiego, odbędzie się na następnym posiedzeniu Senatu, 11-14 stycznia 2010 r.

 


15. grudnia 2009 r.

Otwarcie boiska sportowego we Włocławku

Pzy Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku prezydent Włocławka Andrzej Pałucki wraz z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim oraz dyrektorem ZSCh Sławomirem Kopyściem otworzyli dwa boiska, które są jednocześnie dziesiątym kompleksem sportowym zrealizowanym we Włocławku w ciągu ostatnich dwóch lat.
W imieniu Senatora Andrzeja Persona, w uroczystości uczestniczyła Izabella Trojanowska - dyrektor Biura.

 


14. grudnia 2009 r.

Opłatek u Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego

Senator Andrzej Person uczestniczył w spotkaniu opłatkowym Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z kombatantami.
Senator Person towarzyszył uczestnikowi bitwy pod Monte Casino panu Ludomirowi Laskowskiemu.

 


14. grudnia 2009 r.

Finał Konkursu Euro walutą naszej przyszłości

W dniu dzisiejszym, w murach III. Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej we Włocławku odbyła się uroczystość rozdania nagród w ogólnopolskim konkursie Euro walutą naszej przyszłości.

Honorowy patronat nad konkursem objęli:
* Senator RP Andrzej Person
* Poseł na Sejm RP Domicela Kopaczewska
* Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty Iwona Waszkiewicz
Patronat Naukowy:
* Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu*
* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
* Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna we Włocławku

Do Włocławka napłynęło kilkadziesiąt prac.
Kapituła konkursu w składzie:
 mgr Krystyna Sobczak – przewodnicząca
 dr Małgorzata Wiśniewska
 dr Marek Stefański
 mgr Edyta Hankowska – Czerwińska
 mgr Mirosław Dąbrowski
 mgr Monika Lichman
 mgr Aleksandra Marczewska
 mgr Emilia Trzmielewska
wytypowała następujących zwycięzców:

1 KATEGORIA – wypracowanie:

I miejsce:
Lena Cudna – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; opiekun: Emilia Bordon
II miejsce:
Paulina Pysiak – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu; opiekun: Maria Chmielnicka
Paulina Radzikowska – III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej we Włocławku; opiekun: Beata Mularska – Henszel, Wioletta Frydrychowska
III miejsce:
Emilia Gruszka> – Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomiu; opiekun: Dorota Fudala – Borowska

2 KATEGORIA – praca plastyczna

I miejsce:
Agnieszka Falkiewicz i Ewelina Kikta – Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy; opiekun: Mirosława Ryś
II miejsce:
Angelika Biały – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi; opiekun: Piotr Izydorczyk
Michał Pietrasik – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi; opiekun: Piotr Izydorczyk
Jakub Napieraj – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi; opiekun: Piotr Izydorczyk
III miejsce:
Daria Solak – I Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku; opiekun: Tatiana Glapiak
Michalina Kuca – Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy; opiekun: Mirosława Ryś

Dwie prace plastyczne następujących osób uzyskały wyróżnienie:
Paulina Byczko– Zespół szkół Ekonomicznych w Świdnicy; opiekun: Mirosława Ryś
Paulina Marciniak – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi; opiekun: Piotr Izydorczyk
Kapituła Konkursu wyróżniła również w tej kategorii Zespół Państwowych Szkół Plastycznych w Łodzi.

3 KATEGORIA – prezentacja multimedialna w języku angielskim

I miejsce:
Łukasz Richter – Zespół Szkół Mechanicznych w Świdnicy; opiekun: Małogorzata Koźlik
II miejsce:
Magdalena Kośla – Zespół Szkół Technicznych w Turku; opiekun: Zofia Gruszczyńska
III miejsce:
Marta Ząbek – Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy; opiekun: Mirosława Ryś
Karolina Prusinowska – Zespół Szkół Technicznych w Turku; opiekun: Zofia Gruszczyńska

 


7. grudnia 2009 r.

Konferencja w PKOl

Senator Andrzej Person wziął udział w konferencji zorganizowanej z okazji jubileuszu 15-lecia Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet w Centrum Olimpijskim w Warszawie.
W programie konferencji odbyły się panele dyskusyjne:
1. przyszłość sportu kobiet,
2. relacje trener - zawodniczka,
3. polityka równości płci w Unii i sytuacja kobiet sportu w Polsce.

Konferencja była również okazją do wręczenia medali i wyróżnień zasłużonym działaczkom Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet.

 


5. grudnia 2009 r.

Spotkanie z młodzieżą polskiego pochodzenia studiującą w Polsce

W dniach 4-6. grudnia 2009 r. w Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym w Warszawie na Bielanach odbyło się II Forum Młodzieży Polonijnej studiującej w Polsce. Organizatorem Forum był ks. Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. Stanisława w Sankt Petersburgu.
W sobotę, 5. grudnia senator Andrzej Person - przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkał się z uczestnikami II Forum - studentami z Białorusi, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Gruzji. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele MSZ i Kancelarii Senatu. Tematem spotkania buła opieka Senatu nad Polakami za granicą.

 


2-3. grudnia 2009 r.

45. posiedzenie Senatu RP

W czasie obrad Izba zaakceptowała ustawę o uchyleniu ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, uchwaloną na podstawie pilnego projektu rządowego. Nowelizacja zakłada wyłączenie strony rządowej z negocjacji kształtowania wynagrodzeń pracowników. Po zmianie ustawy wysokość przyrostu wynagrodzeń będą ustalać zakładowe organizacje związkowe i pracodawca. Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta.
Senat zajął się także ustawą o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zaproponował wprowadzenie do niej 4 poprawek, które musi teraz rozpatrzeć Sejm. Nowela wprowadza pojęcie tzw. najmu okazjonalnego. Umowę w jego sprawie będzie mógł zawrzeć właściciel mieszkania, będący osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z wynajmowaniem lokali. W wypadku tej umowy nie będzie obowiązywał wymóg zapewnienia eksmitowanemu pomieszczenia socjalnego. Wszystkie przychody osób fizycznych uzyskiwanych z tytułu najmu okazjonalnego mają być opodatkowane jednolitą stawką podatkową w wysokości 8,5%.
Do Sejmu wróci także ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, do której Senat zaproponował 3 zmiany. Przewiduje ona wprowadzenie do kodeksu dwóch typów kwalifikowanych przestępstwa pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni i pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem.
9 poprawek Izba zaproponowała do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonego na podstawie rządowego i dwóch senackich projektów ustaw. Nowelizacja wprowadza m.in. nowe zasady doręczania pism procesowych, a więc likwidację monopolu Poczty Polskiej, i możliwość uzyskania pomocy prawnej z urzędu nawet przez osoby niezwolnione z kosztów sądowych.
Senat poparł natomiast ustawę o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym, uchwaloną na podstawie projektu senackiego. Stanowi ona realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego i ma na celu wprowadzenie procedury zaliczania podatku VAT do wynagrodzenia biegłych. Nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta.
Akceptację Senatu uzyskała także ustawa zmieniającą ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu senackiego. Określa ona zasady dotowania wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach niż ich gminy zamieszkania.
Senat poparł także rozwiązania zaproponowane w nowelizacji Kodeksu pracy, która zrównuje w prawach do urlopów macierzyńskich i ojcowskich rodziców biologicznych i adopcyjnych. Nowela czeka teraz na podpis prezydenta.
Zgodnie z nowelizacją pracownicy korzystający z urlopów związanych z opieką nad dzieckiem (dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego) będą korzystać z gwarancji, jakie daje zeszłoroczna nowelizacja Kodeksu pracy (obowiązująca od stycznia 2009 r.). Wprowadzono w niej m.in. urlopy macierzyńskie złożone z części obligatoryjnej i dodatkowej, którą pracownik może, ale nie musi wykorzystać, a także mechanizmy chroniące pracowników po powrocie do pracy przed zwolnieniem.
W myśl ustawy od 2010 r. możliwe będzie korzystanie z urlopu ojcowskiego, a ojcowie przebywający na tym urlopie po jego zakończeniu będą objęci identyczną ochroną, z jakiej korzystają pracownicy powracający do pracy z urlopu macierzyńskiego.
Nowelizacja zmierza do wyraźnego zapewnienia, że pracownicy po zakończeniu urlopu będą mieli zagwarantowany powrót na dotychczasowe lub równorzędne stanowisko, a ich wynagrodzenie za pracę będzie odpowiadać temu, jakie otrzymywali przed odejściem na urlop. Podobne uprawnienia obejmą nie tylko rodziców biologicznych, ale także rodziców prawnych, czyli będą dotyczyć urlopu adopcyjnego - podstawowego i dodatkowego.
Nowela Kodeksu pracy przewiduje także maksymalne zrównanie sytuacji prawnej rodziców biologicznych i adopcyjnych. Chodzi m.in. o prawo do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenie się urlopem macierzyńskim między rodzicami dziecka, prawo ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie hospitalizacji matki dziecka, czy szczególną ochronę stosunku pracy.
Podczas 45. posiedzenia Senat rozpatrzył ponadto:
• ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym - Izba wprowadziła 2 poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją wydatków budżetowych - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o uregulowaniu stanu prawnego niektórych nieruchomości pozostających we władaniu Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego - Izba wprowadziła 2 poprawki, ustawa wraca do Sejmu
• ustawę o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta.
Podczas 45. posiedzenia przeprowadzono drugie czytanie projektu:
• ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - podczas debaty zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.
Senat przyjął następujące projekty ustaw i podjął decyzję o wniesieniu ich do Sejmu:
• ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny;
• ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego;
• ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji;
• ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

 


2. grudnia 2009 r.

Spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów

Senator Andrzej Person spotkał się w senacie z przedstawicielami Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Tematem spotkania były możliwości wspólpracy Stowarzyszenia ze Wschodem, w szczególności z Polakami na wschodzie.

Forum Młodych Dyplomatów jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego, gromadzącą ludzi młodych, studentów ostatnich lat oraz absolwentów wielu polskich uczelni, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w polskiej służbie zagranicznej. Większość z prawie 200 zwyczajnych i tymczasowych członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, pracownicy instytucji Unii Europejskiej lub polskiej administracji. Forum istnieje od 2002 roku a jego twórcą jest Zbigniew Pisarski, obecnie Przewodniczący Rady Programowej FMD.

Misją FMD jest: Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
Forum Młodych Dyplomatów jest organizacją partnerską Rady Europy i członkiem Grupy Zagranica.

 


2. grudnia 2009 r.

53. posiedzenie Prezydium Senatu

Porządek posiedzenia obejmował:
• wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji Słowacki współczesny oraz jubileuszowego koncertu z okazji 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego;
• wniosek senatora Stanisława Iwana o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej wydarzeniom zielonogórskim z 30 maja 1960 r. w ich 50. rocznicę;
• wniosek senatorów ziemi śląskiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej świętemu Józefowi Bilczewskiemu;
• wniosek wicemarszałka Senatu Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy karykatur i portretów senatorów;
• projekt uchwały Prezydium Senatu zmieniający uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora;
• Sprawy polonijne:
- wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie,
- informację w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 1 grudnia 2009 r.

 


1. grudnia 2009 r.

Wawrzyn Polonijny i Medal Senatu RP dla Prymasa Polski kardynała Józefa Glempa

1 grudnia 2009 r. Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person, senatorowie: Barbara Borys-Damięcka, Piotr Gruszczyński i Henryk Woźniak, wzięli udział w uroczystości nadania prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi najwyższego odznaczenia przyznawanego przez Stowarzyszenie Wspólnota Po1ska - Wawrzynu Polonijnego. Prymas Polski został uhonorowany za opiekę duszpasterską nad Polonią.

Wicemarszałek Z. Romaszewski przekazał też prymasowi Medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękując za wieloletnią posługę duszpasterską, w swoim wystąpieniu powiedział m.in. o doniosłej roli Kościoła w utrzymywaniu polskości wszędzie tam, gdzie emigrowali nasi rodacy. Jako przedstawiciel Senatu, dawnego i obecnego opiekuna Polonii i Polaków za granicą, zazdroszczę Kościołowi skuteczności w dziele wspierania i wspomagania Polaków poza Ojczyzną - powiedział wicemarszałek.

Kardynał J. Glemp 18 grudnia 2009 r. skończy 80 lat i zakończy posługę jako urzędujący prymas Polski i jednocześnie duchowy opiekun Polaków żyjących poza krajem.

Złotym Medalem Wspólnoty Polskiej został odznaczony ordynariusz archidiecezji mińsko-mohylewskiej abp Tadeusz Kondrusiewicz za opiekę duszpasterską nad Polakami na Wschodzie.

Przy tej okazji otwarto też wystawę poświęconą biskupowi Antoniemu Maleckiemu, duszpasterzowi petersburskiej Polonii, opiekunowi i wychowawcy biednych dzieci i młodzieży. Wystawę przygotował ksiądz Krzysztof Pożarski, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Sankt Petersburgu.

W uroczystości, która odbyła się w warszawskim Domu Polonii, wzięli także udział m.in. wiceminister edukacji narodowej Krzysztof Stanowski, posłanka Halina Rospondek, księża, siostry zakonne oraz przyjaciele i sympatycy Wspólnoty Polskiej

 


1. grudnia 2009 r.

O sporcie polonijnym

W Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II odbyło się seminarium nt. Sport polonijny - stan i potrzeby.
Organizatorami byli: Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu oraz Polski Komitet Olimpijski.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Wspólnota Polska, przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki, członkowie Komisji Senackiej i Prezydium PKOl.

W trakcie spotkania, senator Andrzej Person został uhonorowany medalem 90-lecia PKOl.

 


1. grudnia 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrywano projekt ustawy budżetowej na rok 2010 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji:

część 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego;

część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji;

część 01 – Kancelaria Prezydenta RP:

rozdział 92123 – Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

 


1. grudnia 2009 r.

51. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w 2009 r. Omówił także wnioski, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 24 listopada 2009 r.

Następnie prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński zaprezentował złożone w Kancelarii Senatu po terminie wnioski o charakterze programowym i inwestycyjnym na 2009 r.

 


30. listopada 2009 r.

Wizyta Marszałka Stefana Niesiołowskiego we Włocławku

Ustalenie terminu przyjazdu do Włocławka Wicemarszałka Sejmu RP Stefana Niesiołowskiego nie było zadaniem łatwym. W wypełnionym obowiązkami kalendarzu Wicemarszałka trudno znaleźć wolną godzinę, a tym bardziej cały dzień. Ale udało się. 30. listopada, na zaproszenie senatora Andrzeja Persona do Włocławka przyjechał Wicemarszałek Sejmu RP Stefan Niesiołowski. Plan dnia był bardzo napięty: konferencja, debata ze studentami i na zakończenie spotkanie z członkami i sympatykami PO we Włocławku.

Na konferencję prasową do Biura Parlamentarnego posła Marka Wojtkowskiego i senatora Andrzeja Persona przybyli przedstawiciele włocławskich mediów. W konferencji uczestniczyli również Nasi parlamentarzyści posłowie Tomasz Lenz, Domicela Kopaczewska i Marek Wojtkowski oraz senator Andrzej Person.

Marszałek Niesiołowski skomentował obecną sytuację polityczną w kontekście dwulecia rządów PO-PSL. W ocenie marszałka obecny rząd jest najlepszym rządem w demokratycznej Polsce. Ocena ta dotyczy każdego obszaru działania i jest jak najbardziej pozytywna, mimo funkcjonowania w mniejszości w obliczu weta prezydenckiego, która często skutecznie krępuje działania rządu.

Na pytania dziennikarzy o możliwość zmian w Konstytucji, Marszałek odpowiedział
- Jestem tutaj pesymistą i nie sądzę żeby była możliwość uchwalenia istotnych zmian konstytucji w tej kadencji. Problem nie tkwi w kwestiach formalnych czy terminach. W obecnej chwili nie ma woli politycznej ze strony opozycji. Wynika to z marnej kalkulacji politycznej i każda propozycja zgłoszona przez Platformę musi być oprotestowana.

Dziennikarze pytali również o zbliżające się wybory prezydenckie. Marszałek odpowiadając zdementował informację o możliwości zawarcia układu politycznego, którego elementem byłoby przedłużanie najgorszej kadencji prezydenckiej w demokratycznej Polsce, Marszałek stanowczo odpowiedział:
- Tak złego prezydenta Polska jeszcze nie miała.

Odpowiadając na pytania o poparcie wyborcze dla PiS- u i SLD, Marszałek wyraził troskę o zdrowie Jarosława Kaczyńskiego, bowiem
- Kaczyński na czele Pis-u to jest zamurowane 20% poparcia, które nie może wzrosnąć, a Napieralski na czele SLD to balansowanie na granicy progu wyborczego.

Po konferencji przyszedł czas na debatę obywatelską. W auli Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej licznie zgromadzili się studenci, licealiści oraz słuchacze z Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Marszałek Niesiołowski, z perspektywy 20. lat demokracji w Polsce odpowiadał na pytanie Czy potrafimy korzystać z wolności?

Nasz kraj, zdaniem Marszałka, wykorzystał swoją szansę. Porównując Naszą drogę dekomunizacji w odniesieniu do sąsiednich państw, w ocenie Marszałka, Polska odniosła sukces nie tylko polityczny ale również gospodarczy. Dzisiaj Nasza demokracja jest trwała i nie zagraża jej scenariusz białoruski.

Na zakończenie, zgodnie z tradycją debat obywatelskich, Marszałek odpowiadał na pytania słuchaczy. Pytania dotyczyły społecznej biedy, bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwości społecznej. Nie zabrakło też pytań o ustawę antyaborcyjną, parytety dla kobiet i prawa mniejszości seksualnych.

Miłym akcentem wizyty w WSHE było dla Marszałka spotkanie z koleżanką ze studiów na Uniwersytecie Łódzkim, która przyszła na spotkanie z Marszałkiem przynosząc album ze zdjęciami z tamtych lat.

Ostatnim punktem wizyty Marszałka we Włocławku było spotkanie z sympatykami i członkami Platformy Obywatelskiej. W odnowionej Sali Balowej dawnej siedziby straży ogniowej przy ul. Żabiej czekało kilkadziesiąt osób.

To już druga wizyta Marszałka Niesiołowskiego we Włocławku, spotkanie było to więc okazją do porozmawiania o tym, co się w ostatnich latach zmieniło. Była to też okazja do porozmawiania o najnowszej książce Stefana Niesiołowskiego Nie walczyliśmy na próżno prezentującej Jego barwny życiorys. Można było również dostać autograf autora.

 

   
   
   
  


26. listopada 2009 r.

Festiwal Słowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku wspólnie z Teatrem Impresaryjnym zorganizowała w dniach 25–27 listopada br. Festiwal słowa. To już druga edycja imprezy kulturalnej, współtworzonej przez ludzi nauki i kultury, której celem jest troska o stan mowy polskiej.
W programie tegorocznego festiwalu znalazły się m.in.: spotkanie z Senatorem Andrzejem Personem, jednym z ośmiu kandydatów na Mistrza mowy polskiej, warsztaty z dr Anną Zagórską, aktorką, prodziekanem Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
W dniu dzisiejszym senator Andrzej Person poprowadził wykład dla ze studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych zatytułowany Język wypowiedzi publicznych.

 


25. listopada 2009 r.

Jubileusz 20-lecia Konfederacji Pracodawców Polskich

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystej gali, z okazji jubileuszu 20-lecia Konfederacji Pracodawców Polskich, która odbyła się w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Podczas uroczystego wieczoru siedmiu laureatów, którzy przez ostatnie lata szczególnie wyróżnili się swoją działalnością w sferze gospodarki i biznesu otrzymało nagrody Konfederacji Pracodawców Polskich.
Najbardziej prestiżową nagrodę, Super Wektora 20-lecia otrzymał Tadeusz Mazowiecki, m.in. za wkład w wielkie dzieło transformacji ustrojowej, rozwój gospodarki rynkowej, mądrość i polityczną odpowiedzialność oraz za budowanie prestiżu naszego państwa na arenie międzynarodowej.
Wśród uhonorowanych Wektorami 20-lecia znaleźli się również nieżyjący minister pracy Jacek Kuroń, biznesmeni: Ryszard Krauze, Leszek Czarnecki, Jan Kulczyk, a także instytucje: Giełda Papierów Wartościowych i Gazeta Wyborcza.

Konfederacja Pracodawców Polskich jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku. Reprezentuje ponad 7000 firm, zatrudniających przeszło 2,5 mln pracowników. Wektory przyznawane są od 2002 roku.
Jako ideę swojego działania organizacja wskazuje tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom. Konfederacja komentuje najważniejsze kwestie gospodarcze, współtworzy akty prawne, wspiera firmy w uzyskiwaniu funduszy unijnych, prowadzi doradztwo prawne i ekonomiczne.

 

 


24. listopada 2009 r.

Spotkanie z młodzieżą polonijną w Senacie

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Andrzej Person spotkał się z młodzieżą polonijną ze stanu Illinois oraz Nowy Jork.
Do Polski przyjechało 34 maturzystów z polskich szkół sobotnio-niedzielnych, w ramach projektu mającego na celu aktywizację młodego pokolenia Polonii i Polaków ze Stanów Zjednoczonych Ameryki w krzewieniu wiedzy o kulturze i historii Macierzy.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i pedagodzy z Polskiej Szkoły im. Mikołaja Kopernika, Polskiej Szkoły im. Ignacego Paderewskiego, Polskiej Szkoły im. gen. Kazimierza Pułaskiego, Polskiej Szkoły im. gen. Władysława Andersa, Polskiej szkoły im. Emilii Plater, Polskiej szkoły im. Św. Trójcy, Polskiej szkoły im. Henryka Sienkiewicza.
Maturzyści opowiadali o swoich planach na przyszłość.
Pan Andrzej Popadiuk, wiceprezes Centrali Polskich Szkół Dokształcających
w Ameryce oraz dyrektor PSD im. gen. Kazimierza Pułaskiego, przypomniał również o planowanym Zjeździe Nauczycieli Polonijnych w San Francisco, w maju 2010 roku.

Polonia amerykańska jest najliczniejszym skupiskiem emigracji polskiej i osób polskiego pochodzenia na świecie. Według amerykańskiego spisu powszechnego z 2000 roku w Stanach Zjednoczonych mieszka ponad 9 mln Amerykanów polskiego pochodzenia.
Polonijna działalność oświatowa na terenie USA prowadzona jest przez szkoły sobotnie, często zakładane przy parafiach. W ramach systemu Komisji Oświatowej Kongresu Polonii Amerykańskiej w USA oraz Centrali Polskich Szkół Dokształcających działa aktualnie ponad 160 polskich szkół sobotnich, w których uczy się ponad 40 tys. dzieci i młodzieży.

 

 


 


20. listopada 2009 r.

Wizyta Podsekretarza Stanu w MSiT Tomasza Półgrabskiego

Na prośbę senatora Andrzeja Persona, do Włocławka przyjechał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski. Głownym celem wizyty była planowana inwestycja budowy przystani wioślarsko-żeglarskiej na Wiśle u ujścia Zgłowiączki.
Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki spotkał się z panem Ministrem w ratuszu. W czasie spotkania przedstwione zostały trzy wizualizacje projektów dostarczone przez poznańską firmę Modern Construction System sp. z o.o. Minister Półgrabski zapewnił, że budowa przystani u ujścia Zgłowiączki jest wpisana na listę strategicznych inwestycji w kraju. Miasto ma szansę pozyskać nawet 50 procent dofinansowania na tę inwestycję.
- Jeżeli do końca marca 2010 roku zostanie złożony przez ratusz wniosek zawierający pozwolenie na budowę wraz z montażem finansowym to z pewnością ta inwestycja otrzyma pieniądze z ministerstwa - powiedział Tomasz Półgrabski. - Mamy zapewnienia Urzędu Marszałkowskiego o tym, że dofinansuje tę inwestycję w jednej trzeciej - mówił prezydent Andrzej Pałucki.
Całkowity koszt budowy przystani szacuje się na około 30 mln zł.
Na zakończenie wizyty pan Minister pojechał do siedziby Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego gdzie zapoznał się z ciężkimi warunkami treningowymi klubu oraz zobaczył miejsce przyszłej inwestycji.

 

 


19. listopada 2009 r.

65. rocznica przybycia polskich dzieci-tułaczy do Nowej Zelandii

Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji, senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystych obchodach 65. rocznicy przybycia polskich dzieci-tułaczy do Nowej Zelandii.

Inaugurując obchody, wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek powiedziała: - Ta uroczystość jest wyrazem uznania i wdzięczności dla władz Nowej Zelandii za wspaniały, na wskroś humanitarny gest pomocy wobec ponad 700 polskich dzieci, ofiar II wojny światowej i dwóch systemów totalitarnych –
Grupa 733 polskich dzieci ocalonych z nieludzkiej ziemi na zaproszenie ówczesnego premiera Nowej Zelandii Petera Frasera w pierwszych dniach listopada 1944 roku dotarła do Wellington. Polskie sieroty, ofiary najstraszliwszej z wojen znalazły w Nowej Zelandii dom i drugą ojczyznę.

Wicemarszałek podkreśliła, że świętując tę rocznicę Senat łączy się z naszymi rodakami i ich przyjaciółmi na antypodach i pielęgnuje ze szczególną troską pamięć o wspólnej historii. Zaznaczyła, że jest to dobry fundament do budowania przyszłości i rozwijania stosunków dwustronnych polsko-nowozelandzkich. Dodała, że owocem współpracy Polski i Nowej Zelandii jest ratyfikowana niedawno przez Senat RP Umowa między rządem RP a rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj.

Penelope Jane Ridings ambasador Nowej Zelandii w Polsce zaznaczyła, że przyjęcie polskich sierot przez Nową Zelandię jest najważniejszym wydarzeniem w stosunkach dwustronnych między obu krajami. Wyraziła zadowolenie, że relacje między obu krajami rozwijają się dynamicznie, a także przekonanie, że dzięki książce niedawno wydanej w Polsce Krystyny Tomaszyk Droga i pamięć. Z Syberii na antypody, oba kraje są tak blisko, mimo odległości.

Krystyna Tomaszyk, autorka książki, świadek tamtych dramatycznych wydarzeń opisała epopeję polskich dzieci, którym udało się wyjść z Syberii aż po kres tułaczki w Nowej Zelandii. Podczas spotkania wspominała traumatyczne przeżycia z dzieciństwa, opowiadała o trudnym powrocie do normalności i dziękowała obecnym na spotkaniu ambasadorom Iranu i Nowej Zelandii za pomoc Polakom w tamtych ciężkich czasach.

W trakcie spotkania zaprezentowany został film pt. Nowozelandzcy żołnierze i polskie dzieci w Nowej Zelandii.

Andrzej Kunert, historyk przypomniał o dwóch epopejach II wojny światowej:
* przez trzy kontynenty - armii Gen. Andersa, armii złożonej z więźniów i zesłańców, dowodzonej przez więźniów i zesłańców, najbardziej ideowego wojska w dziejach Polski
* tułaczka więźniów, zesłańców, dzieci - ludności cywilnej, którzy znaleźli się na wszystkich kontynentach.

Minister, Szef Kancelarii Senatu Ewa Polkowska kończąc spotkanie podkreśliła, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej jest nie tylko opiekunem polskiej diaspory, ale stara się być także opiekunem naszej pamięci historycznej.

W uroczystości udział wzięli ponadto: abp Józef Kowlczyk, nuncjusz apostolski w Polsce, ambasador Islamskiej Republiki Iranu Hadi Farajvand, Andrzej Przewoźnik, sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz senatorowie i posłowie.

733. polskie dzieci, które przypłynęły do Nowej Zelandii to głównie sieroty po zesłanych na Syberię Polakach z Kresów Wschodnich. Rząd nowozelandzki udzielił im schronienia w miejscowości Pahiatua, w byłym obozie wojskowym. Większość tych dzieci nie wróciła do kraju, bo nie miały rodziców, a Kresy, skąd pochodziły, zostały włączone do Związku Radzieckiego. Do dziś w Nowej Zelandii żyje ok. 400 dzieci z Pahiatua.

 


18. - 20. listopada 2009 r.

44. posiedzenie Senatu RP

Izba zajęła stanowiska w sprawie następujących ustaw:
• o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
- przyjęta wraz z poprawkami;
• o izbach lekarskich - przyjęta wraz z poprawkami;
• o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - przyjęta bez poprawek;
• o zmianie ustawy o pomocy społecznej - przyjęta bez poprawek;
• o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - przyjęta wraz z poprawkami;
• o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta - przyjęta wraz z poprawkami;
• o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - przyjęta wraz z poprawką;
• o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów - przyjęta bez poprawek;
• o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przyjęta bez poprawek;
• o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją zadań przez Policję - przyjęta wraz z poprawkami;
• o zmianie ustawy o finansowaniu Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie z budżetu państwa oraz ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - przyjęta wraz z poprawką;
• o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - przyjęta bez poprawek;
• o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - przyjęta wraz z poprawkami;
• o ratyfikacji Międzynarodowej Konwencji w sprawie zwalczania aktów terroryzmu jądrowego, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 13 kwietnia 2005 r. - przyjęta bez poprawek.
• o grach hazardowych - przyjęta bez poprawek.
• o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela - przyjęta bez poprawek.
Senat podjął również uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz uchwałę o ogłoszeniu roku 2010 Rokiem Demokracji Lokalnej.
Izba nie wyraziła zgody na uchylenie immunitetu parlamentarnego i pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Norberta Krajczego. Przeciwko uchyleniu immunitetu w głosowaniu tajnym opowiedziało się 86 senatorów, a 2 wstrzymało się od głosu.
O wyrażenie przez Izbę zgody na pociągnięcie senatora N. Krajczego do odpowiedzialności karnej, na podstawie art. 212 kodeksu karnego, wnosił były ordynator oddziału chirurgii klatki piersiowej szpitala w Nysie dr Krzysztof Dudek. Senator N. Krajczy jest dyrektorem nyskiego ZOZ.
We wniosku dr K. Dudek zarzucił senatorowi, że ten w wywiadzie dla dziennika Nowa Trybuna Opolska bezpodstawnie posądził go o złe prowadzenia oddziału chirurgii klatki piersiowej, co w konsekwencji doprowadziło do likwidacji oddziału.
Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich po rozpatrzeniu tego wniosku na swym posiedzeniu opowiedziała się przeciwko uchyleniu immunitetu senatorowi N. Krajczemu i rekomendowała Senatowi zajęcie takiego stanowiska. Według przewodniczącego komisji Zbigniewa Szaleńca, jest to zbyt błaha sprawa, by uchylać immunitet senatorowi. Senator Z. Szaleniec, poinformował, że z materiału wynikało, że główną przesłanką do oskarżenia pana senatora był artykuł prasowy i jedno zawarte w nim zdanie, iż w wyniku działań pana Dudka zamknięto oddział. Senator N. Krajczy tłumaczył zaś, że nie autoryzował tego artykułu, więc nie może ponosić odpowiedzialności za zawarte w nim twierdzenia.
Senat wybrał senatora Leona Kieresa do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Ponadto Izba zapoznała się z informacją ministra skarbu Aleksandra Grada na temat prywatyzacji majątku Skarbu Państwa, ze szczególnym uwzględnieniem sektora energetycznego.

 


18. listopada 2009 r.

Konferencja II STOPIEŃ WODNY NA WIŚLE. Szansa, zagrożenie czy konieczność?

Senator Andrzej Person wziął udział w konferenji naukowej II stopień wodny na Wiśle – szansa, zagrożenie czy konieczność, która odbyła się z udziałem naukowców i samorządowców.
Podczas konferencji został podpisany list intencyjny dotyczący promocji idei budowy nowego stopnia wodnego na Wiśle. Podpisy pod dokumentem złożyli marszałek Piotr Całbecki i prezes zarządu Energi SA, Mirosław Bieliński.

STRESZCZENIA REFERATÓW
dr Zbigniew Brenda
Przestrzenne skutki budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka
Możliwość realizacji stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka jest uwzględniona w obowiązujących dokumentach z zakresu planowania przestrzennego. Inwestycja ta ma wyraźne odniesienie w Koncepcji Polityki Zagospodarowania Przestrzennego Kraju a także w obowiązującej Strategii Rozwoju oraz Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko Pomorskiego. Budowa wspomnianego obiektu przyczyni się do aktywizacji gospodarczej oraz zmian przestrzennych obszaru pomiędzy Włocławkiem i Toruniem. Wpłynie również korzystnie na rozwój turystyki a także zdecydowanie poprawi funkcjonowanie komunikacji drogowej, łącząc drogę krajową S – 10 z autostradą A 1. Powstanie zbiornika wodnego umożliwi także uruchomienie drogi wodnej E 40 na odcinku pomiędzy Płockiem a Bydgoszczą., łącząc ją z systemem drogi wodnej E 70 i dalej z drogami wodnymi Europy Zachodniej.

Wojciech Majewski
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Komitet Gospodarki Wodnej PAN
Aspekty techniczne i gospodarcze budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka
Wisła jest największą rzeką Polski, której powierzchnia dorzecza w Polsce obejmuje 54% powierzchni kraju. Dolna Wisła rozciąga się od ujścia Narwi do ujścia Wisły do morza. W latach 50. planowano utworzenie tu kaskady energetyczno-żeglugowej. W 1970 r. oddano do eksploatacji pierwszy stopień – Włocławek, który przyniósł szereg korzyści gospodarczych i społecznych, między innymi produkcję średnio rocznie 735 GWh energii elektrycznej, odnawialnej i ekologicznie czystej. Poniżej Włocławka planowano następny stopień, który do dnia dzisiejszego nie został zrealizowany. Brak tego stopnia spowodował szereg negatywnych skutków w eksploatacji stopnia Włocławek i na odcinku Wisły poniżej stopnia. W referacie przedstawiono podstawowe dane hydrologiczne dolnej Wisły, informacje dotyczące stopnia Włocławek i jego stanu, działania jakie były podejmowane w celu uruchomienia następnego stopnia poniżej Włocławka, stan energetyki wodnej w Europie, oraz propozycje następnego stopnia wraz z korzyściami społecznymi i gospodarczymi jakie on przyniesie.


Prof. dr hab. Zygmunt Babiński
Instytut Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
II stopień na Wiśle – oddziaływanie na środowisko przyrodnicze (abiotyczne) na tle stanu istniejącego
Prawie czterdziestoletnia, samodzielna działalność stopnia wodnego Włocławek, zaplanowanego w systemie kaskadowym, przyczyniła się (poza wieloma pozytywnymi efektami gospodarczymi), do wielu szkodliwych dla środowiska i gospodarki człowieka zmian, związanych przede wszystkim z procesem erozji wgłębnej poniżej zapory. Proces ten sprawił, że wiele elementów dotychczasowej zabudowy hydrotechnicznej Wisły oraz urządzeń gospodarczych zatraciło swój charakter i nie funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem, a nawet są zagrożone zniszczeniem, w tym także zapory czołowej. Wybudowanie II stopnia poniżej Zbiornika Włocławskiego zahamuje to szkodliwe dla gospodarki zjawisko, jak również całkowicie wyeliminuje w jego obrębie, procesy erozyjno-akumulacyjne strefy korytowej, a tym samym przemieszczanie się rumowiska klastycznego. Pewne zagrożenie dla środowiska, będące następstwem powstania nowego zbiornika, istnieje dla strefy zboczowej miasta Nieszawy, a związane będzie z uaktywnieniem się ruchów masowych gruntu. Ponadto, problemem, z którym w dalszym ciągu należy się liczyć, to proces erozji wgłębnej poniżej zapory II stopnia, który będzie jednak znacznie ograniczony, dzięki specjalnie zaprojektowanemu dolnemu stanowisku zapory.

Prof. dr hab. inż. Jan Popczyk
Politechnika Śląska
Potencjalna rola Elektrowni Nieszawa w realizacji polskich celów Pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20
W referacie przedstawiona zostanie propozycja polskiej strategii rozwoju energetyki odnawialnej w kontekście realizacji celów Pakietu 3x20. Istotą Programu jest synteza potrzeb inwestycyjnych w energetyce (związanych z realizacją celów Pakietu 3x20) i restrukturyzacyjnych w szerokim otoczeniu (rolnictwo, ochrona środowiska, gospodarka wodna). Punktem wyjścia do sformułowania propozycji jest analiza bilansu paliwowoenergetycznego dla Polski, obecnego i prognozy (autorskiej) na 2020 rok. Wpływ na sformułowane propozycje mają także ceny referencyjne energii elektrycznej (uwzględniające koszty sieciowe i zinternalizowane koszty środowiska – emisji CO2) w trzech charakterystycznych segmentach technologicznych: węglowym, atomowym i energii odnawialnej. W części analitycznej przedstawiona zostanie autorska propozycja polskiego Acton Plan-u w zakresie realizacji celu Pakietu 3x20 dotyczącego 15-procentowego udziału energii odnawialnej na rynkach końcowych (energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych). W szczególności przedstawione zostaną wyniki analiz wskazujące na wielki potencjał powiązania produkcji energii elektrycznej w źródłach odnawialnych z nowymi technologiami w postaci samochodu elektrycznego oraz pompy ciepła. W takim świetle (na rynku energii odnawialnej i na rynku redukcji emisji CO2) zostanie przedstawiony potencjał nowej elektrowni.


Prof. dr hab. Andrzej Giziński
Dr hab. Andrzej Kentzer, prof. UMK
Prognoza ekologicznych skutków budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka
Na podstawie wyników wieloletnich badań Zbiornika Włocławskiego (ZW) autorzy dementują całkowicie bezzasadne twierdzenia o negatywnym wpływie Zbiornika na skład chemiczny i biologię dolnej Wisły. Jest odwrotnie: Zbiornik w sposób istotny poprawia jakość wody w Wiśle, redukując, m.in., stężenie zawiesin, chlorofilu a, związków P oraz BZT5 . Poprawia także stan sanitarno – bakteriologiczny wody Wisły. Nie stwierdzono obniżenia różnorodności biologicznej, a w niektórych grupach (zoobentos, ichtiofauna) odnotowano wzrost liczby gatunków. Podobnie pozytywnych efektów należy oczekiwać w przypadku planowanego stopnia poniżej Włocławka. Zmiany będą jednak mniej znaczące niż w przypadku ZW, bowiem nowy zbiornik będzie zasilany wodą podczyszczoną już przez ten zbiornik, a czas retencji wody – znacznie krótszy.


Więcej informacji o konferencji na portalu www.drugistopiennawisle.pl .

 


17. listopada 2009 r.

Posiedzenie Zespołu ds. Mniejszości Polskiej na Białorusi. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

tematem posiedzenia Zespołu ds. Mniejszości Polskiej na Białorusi była sytuacja polskiej oświaty na Białorusi.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą przyjęto opinię dla Prezydium Senatu dotyczącą wniosków o dotację z budżetu Kancelarii Senatu dla organizacji pozarządowych.

Senatorowie rozpatrzyli skierowane przez szefa Kancelarii Senatu wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i inwestycyjnym w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone po terminie przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r., wniosek o dokonanie zmian w umowie: rezygnacja z realizacji części zadań, zmniejszenie lub zwiększenie przyznanej dotacji lub zmiana jej przeznaczenia. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć z wyjątkiem następujących zadań:
- Stany Zjednoczone Ameryki, Waszyngton, Biuro KPA, przeznaczenie dotacji: dofinansowanie klubów studentów polskich studiujących na uczelniach amerykańskich. Postulowane zwiększenie dotacji - 22 547,92 zł;
- różne kraje świata, różne miejscowości, osoby indywidualne, przeznaczenie dotacji: pomoc charytatywna - leczenie, zakup leków, transport. Postulowane zwiększenie dotacji - 40 868,09 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. zwiększenie dotacji
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: roboty budowlane w Domu Polskim w Nawsiu, w Czechach, przyznana dotacja - 681 283 zł. Postulowane zwiększenie dotacji - 165 134 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
- Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie: odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie. Przyznana dotacja - 628 340 zł. Postulowane zwiększenie dotacji - 396 594 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
II. nowe wnioski
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: zakup budynku z przeznaczeniem na siedzibę TKPZL w Mościskach, na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 122 500 zł, postulowana kwota dotacji - 122 500 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w pomieszczeniach grup przedszkolnych i nauczania początkowego wraz z zakupem sprzętu i mebli dla grupy przedszkolnej w szkole średniej w Trokach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 569 000 zł, postulowana kwota dotacji - 569 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 190 000 zł.
- Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: roboty budowlano-instalacyjne w szkole średniej w Południach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 264 000 zł, postulowana kwota dotacji - 264 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznano się także ze sprawozdaniem senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w konferencji Przyszłość szkoły polonijnej, która odbyła się w Malmö, w Szwecji.

 


14. listopada 2009 r.

Otwarcie remizy w Dębie Polskim

Senator Andrzej Person otrzymał zaproszenie do wzięcia udziału w urczystym otwarcie wyraemontowanej, a właściwie wybudowanej od podstaw nowej remizy dla OSP w Dębie Polskim.
W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy oraz delegacjer OSP z całego powiatu włocławskiego.
Remiza została wyremontowana w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Oprócz typowej działalności gaśniczej, prewencyjnej i porządkowej, strażnica OSP w Dębie Polskim spełnia także rolę kulturalną i integracyjną.
W budynku remizy znalazła się przestronna sala z kominkiem, zaplecze kuchenne i sanitarno-higieniczne. - twierdzi.
Świetlica będzie służyć mieszkańcom wsi, będą stanowiska komputerowe, tak aby młodzi ludzie mogli spędzać pożytecznie czas... Pieniądze na kupno sprzętu do świetlicy pochodzą z rad sołeckich.

 


11. listopada 2009 r.

Obchody Święta Niepodległości

11. listopada obchodzimy 91. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Włocławskie uroczystości rozpoczęły się od godziny 8.00, złożeniem kwiatów na włocławskich miejscach pamięci.
Wieńce złożono m.in. przy tablicy marszałka Józefa Piłsudskiego przy Bulwarach, Pomniku Obrońców Wiły, pomniku ks. Jerzego Popiełuszki na tamie, Pomniku upamiętniającym Pamięć Potyczki Powstańczej w Michelinie, Pomniku powstania Styczniowego i pamięci Bechiego przy al. Chopina oraz Pomniku Bezimiennych Żołnierzy na cmentarzu komunalnym przy al. Chopina.

O godzinie 10.00 przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności odbyły się główne uroczystości.
W imieniu senatora Andrzja Persona wieniec składała Izabella Trojanowska.

 

   
   


9.– 15. listopada 2009 r.

Wizyta delegacji Senatu RP w Argentynie

 


6. listopada 2009 r.

Uroczyste Otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości we Włocławku

W Collegium Minus im. prof. Tadeusza Reichsteina Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku nastąpiło uroczyste otwarcie Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości przy WSHE we Włocławku.
Działania AIP przy WSHE adresowane są nie tylko do studentów i absolwentów wszystkich włocławskich uczelni, ale także tych osób w wieku do 30 lat, które mają świetny pomysł na biznes ale z różnych względów finansowych nie mogą go rozkręcić. W Inkubatorze znajdą wsparcie księgowo-finansowe i prawnicze, zdobędą niezbędną wiedzę na temat sprawnego poruszania się w świecie gospodarki rynkowej
Uroczystego podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości a Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku dokonali Rektor prof. WSHE dr hab. Stanisław Kunikowski i Kanclerz mgr inż. arch. Bogusław Stroszejn oraz Prezes Fundacji AIP Dariusz Żuk i Dyrektor AIP przy WSB Paweł Żywiecki.

 


4 i 5 listopada 2009 r.

43. posiedzenie Senatu RP

Izba jednogłośnie przyjęła ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Ustawę, uchwaloną przez Sejm 12 października 2009 r., zaproponował prezydent Lech Kaczyński w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego - tym, którzy w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwolenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Państwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków. W myśl ustawy 1 sierpnia stanie się świętem państwowym. Nie będzie jednak dniem wolnym od pracy.
Powstanie w Warszawie (...) zakończyło się klęską, ale jego zwycięstwo, to zwycięstwo świadomości następnych pokoleń i nawiązywania do jego wzorców ludzi z mojego pokolenia, które na przykładzie i wnioskach z Powstania Warszawskiego budowało swoją tożsamość i drogę do wolności - powiedział podczas obrad marszałek Bogdan Borusewicz. Podkreślił także, że Warszawa podczas powstania była tym skrawkiem Polski nie tylko wolnej, ale także demokratycznej, gdzie w ramach Polskiego Państwa Podziemnego działały wszystkie struktury demokratycznego państwa. To bardzo ważne, że chcemy pamiętać o tym wielkim wysiłku, i jestem pewien, że to święto będzie świętem realnym - zaznaczył marszałek B. Borusewicz.
Senat wprowadził poprawki do następujących ustaw:
• o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
• o zmianie ustawy o nasiennictwie,
• o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw,
• o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych.
Izba przyjęła bez poprawek:
• ustawę zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw,
• ustawę o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Rzeczypospolitej Polskiej, Federacji Rosyjskiej i Królestwa Szwecji dotyczącej przywilejów i immunitetów Komisji Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, sporządzonej w Helsinkach dnia 2 lutego 1998 r.,
• ustawę o ratyfikacji Protokołu Zmieniającego Konwencję wiedeńską z 1963 roku o odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową, sporządzonego w Wiedniu dnia 12 września 1997 roku.
Senat przeprowadził również drugie czytanie trzech projektów ustaw:
• o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; Izba przyjęła wniosek o odrzucenie tego projektu ustawy;
• o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych; Izba podjęła uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy;
• o zmianie ustawy - Kodeks pracy; Izba ponownie skierowała do komisji projekt ustawy w celu rozpatrzenia poprawki zgłoszonej podczas dyskusji.
Ponadto Izba zapoznała się z informacją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., zaprezentowaną przez prezesa IPN Janusza Kurtykę. Według przedstawionych danych, w 2008 r. IPN zatrudniał 2109 osób. Średnie miesięczne wynagrodzenie pracownika wyniosło około 4,4 tys. zł, a prokuratora - około 9,5 tys. zł. W tym czasie instytut wydał 153 zwarte publikacje i zorganizował 47 nowych wystaw. IPN zgromadził ponad 87 km akt, czyli ilość ich zwiększyła się o 400 m bieżących. W ubiegłym roku intensywniej wykorzystywano także zasoby IPN - liczba sprawdzeń w zasobach IPN wyniosła ponad 200 tys.
Prezes IPN podkreślił też, że instytut w ramach przyznanych mu środków digitalizuje swoje zasoby. W 2008 r. zakupiono w tym celu m.in. specjalistyczne skanery.
W informacji przedstawionej Senatowi prezes IPN podkreślił także, że wysokość środków przekazanych przez parlament na działalność instytutu w roku 2008 była podobna do tej, jaką przyznano mu w roku 2007 i 2009, czyli około 209 mln zł. Zdaniem prezesa J. Kurtyki, w związku z nałożonymi na IPN nowymi zadaniami, m.in. realizacją tzw. ustawy dezubekizacyjnej, były one niewystarczające. Jak powiedział, aby umożliwić wykonanie nowych zadań, w instytucie konieczne było przeprowadzenie redukcji zatrudnienia, zwolniono około 100 osób. Dodał, że w sytuacji, gdyby na IPN nałożono kolejne zadania, a nie zostaną na ich realizację przyznane dodatkowe środki, konieczna będzie likwidacja niektórych delegatur. Podkreślił, że byłoby to rozwiązanie ostateczne, a likwidacji uległyby wyłącznie te delegatury, w których nie są zgromadzone zasoby archiwalne, np. w Koszalinie, Olsztynie czy Opolu.
Pytany przez marszałka Bogdana Borusewicza o sens ekshumacji Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych, prezes J. Kurtyka powiedział, że decyzja ta była słuszna, bo dzięki niej nie ma już wątpliwości, że zginął on w katastrofie lotniczej, o czym świadczy charakter stwierdzonych dzięki ekshumacji obrażeń. Jest to problem, który będzie wzbudzał ożywione dyskusje teraz, za 10 czy za 50 lat. Tajemnica śmierci Sikorskiego jest jedną z największych tajemnic II wojny światowej - powiedział prezes IPN. Zaznaczył, że decyzja o ekshumacji została podjęta przez prowadzącego śledztwo prokuratora, a prezes IPN nie może jej zakazywać lub popierać. Prezes J. Kurtyka podkreślił także znaczenie ponownego pochówku gen. W. Sikorskiego dla ducha polskiej armii.
Marszałek Senatu pytał także o ankietę przygotowaną z myślą o publikacji przygotowywanej przez IPN pt. Encyklopedia Solidarności. Jak powiedział, jest ona zbyt obszerna, liczy bowiem 60 stron, i są w niej zawarte pytania, które nie powinny się znaleźć w imiennej ankiecie. Chodzi m.in. o pytania, jak dana osoba ocenia swoją działalność z perspektywy dnia dzisiejszego oraz o to, na którą listę ankietowany oddawał głos w wyborach parlamentarnych w latach 2005 i 2007. Prezes J. Kurtyka powiedział, że Encyklopedia Solidarności jest projektem społecznym, realizowanym przez wolontariuszy ankieterów, byłych działaczy podziemia i historyków amatorów, a IPN był tylko współautorem ankiety. Podkreślił, że zarówno udział w ankiecie, jak i udzielenie odpowiedzi na którekolwiek z pytań są dobrowolne. Zapewnił także, że dane uzyskane przez IPN w zakresie wskazanym przez marszałka B. Borusewicza nie będą wykorzystywane w trakcie przygotowywania biogramów

 


3. listopada 2009 r.

Wwspólne posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senatorowie pozytywnie ocenili projekt Panorama Literatury Polskiej, portal internetowy tworzony obecnie przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Będzie to nowoczesna baza informacji o polskiej kulturze literackiej. Przygotowana w formie haseł, ma zawierać m.in. sylwetki pisarzy z uwzględnieniem ich twórczości, interpretacje najważniejszych dzieł literackich, a także prezentację epok, stylów i prądów literackich. Baza ma też ukazywać związki literatury z innymi dziedzinami kultury. Panorama Literatury Polskiej adresowana jest do studentów i uczniów, szczególnie tych z zagranicy, niekiedy niemających dostępu do polskich bibliotek i innych instytucji kulturalnych.
Informację przedstawili dyrektor i wicedyrektor ds. kultury Instytutu Badań Literackich prof. Elżbieta Sarnowska-Temeriusz i Mikołaj Sokołowski, Krzysztof Mrowcewicz z IBL oraz Elżbieta Nowocień, były konsul generalny w Kolonii, zajmująca się promocją języka i kultury polskiej w Niemczech.
Jak przypomniała prof. E. Sarnowska-Temeriusz, stworzenie Panoramy Literatury Polskiej jest jednym z najważniejszych postulatów zjazdu polonistów zagranicznych, który odbył się w 2006 r. na uniwersytecie w Toronto. Portal ma być pomocą naukową i edukacyjną, umożliwiającą rozwój studiów polonistycznych, a także promować kulturę polską za granicą. Jej zdaniem, dzięki temu przedsięwzięciu można też podjąć starania o wprowadzenie niektórych dzieł z kanonu literatury polskiej do kanonu literatury powszechnej.
Podczas posiedzenia senatorom zaprezentowano przykładowe hasła, które znajdą się w portalu. Jego uruchomienie przewidywane jest na wiosnę 2010 r. Projekt będzie stale monitorowany i rozwijany przez Instytut Badań Literackich. Panorama Literatury Polskiej w maju 2008 r. została objęta patronatem przez marszałka Bogdana Borusewicza.
Z akceptacją senatorów spotkała się także inicjatywa zorganizowania w 2010 r. I Światowego Polonijnego Kongresu Kultury Polskiej. O przygotowaniach do kongresu mówił Witold Rybczyński z Fundacji Kultury. Kongres, którego organizatorami są Fundacja Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, planowany jest na jesień 2010 r., a odbywać się ma na Zamku Królewskim w Warszawie lub na krakowskim Wawelu. W planach jest zaproszenie około 300 najwybitniejszych polskich twórców działających za granicą: pisarzy, plastyków, muzyków, architektów.

 


2. listopada 2009 r.

Wizyta Janusza Palikota we Włocławku

Na zaproszenie Senatora Andrzeja Persona, we Włocławku gościł Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo, Poseł na Sejm RP Janusz Palikot.

W programie wizyty było spotkanie z osadzonymi w Zakładzie Karnym we Włocławku oraz debata ze studentami WSHE na temat: ILE PRZYJAZNEGO PAŃSTWA W PAŃSTWIE.

 

   
   
   
 


30. października 2009 r.

O Wspólnocie Polskiej

Senator Andrzej Person spotkał się z Prezesem Współnoty Polskiej panem Maciejem Płażyńskim. Tematem spotkania były sprawy budżetowe Wspólnoty.

 


27 października 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu podjęto temat obecności Juliusza Słowackiego w polskim życiu publicznym w związku z przypadającą w tym roku 200. rocznicą urodzin wieszcza i trwającymi od stycznia obchodami Roku Słowackiego. Wśród zaproszonych na posiedzenie byli dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie Krzysztof Orzechowski, dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski, znawczyni twórczości Słowackiego prof. Alina Kowalczykowa oraz przedstawiciele Fundacji Młodej Polonii - Ligia Urniaż-Grabowska, Aleksander Nawrocki i Mieczysław Walentynowicz.
Przedstawiciele Fundacji Młodej Polonii omówili poświęcony J. Słowackiemu projekt Triada, w ramach którego w Krzemieńcu - miejscu urodzin poety, w Wilnie, gdzie studiował, i w Warszawie, gdzie pracował, zorganizowano trzy sesje programowe, integrujące środowiska polonijne oraz przedstawicieli kultury i nauki z Polski, Litwy i Ukrainy. W ramach tych sesji odbyło się wiele imprez, m.in. konkursy recytatorskie, plastyczne, prezentacja multimedialna z udziałem dzieci i młodzieży ze szkoły polskiej w Wilnie, przedstawienie o Juliuszu Słowackim w wykonaniu artystów Teatru Polskiego w Wilnie, a także sesje naukowe z udziałem badaczy literatury z Polski, Litwy i Ukrainy.
O przebiegu obchodów upamiętniających 200. rocznicę urodzin poety w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie poinformował jego dyrektor K. Orzechowski. Przypomniał, że w kwietniu 2009 r. odbyła się premiera rzadko grywanego dramatu Beatrix Cenci. Zorganizowano także konkurs na recenzję tego spektaklu, adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie małopolskim. Zdaniem dyrektora K. Orzechowskiego, ciekawe jest to, jak młodzi myślą o klasykach. Jak poinformował, prace można nadsyłać do 26 kwietnia 2010 r., a konkurs zostanie rozstrzygnięty w przyszłym roku. Patronat nad konkursem objął marszałek województwa małopolskiego. We wrześniu i październiku w ramach Krakowskiego Salonu Poezji zrealizowano projekt Wielcy aktorzy czytają «Beniowskiego», w październiku natomiast odbył się cykl projekcji Słowacki w Słowackim, czyli prezentacja realizacji dramatów Słowackiego w Teatrze Telewizji. Kontynuacją obchodów był Festiwal Słowackiego 2009, zorganizowany przez Teatr im. Juliusza Słowackiego wspólnie ze Stowarzyszeniem Międzynarodowe Sezony Teatralne i Baletowe.
W opinii dyrektora K. Orzechowskiego, młodzi polscy reżyserzy boją się adaptacji dzieł Słowackiego, i w efekcie wystawień utworów tego autora jest w Polsce mało. Jak mówił, w Polsce istnieje problem recepcji Słowackiego. W teatrze polega on na trudności ze znalezieniem języka scenicznego dla dramatów wieszcza. Ze Słowackim jest tak, że jeśli «zrobi się» go muzealnie, jest nudny, a jeżeli zbyt nowocześnie - staje się on własną karykaturą. To jest problem - tłumaczył K. Orzechowski. Nawiązał w tym miejscu do kwietniowej premiery Beatrix Cenci w reżyserii Macieja Sobocińskiego. To bardzo nowoczesne przedstawienie. Spotkało się, z jednej strony, z bardzo krytycznymi opiniami tradycjonalistów, a z drugiej - wręcz z uwielbieniem młodych - mówił dyrektor Teatru im. J. Słowackiego.
Dyrektor Biblioteki Narodowej T. Makowski przypomniał, że Polacy mogą korzystać z nowoczesnej drogi dostępu do dzieł wieszcza. Biblioteka udostępniła bowiem w Internecie prawie 200 cyfrowych wersji utworów i korespondencji J. Słowackiego. Na stronie Cyfrowej Biblioteki Narodowej (www.polona.pl) zobaczyć można m.in. rękopis Balladyny, listy Słowackiego do jego przyjaciółki Joanny Bobrowej i pierwodruk Kordiana. Internauci mogą zapoznać się także z opiniami o twórczości J. Słowackiego, które wyszły spod pióra Cypriana Norwida, Michała Bałuckiego czy Piotra Chmielowskiego.
Do najważniejszych wydarzeń kulturalnych zorganizowanych przez Bibliotekę Narodową w Roku Słowackiego dyrektor T. Makowski zaliczył międzynarodową konferencję naukową Piękno Słowackiego oraz otwarcie instalacji poetyckiej zatytułowanej Maska Słowackiego. Dedykacje 2009 w arkadach Pałacu Rzeczypospolitej przy pl. Krasińskich w Warszawie. W ramach instalacji zaprezentowano utwory zadedykowane Słowackiemu przez wybitnych, współczesnych polskich poetów. Towarzyszyła jej wystawa Wokół Balladyny, przygotowana z cyklu Pokaz Skarbu.
Obecne na posiedzeniu przedstawicielki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomniały, że Sejm ustanowił rok 2009 Rokiem Juliusza Słowackiego z inicjatywy ministra kultury. Poinformowały także, że resort podjął własne inicjatywy upamiętniające 200. rocznicę urodzin poety, a także dofinansował wiele cennych wydarzeń kulturalnych i naukowych.
Zdaniem prof. A. Kowalczykowej, podczas Roku Słowackiego zabrakło odpowiedniej informacji o organizowanych imprezach, dlatego wziął w nich udział ograniczony krąg odbiorców. Jak stwierdziła, obchody tego typu rocznic to duża strata pieniędzy w stosunku do tego, co można byłoby zrobić. W jej opinii, przygotowania do obchodów Roku Słowackiego powinny trwać dłużej. Ubolewała, że często w Polsce ważne rocznice są planowane w ostatniej chwili. Jeżeli już wiadomo, że zbliża się jakiś rok, który będzie czczony, należałoby przynajmniej rok wcześniej ustalić priorytety, określić np., jakie książki warto byłoby wznowić, ustalić ogólny plan tego, jakie imprezy będzie się szczególnie popierać - mówiła prof. A. Kowalczykowa.
Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przypomniał z kolei, że Juliusz Słowacki to twórca polski i europejski zarazem. Umiejętność łączenia tego, co polskie, z tym, co europejskie, sprawiła, że stał się poetą uniwersalnym, wielokulturowym.
Na zakończenie wicemarszałek Krystyna Bochenek i senator P.Ł.J. Andrzejewski zaproponowali zorganizowanie kolejnego spotkania poświęconego J. Słowackiemu w formie posiedzenia seminaryjnego, uzupełnionego referatami znawców twórczości poety lub wizyty studyjnej zorganizowanej w Krakowie w Teatrze im. Słowackiego z udziałem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

 


26. października 2009 r.

O Polakach w Hiszpanii

Senator Andrzej Person spotkał się z Prezesem Stowarzyszenia Dom Polski w Getafe Andrzejem Janeczko.
Spotkanie dotyczyło kwestii związanych z projektem budowy Domu Polskiego w Getafe w Hiszpanii. Od trzech lat Stowarzyszenie Dom Polski w Getafe zabiega o utworzenie miejsca spotkań Polonii hiszpańskiej w jednej z głównych podmadryckich miejscowości.
Polacy mieszkający w Hiszpanii uważają, że utworzenie pierwszej oficjalnej siedziby Polonii hiszpańskiej może przyczynić się do kształtowania pozytywnego wizerunku Polski w Hiszpanii, wpływając na proces integracji społeczności polskiej zamieszkującej Hiszpanię.

 


24. października 2009 r.

Dzień Sportu we włocławskiej Wzorcowni

Na zaproszenie Jacka Wszoły i Mariusza Czerkawskiego senator Andrzej Person wziął udział w uroczystym otwarciu klubu fitness Gymnasion we włocławskiej Wzorcowni.
Głównym punktem imprezy był mecz unihokeja rozegrany przez drużynę VIP-ów w składzie Mariusz Czerkawski i Jacek Wszoła przeciw drużynie reprezentującej włocławskie media. Po wyrównanej walce, mecz zakończył się remisem 4:4.
W roli komentatora wystąpił senator Andrzej Person.

 


23. października 2009 r.

VII Zjazd Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych w Pułtusku

Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person uczestniczył w VII Zjeździe Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych.
Tematem obrad były m. in.:
• przyszłość szkół polonijnych,
• nowa emigracja do krajów UE,
• sytuacja Polaków na Białorusi.
Delegaci wyrazili pełne poparcie dla Związku Polaków na Białorusi.
W przyszłym roku EUWP planuje zorganizować m. in. konferencje:
• Monitor 2010 poświęconą problemom nowej emigracji zarobkowej,
• konferencję oświatową,
• Młodzieżowe Forum Katyńskie.
Europejska Unia Wspólnot Polonijnych jest strukturą integrującą organizacje Polaków zamieszkałych poza granicami kraju - na obszarze Europy. Została założona w 1983 r. przez 6 organizacji. Obecnie zrzesza 44 organizacje członkowskie z 31 państw europejskich.
Na VII Zjeździe w poczet członków EUWP przyjęto dwie nowe organizacje: Niezależną Organizację Europejskiej Młodzieży Polonijnej (NOEMP) oraz Stowarzyszenie Polaków Zamieszkałych w Czarnogórze.

 


22. października 2009 r.

O problemach Polaków za wschodnią granicą

Senator Andrzej Person spotkał się z panią Danutą Skalską, dziennikarką, prezesem bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa, rzecznikiem Światowego Kongresu Kresowian.
Rozmowy dotyczyły problemów, z jakimi borykają się Polacy za naszą wschodnią granicą.

 


20. października 2009 r.

Otwarcie Wzorcowni we Włocławku

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystym otwarciu Centrum Handlowego we Włocławku
WZORCOWNIA jest pierwszym we Włocławku wielofunkcyjnym projektem urbanistycznym, zlokalizowanym w samym centrum miasta, na zrewitalizowanym obszarze dawnej fabryki fajansu. W skład inwestycji wchodzą cztery obiekty: nowoczesna galeria handlowa, centrum rekreacyjno-rozrywkowe oraz dwa budynki przeznaczone na wynajem lokali pod biura i usługi, z parterem handlowo-usługowym. Intencją inwestora, firmy Budizol Property, było zaaranżowanie unikalnej przestrzeni miejskiej. Miejscem koncentrującym życie publiczne WZORCOWNI jest plac, o roboczej nazwie Plac Grodzki. Wiosną 2010 r. powstanie fontanna, która będzie centralnym punktem Placu.

 

   
  


20. - 22. października 2009 r.

42. posiedzenie Senatu

Izba w głosowaniu odrzuciła ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która przewidywała, że od 2011 r. pracodawcy będą mieli obowiązek wypełniania i wysyłania rocznych rozliczeń PIT swoich pracowników. Z rozliczenia przez pracodawcę korzystałyby osoby, które są zatrudnione u jednego pracodawcy.
Podczas posiedzenia przyjęto stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Odrzucono wniosek senatora Wojciecha Skurkiewicza o odrzucenie nowelizacji i wprowadzono do niej 10 poprawek. W pierwszej poprawce Senat zadecydował, że audyt zewnętrzny nie może dotyczyć działalności kontrolnej NIK. Kolejna zmiana nakłada na audytora zewnętrznego obowiązek przekazania sprawozdania prezesowi NIK w terminie 14 dni od zakończenia audytu. Prezes w ciągu 14 dni od przekazania sprawozdania może przedstawić do niego swoje stanowisko. Audytor przekazuje marszałkowi Sejmu sprawozdanie wraz ze stanowiskiem. Senat zrezygnował także z wprowadzenia zasady kadencyjności wiceprezesów NIK i składania przez nich przysięgi.
Nowelizację, stanowiącą projekt komisji sejmowej, Sejm przyjął 24 września 2009 r. Przewiduje ona duże zmiany dotychczas obowiązującej ustawy z 1994 r., nowe zapisy stanowią bowiem blisko 60%.
Zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie do wymogów konstytucyjnych przepisów regulujących organizację i tryb działania Najwyższej Izby Kontroli, m.in. zasady powoływania wiceprezesów, przeprowadzania audytu finansowego. Służą też usprawnieniu postępowania kontrolnego, dostosowaniu przepisów do zmieniających się warunków technicznych i instrumentów kontroli. Mają też wyeliminować niedoskonałości zauważone w czasie 19 lat stosowania dotychczas obowiązującej ustawy.
Ustawa ma wejść w życie po 6 miesiącach od daty uchwalenia, czyli w ciągu następnych 6 miesięcy będzie się dokonywać zasadnicze przekształcenie organizacyjne instytucji, wybór nowych wiceprezesów, konkursy na dyrektorów departamentów i delegatur. Nowe zasady przeprowadzania kontroli wejdą w życie po 18 miesiącach, zatem wszystkie obecnie prowadzone kontrole zostaną dokończone na mocy obecnej ustawy.
Duże kontrowersje podczas obrad Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej i w czasie debaty na posiedzeniu plenarnym budziły wprowadzenie audytu zewnętrznego i wybór wiceprezesa NIK przez Sejm, gdy nie zostanie przez marszałka powołany kandydat zgłoszony przez prezesa Izby. Prezes NIK Jacek Jezierski opowiedział się przeciwko tym zapisom. W jego opinii, ingerują one w niezależność, w samodzielność NIK i zmieniają jej podstawy ustrojowe. Nie tylko nie widzę potrzeby wprowadzania takich zmian, ale wręcz odwrotnie, widzę olbrzymie zagrożenia, jakie one mogą przynieść - stwierdził.
Prezes J. Jezierski był też przeciwny powoływaniu wiceprezesa NIK przez Sejm, jeśli w ciągu 3 miesięcy marszałek nie powoła wiceprezesa zaproponowanego przez szefa NIK. W projekcie zakładano, że wiceprezes może być powoływany bez wniosku prezesa. Sejm, co prawda, tę poprawkę odrzucił, ale senatorowie na posiedzeniu komisji ją wprowadzili - powiedział. Gdyby ta poprawka została przegłosowana w Senacie, wrócilibyśmy do takiej sytuacji, że na wniosek prezesa marszałek w ciągu 3 miesięcy powołuje wiceprezesa, ale - jeżeli zaniecha powołania - to wtedy większość sejmowa uzyskuje prawo do powołania wiceprezesa już bez zgody prezesa - zaznaczył. Powiedział także, że miały miejsce sytuacje, gdy marszałek nie powoływał osoby zaproponowanej przez prezesa NIK, nie zdarzyło się natomiast, by prezes nie zgłosił kandydatów na wiceprezesów.
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła wniosek o wprowadzenie 8 zmian. W trakcie debaty senatorowie: Piotr Ł.J. Andrzejewski, Jan Dobrzyński, Kazimierz Kleina, Zbigniew Romaszewski, Janusz Sepioł, Tadeusz Gruszka, Mariusz Witczak, Wojciech Skurkiewicz, także zaproponowali szereg poprawek.
Wicemarszałek Z. Romaszewski postulował, by w ustawie doprecyzować, że audyt nie może dotyczyć wyników kontroli NIK. Trzeba wprowadzić zapis, że dokumenty kontrolne są dla zewnętrznych audytorów niedostępne - przekonywał. Za wprowadzeniem takiego zapisu opowiedział się także prezes J. Jezierski. Jego zdaniem dawałoby to gwarancję, że audytor zewnętrzny nie wejdzie w proces kontrolny. Przy obecnym zapisie istnieje takie zagrożenie, a to - jak powiedział prezes - stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Izba kontroluje bowiem procesy prywatyzacyjne, zagadnienia z zakresu obrony narodowej, bezpieczeństwa wewnętrznego, obrony, energetyki, systemów informatycznych. Jeżeli prywatny audytor miałby dostęp do akt kontroli, a przy takich zapisach, niestety, taka interpretacja jest możliwa, wprost groziłoby to bezpieczeństwu państwa - stwierdził.
W ocenie minister Julii Pitery, odpowiedzialnej za walkę z korupcją audyt jest niezbędny, a zewnętrzna firma audytorska nie będzie wkraczać w wyniki kontroli prowadzonych przez NIK. Według minister nie ma też niebezpieczeństwa, by marszałek nie powołał wiceprezesa Izby, gdy taką kandydaturę zgłosi prezes. Proponowany zapis - jak mówiła - wprowadzony ma być na wypadek, gdyby prezes nie zgłosił żadnej kandydatury.
W trakcie debaty senator J. Dobrzyński pytał, czy proponowane zmiany nie zmierzają do zachwiania NIK, czy nie zagrażają bezpieczeństwu państwa?. W jego ocenie, bulwersujące jest powierzenie audytu firmom zewnętrznym i wybór wiceprezesów przez Sejm, gdy marszałek nie powoła kandydata zgłoszonego przez prezesa.
Senator Czesław Ryszka uznał proponowane rozwiązania za zagrażające bezpieczeństwu państwa i Najwyższej Izbie Kontroli.
Wicemarszałek Z. Romaszewski prócz audytu i sposobu wyboru wiceprezesów skrytykował także zastąpienie dwóch dokumentów pokontrolnych jednym. Jego zdaniem obecnie obowiązujące dwa dokumenty pokontrolne - protokół i wystąpienie, sprawiają, że osoba kontrolowana może się zapoznać z protokołem i złożyć wnioski.
Zdaniem senatora J. Sepioła audyt zewnętrzny i wybór wiceprezesa przez większość sejmową oznacza wyjście z pewnej rutyny i ma zalety. Pozytywnie ocenił także kadencyjność dyrektorów i wicedyrektorów departamentów NIK. Zgodnie z nowelizacją rozwiązania te mają obowiązywać od 2013 r.
Senator M. Witczak apelował, aby nie histeryzować. Jego zdaniem zarówno audyt, jak i zmiana wyboru wiceprezesów mają swoje dobre strony. W naszym ustroju jest wiele furtek, zaworów bezpieczeństwa, które pozwolą spokojnie kontrolować, czy te zmiany są zgodne z prawem, czy nie - uspokajał.
Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia 25. rocznicy męczeńskiej śmierci Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki będą dla nas zawsze symbolem wszystkiego, co w człowieku największe i najświętsze, czego musimy bronić i strzec, jeżeli chcemy żyć w wolnym i sprawiedliwym państwie. Niech Jego życie będzie dla pokoleń Polaków wzorem, jak być wiernym Bogu i Ojczyźnie - napisano w uchwale Senatu.
Senat zajął także stanowisko w sprawie następujących ustaw:
• o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych - Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw - Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o Policji - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o pomocy społecznej - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie innych ustaw - Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - Senat wprowadził poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Helsinkach dnia 8 czerwca 2009 r. - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• o ratyfikacji Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 16 czerwca 2008 r. - przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta.
Ponadto Izba wysłuchała informacji przewodniczącego Krajowej Rady Sądowniczej Stanisława Dąbrowskiego o działalności KRS w 2008 r.

 


20. października 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła skierowane przez szefa Kancelarii Senatu wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:
Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. Wnioski odłożone
• Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana wysokość dotacji - 800 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 411 648 zł.
II. Wnioski złożone po terminie
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: zakup 3 mikrobusów dla szkół w Starych Trokach, Połukniach i Butrymańcach, na Litwie. Całkowity koszt realizacji - 119 388 zł, postulowana wysokość dotacji - 119 388 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: emisja polskiego programu na antenie IV programu radia ogólnołotewskiego. Całkowity koszt realizacji - 51 724,13 zł, postulowana wysokość dotacji - 51 724,13 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:
I. Nowe wnioski
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie: wyposażenie studia radiowego w Dyneburgu. Postulowana wysokość dotacji - 120 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie: adaptacja pomieszczeń studia radiowego w Dyneburgu. Postulowana wysokość dotacji - 140 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.

 


21. października 2009 r.

Uroczystości pogrzebowe prof. Kalembki

Senator Andrzej Person wziął udział w uroczystościach pogrzebowych prof. Sławomira Kalembki.


Prof. Sławomir Kalemka zmarł 12 października. Za sprawą swojej rozległej wiedzy, erudycji i barwnej osobowości pozostał w pamięci każdego z kim się zetknął.
Urodził się w 1936 r. w Wilnie, zawsze z dumą mówił o swoich korzeniach. Był współzałożycielem i prezesem Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, członkiem stowarzyszenia Wspólnota Polska. Po wojnie zamieszkał w Gdańsku, studia historyczne ukończył w 1958 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, był uczniem profesora Witolda Łukaszewicza. Krótko pracował jako nauczyciel historii w jednej z gdańskich szkół, a w 1960 r. został asystentem na UMK. Stopień doktora uzyskał w roku 1964, habilitację w 1976, a tytuł profesora w 1988 r. Miał niezwykle szerokie zainteresowania naukowe często powtarzając maksymę, że prawdziwie wykształcony człowiek powinien wiedzieć wszystko o czymś i coś o wszystkim. Zajmował się historią XIX wieku, w tym dziejami Wielkiej Emigracji, Wiosną Ludów i powstaniem styczniowym, a także współczesną myślą polityczną, historią nauki, dziejami dyplomacji.

Przez większą część pracy na UMK związany był z Instytutem Historii i Archiwistyki. Na Wydziale Nauk Historycznych kierował zakładem Bibliologii i Informacji Naukowej, był pierwszym kierownikiem Zakładu Stosunków Międzynarodowych przekształconego później w Instytut. Ostatnio był kierownikiem Katedry Historii Nauki na Wydziale Nauk Historycznych oraz kierownikiem Katedry Historii Dyplomacji na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych.
W roku 1981 został dyrektorem Instytutu Historii. W latach 1981-1982 był prorektorem UMK. Ze stanowiska został usunięty, wraz z ówczesnym rektorem, przez władze polityczne, w warunkach stanu wojennego. W roku 1990 wybrany został rektorem UMK na kadencję 1990-1993.
Był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.


Wielką pasją Profesora była kolej. Zbierał modele pociągów i rozkłady jazdy, potrafił ze szczegółami opowiadać o przebiegu najważniejszych europejskich linii kolejowych i ich historii.

 

   
   
 


18. października 2009 r.

25. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystych obchodach 25. rocznicy śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Uroczystości odbyły się na włocławskiej zaporze wiślanej.
Głównym punktem obchodów była Msza św. koncelebrowana przez biskupa włocławskiego Wiesława Meringa z udziałem księży biskupów z diecezji włocławskiej, toruńskiej i bydgoskiej. Przed mszą, o godz. 12.00 odbył się koncert orkiestr dętych kopalni soli z Inowrocławia i Kłodawy. Uroczystości poprzedził bieg sztafetowy szlakiem miejsc związanych ze śmiercią księdza Jerzego na trasie Bydgoszcz – Górsk – Toruń – Włocławek. Uczestnicy pokonali dystans 110 kilometrów w 10 osobowych zespołach sztafetowych.

 

   
   
   


14. października 2009 r.

Dzień Edukacji Narodowej

Senator Andrzej Person uczestniczył w Powiatowych Obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Lipnie.


Dzień Edukacji Narodowej jest świętem wszystkich nauczycieli, pedagogów, wychowawców ale też i wszystkich pracowników administracji szkolnej i obsługi szkół.
Z tej okacj, składam Państwu życzenia wszelkiej pomyślności.
Z całego serca życzę wam sukcesów zawodowych i osobistych, a przede wszystkim wdzięczności za Wasz wkład w wychowywanie następnych pokoleń i pracę na rzecz oświaty.

Andrzej Person

 

 


14. października 2009 r.

Moje boisko – Orlik 2012 w Lipnie i Skępem

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystym otwarciu 2. kompleksów sportowych wybudowanych w ramach rządowo-samorządowego programu Moje boisko – Orlik 2012.

Lipnowski Orlik pobudowany został przy II Liceum Ogólnokształcącym. Kompleks boisk będzie służył wielu młodym ludziom, bowiem w pobliżu są trzy duże osiedla: Sikorskiego, Armii Krajowej i Jagiellonów. Budowę rozpoczęto się w lipcu br., koszt inwestycji szacowany jest na 1 mln 285 tys. złotych. Z budżetu powiatu ma być dodatkowo sfinansowana budowa trybuny oraz nowej bieżni.

Nieco później, bo w sierpniu swojego Orlika zaczęło budować Skępe. W skład kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Skępem wchodzą boisko piłkarskie przykryte sztuczną trawą oraz boisko wielofunkcyjne do piłki siatkowej i piłki koszykowej. Całość została ogrodzona siatką oraz wyposażona w sprzęt sportowy. Boiska oświetlane są 24 lampami, co pozwoli korzystać z nich po zmroku. Przy boisku został zbudowany pawilon socjalny z dwoma łazienkami, magazynkiem na sprzęt i pomieszczeniem dla trenera. Łączny koszt budowy wyniósł 987 tys. zł, z czego dwie trzecie zostanie zrefundowane z budżetu państwa oraz budżetu województwa. Przy okazji budowy boiska władze gminy wykonały szereg inwestycji towarzyszących. Wybudowano dwa parkingi i dodatkowy wjazd z zatoczką, dzięki którym dzieci dowożone na zajęcia szkolne będą mogły bezpiecznie dotrzeć do budynku. Utwardzono również teren przy szkole oraz deptak wzdłuż niej, dzięki czemu uczniowie mają komfortowe dojście do boisk oraz hali sportowej. Aby podnieść estetykę w sąsiedztwie Orlika odnowiono elewację hali sportowej oraz bramę wyjazdową do szkoły i posadzono drzewa i krzewy. Te dodatkowe prace kosztowały blisko 800 tys. zł

 

   
 


 


12. października 2009 r.

Dyżur senatorski we Włocławku - spotkania z mieszkańcami

 


12. października 209 r.

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Senator Andrzej Person wziął udział w Konwencie Prezydentów Miast Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zaproszenie prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego w Konwencie uczestniczyli:
* podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - Katarzyna Sobierajska,
* podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury - Olgierd Dziekoński,
* posłanka na Sejm RP - Domicela Kopaczewska,
* poseł na Sejm RP - Marek Wojtkowski,
* senator RP - Andrzej Person,
* poseł na Sejm RP - Łukasz Zbonikowski,
* wicewojewoda Kujawsko-Pomorski - Dariusz Kurzawa,
* prezydent Torunia - Michał Zaleski,
* prezydent Inowrocławia - Ryszard Brejza,
* prezydent Grudziądza - Robert Malinowski,
* zastępca prezydenta Bydgoszczy - Bolesław Grygorewicz,
* dyrektor Departamentu Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu - Kamila Radziecka,
* zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Zbigniew Brenda,
* dyrektor Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego - Jarosław Biegała,
* kierownik włocławskiego Inspektoratu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie - Janusz Flaszyński.

Tematem nadrzędnym było wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie turystycznego zagospodarowania Wisły i Zalewu Włocławskiego skorelowanego z ustawą o planowaniu przestrzennym. Uczestnicy dyskutowali także o zmianach w prawie budowlanym oraz o nowych rozwiązaniach w zakresie planowania przestrzennego. Omawiano również problematykę rozwoju miast i aglomeracji, zwłaszcza pod kątem realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.


Stanowisko Konwentu Prezydentów Miast Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zagospodarowania Wisły i Zalewu Włocławskiego

Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko – Pomorskiego zwraca się o wsparcie finansowe działań Samorządów w zakresie zagospodarowania Wisły i Zalewu Włocławskiego dla rozwoju turystyki i rekreacji w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach działań konieczna jest budowa infrastruktury, w tym głównie kolejnych przystani wodnych, które spowodują wzbogacenie oferty usług turystycznych, rekreacji nawodnej i sportów wodnych. Zalew Włocławski z uwagi na atrakcyjne położenie geograficzne, komunikacyjne oraz unikalne warunki atmosferyczne (silne wiatry) umożliwia uprawianie szerokiej gamy sportów wodnych: żeglarstwa, wioślarstwa, kajakarstwa, surfingu, windsurfingu oraz sportów motorowych. Zagospodarowanie Wisły i Zalewu Włocławskiego odgrywa istotną rolę w kontekście europejskich planów rozwoju dróg wodnych, jest działaniem komplementarnym z koncepcją regionalnego produktu turystycznego pn. „Z biegiem Wisły” wypracowanej przez grupę partnerską województwa kujawsko-pomorskiego w ramach projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. Budowa infrastruktury nawodnej przez samorządy spowoduje zainteresowanie rozwojem przedsiębiorców w zakresie tworzenia usług komercyjnych (hotelowych, gastronomicznych).
Konwent Prezydentów Miast Województwa Kujawsko – Pomorskiego postuluje o podejmowanie dalszych działań, które spowodują realizację budowy drugiego stopnia wodnego na Wiśle na wysokości Nieszawa/Ciechocinek. Z punktu widzenia Włocławka najbardziej pożądanym rozwiązaniem w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa istniejącego stopnia wodnego, byłaby budowa kolejnego. Cieszy fakt, że w sierpniu br. podpisany został list intencyjny przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Grupę ENERGA w obecności wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego, a także wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej w zakresie współpracy przy budowie drugiego stopnia wodnego na Wiśle wraz z elektrownią. Inwestycja pozwoli nie tylko pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej i zwiększyć udział czystej energii w bilansie energetycznym Polski ale poprawi sytuację włocławskiej zapory, zwiększy radykalnie bezpieczeństwo mieszkańców Włocławka i jednocześnie pozwoli na gospodarcze i turystyczne ożywienie miast położonych nad dolną Wisłą. Planowane inwestycje samorządowe jak: budowa przystani na Wiśle przy ujściu Zgłowiączki, rewitalizacja bulwarów nadwiślańskich będzie trudna przy aktualnym stanie wody w Wiśle.
Przyjęcie przedstawionych postulatów łącznie wpłynie zdecydowanie na ożywienie turystyczno-rekreacyjne dolnej Wisły i Zalewu Włocławskiego oraz rozwój produktu turystycznego opartego o walory przyrodnicze i kulturowe województwa kujawsko-pomorskiego.

Prezydent Bydgoszczy
Prezydent Torunia
Prezydent Grudziądza
Prezydent Inowrocławia
Prezydent Włocławka

 

   
   


11. października 2009 r.

Turniej tenisa stołowego Włocławek Open 2009

W hali włocławskiego OSiR rozegrany został memorialowy turniej tenisa stołowego, poświęcony pamięci jednego z najlepszych włocławskich pingpongistów Waldemara Betmana, wielokrotnego medalisty mistrzostw kraju i reprezentanta Polski.


Turniej miał charakter otwarty, a główną nagrodą był sylwester ma Słowacji ufundowany przez włocławskich parlamentarzystów senatora Andrzeja Persowna i posła Marka Wojtkowskiego. W turnieju wzięło udział ponad 60. zawodników od 6. do 82. lat.

Wyniki zawodów (pierwsza ósemka turnieju):

1. Yang Zhao
2. M. Krzyżanowski
3. P. Lisewski
4. K. Piotrowski
5. A. Tywoniuk
6. Paulina Trzcińska (najlepsza kobieta w turnieju)
7. M. Chojnicki
8. P. Piotrowski

 

 


10. października 2009 r.

II Turniej Drużyn Osób Niepełnosprawych o PUCHAR SENATORA RP ANDRZEJA PERSONA

Hala OSiR we Włocławku gościła uczestników Drugiego Turnieju Koszykówki o Puchar Senatora RP Andrzeja Persona.

Klasyfikacja Końcowa
II Turnieju Drużyn Osób Niepełnosprawnych O PUCHAR SENATORA RP Andrzeja Persona

I miejsce w turnieju-złote medale
Zespół Szkół Nr 3 Włocławek Drużyna I – puchar ufundowany przez Senatora Andrzeja Persona

II miejsce w turnieju – srebrne medale
S.S.N. EUROINTEGRACJA Włocławek – puchar ufundowany przez Posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefkę

III miejsce w turnieju – brązowe medale
Zespół Szkół Nr 3 Włocławek Drużyna II – puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Marka Wojtkowskiego

IV miejsce w turnieju
Zespół Szkół Samochodowych Włocławek – puchar ufundowany przez Prezesa WTK Anwil S.A Zbigniewa Polatowskiego

V miejsce w turnieju
Zespół Szkół nr 5 Włocławek – puchar ufundowany przez Dyrektora Elitarnego Studium Służb Ochrony Delta Tomasza Żurawskiego

VI miejsce w turnieju
Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 Włocławek – puchar ufundowany przez Panią Dyrektor ZS Nr 5 Aleksandrę Łuniewską


Pierwsze trzy zespoły otrzymały puchary, dyplomy, medale oraz piłki koszykowe ufundowane przez Prezesa WTK Anwil S.A Zbigniewa Polatowskiego oraz dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, reprezentowanego przez Panią Marię Ignatowską.

Zawodnik z największą punktacją w rzutach za 3
1. Ziółkowski Łukasz - ZS Nr 3 Włocławek
2. Ziółkowski Damian - Eurointegracja Włocławek
3. Kulpa Łukasz - Eurointegracja Włocławek

Wyróżniający się zawodnik z każdej drużyny
1. Balewicz Łukasz - ZS Nr 3 Włocławek drużyna I
2. Spychalski Patryk - ZS Nr 3 Włocławek drużyna II
3. Zarzycki Dominik - ZSI Włocławek
4. Gołębiewski Jarosław - ZS Nr 5 Włocławek
5. Olszewski Marcin - ZSS Włocławek
6. Kutkowski Tomasz - Euriointegracja Włocławek

Najlepszy z najlepszych
1. Ziółkowski Łukasz - ZS Nr 3 Drużyna I

Nagroda dla dwóch kobiet biorących udział w turnieju
1. Podlewska Ewelina - ZSI Włocławek
2. Malankowska Monika - Eurointegracja Włocławek

Najskuteczniejszy zawodnik w turnieju
1. Ziółkowski Łukasz - ZS Nr 3 Drużyna I

Nagroda dla dwóch zawodnikach grających w turnieju na wózkach
1. Wrzecionowski Daniel - ZSS Włocławek
2. Ziółkowski Mateusz - ZSI Nr 1 Włocławek

Nagroda Fair – play dla ZS Nr 3 we Włocławku Drużyna I

 

   
   
   


Polacy w Rumunii

Informacja Związków Polaków w Rumunii


Najważniejsze problemy środowiska polonijnego
Związek Polaków w Rumunii z siedzibą w Suczawie jest jedyną organizacją zrzeszającą osoby polskiego pochodzenia w Rumunii o strukturze federacyjnej, ze stowarzyszonymi z nimi 15 organizacjami lokalnymi. 11 z nich znajduje się w Bukowinie, w obrębie województwa Suczawa ( Suczawa, Moara, Siret Radowce, Gura Humorului, Paltinoasa, Pojana Mikuli, Plesza, Nowy Sołoniec, Kaczyka, Wikszany), 4 natomiast w Bukareszcie, Jassach, Konstancy i Krajowej.
Według ostatniego spisu powszechnego z r. 2002 e Rumunii jest 3559 Polaków, z czego 2609 w województwie Suczawa. Język ojczysty polski zadeklarowało wówczas w Rumunii 2690 osób, z czego 2188 w województwie Suczawa. Związek Polaków w Rumunii szacuje natomiast, że Polaków w Rumunii jest co najmniej dwa razy tyle.
Na Bukowinie dominuje Polonia zamieszkująca zwarcie środowiska wiejskie, są to potomkowie migracji rolniczej i zarobkowej, w dużych miastach natomiast Polacy to głównie przedstawiciele inteligencji.
Problemy polskiej mniejszości w Rumunii są więc zróżnicowane, podobnie jak struktura samej Polonii, i zadaniem Związku Poloków w Rumunii jest w tej sytuacji wyważona polityka wobec różnych środowisk.
□ Trzon Polonii Na Bukowinie stanowią mieszkańcy Nowego Sołońca, Pojany Mikuli, Pleszy, Paltinoasy – potomkowie grupy migracyjnej górali czadeckich. Środowiska wiejskie z Bukowiny charakteryzuje stosunkowo niski i średni stopień zamożności. Odzwierciedlają one problemy gospodarcze i społeczne występujące na terenie całej Rumunii. Podstawą utrzymania jest drobne rolnictwo, hodowla zwierząt, uprawa roślin i praca zarobkowa w przewadze związana z wyrębem lasów i przeróbką drewna oraz budownictwem, najczęściej sezonowym. Stopień bezrobocia jest dość wyskoki, związany bezpośrednio z brakiem dostępu do świadczeń społecznych, co powoduje znaczną liczebnie emigrację zarobkową mieszkańców wsi do krajów takich jak: Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Izrael. Zjawisko emigracji zarobkowej w skali kraju jest bardzo wysokie, a w przypadku małych polskich społeczności, stanowi jeszcze poważniejszy problem. Zwłaszcza w przypadku wyjazdu ludzi młodych oraz w średnim wieku z całymi rodzinami.
□ W sposób szczególny Związek Polaków w Rumunii odnosi się do problemów związanych ze szkolnictwem i edukacją młodego pokolenia. Stąd stała współpraca z miejscowymi władzami oświatowymi w celu zabezpieczenia nauczania języka polskiego w polonijnych środowiskach oraz troska o poziom i warunki kształcenia dzieci i młodzieży w ogóle.
□ Języka polskiego jako ojczystego, naucza się w ramach rumuńskiego systemu edukacji jedynie w obrębie województwa Suczawa - w 12 szkołach: w Suczawie, Gura Humorului, Sirecie, Wikszanach, Manastirea Humorului, Pojanie Mikuli, Pleszy, Nowym Sołońcu, Kaczyce, Partesti de Sus, Paltinoasie, Moarze oraz w 6 przedszkolach. W Zespole Szkół im. Alexandru cel Bun w Gura Humorului funkcjonują klasy IX i X z częściowym wykładowym językiem polskim. Wszyscy jej uczniowie, pochodzący z Nowego Sołońca, Pojany Mikuli, Kaczyki, są polskiego pochodzenia. Polskiego uczą zarówno nauczyciele miejscowi, wykształceni w Polsce, jak i nauczyciele z Polski, delegowani przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, pracujący w ramach umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o współpracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury.

Głównymi problemami związanymi ze szkolnictwem są:
□ baza materialna: zły stan niektórych szkół i przedszkoli, niedostateczny stan ich wyposażenia
□ niski poziom nauczania w wiejskich szkołach (m.in. problem dwujęzyczności dzieci i młodzieży przy niskim poziomie nauczania prowadzący do zaniechań związanych ze znajomością języka rumuńskiego na poziomie pozwalającym kontynuację nauki w szkołach średnich)
□ związany z sytuacją materialną rodzin problem edukacji młodzieży na poziomie szkół średnich w szkołach oddalonych od miejsca zamieszkania
Związek Polaków w Rumunii podejmuje ciągłe działania na rzecz szkolnictwa z pomocą środków pozyskiwanych od polskich podmiotów: Senatu RP, polskiej placówki dyplomatycznej, organizacji pozarządowych i osób prywatnych, dbając m.in. o okresowe remonty, doposażanie szkół i poszczególnych klas w środki dydaktyczne i meble szkolne, szkolenia metodyczne z udziałem specjalistów z Polski, organizację szeregu edukacyjnych zajęć pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży, pomoc socjalną uczącej się młodzieży w formie stypendiów.
□ Nietrudno zauważyć związek pomiędzy aktywnością danej organizacji lokalnej a istnieniem Domu Polskiego - miejsca spotkań i wspólnych działań, ale także swoistego materialnego, namacalnego symbolu, łączącego i umacniającego więzi lokalnej wspólnoty. Dlatego jedną z podstawowych potrzeb, którą stara się instytucjonalnie zaspokoić Związek Polaków w Rumunii, jest zapewnienie lokalnym społecznościom Domów Polskich.
Na Bukowinie działa ich 6. Są one także alternatywą dla lokalnych społeczności w dziedzinie działalności zarobkowej, ponieważ służą przyjmowaniu gości i turystów. Niestety, nie wszystkie potrzeby w tej materii są zaspokojone. Domu Polskiego nie posiada spore skupisko Polaków w Moarze czy zamieszkała w 100 proc. przez Polaków Plesza. Stowarzyszeniom Polaków w Jassach i Bukareszcie grozi perspektywa utraty dotychczasowych siedzib. Generalnego remontu wymaga Dom Polski w Nowym Sołońcu.
□ Ważnym problemem, z jakim boryka się obecnie Związek Polaków w Rumunii, jest także brak aktywności ze strony młodego pokolenia. Mimo wielu działań mających na celu zaktywizowanie młodzieży, problem pozostaje nierozwiązany, przy czym jest on bardziej powszechny w miastach, niż w środowiskach wiejskich, gdzie łatwiej jest zmobilizować miejscową młodzież do wspólnych działań. Natomiast młodzież wykształcona w Polsce w większości przypadków nie wraca do pracy czy pomocy w polonijnych środowiskach.


Sławni Polacy i wyjątkowe osobowości wśród rumuńskiej Polonii


RODZINA MOCZULSKICH

Generał LEONARD MOCZULSKI [Mociuischi],
ur. W 1889 roku, wielce zasłużony dla Rumunii, był najwybitniejszym przedstawicielem rodziny. Karierę wojskowa rozpoczął w wieku 21 lat w Oficerskiej Szkole Piechoty, którą ukończył w 1912 roku w stopniu podporucznika . Brał udział we wszystkich wojnach, jakie w minionym stuleciu prowadziła Rumunia, zajmując coraz wyższe stanowiska dowódcze. Pierwszą z nich w 1913 była druga wojna bałkańska. Podczas I wojny światowej odznaczył się w walkach o Oituz i Soveja. Zakończył ją w stopniu kapitana. W 1937 awansował na pułkownika, a II wojnę światową rozpoczął jako zastępca dowódcy I Mieszanej Brygady Górskiej. Brał udział w walkach na linii Stalina, wraz z oddziałami Wehrmachtu pod ogólnym dowództwem marszałka Mansteina zdobywał Krym i doszedł do Kaukazu. W 1942 otrzymał stopień generała brygady, a rok później awansował na generała dywizji i dowódcą 3 dywizji. W odwrocie m. in. bronił Krymu przed naporem Armii Czerwonej.
Po 23 sierpnia 1944 roku, w ramach kampanii Anti-Axa został najpierw dowódcą grupy Cńsuń, która wyzwalała Beius i Oradea, a następnie w zaciekłych bojach z hitlerowskimi strzelcami górskimi, wspomaganymi przez Luftwaffe walczyła w górach Bukk. W 1945 roku objął dowództwo Korpusu Strzelców Górskich, który wyzwolił słowacką Jaworzynę i w końcowym okresie wojny zbliżył się do stolicy Czech - Pragi, w pobliżu której znajdowały się dywizje II Armii Odrodzonego Wojska Polskiego. W nagrodę za zasługi bojowe generał Moczulski otrzymał Order Mihai Viteazu ze Szpadami, jaki przed nim otrzymało tylko 3 generałów, w tym Avramescu.
Generał Leonard Moczulski był wiernym i zasłużonym żołnierzem Rumunii. Wkrótce po zakończeniu wojny niewinnie oskarżony został aresztowany i na wiele lat osadzony w więzieniu i zmuszony do ciężkich prac przy budowie Kanału Dunaj - Morze Czarne. Wypuszczony na wolność pisał wspomnienia wojenne, wydane w 1967 roku, stanowiące cenny przyczynek do historii II wojny światowej. Zmarł w 1979 roku, w wieku 90 lat.

ADRIAN LEONARD MOCZULSKI, kompozytor i pianista o międzynarodowym znaczeniu, aktywny członek Związku Polaków w Rumunii. Akademię Muzyczną ukończył w 1997 roku, a w 2004 uzyskał doktorat cum laude na Uniwersytecie Muzycznym w Bukareszcie. W międzyczasie studiował teologię katolicką w Instytucie św. Teresy. Od 1998 roku jest członkiem Związku Muzyków Rumuńskich. Mimo młodego wieku - ma dopiero 33 lata - osiągnął wiele. Jego kompozycje są odtwarzane w Radiowej Orkiestrze Kameralnej i Akademickim Chórze Radiowym., a za granicą przez DAFÓ Kwartet Smyczkowy i Archaeus Ensamble, nagrywane na płytach CD, również w ramach 15 Antologiii Rumuńskiej Muzyki Symfonicznej. Wyrazem uznania dla jego talentu muzycznego są liczne nagrody i wyróżnienia, poczynając od specjalnej nagrody Himalay Cup w Pekinie w 1995 roku, pierwszej nagrody w Ogólnokrajowym Konkursie Kompozycji Chóralne Bukareszcie w 1997) czy nagrody prezydenta w Konkursie Valencia w roku 2000 i innych.

 


9. października 2009 r.

Uroczyste otwarcie Polskiej Szkoły w Pojana Mikuli w Rumunii

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystym otwarciu Polskiej Szkoły w Pojana Mikuli. Delegacji przewodniczyła wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek. W uroczystości otwarcia udział wzięli: senatorowie Bronisław Korfanty i Marek Konopka, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciej Płażyński, wojewoda Suczawy Sorin Arcadie Popescu, prezes Związku Polaków w Rumunii, poseł do parlamentu rumuńskiego Gerwazy Longher oraz rumuńscy posłowie i senatorowie.
Inwestycja budowy szkoły i oddziału przedszkolnego w Pojana Mikuli została zrealizowana ze środków Senatu RP na wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Polska.
Prezes Związku Polaków w Rumunii Gerwazy Longher dziękując Senatowi i Wspólnocie powiedział
- może dzieci w tej chwili nie rozumieją, że są świadkami wielkiego wydarzenia, ale z czasem zapewne docenią wagę tego daru.
Podziękował również rumuńskim władzom, parlamentarzystom, księżom i społeczności Pojany Mikuli za życzliwość i wsparcie.
- To wielka satysfakcja widzieć radość na twarzach rodziców i dzieci, to wielka satysfakcja z dobrze zainwestowanych polskich pieniędzy - mówiła podczas otwarcia szkoły wicemarszałek Bochenek. Dodała, że pieniądze wydane na edukację zwracają się wielokrotnie. Wyraziła nadzieję, że być może spośród dzieci uczących się w tej pięknej szkole znajdzie się następca Jerzego Buzka przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Życzyła dzieciom samych dobrych ocen, a rodzicom, by byli obecni w życiu szkoły.
- Dostaliście od Polski wspaniały prezent. Ten prezent należy wam się za polską tożsamość, za to, że mówicie i modlicie się po polsku - powiedział Maciej Płażyński.
Inaugurację szkoły uświetnił spektakl folklorystyczny przygotowany przez dziecięce zespoły Sołonczanka i Mała Pojana.
Uroczyste otwarcie szkoły poprzedziła msza święta w miejscowym kościele celebrowana przez biskupa Petru Gherghela.
Budynek szkoły i przedszkola w Pojanie Mikuli wybudowano w ciągu dwóch i pół roku.
Do nowej szkoły uczęszczać będzie ponad 100 uczniów. W Pojanie Mikuli mniejszość polska stanowi 70 proc. mieszkańców. Według oficjalnych danych w Rumunii mieszka ok. 4 tys. Polaków. Dzieci w nowej szkole uczą się po polsku 4 godziny dziennie. Szkoła obecnie jest własnością Związku Polaków w Rumunii. Obiekt zostanie włączony w system oświaty rumuńskiej.
Delegacja polskiego Senatu spotkała się także z władzami Suczawy. Wicemarszałek podziękowała władzom Rumunii i regionu za opiekę nad polską mniejszością w Rumunii. Prosiła o opiekę nad nowo wybudowaną szkołą. Wojewoda przedstawił delegacji plany rozwoju regionu, podkreślając turystyczne walory rumuńskiej Bukowiny.

 


7. października

Posiedzenia w Senacie

Posiedzenie Prezydium Klubu Senatorów PO

Posiedzenie Klubu Senatorów PO

Posiedzenie Prezydium Senatu RP

 


7. października 2009 r.

41. posiedzenie Senatu.

Po rozpoczęciu obrad senatorowie minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego kilka dni temu Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w warszawskim getcie, lekarza kardiologa i działacza opozycji demokratycznej w PRL.
Uchwała w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego (1745-1779), bohatera Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki, w 230. rocznicę śmierci
Senat podjął jednogłośnie uchwałę w sprawie uczczenia pamięci generała Kazimierza Pułaskiego. Jak podkreślono w przyjętym tekście, Amerykanie i Polacy pamiętają zasługi Pułaskiego, który walcząc o wolność Ameryki, oddał swoje życie za Polskę.
Senatorowie przypomnieli, że Kazimierz Pułaski po przystąpieniu w marcu 1768 r. do konfederacji barskiej, zawiązanej przez obywateli broniących Rzeczypospolitej przed uzależnieniem od Rosji, bronił przed Rosjanami Jasnej Góry i Berdyczowa, zwyciężał pod Podhorelami i Słonimiem, Myszą i Nołczadzią.
Z rodzinnego wareckiego domu wyniósł Kazimierz Pułaski głębokie przywiązanie do wolności, niepodległości, do ideałów republikańskich i demokratycznych, wyniósł też wielkie umiłowanie Ojczyzny. Swoje życie poświęcił walce o te - bliskie także nam - ideały na polskiej i amerykańskiej ziemi. Często potem Polacy i Amerykanie ramię w ramię walczyli w obronie wspólnych wartości i dzieje się tak do dziś - podkreślono w uchwale.
Senatorowie zaznaczyli również, że w Stanach Zjednoczonych corocznie 11 października, w ustanowiony uchwałą Kongresu Dzień Pułaskiego, Piątą Aleją w Nowym Jorku przechodzi poświęcona temu bohaterowi parada. A pomniki i posągi Pułaskiego, ojca kawalerii amerykańskiej, stoją w wielu miastach tego kraju.
Izba w uchwale zwróciła się także z apelem do nauczycieli i wychowawców o popularyzację wśród młodzieży postaci Kazimierza Pułaskiego: Niech w sztafecie pokoleń, wśród imion tych, dzięki którym istnieje Rzeczpospolita, znajdzie się osoba Kazimierza Pułaskiego, niech zachowana zostanie w zbiorowej pamięci.
Ustawa o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego – przyjęta z poprawkami
Nowelizację Sejm uchwalił 10 września 2009 r. na podstawie projektu poselskiego. Jej celem jest umożliwienie zasilenia funduszy własnych BGK poprzez zwiększenie jego funduszy uzupełniających. Jedną z form ich zwiększenia jest możliwość zaciągnięcia tzw. pożyczki podporządkowanej, czyli pożyczki ze środków budżetu państwa, udzielanej przez ministra finansów. W ramach takich pożyczek państwo będzie mogło przejmować papiery dłużne, emitowane przez BGK.
Ustawę rozpatrzyła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i rekomendowała Izbie wprowadzenie do ustawy dwóch poprawek. Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny, a druga uniemożliwia kształtowanie w drodze rozporządzenia treści i trybu zawarcia umowy między Skarbem Państwa a BGK; ma być to uregulowane w umowie pomiędzy stronami. W wyniku głosowania Senat poparł propozycje komisji.
Teraz poprawki rozpatrzy Sejm.
Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Sejm uchwalił ustawę na podstawie projektu rządowego 25 września 2009 r. Dostosowuje ona polskie prawo do zmienionych przepisów wspólnotowych, dotyczących zakresu miejsca świadczenia usług, zwrotu VAT podatnikom mającym siedzibę w innym państwie członkowskim niż państwo zwrotu oraz w zakresie wspólnego systemu podatku w celu zwalczania uchylania się od opodatkowania w związku z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.
Nowelizacja przewiduje, że podatek VAT od usług świadczonych za granicą będzie pobierany w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy takiej usługi, a nie tam, gdzie siedzibę ma firma świadcząca usługę.
W stosunku do usługobiorców niebędących podatnikami utrzymano zasadę, iż podatek będzie rozliczany zgodnie z siedzibą lub miejscem zamieszkania usługodawcy, chyba że usługi wykonują pośrednicy - wówczas miejscem świadczenia jest miejsce, w którym dokonywana jest transakcja.
W ustawie określono także miejsce świadczenia dla poszczególnych rodzajów usług, które wymagają odrębnego wskazania z uwagi na specyfikę usługi, np. dotyczące nieruchomości, transport, wstęp na imprezy kulturalne, usługobiorcę (podatnik lub konsument niebędący podatnikiem) lub usługodawcę (siedziba na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub poza nią).
Podatnikom umożliwiono składanie wniosku o zwrot podatku zapłaconego w innym państwie członkowskim we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym. Prawo zwrotu przysługuje także podmiotom niemającym siedziby w kraju. Podmioty zagraniczne z krajów UE będą mogły składać wnioski w formie elektronicznej, podmioty niemające siedziby na terytorium innego państwa członkowskiego natomiast - na piśmie.
Nowelizację rozpatrzyła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która zaproponowała wprowadzenie do niej trzech poprawek.
Ostatecznie w wyniku głosowania Senat przyjął dwie poprawki. Pierwsza doprecyzowuje pojęcie podatnika tak, aby objęło swym zakresem podmioty gospodarcze w państwach trzecich, w których nie ma podatku od wartości dodanej czy podatku o podobnym charakterze. Poprawka druga ma na celu doprecyzowanie czynności, jakie podatnik obowiązany jest podjąć w razie zmiany proporcji, w jakiej towary lub usługi związane są z wykonywaniem czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.
Ustawa wróci teraz do Sejmu.
Ustawa o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych - przyjęta bez poprawek
Sejm uchwalił ustawę na podstawie projektu rządowego, 10 września 2009 r. Upraszcza ona przepisy dotyczące udostępniania w formie elektronicznej dzienników urzędowych oraz zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionych przez powiat lub gminę. Nakłada też na organy wydające te dzienniki obowiązek prowadzenia ich w formie elektronicznej wraz ze skorowidzami.
Nowelizację rozpatrzyła Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która rekomendowała Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. Senat jednogłośnie poparł stanowisko komisji.
Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2009 roku, podczas prezydencji czeskiej
Informację przedstawił senatorom podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar. Jak stwierdził na wstępie, czeska prezydencja okazała się niezwykle trudna. Na samym początku Czesi musieli zmierzyć się z dwoma bardzo poważnymi kryzysami: kryzysem dostaw gazu z Rosji na terytorium Unii Europejskiej, a także napiętą sytuacją w Strefie Gazy.
W połowie przewodnictwa, 24 marca 2009 r., czeska izba poselska uchwaliła wotum nieufności wobec centroprawicowego rządu Mirka Topolánka. To także utrudniło sprawowanie prezydencji. W pierwszej połowie 2009 r. odczuwalny był światowy kryzys finansowo-gospodarczy, co wiązało się z koniecznością podjęcia działań niezaplanowanych przez czeską prezydencję. Wszystkie te zdarzenia spowodowały, że to, co Czesi zamierzyli sobie jako priorytety prezydencji, zeszło na drugi plan, a w pierwszej kolejności musieli się zmierzyć z problemami zewnętrznymi.
W opinii wiceministra M. Szpunara, pomimo tych trudności Czechom udało się sprawnie zarządzać procesem decyzyjnym w Unii Europejskiej. W odbiorze medialnym, szczególnie na zachodzie Europy, czeska prezydencja spotkała się z bardzo krytyczną oceną, obiektywny obraz Republiki Czeskiej powinien być jednak o wiele bardziej pozytywny.
Główne priorytety prezydencji czeskiej to przede wszystkim kwestie ekonomiczne i finansowe w związku z kryzysem, polityka energetyczna i Partnerstwo Wschodnie. Zeszły one jednak na dalszy plan z powodu sytuacji, której czescy politycy nie byli w stanie przewidzieć.
Prezydencji czeskiej udało się doprowadzić do osiągnięcia porozumienia w sprawie wspólnotowej części europejskiego planu naprawy gospodarczej, tak zwanego recovery plan, i ustalenia 5 mld euro. Rozdzielono środki w dziedzinie energii, dostępu do szerokopasmowego Internetu, działań związanych ze wspólną polityką rolną, spełniając polskie postulaty.
W ramach działań antykryzysowych czeska prezydencja zorganizowała 1 marca 2009 r. nieformalny szczyt Rady Europejskiej, podczas którego ustalono i podjęto zobowiązania, że sposobem zwalczania kryzysu i jego skutków nie mogą być działania protekcjonistyczne, kwestionujące funkcjonowanie czterech swobód wspólnotowych. Z polskiego punktu widzenia był to niezwykle ważny sygnał. Polska to bowiem jeden z krajów, które uważały, że nie należy wykorzystywać kryzysu do działań protekcjonistycznych.
Prezydencja czeska podjęła także skuteczne działania, mające na celu przygotowanie spójnego wspólnego stanowiska Unii Europejskiej na szczyt ministrów finansów i prezesów banków centralnych 20 największych gospodarek świata, tak zwany G20, w Londynie. Ustalono wówczas, że konieczne jest wzmocnienie regulacji nadzorczych nad globalnym systemem finansowym i wsparcie oraz wzmocnienie roli i zasobów Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
W trakcie prezydencji czeskiej, także zgodnie z oczekiwaniami Polski, zostały podjęte działania w zakresie reformy systemu nadzoru finansowego w Unii Europejskiej.
Zdaniem wiceministra M. Szpunara do sukcesów czeskiej prezydencji należy zaliczyć także doprowadzenie do kompromisu państw członkowskich w zakresie obniżonych stawek VAT na niektóre towary.
Jak stwierdził wiceminister, rząd RP z zadowoleniem przyjął wyniki prac prezydencji czeskiej w zakresie wzmocnienia trzeciego filaru europejskiej polityki energetycznej Bezpieczeństwo dostaw energii i tras jej przesyłu do Unii Europejskiej. Dzięki wysiłkom prezydencji zatwierdzono propozycje komisji zawarte w tak zwanym drugim strategicznym przeglądzie energetycznym, zobowiązano komisje i państwa członkowskie do realizacji celu polegającego na zapewnieniu dostaw surowców energetycznych w ramach wspólnego rynku. Komisja Europejska zobowiązała się do przedstawienia projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu, służącego wzmocnieniu wspólnotowych mechanizmów solidarnej reakcji państw członkowskich na wypadek kryzysu dostaw gazu.
Polska z zadowoleniem przyjęła przede wszystkim trzy decyzje w sprawach energetyki: plan naprawy gospodarki europejskiej, czyli recovery plan (gazociąg bałtycki, terminal LNG w Świnoujściu i elektrownia w Bełchatowie), zakończenie prac nad trzecim pakietem liberalizacyjnym dla rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz osiągnięcie porozumienia w zakresie wzmocnienia przepisów dotyczących bezpieczeństwa zaopatrzenia rynku w paliwa.
Wiceminister M. Szpunar omówił też trzeci z głównych priorytetów prezydencji czeskiej, czyli Partnerstwo Wschodnie. Za sukces uznał pierwszy szczyt Partnerstwa Wschodniego w Pradze 7 maja 2009 r. Zobowiązano wówczas Komisję Europejską, prezydencję czeską, a także następne prezydencje do podjęcia działań implementacyjnych w zakresie Partnerstwa Wschodniego. W ramach tego partnerstwa wyróżnione są cztery platformy: pierwsza do spraw demokracji, dobrego zarządzania i stabilności, druga do spraw integracji gospodarczej, konwergencji z politykami Unii Europejskiej, trzecia do spraw energii i czwarta do spraw kontaktów międzyludzkich. W konkluzji czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej znalazł się zapis, podkreślający konieczność skoncentrowania się na skutecznej i efektywnej implementacji Partnerstwa Wschodniego, i to zarówno w wymiarze dwu-, jak i wielostronnym.
Wiceminister M. Szpunar zwrócił także uwagę na bardzo ważne, jego zdaniem, kwestie, które pojawiły się w trakcie tej prezydencji. Pierwsza to badania, Europejski Instytut Innowacji i Technologii. W ramach prezydencji Czesi kontynuowali prace nad projektami dokumentów wspólnotowych dotyczących rozwoju zasobów ludzkich, mobilności pracowników, zwiększenia współpracy europejskich jednostek naukowych. Podjęto dyskusję na temat działań na rzecz realizacji wizji Europejskiej Przestrzeni Badawczej w roku 2020 w kontekście tak zwanego procesu lublańskiego. Pomimo zapowiedzi nie została jednak przez prezydencję czeską potraktowana jako priorytet tak zwana piąta swoboda rynku wewnętrznego, dotycząca swobody przepływu wiedzy, innowacji i technologii w Unii Europejskiej, która, zdaniem rządu polskiego, jest jednym z najistotniejszych elementów tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.
W trakcie prezydencji czeskiej zakończono prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego roamingu w Unii Europejskiej, która zawiera kolejne obniżki cen usług roamingowych.
W kwestii ochrony praw własności intelektualnej prezydencja czeska kontynuowała prace nad rozporządzeniem w sprawie patentu wspólnotowego i europejskiego. Dotyczyły one stworzenia jednego patentu europejskiego ważnego we wszystkich państwach członkowskich i niektórych państwach sąsiednich. Przewidziano także jednolitą jurysdykcję dla sporów związanych z tymi patentami, z naruszaniem patentu i jego rejestracją. Dla Polski ważne jest, że ten patent ma być prosty, tani i skuteczny, tak aby także mniejsi przedsiębiorcy mogli korzystać z jego dobrodziejstw.
Jeśli chodzi o zatrudnienie i politykę społeczną, to, w opinii wiceministra M. Szpunara, szczególnie pozytywnie należy ocenić działania prezydencji czeskiej w kwestii urzeczywistnienia swobody przepływu pracowników i podkreślenia korzyści z tego wynikających.
Jak zaznaczył podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, rząd Polski wyraża zadowolenie z powodu podejmowania przez prezydencję czeską działań wdrażających tak zwaną ideę flexicurity, czyli łączenie elementów elastyczności stosunku pracy z zapewnieniem odpowiedniej ochrony socjalnej. Prezydencji czeskiej nie udało się natomiast osiągnąć kompromisu w ramach nowelizacji dyrektywy o czasie pracy. Rząd polski zajmował tu dość konsekwentne stanowisko. Ostatecznie nie dokonano zmiany w tym zakresie.
W dziedzinie wspólnej polityki rolnej prezydencji czeskiej nie udało się wypracować takiego tekstu konkluzji w sprawie przyszłości polityki rolnej, który uzyskałby jednomyślne wsparcie wszystkich państw członkowskich.
Wbrew założeniom ujętym w priorytetach prezydencji czeskiej, a także wbrew oczekiwaniom strony polskiej prezydencja nie podjęła negocjacji wielostronnych w ramach Rundy Rozwojowej Doha Światowej Organizacji Handlu. Wiceminister M. Szpunar negatywnie ocenił także brak inicjatywy prezydencji czeskiej w sprawie projektu legislacyjnego Komisji Europejskiej, nowelizującego reżim pomocy dla osób najbardziej potrzebujących.
W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych prezydencja czeska nie wykazała się dużą aktywnością. Została podjęta decyzja w sprawie Systemu Informacyjnego Schengen II, projektu teleinformatycznego wykorzystywanego przy ochronie granic wewnętrznych. W dziedzinie wymiaru sprawiedliwości odnotowano postępy związane z realizacją tak zwanego projektu e-prawo, który w znacznym stopniu ułatwia dostęp do wymiaru sprawiedliwości obywatelom Unii Europejskiej.
Wiceminister M. Szpunar zaznaczył, że rząd przyjmuje z zadowoleniem przedstawione przez prezydencję wnioski dotyczące zmiany decyzji ramowej w sprawie zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej, a także zmiany decyzji ramowej w sprawie zwalczania handlu ludźmi. Decyzja Rady w sprawie ustanowienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów skazanych w znaczny sposób ułatwi współpracę w sprawach karnych. Osiągnięto także porozumienie w zakresie decyzji ramowej w sprawie zapobiegania sporom o właściwość w postępowaniu karnym. Inicjatorem tego projektu była także Polska.
Wiceminister zwrócił też uwagę na znikomą liczbę konkretnych działań prezydencji czeskiej w zakresie polityki handlowej. Nie uczyniono wiele w zakresie nowego zdefiniowania relacji handlowych z takimi państwami, jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Australia, Nowa Zelandia. Odnosząc się do negocjacji handlowych z najbliższymi sąsiadami Unii Europejskiej, trzeba odnotować, że w okresie prezydencji czeskiej doszło do zawiązania przez Federację Rosyjską, Kazachstan i Białoruś unii celnej. To szczególnie istotne z uwagi na negocjacje tych krajów w sprawie przystąpienia do WTO. Wiceminister M. Szpunar poinformował, że rząd z niepokojem odnotowuje, iż kraje te tymczasowo zawiesiły wszystkie negocjacje akcesysjne, gdyż będą przystępować do WTO już jako unia celna, a nie pojedyncze państwa, a to opóźni proces integracji tych państw w ramach Światowej Organizacji Handlu.
Podsumowując, wiceminister M. Szpunar stwierdził, że prezydencja czeska była przez Polskę pilnie i szczegółowo obserwowana, głównie ze względu na przygotowania do polskiej prezydencji. Będziemy chcieli uniknąć tych błędów, które popełniła prezydencja czeska. Nie zmienia to faktu, że ogólna konkluzja rządu jest taka, iż rząd czeski wykazał się jednak dużą sprawnością administracyjną. Pamiętajmy o tym, że okres ich prezydencji przypadł na czasy szczególnie trudne w wymiarze międzynarodowym - powiedział na zakończenie podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej.
Następnie odpowiadał na liczne szczegółowe pytania senatorów. Przeprowadzono także dyskusję na temat przedstawionej informacji.
Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina
Izba podjęła jednogłośnie uchwałę ustanawiającą rok 2010 Rokiem Fryderyka Chopina. W ten sposób Senat składa hołd najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi, pomny jego zasług dla kultury narodowej i ogólnoświatowej, pragnąc utrwalić sławę wielkiego Polaka, przypominając, że Jego twórczość przyczynia się do rozwoju światowej pianistyki.
Ponadto Izba przyjęła bez poprawek następujące ustawy:
• o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie Programu Zwiedzaj i Pracuj (Working Holiday Scheme), podpisanej w Warszawie dnia 9 maja 2008 roku,
• o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o oznakowaniu i utrzymaniu wspólnej granicy na odcinkach lądowych i wodach granicznych oraz powołaniu Stałej Polsko-Niemieckiej Komisji Granicznej, podpisanej w Warszawie dnia 16 września 2004 roku,
• o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Kataru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Doha dnia 18 listopada 2008 r.,
• o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie dnia 15 maja 2007 r.

 


6. października 2009 r.

46. Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie rozpatrzyli, skierowane przez szefa Kancelarii Senatu, wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące złożone po terminie wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

• Fundacja Kresy-Syberia: inauguracja Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia. Całkowity koszt realizacji - 27 756 zł, postulowana wysokość dotacji - 13 096 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 6050 zł.
• Fundacja Oświata polska za granicą: koncert w Rzymie z okazji 160. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina. Całkowity koszt realizacji zadania - 68 900 zł, postulowana wysokość dotacji - 34 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 23 000 zł.
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Całkowity koszt realizacji zadania - 49 325,84 zł, postulowana wysokość dotacji - 49 325,84 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 24 719,10 zł.
• Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie: Letni Uniwersytet Drohiczyn 2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 29 967,39 zł, postulowana wysokość dotacji - 15 667,39 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 395 971,26 zł, postulowana wysokość dotacji - 178 241,26 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 125 817,38 zł.

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

I. Zwiększenie przyznanej dotacji
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: rozbudowa obiektu szkolnego dla Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie, na Węgrzech. Nakłady przyznane w 2009 r. - 302 032 zł, proponowane zwiększenie środków finansowych - 33 829 zł, łączna dotacja w 2009 r. - 335 861 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (franciszkanów) w Krakowie: odbudowa i adaptacja polskiego klasztoru z przeznaczeniem na Młodzieżowe Centrum Pokoju i Pojednania w Bołszowcach, na Ukrainie. Nakłady przyznane w 2009 r. - 578 340 zł, proponowane zwiększenie środków finansowych - 50 000 zł, łączna dotacja w 2009 r. - 628 340 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
II. Nowe wnioski
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: prace renowacyjne sali wielofunkcyjnej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na Litwie. Postulowana wysokość dotacji - 66 310 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: roboty budowlano-instalacyjne w Polonijnym Ośrodku Spotkań Concordia Polskiej Misji Katolickiej w Herdorf-Dermbach, w Niemczech. Postulowana wysokość dotacji - 116 578 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 58 289 zł.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: awaryjne roboty instalacyjne w szkole polskiej w Gródku Podolskim, na Ukrainie. Postulowana wysokość dotacji - 20 321. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: roboty budowlano-instalacyjne w siedzibie Samorządu Mniejszości Polskiej w Budapeszcie, na Węgrzech. Postulowana wysokość dotacji - 83 316 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: odbudowa klasztoru i kościoła ss. dominikanek w Kamieńcu Podolskim, na Ukrainie. Postulowana wysokość dotacji - 119 091 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, kwotę dotacji zmniejszyć jednak do 59 406 zł
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola w szkole średniej w Landwarowie, na Litwie. Postulowana wysokość dotacji - 50 214 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: przystosowanie pomieszczeń dla przedszkola w szkole średniej w Trokach, na Litwie. Postulowana wysokość dotacji - 144 083 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: roboty budowlano-instalacyjne w Domu Polskim w Oziersku, w Rosji. Postulowana wysokość dotacji - 9 626 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska: budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie. Postulowana wysokość dotacji - 30 971 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
Podczas posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się także ze sprawozdaniem senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w uroczystościach z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiej Macierzy Szkolnej w Mönchengladbach.

 


Informacja o pracy Senatu RP

Poprawki Senatu VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm po 40. posiedzeniu Senatu oraz 50. posiedzeniu Sejmu.

Sejm skierował do Senatu 455 ustaw, w tym:
18 rozpatrywanych w trybie pilnym oraz
84 zawierające przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Senat rozpatrzył 434 ustawy.
Senat nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie 21 ustaw.

Ustawy rozpatrzone przez Senat w trybie art. 121 ust 2 Konstytucji:
− Senat wniósł poprawki do 201 ustaw
− Senat przyjął bez poprawek 230 ustaw
− Senat wniósł o odrzucenie 1 ustawy.

Spośród 201 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:
− Sejm przyjął wszystkie poprawki w 125 ustawach
− Sejm odrzucił wszystkie poprawki w 8 ustawach
− Sejm przyjął część poprawek w 66 ustawach
− Sejm nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie 2 ustaw.

W sprawie wniosków o odrzucenie:
− Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie 1 ustawy.

Ustawy, do których Senat zgłosił poprawki, stanowiły 46,3% wszystkich rozpatrzonych przez Senat ustaw.
Ogółem Senat zgłosił 1894 poprawki, z których Sejm rozpatrzył 1864.
Sejm przyjął 1610 poprawek, to jest 86,4%, a 254 odrzucił.


Ustawy uchwalone przez Senat w trybie szczególnym:
− Senat uchwalił 2 ustawy:
􀂉 W trybie przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o którym mowa w art. 90 ust. 2 Konstytucji: ustawa z dnia 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., uchwalona przez Senat 2 kwietnia 2008 r.
􀂉 W trybie przewidzianym dla zmiany Konstytucji, o którym mowa w art. 235 ust. 4 Konstytucji: ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona przez Senat 1 lipca 2009 r.


Na rozpatrzenie przez Sejm czekają 2 uchwały Senatu zawierające 30 poprawek
w sprawie ustaw:
􀂉 o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (40. pos. Senatu, 23.09.09, 5 poprawek);
􀂉 o dyscyplinie wojskowej (40. pos. Senatu, 23.09.09, 25 poprawek).

Spośród 455 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, Senat rozpatrzył 434.
Z ustaw rozpatrzonych przez Senat 398 zostało opublikowanych w Dzienniku Ustaw,
9 ustaw podpisanych przez Prezydenta czeka na publikację.
Spośród 434 ustaw rozpatrzonych przez Senat nie uchwalono ostatecznie 11 ustaw.
Należą do nich:
1 ustawa, do której Sejm przyjął wniosek Senatu o odrzucenie,
9 ustaw nie uchwalonych ponownie przez Sejm po wecie Prezydenta oraz
1 ustawa, nad którą prace zostały wstrzymane po wecie Prezydenta.

Spośród 455 ustaw skierowanych przez Sejm do Senatu, brak decyzji w sprawie 38 ustaw, wśród których:
21 czeka na rozpatrzenie przez Senat,
2 z poprawkami Senatu czekają na głosowania w Sejmie.

Na decyzję Sejmu czeka także 1 wniosek Prezydenta o ponowne rozpatrzenie ustawy (weto).
W Trybunale Konstytucyjnym na orzeczenie po wniosku Prezydenta oczekuje 10 ustaw.
Na decyzję Prezydenta czekają 4 ustawy.

 


Diariusz Senatu Nr 58

Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, opublikowało podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VII kadencji w okresie 05.11.2007r. - 28.09.2009 r.

Posiedzenia Prezydium Senatu:
7 posiedzeń w 2007. r.
24 posiedzenia w 2008. r.
17 posiedzeń w 2009. r.
48 posiedzeń ogółem.

Konwent Seniorów:
5 posiedzeń w 2007. r.
24 posiedzenia w 2008. r.
15 posiedzeń w 2009. r.
44 posiedzenia ogółem.

Posiedzenia Senatu:
3 posiedzenia w 2007. r.
21 posiedzeń w 2008. r.
16 posiedzeń w 2009. r.
40 posiedzeń ogółem.

Liczba dni obrad:
7 dni w 2007 r.
44 dni w 2008 r.
32 dni w 2009 r.
83 dni ogółem.

Posiedzenia komisji i podkomisji senackich:
77 posiedzeń w 2007. r.
697 posiedzeń w 2008. r.
642 posiedzenia w 2009. r.
1416 posiedzeń ogółem.

Ustawy rozpatrzone przez Senat:
7 ustaw w 2007. r.
262 ustawy w 2008. r.
165 ustaw w 2009. r.
434 ustawy ogółem.

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki:
1 ustawa w 2007. r.
118 ustaw w 2008. r.
82 ustawy w 2009. r.
201 ustaw ogółem.

Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu:
0 ustaw w 2007. r.
0 ustaw w 2008. r.
1 ustawa w 2009. r.
1 ustawa ogółem.

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw:
5 poprawek w 2007. r.
1024 poprawki w 2008. r.
865 poprawek w 2009. r.
1894 poprawki ogółem.

Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu:
3 projekty w 2007. r.
31 projektów w 2008. r.
28 projektów w 2009. r.
62 projekty ogółem.

Podjęte uchwały:
26 uchwał w 2007. r.
326 uchwał w 2008. r.
227 uchwał w 2009. r.
579 uchwał ogółem.

 


26. września 2009 r.

Włocławek. 70. rocznica powstania Szarych Szeregów w Polsce

Senator Andrzej Person, we Włocławku, wziął udział w uroczystych obchodach 70-lecia przejścia ZHP do konspiracji.
W ramach obchodów, Komenda Hufca ZHP Włocławek zorganizowała I Ogólnopolskie Spotkanie Drużyn i Jednostek noszących imię Szarych Szeregów.
Kulminacją uroczystości była Msza Św. w klasztorze Franciszkanów, po której w uroczystym apelu uczestniczyli harcerze, harcerze seniorzy, uczniowie włocławskich szkół oraz zaproszeni goście. Pod pomnikiem Szarych Szeregów złożone zostały kwiaty.

Obchody zakończyły się występami artystycznymi harcerzy i uczestników spotkania Drużyn i Jednostek noszących imię Szarych Szeregów.

 


23. września 2009 r.

46. Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Porządek obrad:
- Dyskusja nad objęciem patronatem komisji inicjatyw, podejmowanych z okazji ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina.

 


23. września 2009 r.

40. posiedzenie Senatu RP

Na 40. posiedzeniu Senatu senatorowie obradowali nad:.
Ustawa o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - przyjęta bez poprawek
Sejm uchwalił ustawę na 49. posiedzeniu, 10 września 2009 r., na podstawie pilnego projektu rządowego. Senatorowie w wyniku głosowania (58 głosów za, 31 przeciw) zdecydowali o jej przyjęciu bez poprawek.
Sejm znowelizował ustawę tak, by umożliwić pilne zakupy zagranicznego sprzętu i uzbrojenia dla kontyngentów z pominięciem umów mających skompensować te zakupy zamówieniami w krajowym przemyśle lub transferem technologii. W ocenie wnioskodawców nowelizacji bowiem, obecne zapisy utrudniają sprawne, z pominięciem zasad ustawy offsetowej, pozyskiwanie sprzętu wojskowego w sytuacjach nagłych dla już funkcjonującego kontyngentu.
Zgodnie z nowelizacją minister obrony będzie sam decydować o pilnych zakupach wyposażenia potrzebnego wojsku za granicą. Minister będzie miał obowiązek informowania Rady Ministrów i Sejmu o dokonanych w tym trybie transakcjach do końca marca każdego roku. Senatorowie: Stanisław Zając, Henryk Górski i Waldemar Kraska zgłosili poprawkę, popartą przez Komisję Obrony Narodowej, aby obowiązkowe informacje otrzymywał również Senat. Nie przeprowadzano jednak nad nią głosowania, gdyż Izba zdecydowała o przyjęciu rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.
Dotychczas, zgodnie z ustawą offsetową, jeśli wartość zagranicznego zakupu dla wojska przekraczała 5 mln euro, musiał mu towarzyszyć offset. Nowelizacja ustawy offsetowej jest częścią tzw. pakietu afgańskiego przyjętego w sierpniu przez rząd i zakładającego m.in. zwiększenie wydatków na wyposażenie polskiego kontyngentu działającego w ramach misji ISAF w Afganistanie.
Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Senat wprowadził poprawki do ustawy o dyscyplinie wojskowej
Senatorowie zdecydowali o przyjęciu z poprawkami ustawy o dyscyplinie wojskowej, którą Sejm uchwalił na 48. posiedzeniu 28 sierpnia 2009 r., z przedłożenia rządowego.
Nowy akt prawny ma zastąpić ustawę z 1997 r., uchwaloną, gdy polskie wojsko składało się w części z poborowych, nie uczestniczyło też jeszcze w misjach wojennych takich jak afgańska.
Nowa ustawa nie tylko reguluje i upraszcza system kar, ale także dotyczy wyróżnień, zwiększając motywacyjny charakter nagród. Zaostrza kary dla żołnierzy przyłapanych na pijaństwie lub odurzaniu się, wprowadza karę stwierdzenia niepełnej przydatności na stanowisku służbowym, którą można orzec jako ostrzeżenie, poprzedzające karę wydalenia ze służby.
Zgodnie z ustawą także dowódcy drużyn jako przełożeni zyskają uprawnienia zarówno do wyróżniania, karania, jak i stosowania środków wychowawczych, kar dyscyplinarnych (upomnienie, nagana, kara pieniężna, wykonywanie czynności porządkowych poza kolejnością). W wypadkach oczywistych będzie można stosować procedurę uproszczoną, w innych sytuacjach utrzymane zostaną zwykłe postępowania dwuinstancyjne. Obwiniony będzie jednak mógł wystąpić o poddanie go zwykłemu postępowaniu dwuinstancyjnemu. W postępowaniu dyscyplinarnym żołnierza może reprezentować radca prawny lub adwokat.
Zgodnie z nowelizacją zmniejsza się lista kar, wydłuża - wyróżnień, nagroda może też polegać na uznaniu za niebyłą wcześniejszej kary. Ustawa zarazem akcentuje zasadę domniemania niewinności. Jeśli żołnierz naruszy jednocześnie dyscyplinę wojskową i prawo karne, rozpoczęcie postępowania dyscyplinarnego będzie możliwe natychmiast, bez czekania na zakończenie postępowania karnego.
W myśl nowych przepisów, wyróżniać będzie można nie tylko żołnierzy służby czynnej, ale także byłych żołnierzy, w tym również pośmiertnie.
Koszt wprowadzenia i funkcjonowania ustawy to około 12 mln zł.
Rekomendując Izbie nową ustawę, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Czesław Piątas stwierdził, że będzie pomocna dowódcom w realizacji przedsięwzięć, sprawowaniu określonej władzy dyscyplinarnej, kształtowaniu dyscypliny, a poprzez to także morale i zdolności do realizacji zadań, bo wojsko bez dyscypliny istnieć nie może.
W wyniku kolejnych głosowań senatorowie poparli 25 poprawek, zgodnie z wnioskiem Komisji Obrony Narodowej. Zmiany mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący.
Poprawki Senatu rozpatrzy teraz Sejm.
Senat przyjął z poprawkami ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Senatorowie wprowadzili 5 poprawek do nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego. Sejm uchwalił ją na 48. posiedzeniu, 28 sierpnia 2009 r., wykonując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z maja 2008 r. Trybunał nakazał opracowanie zasad ustawowych, mających na celu walkę z przeludnieniem w więzieniach, które jest realnym problemem polskiego więziennictwa.
Według Centralnego Zarządu Służby Więziennej, w aresztach i zakładach karnych w Polsce przebywał prawie 85,3 tys. osadzonych, a Służba Więzienna dysponuje 82 961 miejscami. Przeludnienie wynosi niecałe 3%, utrzymuje się tendencja spadkowa. Gdy chodzi o standard metrażu przypadającego na skazanego, Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich, np. w więzieniach Austrii jest 6 m2 na skazanego, w Danii - 6-7 m2, a w Belgii nawet 9 m2.
Nowelizacja na nowo określa zasady, na jakich można umieścić skazanego lub aresztowanego w celi o metrażu poniżej 3 m2, ale powyżej 2 m2 na osobę. Będzie to możliwe jedynie na czas określony. Poprzedni przepis został uchylony przez Trybunał Konstytucyjny jako zbyt arbitralny i dający zbyt wiele władzy dyrektorom więzień.
W myśl nowych przepisów dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może umieścić skazanego w takiej celi na nie dłużej niż 90 dni w razie: stanu wojennego, wyjątkowego lub klęski żywiołowej; ogłoszenia na terenie więzienia stanu epidemii albo konieczności zapobieżenia wystąpieniu innego zdarzenia, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa skazanego lub dla całego więzienia.
Gdy chodzi o skazanych za czyny na tle seksualnym, recydywistów, skazanych, którzy próbowali uciec z więzienia, albo skazanego na karę do 2 lat więzienia, będzie można ich umieścić w celi o pogorszonych warunkach na okres do 14 dni. Ten czas może zostać wydłużony tylko za zgodą sędziego penitencjarnego. Łączny okres umieszczenia skazanego w takich warunkach nie może przekroczyć 28 dni. Żeby minimalizować skutki przeludnienia, skazanym osadzonym w gorszych warunkach należy zapewnić codzienne spacery dłuższe o pół godziny lub np. zajęcia sportowe.
Jedna ze zmian uchwalonych przez Senat na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego wydłuża vacatio legis do 6 grudnia 2009 r. Pozostałe wprowadzone poprawki, postulowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Ustawodawczą, miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Senatorowie jednogłośnie (90 głosów za) poparli przyjęcie nowelizacji z 5 zmianami.
Teraz ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy ponownie trafi do Sejmu.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - przyjęta bez poprawek
Izba głosami 84 senatorów, przy 5 przeciw i 1 wstrzymującym się, przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt nowelizacji został wniesiony przez rząd i przez Senat jako wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sejm uchwalił ją na 48. posiedzeniu, 28 sierpnia 2009 r.
Nowelizacja zmienia przepis określający, jakie świadczenie należy się osobie podczas przerwy w zatrudnieniu wynikającej z choroby. Formułowane jest domniemanie, że jeżeli od jakiejś części składnika wynagrodzenia wypłacany jest zasiłek chorobowy, to wszystkie te elementy składników wynagrodzenia powinny wrócić do pracownika w czasie, gdy korzysta on z tego zwolnienia lekarskiego. Wynagrodzenie wówczas nalicza się w podstawie ustalenia wysokości zasiłku chorobowego albo składnik wynagrodzenia jest nadal wypłacany, pomimo że pracownik korzysta ze zwolnienia z powodu choroby. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się zatem składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku.
Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa czeka teraz na podpis prezydenta.
Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - przyjęta bez poprawek
Senat poparł (87 głosów za, 1 wstrzymujący się) stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Ustawodawczej i podjął uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 16 lipca 2009 r. orzekł o niezgodności z konstytucją art. 19 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zmianie ustawy. Przepis ten nakazywał Narodowemu Bankowi Polskiemu zbycie akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ten przepis przejściowy miał umożliwić realizację zakazu posiadania przez Narodowy Bank Polski akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ustanowionego w art. 1 pkt 37 lit. a ustawy.
Trybunał uznał, że ustawodawca przekroczył w ten sposób ramy swobodnego kształtowania normy prawnej, naruszając zagwarantowaną w konstytucji ochronę własności oraz niezależności banku centralnego. Jednocześnie trybunał stwierdził, że art. 19 w związku z art. 1 pkt 37 lit. a ustawy nie jest nierozerwalnie związany z całą ustawą.
Sejm, podejmując uchwałę o usunięciu niezgodności stwierdzonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, skreślił art. 19 ustawy i zmienił brzmienie art. 1 pkt 37 lit. a poprzez umożliwienie Narodowemu Bankowi Polskiemu posiadania akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Ma to na względzie uwzględnienie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i ścisłe powiązanie tego przepisu ze skreślonym art. 19 ustawy. Uchwała przewiduje zatem, że Narodowy Bank Polski może być akcjonariuszem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Podjęcie uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw umożliwi wejście w życie całej ustawy.
Poprawka Senatu do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Nowelizację uchwalił Sejm na 49. posiedzeniu, 10 września 2009 r. Przewiduje ona m.in. zmianę zasady podziału środków na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych. Efektem tej zmiany mają być mniejsze dysproporcje w wysokości środków finansowych, którymi dysponują poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.
Obowiązujący obecnie algorytm podziału środków na poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ uzależniony jest nie tylko od czynników demograficznego i epidemiologicznego, ale także od przeciętnego dochodu w danym województwie. Sytuacja taka powoduje, że do biedniejszych regionów trafia mniej pieniędzy na leczenie. Według nowych przepisów, od stycznia 2010 r. wysokość środków nie będzie uzależniona od tzw. czynnika dochodowego.
Ponadto w ustawie nowelizującej przyjęto, że wysokość kosztów finansowania świadczeń opieki zdrowotnej przez oddział NFZ w planie finansowym funduszu na 2010 r. nie może być niższa niż wysokość kosztów finansowania świadczeń przez ten oddział w planie finansowym NFZ, obowiązującym 30 czerwca 2009 r.
Zmienione przepisy umożliwiają dokonywanie zmian planu finansowego NFZ przez prezesa NFZ w zakresie środków przekazywanych funduszowi z budżetu państwa. Zwiększają także kompetencje prezesa NFZ w zakresie uruchamiania rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych. Dotychczas decyzje w tej sprawie podejmowali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich funduszu.
Rozpatrująca ustawę Komisja Zdrowia zaproponowała wprowadzenie do niej jednej poprawki, polegającej na przedłużeniu obowiązywania umów o udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej, wygasających z końcem bieżącego roku, na rok 2010. Izba przyjęła tę poprawkę.
Ustawa wróci teraz do Sejmu.
Uchwała w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej
Podjęta przez Izbę uchwała okolicznościowa powstała w efekcie prac Komisji Ustawodawczej i Komisji Spraw Zagranicznych nad dwoma projektami uchwał - w 70. Rocznicę wybuchu Drugiej Wojny Światowej, wniesionego przez senatora Łukasza Abgarowicza (PO), oraz projektu uchwały autorstwa senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego (PiS) w 70. rocznicę napaści przez Niemcy i Rosję na Polskę.
Komisje w swoich sprawozdaniach zaproponowały Izbie przyjęcie pierwszego projektu uchwały wraz z poprawką, a odrzucenie drugiego projektu. Senat podzielił stanowisko komisji i jednogłośnie podjął uchwałę w 70. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.
W uchwale czytamy: 1 września 1939 r. wojska III Rzeczy Niemieckiej bez wypowiedzenia wojny wkroczyły w granice Rzeczypospolitej Polskiej. 17 dni później armia ZSRR najechała wschodnie obszary Rzeczypospolitej, uniemożliwiając dalszy opór polskiego wojska wobec hitlerowskiej napaści. Dokonał się czwarty rozbiór Polski, uzgodniony pomiędzy agresorami i przypieczętowany 23 sierpnia 1939 r. paktem Ribbentrop-Mołotow.
Senat przypomina też w podjętej uchwale, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej doświadczyli ze strony obydwu najeźdźców ludobójstwa, więzień, zsyłek i wysiedleń, których symbolami są niemieckie obozy zagłady i Katyń.
W uchwale Senat wyraża wolę pojednania i budowy przyjaznych stosunków również z państwami i narodami Europy Wschodniej. Jednak szczególnie w stosunkach polsko-rosyjskich proces pojednania wymaga szczerych intencji i bezwzględnego poszanowania prawdy historycznej, którą nie można manipulować dla doraźnych politycznych korzyści. Izba docenia starania tych środowisk i organizacji rosyjskich, które zmierzając do ujawnienia pełnej prawdy o zbrodniach stalinowskich - popełnionych na Polakach, a także na Rosjanach i innych narodach byłego ZSRR - dążą do ich rzetelnego, wspólnego osądu.
Senat zadecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów i skierowany do rozpatrzenia do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje przedstawiły Izbie sprawozdanie, w którym zaproponowały przyjęcie projektu ustawy wraz z 10 poprawkami.
Projekt ustawy umożliwia sołtysom zasiadanie w obwodowych komisjach wyborczych, powoływanych w wyborach samorządowych, parlamentarnych oraz w celu przeprowadzenia referendum.
Zdaniem projektodawców, zaproponowane zmiany mają także inne pozytywne znaczenie: Sołtys często zawiaduje lokalem wyborczym, ma klucz do niego, dba o stan techniczny lokalu (często jest to świetlica wiejska). (...) Sołtys zna mieszkańców i oni znają jego. Przyczyni się to do usprawnienia pracy komisji, a być może wpłynie na lepszą frekwencję wyborczą.
Podczas dyskusji sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej Kazimierz Czaplicki poinformował Izbę, że PKW podtrzymuje swoje negatywne stanowisko wobec tego projektu ustawy i nie znajduje żadnego merytorycznego uzasadnienia dokonywania zmian w istniejącym systemie powoływania komisji obwodowych. Zwrócił także uwagę, iż proponowana nowelizacja ogranicza w gruncie rzeczy możliwości komitetu wyborczego dotyczące delegowania przedstawiciela do komisji obwodowej. Powoduje wyłom w dotychczasowym systemie, w którym tylko komitety wyborcze miały prawo delegować członków komisji obwodowych. K. Czaplicki odniósł się również do niektórych argumentów zawartych w uzasadnieniu projektu, m.in. do lokalizacji obwodów głosowania. Przypomniał, że na 25 tys. obwodów głosowania tylko niecałe 7% to świetlice wiejskie, a 70% - placówki oświatowo-kulturalne.
Sceptyczny stosunek do projektu ustawy wyrazili senatorowie: Władysław Dajczak, Zbigniew Romaszewski, Stanisław Karczewski i Piotr Kaleta. Projektu bronił senator Ireneusz Niewiarowski.
Ostatecznie, w wyniku głosowania, Senat 49 głosami za, przy 32 przeciwnych i 5 wstrzymujących się, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem został upoważniony senator I. Niewiarowski.
Senat zapoznał się z informacją Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2008
Informację o działalności Sądu Najwyższego przedstawił Izbie jego pierwszy prezes Lech Gardocki. Na wstępie poinformował, że w roku 2008 zmniejszyła się liczba spraw wnoszonych do Sądu Najwyższego. Ogółem wpłynęło ich 8890, podczas gdy w 2007 r. - 9904. Spośród nich 5945 to kasacje (w 2007 - 6365). Najwięcej, 2672 skargi kasacyjne, wniesiono do Izby Cywilnej SN, 1717 - do Izby Karnej, 1532 do Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, 24 zaś - do Izby Wojskowej. Łącznie Sąd Najwyższy rozpoznał 9033 sprawy, czyli mniej niż w 2007 r. (9679), w tym 6053 kasacje. Pozostałe załatwione sprawy to kwestie prawne - 229, apelacje od odroczeń wojskowych sądów okręgowych, którymi zajmuje się Izba Wojskowa Sądu Najwyższego, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprawy z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, skargi na przewlekłość postępowania, skargi o wznowienie, wnioski o przekazanie sprawy innemu sądowi, o ułaskawienie, wnioski incydentalne. W roku 2008 załatwiono więcej spraw niż wpłynęło ich do Sądu Najwyższego. Dzięki temu zaległości zmniejszyły się z 2632 w 2007 r. do 2489.
Jak stwierdził L. Gardocki, dla oceny działalności Sądu Najwyższego ważne są nie tylko te dane statystyczne, ale też aspekt jakościowy, przedmiotowy, uwzględniający wagę rozpoznawanych spraw, poruszanych w nich problemów i wkład w rozwój orzecznictwa, w rozwój myśli prawniczej. Nie zmieniły się ustrojowe cele działalności SN ani zasady funkcjonowania poszczególnych izb. Nadal pierwszoplanowym zadaniem Sądu Najwyższego jest dążenie do ujednolicenia orzecznictwa, co znalazło odzwierciedlenie zwłaszcza w jego uchwałodawczej działalności, czyli udzielaniu odpowiedzi na pytania prawne dotyczące wątpliwości interpretacyjnych.
W 2008 r. nie zmniejszyło się zapotrzebowanie na dokonywanie przez Sąd Najwyższy zasadniczej wykładni ustawy, która miała znaczenie nie tylko dla praktyki sądowej, ale i wywierała pośredni wpływ na praktykę organów ścigania, organów finansowych i celnych oraz na działalność adwokatów i radców prawnych. Oprócz rozstrzygnięcia konkretnego zagadnienia prawnego w uzasadnieniu takich uchwał i postanowień Sąd Najwyższy niekiedy stwierdzał, że choć zajęte przezeń stanowisko może budzić wątpliwości z punktu widzenia zasad słuszności, to ewentualna zmiana jest zależna od decyzji ustawowych, gdyż przekracza granice tego, co jest możliwe do osiągnięcia w ramach wykładni prawa. Jak zaznaczył prezes SN, stwierdzenia takie już kilkakrotnie w przeszłości inicjowały zmiany w obowiązującym ustawodawstwie.
Rozpoznawanie zagadnień prawnych nie tylko wiąże się obecnie ze zwiększonymi trudnościami organizacyjnymi, ale też wymaga zwiększonego nakładu pracy o charakterze studyjno-analitycznym, są to bowiem prawie zawsze zagadnienia szczególnie skomplikowane, i zwiększonego składu orzekającego. Niektóre z wydanych uchwał pomogły zająć stanowisko innym składom Sądu Najwyższego, zmagającego się w tym czasie z zagadnieniami dotyczącymi podobnych kwestii. Prawo, które obecnie musi interpretować Sąd Najwyższy, jest coraz bardziej rozbudowane i różnorodne, a jednocześnie zmienne, niejasne, pełne luk, wątpliwości, często ma niską jakość formalną i merytoryczną.
Orzecznictwo Sądu Najwyższego w coraz większym stopniu uwzględnia i respektuje rozstrzygnięcia zapadające w Trybunale Konstytucyjnym, a także w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W rozstrzyganiu spraw brane są również pod uwagę regulacje prawa wspólnotowego, prawa międzynarodowego, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Prezes L. Gardocki omówił następnie działalność poszczególnych izb. Poinformował, że orzeczenia Izby Cywilnej odgrywały istotną rolę w obrocie cywilnoprawnym, gospodarczym i miały duży zasięg społeczny. Dotyczyły prawa handlowego, ubezpieczeń komunikacyjnych, naprawiania szkody niemajątkowej, obrotu nieruchomościami, robót budowlanych, ksiąg wieczystych, prowadzenia działalności gospodarczej. W kilku orzeczeniach cywilnych wskazano na trudności w interpretacji przepisów przez sądy powszechne, spowodowane błędami ustawodawcy. W roku 2008 Sąd Najwyższy podjął w Izbie Cywilnej 110 uchwał, w tym 11 w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów, 2 uchwały otrzymały moc zasady prawnej. Na rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy tak dużej liczby zagadnień prawnych w sprawach cywilnych wpływają trudności jurysdykcyjne sądów powszechnych, dotyczące wykładni prawa o pogarszającej się jakości, a także ograniczenia w dostępie do skargi kasacyjnej.
W 2008 r. do Izby Cywilnej wpłynęło 147 zagadnień prawnych, w 48 wypadkach Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, w niewielkiej liczbie spraw zaś zwrócił ustawę do uzupełnienia albo załatwił ją w inny sposób, na przykład poprzez umorzenie postępowania. Na 2009 r. pozostały do załatwienia 22 zagadnienia.
Wszystkie uchwały podjęte w Izbie Cywilnej w składzie siedmiu sędziów mają dużą wagę jurysdykcyjną i dotyczą bardzo ważnych zagadnień, także z punktu widzenia interesu publicznego i praktyki sądowej.
Jeśli chodzi o sprawy Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, to w sprawach pracowniczych wiele uchwał Sądu Najwyższego dotyczyło układów zbiorowych pracy. Doniosłe znaczenie na przyszłość dla ogółu pracowników mają rozstrzygnięcia dotyczące roszczeń o dodatkowe wynagrodzenie w razie nieudzielenia przez pracodawcę odpowiednich okresów nieprzerwanego odpoczynku (dyżury lekarskie), w których Sąd Najwyższy podkreślił między innymi rolę regulacji unijnych dotyczących czasu pracy oraz ich wykładni dokonanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Z zakresu prawa pracy istotne znaczenie miały też rozstrzygnięcia odnoszące się do ochrony prawnej pracownic, roszczeń z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę, dodatków funkcyjnych, roszczeń funkcjonariuszy mundurowych czy kwestii dyskryminacji pracowników.
Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych orzekała także w sprawach ubezpieczeń społecznych, między innymi w zakresie ustalania prawa do emerytury bądź renty, renty rodzinnej, emerytury wojskowej czy przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego przypomniał, że Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych na podstawie konstytucji oraz ordynacji wyborczej stwierdziła ważność wyborów do Sejmu i Senatu, przeprowadzonych 21 października 2007 r. Rozpoznano 112 protestów wyborczych, z czego 14 nieuzasadnionych, 85 nie spełniało wymagań przewidzianych przez ordynację wyborczą.
Jeśli zaś chodzi o sprawy kasacyjne z zakresu prawa pracy, to dominowała, wzorem lat ubiegłych, problematyka dotycząca między innymi przekształcenia, ustalenia treści lub ustania stosunku pracy i roszczeń z tego tytułu, źródeł prawa pracy, a także kwestii zakazu dyskryminacji.
Jeśli chodzi o Izbę Karną, to mimo już ponaddziesięcioletniej praktyki stosowania przepisów kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego nadal pojawiały się trudne problemy interpretacyjne. Wiele wątpliwości dotyczyło na przykład czynu ciągłego, ciągu przestępstw, pojęcia szczególnego okrucieństwa, używanego w kodeksie karnym w odniesieniu do kilku typów przestępstw. Wielokrotnie przedmiotem rozstrzygnięć w sprawach kasacyjnych były wypadki komunikacyjne. Sąd Najwyższy szczególnie często zajmował się także prawem do obrony, gwarantowanym nie tylko przez kodeks postępowania karnego, ale także przez konstytucję i wiążące Polskę umowy międzynarodowe.
Działalność uchwałodawcza Izby Karnej Sądu Najwyższego, polegająca na rozpoznawaniu przekazywanych zagadnień prawnych, wymagające zasadniczej wykładni ustawy lub na rozstrzyganiu rozbieżności ujawniających się w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub samego Sądu Najwyższego, w roku 2008 objęła 28 spraw załatwionych. To mniej niż w latach ubiegłych.
Jeśli chodzi o Izbę Wojskową, to w 2008 r. orzekało w niej jedenastu sędziów, czyli o jednego mniej niż w roku 2007. Prezes L. Gardocki podkreślił, że sędziowie Izby Wojskowej orzekają również w Izbie Karnej, rotacyjnie przez dwa miesiące, każdy z nich w wymiarze trzech sesji w miesiącu, a także w sądach dyscyplinarnych. W Izbie Wojskowej, podobnie jak w pozostałych, wydano wiele orzeczeń o charakterze precedensowym.
Prezes L. Gardocki podkreślił, że Sądowi Najwyższemu udało się utrzymać tak zwany rozsądny termin rozpoznawania spraw kasacyjnych: w Izbie Cywilnej to przeciętnie 8 miesięcy, w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych - 5 miesięcy, w Izbie Karnej - 6 miesięcy, a w Izbie Wojskowej odbywa się to na bieżąco. W porównaniu z wynikami innych państw europejskich to dobry rezultat.
W opinii prezesa Sądu Najwyższego, znaczna liczba zagadnień prawnych rozpoznawanych w Sądzie Najwyższym uprawnia do wniosku, że poglądy formułowane w uchwałach, a dotyczące istotnych kwestii interpretacyjnych mają istotny wpływ na ujednolicanie orzecznictwa. Duża liczba pytań prawnych wpływających do Sądu Najwyższego wynika w znacznym stopniu z niskiej jakości dorobku legislacyjnego parlamentu. Zbyt często spotykamy się z przepisami niejasnymi, sprzecznymi, wywołującymi wątpliwości w praktyce i przez to wymagającymi zasadniczej wykładni - zaznaczył L. Gardocki. Zwrócił też uwagę, że znaczna część skarg kasacyjnych wpływających do SN ma niski poziom merytoryczny i formalny.
Prezes SN przypomniał również, iż Sąd Najwyższy kontynuuje praktykę powoływania się na orzecznictwo i prawo pozakrajowe, na piśmiennictwo, orzecznictwo międzynarodowych trybunałów. Jeśli chodzi o działalność typu organizacyjnego, zwiększono zakres orzecznictwa przeznaczonego do publikacji, w tym również dostępność w wersji elektronicznej. Wzrosła liczba opracowań i analiz orzecznictwa, jego zbiorów z biuletynów przygotowanych przez Biuro Studiów i Analiz SN.
Podsumowując, prezes L. Gardocki stwierdził, że prognozy na przyszłość są optymistyczne. Sprawne funkcjonowanie Sądu Najwyższego i rozpatrywanie spraw, utrzymywanie stosunkowo krótkich terminów rozpoznawania spraw i wysokiego poziomu merytorycznego wydawanych orzeczeń powinny zostać utrzymane.
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego odpowiadał następnie na pytania zadawane przez senatorów.
Zmiany Regulaminu Senatu
Izba 56 głosami za, przy 32 przeciwnych, dokonała zmian w swoim regulaminie.
Projekt nowelizacji regulaminu dotyczył m.in. zasad powoływania i odwoływania przewodniczących komisji senackich i ich zastępców, ochrony danych osobowych zawartych w sprawozdaniach stenograficznych oraz przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej. Zaproponowano także ograniczenie od następnej kadencji Senatu liczby zastępców przewodniczących komisji poprzez wprowadzenie zasady, w myśl której 2 zastępców będzie mogła wybrać wyłącznie komisja mająca więcej niż 10 członków.
Podczas drugiego czytania najwięcej wątpliwości senatorów budził zapis dotyczący anonimizacji chronionych danych osobowych. Zdaniem senatora Witolda Idczaka zmiana ta nie gwarantuje pełnej ochrony wrażliwych danych osobowych, a senator Zbigniew Romaszewski uznał ją za kuriozalną i ingerującą w wolność słowa senatorów. Obydwaj senatorowie wnosili o skreślenie tego przepisu. Senator Piotr Zientarski zaproponował natomiast pozostawienie bez zmian regulacji dotyczącej liczby zastępców przewodniczących.
Komisja Ustawodawcza i Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich w swoim sprawozdaniu poparła część poprawek zgłoszonych w trakcie debaty.
Ostatecznie Izba zadecydowała o wprowadzeniu zasady jawnego głosowania w sprawie odwołania przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji w wypadku złożenia przez nich rezygnacji z pełnionej funkcji, rozszerzeniu przedmiotowego zakresu działania Komisji Ustawodawczej o sprawy dotyczące rozpatrywania zmian konstytucji i ustaw dotyczących ustroju organów ochrony prawnej oraz o rozszerzeniu katalogu organów, w stosunku do których Senat wyraża zgodę na powoływanie i odwoływanie, o prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Pozostałe prace Senatu
Izba dokonała zmian w składach komisji senackich. Senator Witold Idczak został odwołany z Komisji Spraw Zagranicznych i wybrany do Komisji Spraw Unii Europejskiej.

 


22. września 2009 r.

45. Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Porządek obrad:

- Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina (druk senacki nr 634).

 


22. września 2009 r.

46. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Posiedzeniu przewodniczył: senator Andrzej Person – przewodniczący komisji

Porządek posiedzenia:
1. Informacja na temat Polonii brazylijskiej w kontekście 140-lecia osadnictwa polskiego w Brazylii
2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
3. Sprawy różne.

W posiedzeniu uczestniczyli:
senatorowie członkowie komisji: Łukasz Abgarowicz, Ryszard Bender, Józef Bergier, Krystyna Bochenek, Władysław Dajczak, Janina Fetlińska, Stanisław Gogacz, Piotr Gruszczyński, Marek Konopka, Bronisław Korfanty, Roman Ludwiczuk, Maria Pańczyk-Pozdziej, Zbigniew Pawłowicz, Andrzej Person, Czesław Ryszka, Sławomir Sadowski, Tadeusz Skorupa, Andrzej Szewiński, Stanisław Zając.

zaproszeni goście:
* ambasador Brazylii w Polsce Carlos Alberto Simas Magalhaes
* radca-minister, Sonia Sonia Maria de Castro,
* Reprezentacja Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL: prezes André Hamerski, członekowie: Wanda Hamerski, Analia Lugin Mores, Alfreda Lugin Mores, Gierônimo Ruchel, Vanda Iria Kubaski, Maria Helena Czarnecki Daniel, Carlos Eduardo Daniel,
* Towarzystwo Polsko-Brazylijskie w Warszawie: prezes Stanisław Pawliszewski, członek towarzystwa, dr hab. Elżbieta Budakowska,
* wiceprezes zarządu oraz dyrektor LO im. Rui Barbosy Wiesław Włodarski, członek Grażyna Arażny, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wanda Dorociak, członek Komisji Rewizyjnej dr Maciej Piklikiewicz, sekretarz Roman Pikul.
* dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski.


Przebieg posiedzenia:
Ad. 1
Z okazji przypadającego w 2009 roku 140-lecia osadnictwa polskiego w Brazylii przewodniczący komisji senator Andrzej Person przedstawił najważniejsze informacje dotyczące Polonii brazylijskiej.
Prezes Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL André Hamerski przekazał informację na temat historii osadnictwa polskiego oraz informację dotyczącą powstania i funkcjonowania BRASPOL. Podziękował również Senatowi RP za wspieranie polskości za granicą.
Ambasador Brazylii w Polsce Carlos Alberto Simas Magalhaes, który powiedział, że obecność Polaków w Brazylii jest elementem tożsamości brazylijskiej, która składa się z wielu różnych grup etnicznych, kultur i religii. Na zakończenie ambasador wyraził nadzieję, że Senat będzie nadal wspierał Polonię brazylijską.
Członek Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego, profesor UW i badacz polonii brazylijskiej dr hab. Elżbieta Budakowska przedstawiła specyfikę etniczności polskiej w Brazylii.
Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego oraz i były ambasador RP w Brazylii podkreślił znaczenie społeczności polskiej w Brazylii.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Maria Pańczyk-Poździej, Ryszard Bender

Ad. 2
Dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował Komisję o środkach na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu w roku 2009. Następnie A. Kozłowski przedstawił opinię Kancelarii Senatu wniosku StowarzyszeniaWspólnota Polska na finansowanie zadania o charakterze programowym - organizacja przez Kongres Polonii Amerykańskiej konwencji polonijnej i sympozjum naukowego dla młodzieży akademickiej w USA w 2009.
W opiniowaniu wniosku wzięli udział senatorowie: Ryszard Bender, Stanisław Gogacz, Czesław Ryszka. Senator Ryszard Bender złożył wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 95 828,64 zł na realizację tego zadania. W głosowaniu Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek.

Ad. 3
W sprawach różnych senator Stanisław Gogacz przekazał informację dotyczące incydentu na Białorusi, polegającego na zniszczeniu na cmentarzu farnym w Grodnie nowej tablicy upamiętniającej poległych obrońców Grodna we wrześniu 1939 roku. Senator zwrócił się do Komisji o ustosunkowanie się do tego incydentu. Senator Andrzej Person zaproponował skierowanie przez Komisję pisma do MSZ z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy.
Senator Marek Konopka zwrócił uwagę na zły stan grobów na cmentarzu polskim w Wilnie
Senator Janina Felińska przedstawiła potrzebę Polaków dotyczącą wykupienia lub wynajmu obiektu na cmentarzu w Ponarach na Litwie i zaproponowała wsparcie tej inicjatywy ze środków inwestycyjnych Kancelarii Senatu.
Senator Stanisław Gogacz zwrócił się z pytaniem o możliwość wsparcia ze środków inwestycyjnych Kancelarii Senatu budowy szkoły Macierzy Szkolnej na Białorusi. W odpowiedzi dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski poinformował, że na budowę tej szkoły wpłynął do Kancelarii Senatu wniosek po terminie który, po dopuszczeniu przez Prezydium Senatu, będzie przedmiotem kolejnych obrad Komisji.
W dyskusji wzięli udział senatorowie: Łukasz Abgarowicz, Maria Pańczyk- Poździej, Andrzej Person.
Na zakończenie prowadzący obrady senator Andrzej Person podziękował za dużą aktywność członków Komisji w okresie wakacyjnym i zapowiedział kolejne posiedzenie komisji na 6 października 2009 roku na godzinę 17.00 w sali nr 217.

 


21-22. września 2009 r.

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII Kadencji

Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i łączności Z polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w dwudniowym posiedzeniu Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII Kadencji.

Przedstawiciele organizacji i środowisk polonijnych z całego świata wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęli debatę nad perspektywami współpracy kraju z emigracją w 2010 r.
Wicemarszałek Krystyna Bochenek otwierając posiedzenie podkreśliła rolę Polonii w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w krajach zamieszkania naszych rodaków. Przypomniała, że o tym ważnym problemie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego mówiono podczas poprzedniego spotkania Rady.
W programie obrad, z inicjatywy MEN, znalazła się dyskusja nad projektem: Program rozwoju oświaty polskiej poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009-2011, który jest istotnym czynnikiem zachowania tożsamości narodowej dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia poza granicami, a także promocji Polski w świecie.
W drugim punkcie obrad omawiano metody Wspierania działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem 200. rocznicy urodzenia Fryderyka Chopina i 150. rocznicy urodzenia Ignacego Jana Paderewskiego oraz rocznic narodowych. Rok Chopinowski to niezwykła okazja do promocji Polski w świecie. Warto by w tę inicjatywę włączyli się twórczo wszyscy, którym sprawy polskie leżą na sercu.
Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, podkreślając znaczenie znajomości języka dla utrzymania tożsamości narodowej, wskazała na potrzebę stworzenia jak najlepszego programu edukacji, którym objęte będą polskie szkoły za granicą. Minister zapewniła, że autorzy przedstawionego projektu otwarci są na wszelkie uwagi i sugestie. Konsultacja z Radą niewątpliwie wniesie cenny wkład w ostateczny kształt programu rozwoju oświaty polonijnej.
Licząca 17 mln polska diaspora stanowi priorytet w polityce zagranicznej Naszego państwa, jest ważnym elementem dialogu politycznego w kontaktach międzynarodowych. Jeszcze w tym roku MSZ przedstawi raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, opracowany na podstawie danych zebranych w 29 krajach o największych skupiskach środowisk polonijnych, przygotowany przez polskie placówki dyplomatyczne oraz organizacje polonijne. Jak wynika ze statystyk 8 proc. mieszkańców państw UE posługuje się językiem polskim.
Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Obchodów Chopinowskich w 2010 roku, przedstawił stan przygotowań do obchodów Roku Chopinowskiego. Podkreślił znaczenie tego ogromnego przedsięwzięcia dla promocji Polski w świecie, a także możliwości udziału środowisk polonijnych w tych obchodach.
W części roboczej posiedzenia, obradując w zespołach, członkowie Rady Konsultacyjnej zapoznali się ze szczegółami programu obchodów chopinowskich oraz projektu Programu rozwoju oświaty polskiej poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009-2011.


22 września br., w drugim dniu obrad, Rada omówiła sprawy dotyczące integracji ruchu polonijnego, udziału Polonii w procesie wyborczym, obrony dobrego imienia Polski, planowanych działań TVP Polonia w perspektywie roku 2010 oraz komunikat Kancelarii Senatu w sprawie wykorzystania środków finansowych w ramach programów Unii Europejskiej.
Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zwrócił uwagę na potrzebę uaktywnienia Rady Polonii Świata. Jego zdaniem głos zintegrowanej Polonii jest potrzebny zarówno Polsce, jak i środowiskom polonijnym. Koncepcję stworzenia światowego zjednoczenia Polonii poparła także Helena Miziniak, prezes Zjednoczenia w Wielkiej Brytanii i przewodnicząca Zespołu Doradców ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich UE przy Marszałku Senatu VII kadencji. Doceniając prężność polonijnych organizacji kontynentalnych Miziniak uznała, że zjednoczenie Polonii będzie występować w obronie dobrego imienia Polski i Polaków oraz wesprze potrzebujące pomocy środowiska polskie. Władysław Lizoń, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, opowiadając się za reformą uśpionych struktur Rady Polonii Świata i wyznaczeniem jej nowych celów, podkreślił, że integracja Polonii świata jest w gestii samych organizacji polonijnych, zwłaszcza zrzeszeń kontynentalnych. Apelował też o budowanie dumy narodowej wśród Polaków.
Uczestnicy debaty stwierdzili, że ochrona dobrego imienia Polski i Polaków w świecie, tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, powinny być obowiązkiem wszystkich: struktur MSZ, organizacji polonijnych i pozarządowych. Często fałszywy obraz Polski nie jest bowiem wynikiem niechęci czy złych intencji obywateli innych państw, lecz zwykłej niewiedzy.

Obradująca Rada Konsultacyjna wiele uwagi poświeciła prawu wyborczemu obywateli polskich mieszkających w innych państwach. Niektórzy członkowie Rady uznali za niemoralny udział w wyborach, jeśli mieszka się i płaci podatki w innym państwie. Podnieśli też sprawę kosztów organizowania wyborów poza granicami kraju. Wszyscy byli zgodni, że w interesie Polski i Polonii jest udział Polaków w wyborach kraju zamieszkania, a w przypadku rodaków mieszkających w państwach Unii - uczestnictwo w wyborach do europarlamentu.
Rada wysłuchała informacji o planach programowych, emisyjnych i finansowych telewizji Polonia. Z dezaprobatą przyjęto wiadomość o zmianach organizacyjnych dotyczących TV Polonia.
Podsumowując debatę, wicemarszałek Krystyna Bochenek wysoko oceniła współpracę Rady Konsultacyjnej z Senatem - jej wkład w ocenę projektu reformy szkolnictwa polonijnego, przedstawionego przez MEN, a także gotowość do zaangażowania się w obchody Roku Chopinowskiego i 150. rocznicy urodzin Ignacego Paderewskiego. Głos Polonii w tworzeniu dobrego wizerunku Polski jest bardzo ważny..
Przybyły na spotkanie z Radą Konsultacyjna marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił znaczenie pracy tego ciała doradczego w kontaktach ze środowiskami polonijnymi i w rozwiązywaniu wielu problemów. Omówił sprawy szkolnictwa polonijnego, zwrócił uwagę na potrzebę szukania nowych form propagowania i uczenia języka polskiego. Apelował także o włączenie się Polonii w obchody Roku Chopinowskiego oraz o aktywny udział Polaków w życiu społecznym i politycznym państw, w których mieszkają. Marszałek wyjaśnił również, że niepokój o TV Polonia jest związany z niepewną sytuacją, w jakiej znajduje się cała polska telewizja publiczna. Zapewnił, iż będzie interweniował o utrzymanie tego polonijnego programu TVP.
Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował uczestniczącym w obradach członkom Rady, senatorom, przedstawicielom rządu i, organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią.
Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji przekazali marszałkowi Borusewiczowi uchwałę podjętą w związku z katastrofą w kopalni WUJEK-ŚLĄSK. W uchwale czytamy:
My Polacy, członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, pragniemy wyrazić nasz głęboki smutek spowodowany katastrofą w kopalni WUJEK-ŚLĄSK w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach. Łączymy się w bólu z pogrążonymi w żałobie rodzinami, które ta tragedia dotknęła. Wszystkim Bliskim Poległych Górników składamy nasze, z głębi serca płynące, wyrazy solidarności i współczucia.

 

   
 


19. września 2009 r.

Regionalne Dożynki

We Włocławku odbyły się uroczystości dożynkowe okręgu toruńsko – włocławskiego Polskiego Związku Działkowców.
Senator Andrzej Person został odznaczony pamiątkowym medalem z okazji przekazania i poświęcenia Sztandaru Rodzinnych Ogrodów Działkowych Ziemi Włocławskiej.

 


18. września 2009 r.

Debata MOSTY NA WSCHÓD w Senacie

Senator Andrzej Person uczestniczył w debacie MOSTY NA WSCHÓD - Jak polskie organizacje mogą wspierać młode demokracje?
Debata została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Demokracji we współpracy ze Związkiem Stowarzyszeń GRUPA ZAGRANICA.
Istnienie i działalność organizacji pozarządowych stanowią fundament budowania demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Obecnie na Wschodzie regularnie funkcjonuje 50 polskich organizacji pozarządowych, przede wszystkim na Ukrainie, Białorusi, w Gruzji, Mołdowie, na Bałkanach i w Azji Środkowej. Organizacje te oferują zarówno pomoc rozwojową, jak i humanitarną. Środki na swoją działalność pozyskują m.in. z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Działalność polskich organizacji społecznych na Wschodzie była inicjowana 20 lat temu przez instytucje funkcjonujące w konspiracji i półjawnie, m.in. Komitet Helsiński, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką i Kartę.
Uczestnicy Debaty wzięli udział w panelu dyskusyjnym: Aktywność polskich organizacji w regionie. Jak i co dalej po 20 latach? Perspektywy, kierunki, możliwości.
Poprowadziła go wiceprezes Fundacji Edukacja dla Demokracji Justyna Janiszewska.
Podsumowując dyskusję, wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski powiedział, że organizacje potrzebują nie tylko stabilizacji finansowej, wieloletnich programów, ale i entuzjazmu, pewnej dozy szaleństwa. Wicemarszałek opowiedział się też za współpracą samorządów lokalnych i budowaniem przez nie wielokulturowych małych ojczyzn.
Debacie towarzyszyła wystawa plakatów organizacji pozarządowych, promujących postawy obywatelskie, przede wszystkim związanych z działaniami międzynarodowymi, ukierunkowanymi na Wschód.

 

  


17. września 2009 r.

70. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17. września 1939 r., o godz. 3. w nocy, wojska Armii Czerwonej przekroczyły na całej długości granicę z Polską, łamiąc tym samym polsko-sowiecki pakt o nieagresji.
W wyniku dokonanego rozbioru Polski Związek Sowiecki zagarnął obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln. Okrojona Wileńszczyzna została przez władze sowieckie w październiku 1939 r. uroczyście przekazana Litwie. Nie na długo jednak, bowiem już w czerwcu 1940 r. Litwa razem z Łotwą i Estonią weszła w skład ZSRS. Liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana.
W CZARNEJ KSIĘDZE KOMUNIZMU. ZBRODNIE, TERROR, PRZEŚLADOWANIA, prof. A. Paczkowski napisał:
- Uważa się, że w ciągu niespełna dwóch lat władzy sowieckiej na ziemiach zabranych Polsce represjonowano w różnych formach - od rozstrzelania, poprzez więzienia, obozy i zsyłki, po pracę przymusową - ponad 1 milion osób (). Nie mniej niż 30 tysięcy osób zostało rozstrzelanych, a śmiertelność wśród łagierników i deportowanych szacuje się na 8-10 proc., czyli zmarło zapewne 90-100 tysięcy osób.

W rocznicę tych wydarzeń, we Włocławku, o godzinie 12:00 pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności złożone zostały wiązanki kwiatów. Odśpiewaniem hymnu polskiego oraz chwilą zadumy uczczono wszystkich walczących bohatersko w obronie naszej ojczyzny oraz oddano hołd pomordowanym.

 


17. września 2009 r.

Inauguracja Wirtualnego Muzeum Kresy-Syberia

W Senacie uroczyście uruchomiono Wirtualne Muzeum Kresy - Syberia, nad którym honorowy patronat objęli marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. W uroczystościach otwarcia Muzeum uczestniczyli: Jan Borkowski Wiceminister Spraw Zagranicznych, poseł Maciej Płażyński - Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, senator Andrzej Person – Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granią, minister Ewa Polkowska - szef Kancelarii Senatu oraz wielu senatorów i posłów.

Inauguracja muzeum odbyła się w 70. rocznicę inwazji sowieckiej na Polskę nie tylko w naszym kraju, ale też w ośrodkach polonijnych w Wellington (Nowa Zelandia), Sydney (Australia), Pretorii (RPA), Londynie (Wielka Brytania), Toronto (Kanada). Wkrótce także w Chicago i Waszyngtonie (USA).

Uroczystość w Senacie poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą senatorów II RP, którzy zginęli lub zmarli w latach II wojny światowej i w okresie powojennych represji. Wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski podziękował rodzinom tych senatorów za przybycie oraz współpracę i wsparcie, jakiego na co dzień udzielają Senatowi RP.

- Pamiętamy o naszych poprzednikach i kontynuujemy ich pracę w stanowieniu prawa. Dzięki państwu możemy odtworzyć ich losy, które opisaliśmy w wydanej właśnie książce SENATOROWIE ZAMORDOWANI, ZAGINIENI, ZMARLI W LATACH II WOJNY ŚWIATOWEJ - powiedział wicemarszałek.

Ofiarami II wojny światowej było dziewięćdziesięciu pięciu senatorów. Z rąk niemieckich zginęło 51 z nich, z sowieckich - 44 (w więzieniach i łagrach co najmniej 20).

Idea muzeum łączy przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Projekt adresowany jest szczególnie do młodego pokolenia, gdyż powstał w nowoczesnym wirtualnym świecie, którym żyją. Historia relacjonowana jest przez świadków i uczestników deportacji, rodzin, które przeżyły wojnę. Na te wspomnienia składają się dokumenty, mapy, fotografie. Muzeum będzie służyć podtrzymaniu tożsamości Polaków rozproszonych po świecie, będzie pomocą w odszukaniu rodziny czy odtworzeniu własnej historii.

- Wszyscy możemy je współtworzyć, niezależnie do tego, gdzie jesteśmy. Muzeum powstaje nie po to, by rozdrapywać dawne rany, ale by je zabliźnić przez opowiedzenie historii do końca – podkreślił wicemarszałek Senatu Marek Ziółkowski, który kliknięciem myszy uruchomił uroczyście projekt.

Po wirtualnym muzeum oprowadził Stefan Wiśniowski prezes Fundacji Kresy-Syberia, potomek Sybiraków zamieszkały na stałe w Australii. To on wraz z grupą poznanych w Internecie Polaków, którzy szukali historycznych faktów związanych z ich rodzinami, postanowił umieścić w sieci w formie muzeum informacje o Kresach, wywózkach i życiu na Syberii, a potem o wojennym i powojennym szlaku Sybiraków. Prezes Wiśniowski podziękował Senatowi RP za pomoc przy realizacji projektu, podkreślając wielką pomoc senatora Andrzeja Persona.

Wirtualne Muzeum Kresy-Syberia to unikalny projekt multimedialnego muzeum w internecie, opowiadający mało znane historie o polskiej Gehennie Wschodu oraz losy jej ofiar i osób ocalonych.
Na stronie
http://www.kresy-siberia.org/
będzie docelowo funkcjonować 26 muzealnych sal tematycznych, na razie jest ich 12. Jest też miejsce na wystawy - na razie uruchomiono wystawę Wiesława Adamczyka z Chicago pokazującą pamiętniki dzieci rodzin wywiezionych na Syberię. W muzeum istnieje Ściana Pamięci z nazwiskami ofiar, ich zdjęciami i innymi dokumentami. Powstają też m.in. indywidualne Sale Pamięci, gdzie każdy może opisać i zamieścić dokumenty oraz fotografie dotyczące ich rodzin. Istnieje też klub dyskusyjny.

Podczas inauguracji pokazany został film dokumentalny ZAPOMNIANA ODYSEJA, zawierający relacje osób represjonowanych przez ZSRR. W filmie przypomniano słowa Winstona Churchilla, że los Polski wydaje się być niekończącą się tragedią.

 

  


16. września 2009 r.

Uroczystości z okazji 18. lecia Ukrainy

 


16. września 2009 r.

Włocławek, konferencja prasowa w UM

Senator Andrzej Person i Poseł Marek Wojtkowski uczestniczyli w konferencji prasowej i podpisaniu umowy przez Prezydenta Andrzeja Pałuckiego z firmami, które przedstawiły najkorzystniejsze oferty w dwóch przetargach nieograniczonych - na budowę infrastruktury technicznej i układu komunikacyjnego oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu Włocławskiej Strefy Rozwoju Gospodarczego – Parku Przemysłowo-Technologicznego.
Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - oś priorytetowa 5 WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW, DZIAŁANIE 5.6. KOMPLEKSOWE UZBROJENIE TERENÓW POD INWESTYCJE.


Konferencja prasowa dotyczyła remontu drogi krajowej NR 1 w obrębie miasta Włocławek.
Prezydent Andrzej Pałucki poinformował dziennikarzy o wyniku poniedziałkowego spotkania w Ministerstwie Infrastruktury oraz podziękował senatorowi Andrzejowi Personowi i posłowi Markowi Wojtkowskiemu za pomoc i współpracę w działaniach na rzecz rozwoju miasta Włocławek.

 


15. września 2009 r.

Senator w Faktach po Faktach

O mieszaniu sportu z polityką.
W dzisiejszych Faktach po Faktach gośćmi redaktor Justyny Pochanke byli senator Andrzej Person i poseł Adam Hofman.

 


15. września 2009 r.

Otwarcie stadionu w Łowiczu

W dniu dzisiejszym Senator Andrzej Person wraz z innymi parlamentarzystami uczestniczył w uroczystym oddaniu do użytku zmodernizowanego stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.
Na uroczystości otwarcia obecny był również Marian Woronin, medalista olimpijski i organizator Czwartów Lekkoatletycznych, który zainicjował w Łowiczu 16 edycję tej imprezy. Tym samym, Łowicz stał się 60 miastem, w którym będzie się ona odbywać.

 


14. września 2009

Wizyta w Ministerstwie Infrastruktury

Senator Andrzej Person spotkał się w Ministerstwie Infrastruktury z Panią Wiceminister Patrycją Wolińską-Bartkiewicz. W spotkaniu uczestniczyli również Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki oraz Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju - Jacek Kuźniewicz. Tematem rozmowy był remont włocławskiego odcinka drogi krajowej NR 1.
Włocławski wniosek pod nazwą Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych Włocławka został złożony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. Po pierwszym etapie weryfikacji, inwestycja znalazła się na liście podstawowej i otrzymała pozytywną ocenę formalną i merytoryczną Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Na spotkaniu Pani Minister potwierdziła, że wyskokość dofinasowania zadania będzie nie mniejsza niż 60% całkowitego kosztu realizacji.

 


14. września 2009 r.

Wystawa Historia Kartą pisana w Senacie

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy HISTORIA KARTĄ PISANA, utworzoną z materiałów zebranych przez Konsulat Generalny RP w Brześciu podczas pierwszego roku realizacji ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm 7 września 2007 roku. Przy okazji wykonywania czynności związanych z wydawaniem Karty - przeprowadzanych rozmów, sprawdzania znajomości języka polskiego - do konsulatu zaczęły napływać fotografie, stare pocztówki, zaświadczenia, druki urzędowe, pamiątki, a także opowieści i wspomnienia dające obraz życia Polaków na Polesiu w XX wieku. Powstał w ten sposób bogaty zbiór, który posłużył do przygotowania wystawy.
W uroczystości otwarcia ekspozycji wzięli udział senatorowie, dziennikarze polonijni - uczestnicy XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych, zaproszeni goście. Po wystawie oprowadzał Maciej Szczepański, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ.
Na zebrane i prezentowane materiały - jak pisze konsul generalny RP w Brześciu Jarosław Książek we wstępie do katalogu wystawy - warto spojrzeć nie tylko przez pryzmat czasów dawno minionych, jak na ciekawostkę zebraną przez urzędników konsulatu, ale przede wszystkim jak na świadectwo życia ludzi zwykłych i niezwykłych zarazem. Ludzi z Brześcia i Polesia, bez których pracy, poświęcenia dziś brakowałoby nam czegoś niepowtarzalnie cennego - jakiejś części nas samych.
30 eksponowanych plansz przedstawia stare fotografie, różne dokumenty ilustrujące skomplikowane losy ludzi, którzy często wbrew wielu przeciwnościom czują się Polakami.
Wystawa będzie prezentowana w Senacie do końca września 2009 r.

 

  


14. września 2009 r.

Zakończenie XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Śląsk \'09

Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą uczestniczył w uroczystym zakończeniu XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych Tarnów-Śląsk '09., które odbyło się w gmachu Senatu.

Każdego roku w Forum uczestniczy ok. 150 dziennikarzy polonijnych z całego świata m.in. z: Australii. Austrii, Argentyny, Belgii, Białorusi, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Izraela, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Libanu, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, RPA, Słowacji, Serbii, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii, Węgier, Włoch oraz reprezentacja mediów krajowych.

Przedsięwzięcie realizuje Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie przy wsparciu Senatu RP.

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek wręczyła nagrody zwycięzcom w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę marszałka Senatu pt. XX-lecie polskiej demokracji - moje życie zmieniło się, bo Polska odzyskała wolność.

Kapituła konkursu w tym roku postanowiła nie przyznawać pierwszej nagrody. II miejsce zajął Tadeusz Urbański (godło K. Rayan) za pracę pt. Emigracja przestała być chorobą. Artykuł dziennikarza mieszkającego w Szwecji został opublikowany w nowojorskim Nowym Dzienniku. Autor ocenił w nim, że wolność, którą odzyskała Polska to dla Polaków w kraju i za granicą przede wszystkim wolność wyboru, duma z przemian i dobre samopoczucie, bo emigranci przestali być przymusowymi emigrantami, uciekinierami zza żelaznej kurtyny. Podsumowując swoje rozliczenie z minionym 20-leciem autor napisał jestem normalnym obywatelem swojego kraju, z powodu dawnych zaszłości jedynie zamieszkałym za granicą. Dziś, jako zagraniczny Polak, nigdzie nie czuję się gorszy.

Dziękując za wyróżnienie Urbański powiedział: Skończył się czas zniewolenia emigracji, o jakim pisał Czesław Miłosz, że śnimy, iż jesteśmy w PRL i nie możemy wrócić do Szwecji czy Francji. Teraz już tak nie śnimy. Teraz byśmy chcieli przyjeżdżać do Polski, tylko nie zawsze mamy czas.

III nagrodę otrzymała Ewa Szkurłat-Adamska (godło Kraków) za reportaż radiowy Polka za szesnaście punktów, wyemitowany w Polskim Radiu Kraków. To gorzki materiał o tym, jak życie w wymarzonej Polsce może być trudne. Opowieść o losach Polki z Białorusi, która po odzyskaniu wolności przez Polskę w ramach repatriacji zdecydowała się na powrót do macierzy i życie w Krakowie. Polska dała jej szansę w postaci stypendium rządowego, ale bywa i tak, że mimo wszystko ludzie nie mogą sobie sami poradzić. Okazuje się, że nie jest łatwo być w Polsce Polakiem ze wschodnim akcentem, że trzeba się zmierzyć z twardą, rynkową rzeczywistością i nie zawsze można liczyć na pomoc innych. Wolność i demokracja jednak dają możliwość wyboru i nadzieję.

Jury przyznało też dwa równorzędne wyróżnienia. Dziennikarzowi z Ukrainy Jerzemu Sokalskiemu (godło Sokół) za tekst pt. Polska zmieniła moje życie, opublikowany w Dolnośląskiej Solidarności. To materiał niezwykle optymistyczny, który pokazuje zalety polskiej demokracji i zderzenie polskiej z ukraińską codziennością. Autor napisał wprost, że zwycięstwo polskiej demokracji natchnęło go do tego, by stać się dziennikarzem i walczyć piórem o prawa człowieka - o wolność słowa, wyznania, o zwrot świątyń.

Drugie wyróżnienie otrzymała Małgorzata Ptaszyńska (godło Małgosia) za dyskusję antenową emitowaną w Polskim Radio w Chicago. Rozmówcy, Polacy - emigranci, dyskutują o wpływie przemian w Polsce na życie amerykańskiej Polonii.

Dodatkowo, przyznano dyplomy uznania za program telewizyjny 20 lat na służbie Polakom na Żytomierszczyźnie Oldze Kolesowej, Irenie Kopoć, Wiktorii Wachowskiej, Ks. Jackowi Pawłowiczowi, Wiktorii Laskowskiej-Szczur, Eduardowi Perunakjanowi (godło Klucz). Program wyprodukowany przez Żytomierską teleradiokompanię Sojuz-TV, zgłoszony przez Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie. Program pokazuje niezmiernie istotny dla Polaków na Wschodzie efekt odzyskania przez Polskę wolności, a mianowicie tworzenie związków i organizacji Polaków.

Ogółem na konkurs napłynęło 18 prac ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Ukrainy, Litwy, Holandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Polski. Trzy nie spełniły kryteriów konkursowych (prace nie na temat).

Podczas uroczystości w Senacie Stanisław Lis, prezes organizującego spotkanie mediów polonijnych Małopolskiego Forum Współpracy z Polonią, wręczył też nagrody swego stowarzyszenia Fidelis Poloniae 2009. Statuetkę w kategorii osoba otrzymał Waldemar Tomaszewski, działacz polonijny, lider i eurodeputowany Akcji Wyborczej Polaków na Litwie obchodzącej w tym roku 15-lecie istnienia. Nie może odebrać statuetki osobiście, ponieważ uczestniczy w inauguracyjnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, które prowadzi polski eurodeputowany i przewodniczący PE Jerzy Buzek. Życie często reżyseruje lepiej niż sami byśmy to wymyślili- zauważył Lis.

Fidelis Poloniae 2009 w kategorii organizacji otrzymał Polski Teatr Ludowy we Lwowie. Obierając statuetkę dyrektor tego teatru Zbigniew Chrzanowski przedstawił apel do Senatu o wsparcie w staraniach o pozyskanie siedziby dla jego instytucji. Idąc za przykładem Przemyśla, który przekazał budynek społeczności ukraińskiej, warto zacząć starania o podobną inicjatywę we Lwowie - zakończył.

Senat jako pierwsza instytucja podjął wysiłek budowania mostów z Polonią już 80 lat temu. Obecnie od swego odrodzenia, czyli od 20 lat kontynuuje tę opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.

Uczestnicy Forum mówili o problemach z polską edukacją za granicą oraz o kłopotach finansowych, z jakimi się borykają oraz prosili o utrzymanie dotacji Senatu. Pytali też o wsparcie finansowe i dyplomatyczne staranie o poprawę sytuacji materialnej emerytowanych i niepełnosprawnych Polaków za granicą, zwłaszcza tych na Wschodzie. Dziennikarze polonijni zwrócili też uwagę na trudności administracyjne przy powrocie emigrantów do Polski oraz na potrzebę zmiany ordynacji wyborczej do parlamentu polskiego, by głosować mogło więcej Polaków mieszkających poza granicami. Nie każdy może bowiem w tym celu dotrzeć do konsulatu, a każdy może zagłosować np. korespondencyjnie.

W Światowym Forum Mediów Polonijnych wzięli udział polonijni dziennikarze z redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i portali internetowych. Formułę spotkań dziennikarzy oraz animatorów mediów polonijnych i polskich z zagranicy przyjęto w 1999 roku. Służy ona promocji Polski poprzez prezentację poszczególnych regionów oraz zachęca do większego zaangażowania Polonii i Polaków za granicą w promowanie spraw polskich w świecie.

 

   
   


10. września 2009 r.

Senator w Faktach po Faktach

Andrzej Person wziął udział w programie TVN24 Fakty po Faktach, gdzie komentował sytuację w polskiej piłce nożnej po przegranej reprezentacji ze Słowenią 3:0 i dymisji selekcjonera Leo Beenhakkera. Wraz z senatorem Personem na pytania redaktora Grzegorza Kajdanowicza odpowiadał Franciszek Smuda, obecny trener Zagłębia Lubin, typowany jako jeden z faworytów do objęcia stanowiska selekcjonera reprezentacji.

 


8. wrzesnia 2009 r.

Obchody Dni Polskich w Austrii

W dniu dzisiejszym Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy: DROGA DO WOLNOŚCI - PRZEZ SOLIDARNOŚĆ DO EUROPY przygotowanej przez Fundację Centrum Solidarności. Organizatorem wystawy jest Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu.

 


6. września 2009 r.

Obchody Dni Polskich w Austrii

Senator Andrzej Person wziął udział w uroczystej Mszy św. z okazji 326. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej i 26. rocznicy obecności Ojca św. Jana Pawła II na Kahlenbergu, celebrowanej przez J.E.Ks. Biskupa Edwarda Janika oraz ks. Rektora Kanonika Jerzego Smolińskiego.
Po nabożeństwie odbyły się uroczystości dożynkowe z udziałem zespołów Pieśni i Tańca SYBERYJSKI KRAKOWIAK z Abakanu na Syberii oraz ZAKOPANE z Wiednia.

 


5. września 2009 r.

XVIII Dni Polskie w Austrii

Koncert Chopiniana - czyli jazzujący Chopin i Strauss z polską duszą zainaugurował XVIII Dni Polskie w Austrii.
Uroczystego otwarcia Dni Polskich dokonał prezes Wspólnoty Polskiej w Austrii Andrzej Lech. Okolicznościowe przemówienia wygłosili ambasador RP w Austrii Jerzy Margański, Przewidniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, senator RP Andrzej Person oraz przedstawiciel wydz. kultury 3. dzielnicy Wiednia.

POLACY W AUSTRII-HISTORIA, STATYSTYKA

W historii Austrii Polaków spotykamy często. Przez Austrię prowadził szlak pielgrzymów do Rzymu. W 1683 r., z odsieczą oblężonemu Wiedniowi przybył Król Jan III Sobieski. Rody panujące w Austrii i w Polsce połączyły się poprzez małżeństwa 13 razy.
Emigracja do Austrii rozpoczęła się jednak praktycznie w okresie zaborów, głównie w drugiej połowie XIX w. Polacy osiągnęli w tym czasie znaczną pozycje w stolicy cesarstwa. Urząd kanclerza pełnili hr. Alfred Potocki i hr. Kazimierz Badeni, a przewodniczącym Izby Poselskiej Parlamentu był Franciszek Smolka. Bywali tu Chopin, Sienkiewicz, Kiepura i wielu innych sławnych polskich artystów.
Współcześnie, ekonomiczna i polityczna emigracja z Polski zaczęła narastać od 1968 roku, a stan wojenny w 1981 r. zastał w Austrii ponad 30 tys. osób.
Duża liczba emigrantów, wśród których było wielu działaczy Solidarności, trudna sytuacja polityczna w Kraju i wizyta Ojca Świętego w 1983 r. niezwykle zaktywizowały Polonię. Powstało wiele nowych organizacji i punktów duszpasterskich na terenie całego kraju.
Obecnie żyje w Austrii co najmniej 40 tys. Polaków. Większość skupiona jest w Wiedniu i jego okolicach. Istnieją jednak też duże ośrodki w Linzu, Grazu, Wr. Neustadt, Salzburgu, Innsbrucku, Klagenfurcie czy Bregenz i wiele mniejszych w innych regionach Austrii . W Wiedniu działa Szkoła Polska (328 uczniów), a w kilkunastu szkołach austriackich naucza się języka polskiego. Działają polskie kluby, biblioteki, wideoteki, księgarnie, restauracje, sklepy i coraz więcej polskich i polsko-austriackich firm. W Austrii żyje i pracuje wielu absolwentów polskich wyższych uczelni, artystów i cała armia cenionych fachowców różnych zawodów. Jest tu blisko 300 polskich lekarzy, tyluż księży katolickich, wiele setek inżynierów, techników i pielęgniarek.
Corocznie we wrześniu organizowane są Dni Polskie i podejmowanych jest wiele ciekawych inicjatyw zbliżających oba narody.

 

   
   
  


1. września 2009 r.

Włocławek. 70. rocznica wybuchu II wojny światowej

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystościach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na Placu Wolności złożone zostały wieńce. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezydent Włocławka Andrzej Pałucki.

Po uroczystości można było obejrzeć program artystyczny, zatytułowany Wrzesień 1939. Była to inscenizacja pierwszych dni okupacji.

Współrealizatorami obchodów jest: Włocławskie Centrum Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek, Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr Nasz, Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena, Towarzystwo Miłośników Włocławka oraz osoby prywatne, które udostępniły rekwizyty na tę okazję.

 

   
   
   
   
  


2. września 2009 r.

47. posiedzenie Prezydium Senatu


Obradowało Prezydium Senatu. W porządku obrad znalazły się:
Sprawy polonijne
Prezydium Senatu zapoznało się z informacją na temat wniosku o zlecenie zadania o charakterze inwestycyjnym, który został złożony z naruszeniem terminu:
• wniosek Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie: roboty budowlane w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie, na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 659 727 zł, postulowana kwota dotacji - 643 826 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury. Działając na podstawie § 7 ust. 2 uchwały nr 30 Prezydium Senatu z 26 lutego 2008 r. w sprawie zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zdecydowano przyznać w 2009 r. kwotę 213 904 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 13 904 zł) na niezbędne prace przy naprawie dachu szkoły.
Prezydium zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, które zostały złożone z naruszeniem terminu:
• wniosek Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie: Letni Uniwersytet Drohiczyn 2009. Całkowity koszt realizacji zadania - 45 065 zł, postulowana kwota dotacji - 37 463 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
• wniosek Fundacji na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: dofinansowanie działalności Polonijnego Ośrodka Biznesu i Turystyki (Białoruś) w zakresie nauczania języka polskiego i kosztów utrzymania placówki. Całkowity koszt realizacji zadania - 51 000 zł, postulowana kwota dotacji - 47 250 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
• wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Zarząd Główny w Gdańsku: podróż studyjna kanadyjskich Kaszubów do ojczyzny przodków Budowanie mostów między starym a nowym kontynentem. Całkowity koszt realizacji zadania - 29 150 zł, postulowana kwota dotacji - 15 000 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person przedstawił sprawozdanie z roboczej wizyty delegacji Senatu w Jakubowie i Rydze, na Łotwie, 4-6 sierpnia 2009 r. Jej celem było podjęcie negocjacji z władzami samorządowymi Jekabpils na temat możliwości znalezienia nowej siedziby dla polskiej szkoły podstawowej, usytuowanej obecnie w budynku dawnego przedszkola.
Po rozmowach z przedstawicielami zarządu miasta wyciągnięto wniosek, że biorąc pod uwagę liczebność społeczności polskiej i zainteresowanie szkołą polską innych osób niepolskiego pochodzenia, ma ona szanse się utrzymać i rozwijać. Jak stwierdził senator A. Person, należy zatem rozważyć propozycję strony łotewskiej, popieraną przez przedstawicieli Związku Polaków na Łotwie i polską placówkę dyplomatyczną. Władze łotewskie zaproponowały partycypowanie w budowie nowego obiektu z przeznaczeniem na polską szkołę, ogólnie dostępną dla 320 dzieci, funkcjonującą w łotewskim systemie oświaty. Koszty jej funkcjonowania obciążyłyby samorząd i państwo łotewskie.
Delegacja Senatu wyraziła zainteresowanie powrotem do dyskusji na temat budowy nowego obiektu, proponując partycypację w kosztach budowy w proporcjach: 50% - strona polska i 50% - strona łotewska. Mer miasta przyjął stanowisko strony polskiej i zadeklarował przedstawienie go Radzie Miasta, która podejmie stosowną uchwałę w tej sprawie.
Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przedstawił informację na temat Światowego Zjazdu Wilniuków, który odbył się 9-16 sierpnia 2009 r. Podczas tego przedsięwzięcia - zarówno w ocenie dyrektora, jak i prasy - odbywały się ciekawe spotkania, koncerty gwiazd polskiej i litewskiej muzyki, wystawy, filmy i wycieczki. Prezentacja polskiego dziedzictwa kulturowego, które stanowi nieodłączną część Wilna, była jednym z głównych celów I Światowego Zjazdu Wilniuków.
Ponadto dyrektor A. Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji Prezydium Senatu w 2009 r.
Prezydium Senatu uchyliło swoją uchwałę nr 197 z 28 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia Kujawsko-Pomorskiej Izbie Lekarskiej w Toruniu zadania o charakterze programowym w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą.
Sprawy różne
Podczas posiedzenia Prezydium Senatu wicemarszałek Krystyna Bochenek poinformowała, że zwróciła się do przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu z prośbą o zorganizowanie uroczystego posiedzenia tej komisji, upamiętniającego dwusetną rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. W związku z przyjętym harmonogramem posiedzeń Senatu niemożliwe będzie bowiem podjęcie uchwały okolicznościowej, upamiętniającej 200. rocznicę urodzin poety.
Prezydium Senatu postanowiło, aby obrady plenarne Senatu RP w pierwszym dniu posiedzenia Senatu zawsze odbywały się w godz. 10.00-18.00, co umożliwi organizowanie posiedzeń prezydium w stałym terminie.

 


25. sierpnia 2009 r.

Słuchacze Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej w Senacie

Uczestnicy I Szkoły Liderów Polonijnych Europy Zachodniej gościli w Senacie RP. Z polonijnymi liderami spotkał się Marek Ziółkowski wicemarszałek Senatu, Andrzej Person przewodniczącym Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, oraz senator Barbara Borys-Damięcka.

Słuchaczami I Szkoły są głównie ludzie młodzi - 20 i 30-latkowie, robiący kariery w krajach swego zamieszkania, którzy i angażują się w życie polskiej społeczności na emigracji. Większość przyjechała do Polski z Irlandii, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, ale też z Belgii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Holandii , Austrii i Hiszpanii.
Współorganizują oni polskie szkoły, punkty informacyjne dla nowych emigrantów, festiwale kultury polskiej oraz tworzą polonijne organizacje takie jak: Forum Polonia.
Program Szkoły Liderów jest ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników, wzmocnienie ich więzi z Polską oraz tożsamości narodowej, a także kreowanie postaw obywatelskich.
Jest to już druga edycja Szkoły Liderów Polonijnych. W pierwszej, na początku lipca 2009 roku, uczestniczyli Polonusi z USA i Kanady.
Od 1990 r. do 2008 r. Senat wydał na pomoc Polonii ponad 620 mln zł., w tym roku na opiekę nad Polonią przeznaczył 75 mln zł.

 

   
 


25. sierpnia 2009 r.

Podsumowanie akcji LATO Z POLSKĄ

Senator Andrzej Person uczestniczył w podsumowaniu akcji Lato z Polską - programie edukacyjnym zainicjowanym przez Zjednoczenie Społeczne Związek Polaków na Białorusi, a realizowanym przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Pobyt dzieci i młodzieży z polskich rodzin mieszkających na Białorusi finansował Senat RP wspólnie z samorządami.
Przedstawiając ideę akcji prezes Wspólnoty Polskiiej Maciej Płażyński przypomniał, że pochodzenie polskie na Białorusi deklaruje ok. 300 tys. osób, ale faktyczna liczba osób polskiego pochodzenia może sięgać 1 miliona. Podkreślił, że pomaganie Polakom mieszkającym poza granicami Ojczyzny jest naszym narodowym obowiązkiem. Dodał, że pobyt dzieci i młodzieży z polskimi korzeniami jest początkiem ich przygody z Polską.
Przewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys wskazała na wielką rolę jaką odgrywa w szerzeniu oświaty polskiej na Białorusi pobyt dzieci i młodzieży polskiej w naszym kraju. Powiedziała, że projekty edukacyjne realizowane na terenie Polski owocują tworzeniem kolejnych punktów nauki języka polskiego za wschodnią granicą.
Senat przeznaczył na program edukacyjny w br. 1 mln zł a drugi milion dołożyły polskie samorządy: gminy, starostwa, województwa. W programie uczestniczyło 2 500 dzieci i młodzieży. W sumie Senat na wypoczynek wakacyjny dla dzieci zza wschodniej granicy przeznaczył w br. 2 mln zł. B. Borusewicz zadeklarował, że w pracach nad projektem budżetu na 2010 rok nie zostaną zmniejszone środki na pomoc dla Polonii i Polaków za granicą.
W uznaniu wysiłku organizacyjnego i finansowego samorządów terytorialnych i innych instytucji, które włączyły się do akcji Lato z Polską marszałek Bogdan Borusewicz wręczył ich przedstawicielom dyplomy uznania. W programie wzięły udział m.in. urzędy marszałkowskie województw: mazowieckiego, zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz samorządy: Gdańska, Spotu, Gdyni, Wejherowa, Słupska, Tczewa, Koszalina, Szczecina, Poznania, Wrocławia, Gliwic, Łodzi, Opola, Kielc, Nowego Targu, Bydgoszczy.

 

  


20 sierpnia 2009 r.

Włocławek, podpisanie listu intencyjnego w sprawie budowy stopnia wodnego na Wiśle

W dniu dzisiejszym w sali konferencyjnej Inspektoratu Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej we Włocławku przy ul. Płockiej 171 odbyło się uroczyste podpisanie listu intencyjnego między Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej a ENERGA SA w zakresie budowy stopnia wodnego na Wiśle, a także optymalizacji eksploatacji i modernizacji obiektów związanych z bezpiecznym funkcjonowaniem stopnia wodnego we Włocławku. Budowa nowego stopnia wodnego pozwoli pozyskać kolejne źródło energii odnawialnej i zwiększyć udział czystej energii w bilansie energetycznym Polski.

Informacja prasowa Grupy ENERGA

Dokument podpisany został przez Leszka Karwowskiego, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz Mirosława Bielińskiego, prezesa ENERGA SA w obecności wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego, a także wielu przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. Uroczystość podpisania odbyła się w siedzibie włocławskiego Inspektoratu Zarządu Zlewni Wisły Warszawskiej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.
ENERGA, jako właściciel elektrowni wodnej we Włocławku i 44 innych elektrowni wodnych, wyraziła zainteresowanie dalszym korzystaniem z wód w celu rozwijania energetyki odnawialnej i zadeklarowała wolę współpracy z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej przy budowie stopnia wodnego na Wiśle. Grupa będzie realizować tę inwestycję, wykorzystując swoje doświadczenia w budowie i eksploatacji elektrowni wodnych oraz produkcji energii ze źródeł odnawialnych, korzystając z doświadczeń środowisk budownictwa hydrotechnicznego. Z ok. 30-procentowym udziałem w rynku Grupa ENERGA jest krajowym liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Umocnienie tej pozycji poprzez liczne inwestycje w odnawialne i niskoemisyjne źródła wytwarzania energii zakłada Strategia Grupy na lata 2009-2015. Jedną z tych inwestycji jest kolejna elektrownia wodna na Wiśle.
Wstępne założenia przewidują, iż planowana moc elektrowni może osiągnąć poziom od 60 do 100 MW, a jej średnia produkcja kształtowałaby się na poziomie ponad 500 tys. MWh rocznie. Oznacza to, że wytworzenie takiej ilości energii w źródle odnawialnym pozwoli uniknąć wyemitowania do atmosfery ponad 500 tys. ton CO2. Termin realizacji tej inwestycji obliczany jest na ok. 7 lat (uruchomienie w połowie 2016 r.), a jej wartość szacowana jest na ok. 2,5 mld zł. ENERGA zamierza zrealizować tę inwestycję przy udziale partnera strategicznego, aczkolwiek niewykluczone jest również współfinansowanie inwestycji ze środków UE oraz organizacji i instytucji zainteresowanych dodatkowym wykorzystaniem zapory, np. na przeprawę drogową.
- Zdecydowaliśmy się na tę inwestycję, ponieważ obecnie pozwalają na to coraz bardziej korzystne parametry ekonomiczne. Koszty środowiskowe wynikające z członkowstwa Polski w Unii Europejskiej, takie jak rosnący udział energii ze źródeł odnawialnych czy coraz niższe limity emisji dwutlenku węgla, czynią takie inwestycje coraz bardziej atrakcyjnymi biznesowo. Naszym potencjalnym partnerom oferujemy m.in. udział w zyskach wynikających z wytwarzania czystej ekologicznie energii - mówi Mirosław Bieliński, prezes Grupy ENERGA.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z ogromnym zainteresowaniem przyjął deklarację Grupy ENERGA, bowiem wspieranie tej inicjatywy może przynieść rozwiązanie nabrzmiałego od dawna problemu bezpieczeństwa stopnia włocławskiego. Dotychczas prowadzone przez resort środowiska prace o charakterze koncepcyjnym wyłoniły najbardziej racjonalne rozwiązanie, które obecnie, dzięki nawiązanej współpracy z Grupą ENERGA, może zostać zrealizowane. Niekwestionowana potrzeba zabezpieczenia stopnia włocławskiego przed ewentualną awarią budowlaną jest oczywista
dla wszystkich środowisk, a przez mieszkańców doliny Wisły poniżej Włocławka - od dawna wyczekiwana. Ta ekonomicznie uzasadniona inwestycja, spośród rozpatrywanych rozwiązań w największym stopniu gwarantująca bezpieczeństwo mieszkańcom doliny, stała się dla KZGW zadaniem priorytetowym.
- Podpisany dziś list intencyjny uważam za bardzo istotny krok w kierunku podjęcia działań mających podnieść bezpieczeństwo stopnia wodnego we Włocławku, a także za znaczną poprawę stosunków hydrologicznych poniżej tego stopnia, co zwiększy ochronę przeciwpowodziową tutejszych mieszkańców. Duże znaczenie będzie miał również fakt, iż dzięki budowie nowej elektrowni wzrośnie udział czystej energii w naszym bilansie energetycznym - mówi Leszek Karwowski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.
Podpisanie listu intencyjnego to kolejny etap realizacji przez Grupę ENERGA programu energetycznego wykorzystania potencjału Wisły, obejmującego budowę stopnia wodnego z wykorzystaniem go na cele energetyczne. Dla prawidłowej współpracy obydwu stopni, zgodnej z pierwotnymi założeniami projektowymi, nowy stopień ma być usytuowany około 20 km poniżej starego, podpierając go spiętrzoną wodą. Obecnie rozpoczęły się prace analityczne, które umożliwią szczegółowe określenie lokalizacji stopnia wraz z elektrownią, mając w szczególności na uwadze aspekty środowiskowe i ekonomiczne. Dokładna lokalizacja, jak i szczegóły techniczne będą znane po sporządzeniu Studium Wykonalności, a przede wszystkim po analizie raportu Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, który powinien być przygotowany do końca 2010 r.

Kontakt dla mediów
Beata Ostrowska
rzecznik prasowy Grupy ENERGA
e-mail: Beata.Ostrowska@energa.pl
ENERGA SA, ul: Reja 29, 80-870 Gdańsk
media.energa.pl
tel.: 58 347 39 54
tel. kom.: 0 603 649 057
fax: 58 347 31 35

 


14. sierpnia 2009 r.

Uroczystości pogrzebowe Jerzego Polaka

Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystościach pogrzebowych Jerzego Polaka.

Jerzy Polak przez długi czas był dyrektorem popularnego we Włocławku Radia W. Komentował wiele ważnych, prestiżowych imprez sportowych, lecz głównie w pamięci pozostanie jako wybitny komentator meczów Anwilu - komentator legenda. Jak nikt potrafił oddać słowami całą sytuację na boisku. W pamięci pozostaną również fenomenalne komentarze Jerzego, które niejednokrotnie wywoływały uśmiech na twarzach słuchaczy. Wielu z nas codziennie rano wstawało, aby kilka minut po godzinie 8.00 posłuchać audycji Jerzego Polaka o minionych wydarzeniach sportowych. Od trzech lat był na emeryturze, a mimo to żył sportem, był na każdym meczu Anwilu. Jerzy Polak odszedł w wieku 63 lat.


 


9. sierpnia 2009 r.

Zakończenie Letnich Igrzysk Polonijnych w Toruniu

Dziś zakończyły się XIV Światowe Letnie Igrzyska Polonijne rozgrywane od 1 sierpnia w Toruniu.
Wśród 1101 uczestników, aż 971 to aktywnie startujący zawodnicy. Do Torunia zjechało 29 reprezentacji Polonusów, najliczniejsze ekipy pochodziły z Niemiec (145 osób), Litwy (138 osób), Kanady (118 osób). Rozdano łącznie 740 medali w 23 dyscyplinach na 21 arenach sportowych Torunia, Chełmży i Grabowca. Najwięcej medali zdobyła Nicol Nehring z Niemiec – 4 w pływaniu, 3 w tenisie stołowym i 3 w lekkiej atletyce oraz Aleksandra Jóźwiak, pływaczka z Kanady – 6 złotych i 2 srebrne.
Medalową klasyfikację drużynową wygrała ekipa z Niemiec. Pełen wykaz przedstawia się następująco:

1 Niemcy - 133 medale ogółem, w tym:
45 - złote,
38 - srebrne,
50 - brązowe
2 Kanada -118 medali ogółem, w tym:
41 - złote,
46 - srebrne,
31 - brązowe
3 Litwa – 94 medale ogółem, w tym:
34 - złote,
36 - srebrne,
24 - brązowe
4 USA - 59 medali ogółem, w tym:
28 - złote,
16 - srebrne,
15 - brązowe
5 Czechy - 54 medale ogółem, w tym:
21 - złote,
21 - srebrne,
12 - brązowe
6 Białoruś - 43 medale ogółem, w tym:
20 - złote,
9 - srebrne,
14 - brązowe
7 Szwecja - 36 medali ogółem, w tym:
15 - złote,
7 - srebrne,
14 - brązowe
8 Łotwa – 19 medali ogółem, w tym:
15 - złote,
2 - srebrne,
2 - brązowe
9 Francja - 29 medali ogółem, w tym:
10 - złote,
9 - srebrne,
10 - brązowe
10 Rosja – 36 medali ogółem, w tym:
9 - złote,
18 - srebrne,
9 - brązowe
11 Ukraina – 46 medali ogółem, w tym:
6 -- złote,
18 - srebrne,
22 - brązowe
12 Wielka Brytania – 7 medali ogółem, w tym:
4 - złote,
3 - srebrne
13 Austria – 29 medali ogółem, w tym:
3 - złote,
12 - srebrne,
14 - brązowe
14 Węgry - 6 medali ogółem, w tym:
3 - złote,
2 - srebrne,
1 - brązowe
15 Australia - 6 medali ogółem, w tym:
3 - złote,
1 - srebrne,
2 - brązowe
16 Hiszpania – 8 medali ogółem, w tym:
1 - złote,
2 - srebrne,
5 - brązowe
17 Włochy - 2 medale ogółem, w tym:
1 - złoty,
1 - brązowy
18 Holandia – 2 medale ogółem, w tym:
1 - złoty,
1 - srebrny
19 Argentyna – 2 medale ogółem, w tym:
1 - złoty,
1 - brązowy
20 Luksemburg - 1 medal ogółem, w tym:
1 - złoty
21 Grecja – 4 medale ogółem, w tym:
1 - srebrny,
3 – brązowe
22 Dania - 3 medale ogółem, w tym:
3 - brązowe
23 Finlandia – 2 medale ogółem, w tym:
2 - srebrne
24 Szwajcaria – 1 medal ogółem, w tym:
1 – srebrny.

 


9. sierpnia 2009 r.

Zakończenie IV Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy

Senator Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą był gościem koncertu galowego, podsumowującego trwające 7 dni warsztaty teatralne towarzyszące IV Festiwalowi Teatrów Dziecięcych zza Granicy. W przedstawieniu finałowym wystąpił Teatr z Mohylewa prezentując Obrzęd weselny w Polsce.

Jan Polak, Przewodniczący Jury IV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy odczytał PROTOKÓŁ Posiedzenia Jury IV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy:

Jury IV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy dziękuje jego uczestnikom: instruktorom i wykonawcom za pielęgnowanie języka polskiego. To właśnie język sprawia, że naród zachowuje swoją kulturę, tradycję, historię, tożsamość. Państwo dokonujecie tego dzieła z dala od Ojczyzny, często w niezbyt sprzyjających warunkach i atmosferze. To dzięki Waszej miłości do kraju rodzinnego, kraju Waszych ojców i dziadów, język polski słychać daleko poza granicami Rzeczypospolitej, to dzięki Wam tak pięknie mówią nim młodzi ludzie, których-często bardzo odległe w czasie- korzenie tkwią tutaj, w Polsce. Składamy Wam głęboki ukłon i wszystkimi najlepszymi myślami, całym sercem towarzyszymy w tym wyjątkowym dziele.

Jury widzi konieczność wsparcia nauczycieli języka polskiego, opiekunów, instruktorów i młodych wykonawców tworzących teatr poza granicami Polski, poprzez systematyczne organizowanie warsztatów językowych i teatralnych. Powinny one zawierać w swym programie wszystkie elementy tworzące przedstawienie- od budowy scenariusza, poprzez pracę z aktorem, aż do ostatecznego kształtu inscenizacyjnego. Zajęcia te winny być prowadzone przez doświadczonych pedagogów szkół artystycznych, reżyserów, aktorów, choreografów, scenografów.
Pomoc dla Was, często skazanych na twórczą samotność, to obowiązek, który powinniśmy wziąć na siebie my, polscy twórcy teatralni, ale także ci, którzy z racji sprawowanych funkcji, odpowiadają za losy Polonii, za losy naszych rodaków mieszkających poza granicami Ojczyzny. Ta idea musi nabrać konkretnego kształtu w możliwie najkrótszym czasie. Dalsze pozostawienie bez fachowego wsparcia pełnych pasji, ale pozbawionych merytorycznych narzędzi nauczycieli i opiekunów zespołów może zaprzeczyć w końcu podstawowej wartości Festiwalu, jaką jest SŁOWO.

Jury docenia pracę, jaką włożyły wszystkie zespoły w przygotowanie przedstawień konkursowych, choć nie sposób nie dostrzec, że owa praca przyniosła bardzo różne efekty sceniczne. Niewątpliwie jednak na szacunek zasługuje kultywowanie ojczystego języka, tworzenie polskiego teatru, czy choćby tylko jego podstaw w miejscach oddalonych od Ojczyzny, nie tylko w sensie geograficznym. Dlatego też Jury postanawia uhonorować wszystkie zespoły biorące udział w festiwalu dyplomami.

Jury IV Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy, po obejrzeniu wszystkich prezentacji konkursowych, postanowiło przyznać następujące nagrody:

 Nagroda indywidualna: ANNA BIERNACKA za rolę w przedstawieniu Na pełnym morzu
 Nagroda indywidualna: JANA FLIR za rolę w przedstawieniu Obrzęd weselny w Polsce
 Nagroda zespołowa: Teatr MY ze Lwowa
 Nagroda zespołowa: Teatr KALEJDOSKOP z Mohylewa
 Wyróżnienie zespołowe: Teatr WESOŁA SZKOŁA z Borysławia
 Wyróżnienie zespołowe: Teatr PRZYJACIELE z Podbrzezia

Na zakończenie, senator Andrzej Person wręczył wyróżnionym nagrody.

 


8. sierpnia 2009 r.

XV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie

W dniach 7-9 sierpnia 2009 r. odbywał się XV Festiwal Kultury Kresowej w Mrągowie.
Senator Andrzej Person, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wziął udział w koncercie galowym Festiwalu. Senator odczytał list marszałka Bogdana Borusewicza, adresowany do uczestników festiwalu oraz wręczył medale XX-lecia Senatu RP zasłużonym działaczom Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej - Józefowi Szyłejce, prezesowi Zarządu Głównego i Anieli Dobielskiej, prezesowi Oddziału Mrągowskiego.
Festiwal jest jedną z największych imprez o charakterze patriotycznym, integracyjnym i artystycznym, która ma w Polsce stałą i wysoką pozycję w kalendarzu wydarzeń kulturalnych o charakterze polonijnym. Celem imprezy jest prezentacja dorobku kulturalnego Polaków zamieszkałych na byłych Kresach, integracja środowisk polonijnych oraz wsparcie inicjatyw służących ochronie polskiego dziedzictwa kulturowego. W festiwalu wzięli udział indywidualni twórcy oraz zespoły dziecięce, kapele, chóry i zespoły taneczne z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy i Czech. Ich występom towarzyszyły wystawy plastyczne, fotograficzne, wieczory poetyckie. Odbyła się też konferencja naukowa, poświecona kulturze kresowej, z udziałem wykładowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz gości z Wilna. Organizatorem festiwalu było Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie.
Senat RP - opiekun Polonii i Polaków za granicą - od lat wspiera finansowo z budżetu Kancelarii Senatu organizację mrągowskiego festiwalu, który jest niezwykłym zjawiskiem kulturowym nie tylko w Mrągowie, ale także w kraju.

 

   
   
   


4. sierpnia 2009 r.

Inauguracja IV Festiwalu Teatrów dziecięcych zza Granicy - Włocławek 2009

W dniu dzisiejszym, na widowni Teatru Impresaryjnego, oprócz mieszkańców Włocławka, zasiedli młodzi Polacy z Ukrainy, Litwy i Białorusi.
Senator Andrzej Person, dokonując uroczystego otwarcia Festiwalu, serdecznie powitał przybyłe do Włocławka zespoły teatralne
W pierwszym dniu przedstawień konkursowych na scenie wystąpił teatr MY z Ukrainy z przedstawieniem pt. Na pełnym morzu oraz teatr ŹRÓDEŁKO z Białorusi, który wystawił Czerwonego Kapturka.
Wieczorem na deskach Teatru Impresaryjnego wystąpili gospodarze.
W wykonaniu Teatru Ludzi Upartych obejrzeliśmy spektakl pt.: www_itkacy@pl. 


3. sierpnia 2009 r.

Dzień Polonii - XIV Światowe Igrzyska Polonijne w Toruniu

Na zaproszenie dyrektora Archiwum Emigracji, dr Mirosława Supruniuka, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i senator Andrzej Person gościli w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Goście obejrzeli książki, artefakty i inne pamiątki związane z historią Polonii w XX wieku. Jednym z głównych okazów Archiwum są przywiezione z Londynu gabinet redaktora Mieczysława Grydzewskiego i wyposażenie redakcji tygodnika Wiadomości Literackich. W Toruniu znajduje się jedyny komplet jego roczników z lat 1947-80.
Archiwum posiada też pierwszy maszynopis Ślubu Witolda Gombrowicza, przygotowany na konkurs Stowarzyszenia Lotników w Londynie, i nieco różniący się od wersji publikowanej potem w Kulturze. W zbiorach Archiwum znajdują się również m.in. listy Henryka Wieniawskiego, grafika Konstantego Brandla i listy Czesława Miłosza do Wiadomości.
Archiwum Emigracji jest pracownią w Bibliotece Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Gromadzi spuścizny pisarzy, publicystów, wydawców, ludzi nauki i artystów emigracyjnych, ich księgozbiory, archiwa redakcji czasopism, oficyn wydawniczych i księgarskich oraz instytucji kulturalno-społecznych działających na emigracji w XX wieku. W latach 1995-2006, dzięki pomocy wielu wybitnych osobistości polskiego wychodźstwa (przede wszystkim Stefanii Kossowskiej i Jerzego Giedroycia) i zaufaniu, jakie z czasem zdobyło, Archiwum Emigracji pozyskało ponad 300 kolekcji archiwalnych, bibliotecznych i artystycznych z całego polskiego świata, stając się najważniejszym ośrodkiem w Polsce dokumentującym dorobek kulturalny wychodźstwa polskiego po 1939 roku. Archiwalia gromadzone w Toruniu są ważnym źródłem dla badań naukowych nad dorobkiem kulturalnym Polaków w XX wieku.

Więcej o Archiwum Emigracji można przeczytać na stronie:

http://www.bu.umk.pl/Archiwum_Emigracji/

Wieczorem, w Centrum Targowym Park, senator wziął udział w Forum Polonijnym.

 


2. sierpnia 2009 r.

Otwarcie Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2009

Senator Andrzej Person wziął udział w ceremonii otwarcia XIV Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Toruń 2009.
Na, rozgrywające się na toruńskich obiektach sportowych, igrzyska przyjechało ok. 1500 Polonusów z 29 krajów (nawet z RPA i Australii).

Najliczniej reprezentowana podczas Igrzysk jest Polonia kanadyjska oraz Polacy z Litwy
Oficjalne otwarcie Igrzysk ogłosił prezydent miast Michał Zaleski.
Ceremonia odbyła się w Fosie Zamkowej. Na murze ponad sceną zapłonął ogień olimpijski, przyniesiony przez Łukasza Pawłowskiego - polskiego wioślarza, srebrnego medalistę igrzysk olimpijskich w Pekinie i torunianina.
Uroczystość poprowadzili aktorzy, odgrywający role urodzonego w Toruniu Mikołaja Kopernika oraz anioła - stróża miasta i Igrzysk. Podczas ceremonii wystąpiły zespoły muzyczne Łzy oraz Leszcze. Przed sceną występowali aktorzy toruńskiego teatru lalek Baj oraz szczudlarze. Na murach prezentowano pokazy tańca z ogniem i połykania ognia, tzw. fireshow, natomiast w Fosie Staromiejskiej odbył się pokaz pirotechniczny.
Sportowym zmaganiom towarzyszą imprezy kulturalne. M.in. wieczory country, Międzynarodowy Letni Festiwal Europa - Toruń. Muzyka i Architektura, spektakl teatralny Zagryziakowie, noc na Zamku Krzyżackim połączona z wywoływaniem ducha i pokazem bicia monet, wieczory Artus Jazz Festiwal oraz jazzu nowoorleańskiego, a także program Piosenki Lwowskie.
Na zakończenie Igrzysk, 9. sierpnia, na stadionie Motoareny zagra zespół Perfect.
Igrzyska polonijne sponsoruje Senat RP za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej.

Więcej o igrzyskach na stronie:
http://www.igrzyskapolonijne.torun.pl/

 

   
   
   
  


 


1 - 9 sierpnia 2009 r.

XIV Światowe Igrzyska Polonijne w Toruniu

Do Torunia zjeżdżają uczestnicy XIV Światowych Igrzysk Polonijnych

Idea Igrzysk Polonijnych zrodziła się w 1933 roku na Światowym Zjeździe Polonii w Warszawie. Już rok później zorganizowano w stolicy pierwsze Światowe Igrzyska Sportowe dla Polaków z Zagranicy i Wolnego Miasta Gdańska. Ich otwarcia dokonał na stadionie Legii prezydent II RP Ignacy Mościcki. Startowało 400 osóbCelem organizowania imprezy jest głównie integracja środowisk polonijnych, zwłaszcza młodzieży i umacnianie ich kontaktów z krajem ojczystym. Na Igrzyska przyjeżdża około 1000 do 1500 zawodników z kilkudziesięciu krajów (w 2007 z 28 krajów). Zawody rozgrywane są w 21. dyscyplinach sportowych.

Dotychczas igrzyska odbyły się w:
• 1934 r. – I Światowe Igrzyska Polonijne - Warszawa
• 1997 r. – VIII Światowe Igrzyska Polonijne – Lublin
• 1999 r. – IX Światowe Igrzyska Polonijne – Lublin
• 2001 r. – X Światowe Igrzyska Polonijne – Sopot
• 2003 r. – XI Światowe Igrzyska Polonijne – Poznań
• 2005 r. – XII Światowe Igrzyska Polonijne – Warszawa
• 2007 r. – XIII Światowe Igrzyska Polonijne – Słupsk
• 2009 r. – XIV Światowe Igrzyska Polonijne – Toruń

Więcej o igrzyskach można przeczytać wchodząc na stronę:

http://www.igrzyskapolonijne.torun.pl/

 


30. lipca 2009 r.

Zakończenie obrad Sejmiku Polonijnego PKOl

Na uroczystość zakończenia sejmiku, do Ciechocinka przyjechali Prezes Wspólnoty Polskiej Maciej Płażyński, prezes PKOl Piotr Nurowski oraz prezydenci i burmistrzowie miast w których obradowały poprzednie Sejmiki. Z okazji 90-lecia PKOl, miasta w których odbyły się Sejmiki, uhonorowane zostały Medalami Polonijnymi.

Na zakończenie obrad, przewodnicząca Komisji Uchwał i Wniosków - pani Irena Borg ze Szwecji odczytała przygotowany przez uczestników dokument:

WNIOSKI Z OBRAD XX. JUBILEUSZOWEGO ŚWIATOWEGO SEJMIKU POLONIJNEGO PKOI
CIECHOCINEK 2009

My, uczestnicy XX. Jubileuszowego Światowego Sejmiku Polonijnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego, zebrani w dniach 26 – 31 lipca 2009 roku w Ciechocinku, z największym uznaniem przyjmujemy wszystkie dokonania powstałego 90. lat temu polskiego ruchu olimpijskiego. Ze szczególnym szacunkiem odnosimy się do olimpijskich sukcesów naszych sportowców – sukcesów znaczonych przede wszystkim 269. medalami zdobytymi na igrzyskach w latach 1924 – 2008. każdy sukces naszego rodaka przyjmujemy z autentyczną radością i dumą; każdą porażkę (bo i te niesie z sobą fenomen sportu) szczerze i głęboko przeżywamy.

Cieszy nas systematycznie rozwijana i poszerzana o nowe formy działalność Polskiego Komitetu Olimpijskiego w zakresie edukacji sportowej, propagowania zasad fair play, kultury, opieki nad olimpijczykami oraz promocji zdrowego, sportowego stylu życia. Jesteśmy radzi, że podtrzymywane są wieloletnie więzy PKOI z Polonią zagraniczną, czego najlepszym potwierdzeniem jest już 20 dotychczasowych Sejmików w ciągu ostatnich 40 lat.

Z wielkim zainteresowaniem, a zarazem – nadzieją, śledzimy przygotowania polskiego sportu do olimpijskiego występu w Vancouver. Niespełna 200 dni jakie dzielą nas od tej wielkiej imprezy polscy sportowcy i ich trenerzy na pewno wykorzystają na dobre przygotowanie się do igrzysk. Możemy zapewnić, że na arenach najbliższych igrzysk olimpijskich – zimowych w Kanadzie i letnich w Wielkiej Brytanii – nasi reprezentanci nie pozostaną osamotnieni. Na miejscu zapewne spotkają gorący, serdeczny doping ze strony kibiców – rodaków. Do miejscowych środowisk polonijnych apelujemy przeto o roztoczenie wszelkiej możliwej opieki nad biało – czerwonymi i stworzenie im jak najlepszych warunków pobytu. Jednocześnie podtrzymujemy postulat, zgłoszony jeszcze na naszym poprzednim Sejmiku w Ustce w roku 2007, aby przy okazji igrzysk w Londynie w roku 2012 zwołać tam właśnie I. Światowy Sportowy Zlot Polonii. Liczymy , że w realizację tego projektu – obok miejscowych środowisk polonijnych – zaangażują się także – ministerstwo: Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, stowarzyszenie Wspólnota Polska i Polski Komitet Olimpijski. Zlotem chcielibyśmy zainteresować także krajowe i polonijne kręgi biznesowe, tak by i one mogły zaprezentować na miejscu siebie.

W trakcie kilkudniowych obrad w Ciechocinku delegaci środowisk polonijnych z blisko 20. państw całego świata zgłosili szereg wniosków do rozpatrzenia i realizacji w kolejnych latach. Najważniejsze z nich dotyczą:


- opracowania i przesłania przed końcem każdego roku do środowisk polonijnych opracowanego przez Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki kalendarza najważniejszych zagranicznych startów polskich ekip sportowych na rok następny. Ułatwi to nam przygotowanie godnego ich przyjęcia i zorganizowanie na miejscu dopingu;
- włączenia się przedstawicieli Polonii konstruowania (drogą korespondencyjną, wraz z Biurem PKOI) programu merytorycznego kolejnych Światowych Sejmików Polonijnych – szczególne obowiązki nakłada to na Starostów Sejmiku, którzy swoje funkcje pełnią aż do Sejmiku następnego;
- zwiększenia reprezentacji młodszego pokolenia Polonii wśród uczestników Sejmików;
- kierowania do polskiego Komitetu Olimpijskiego wszelkich informacji o przejawach aktywności środowisk polonijnych w zakresie sportu i olimpizmu (do wykorzystania na portalu internetowym www.olompijski.pl i w Magazynie Olimpijskim);
- rozważania możliwości organizowania w Polsce (na obiektach uczelni wychowania fizycznego i Centralnego Ośrodka Sportu) polonijnych kolonii i obozów sportowych dla dzieci i młodzieży, umożliwiających młodym Polakom z zagranicy żywy kontakt z wybitnymi polskimi sportowcami;
- zainteresowania problematyką kolejnych Sejmików Sportowców reprezentujących młodsze pokolenie polskich olimpijczyków;
- zaplanowania – z uwagi na bliskość terminów Sejmików i Światowych Igrzysk Polonijnych – konsultacji programowych i organizacyjnych pomiędzy ich organizatorami z uwzględnieniem uwag i propozycji środowisk polonijnych;
- uwzględniania w programie następnych Sejmików specjalnej sesji obejmującej swobodną wymianę doświadczeń i propozycji do pracy w zakresie sportu w środowiskach polonijnych;
- wydanie książki o działalności polonijnej PKOI ze szczególnym uwzględnieniem Sejmików i Igrzysk.


Jednocześnie zwracamy się do wszystkich uczestników, aby w terminie do 30. września br. przesłali na adres PKOL swoje szczegółowe wnioski, które zostaną przedstawione Komisji ds. Współpracy z Polonią PKOI.
Z uwagi na fakt, że w gronie czterech miast, spośród których jesienią bieżącego roku w Kopenhadze zostanie wybrany gospodarz igrzysk olimpijskich w roku 1016, jest Chicago – jako przedstawiciele Polonii całego świata zapewniamy, iż staraniom tego właśnie miasta – najbardziej polskiego z grona pretendentów będziemy gorąco kibicować i … liczyć na jego sukces.
Dziękując Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu oraz gospodarzom Ciechocinka, Torunia i Województwa Kujawsko – Pomorskiego za wspaniałe, wyjątkowo serdeczne przyjęcie – zapewniamy, że stale żyjemy codziennymi radościami i troskami naszego kraju. Nasze serca – nawet tysiące kilometrów od Ojczyzny – biją tym samym rytmem jak u naszych bliskich, przyjaciół i znajomych mieszkających nad Wisłą i Odrą .
Jesteśmy razem!

Uczestnicy XX Światowego Sejmiku Polonijnego Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Ciechocinek, 30. lipca 2009 r.

Opracowała Komisja w składzie:
* Irena BORG (Szwecja),
* Andrzej KRYGOWSKI (USA),
* Wojtek NEJMAN (Szwecja),
* Mirek BIERAZ (Litwa),
* Jerzy PIETRZYK (Niemcy),
* Anna FRANEK (REP. Czeska).

 


31. lipca 2009 r.

46. posiedzenie Prezydium Senatu

Porządek posiedzenia przewidywał:

1. wniosek przewodniczącego Komisji Środowiska o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie 29 września 2009 r. konferencji Gminne systemy energetyki odnawialnej;
2. sprawy polonijne:
- wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie,

- informację w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 27 lipca 2009 r.,

- priorytety zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010 r.;

3. zaopiniowanie projektu budżetu Kancelarii Senatu na 2010 r.;
4. sprawy różne:
- prezydencja i jej wymiar parlamentarny - informacja.

 


29. lipca 2009 r.

Konferencja prasowa w Teatrze Impresaryjnym

Senator Andrzej Person oraz dyrektor Teatru Impresaryjnego Jan Polak spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej poświeconej IV Festiwalowi Teatrów Dziecięcych zza Granicy
W tegorocznej edycji Festiwalu uczestniczyć będzie dziesięć amatorskich grup teatralnych. Aż osiem zespołów aktorskich pochodzi zza granicy. Do Włocławka przyjadą polskie zespoły dziecięce z Ukrainy, Litwy i Białorusi.
Przegląd teatrów rozpocznie się 3. sierpnia i potrwa przez kolejne cztery dni.

Program IV. Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy
Włocławek, 3 – 9 sierpnia 2009 r.

3. sierpnia
Przyjazd uczestników festiwalu.

4. sierpnia, wtorek:
godz. 11:00 - Warsztaty dla uczestników festiwalu,
godz. 17:00 - Przedstawienia konkursowe,
godz. 20:00 - Wieczór gospodarzy, Teatr Ludzi Upartych.

5. sierpnia, środa:
godz. 11:00 - Warsztaty dla uczestników festiwalu,
godz. 17:00 - Przedstawienia konkursowe.

6. sierpnia, czwartek:
godz. 11:00 - Warsztaty dla uczestników festiwalu,
godz. 17:00 - Przedstawienia konkursowe,
godz. 20:00 - Wieczór gospodarzy, Teatr Skene.

7. sierpnia, piątek:
godz. 11:00 - Warsztaty dla uczestników festiwalu,
godz. 17:00 - Przedstawienia konkursowe.

8. sierpnia, sobota:
godz. 11:00 - Próba Koncertu Galowego
godz. 15:00 - Spotkanie w Parku Etnograficznym w Kłóbce.

9. sierpnia, niedziela:
godz. 11:00 - Koncert Galowy.


PRZEDSTAWIENIA KONKURSOWE IV. Wakacyjnego Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy

UKRAINA
Teatr MY – Lwów:
• Na pełnym morzu
• Czerwony Kapturek

Teatr WESOŁA SZKOŁA – Borysław:
• Czarodziej Pim – Pom

LITWA
Teatr PRZYJACIELE – Podbrzezie
• Królewna Śnieżka siedmiu krasnoludków

Teatr WESOŁE PSZCZÓŁKI – Ajren
• Pieśń o przyjaźni

Teatr NIESPODZIANKA – Pikieliszki
• O wszystkim wierszowo


BIAŁORUŚ
Teatr ŻRÓDEŁKO – Piaski
• Czerwony Kapturek

Teatr KALEJDOSKOP – Mohylew
• Obrzęd weselny w Polsce


POLSKA
Teatr NIEWIELKI – Zaduszniki
• Pinokio

Teatr DWORZEC GŁÓWNY – Lipno
• Królowa wschodzącego słońca


Przedstawienia poza konkursem:

Teatr SKENE – Włocławek
• Momo

Teatr Ludzi Upartych – Włocławek
• www-itkacy@pl

 


29. lipca 2009 r.

Odpowiedź Ministra Macieja Nowickiego na oświadczenie Senatora ws. włocławskiej zapory

MINISTER ŚRODOWISKA
Maciej Nowicki


Pan Bogdan Borusewicz
Marszałek Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Nawiązując do oświadczenia założonego przez senatora Andrzeja Persona podczas
35.posiedzenia Senatu RP w dniu 1 lipca 2009 r., przekładam poniżej stosowane wyjaśnienia.

Potwierdzam zacytowaną w oświadczeniu wypowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska pana Stanisława Gawłowskiego, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Włocławka i co za tym idzie, jak najszybsze rozwiązanie tego problemu. Gwarancją bezpieczeństwa stopnia jest podniesienie poziomu jego dolnej wody, bowiem prace remontowe i modernizacyjne, projektowane dla stopnia Włocławek, nie zmniejszają zagrożenia awarią budowlaną, choć ich wykonanie jest niezbędne tak, jak dla każdego innego obiektu piętrzącego. Wynika to z faktu, że zagrożeniem dla stopnia nie jest stan techniczny samego obiektu, lecz warunki, w jakich on pracuje (głęboka erozja i rozluźnione grunty).
Tak jak w wspomniałem wyżej bezpieczeństwo Włocławka gwarantuje budowla piętrząca dolną wodę, czyli inwestycja ingerująca w środowisko. Podstawą do podjęcia decyzji o budowie piętrzenia są wielostronne analizy i rozwiązywanie trudnych problemów, które częstokroć są ze sobą sprzeczne. Przeciwstawiając jednak bezpieczeństwo życia i mienia mieszkańców doliny wartościom środowiskowym, wybór pozostaje po stronie bezpieczeństwa. Zagwarantowanie tego bezpieczeństwa w pełnym wymiarze ze środków budżetowych było bardzo trudne. Dlatego z dużym zainteresowaniem przyjąłem informację Grupy Energia S.A. o podjęciu działań zmierzających do realizacji stopnia wodnego w Nieszawie. Nabierają one szczególnego znaczenia wobec braku środków finansowych w budżecie na tak ogromne przedsięwzięcie, jakim jest budowa stopnia na Wiśle. W tej sytuacji budowę progu piętrzącego, niespełniającego warunku bezpieczeństwa w takim zakresie, jak stopień wodny, rozważał będę jako nawiązanie alternatywne w sytuacji odstąpienia Grupy Energia od złożonej deklaracji. Obecnie prowadzone rozmowy i działania przygotowawcze mają na celu sprecyzowanie zakresu przyszłej współpracy, która w efekcie doprowadzić może do zakończenia problemu włocławskiego stopnia zagrożonego katastrofą budowlaną.

Zdaję sobie sprawę z tego, że brak realizacji przedsięwzięcia chroniącego przed realną groźbą katastrofy, z roku na rok potęguje zagrożenie oraz powiększa degradację środowiska naturalnego doliny Wisły poniżej stopnia, wyrządzaną 35 – letnią pracą, niezgodną z założeniem projektowym. Nie mogę, zatem wykluczyć, że wydarzenia, które opisuje pan senator w swoim oświadczeniu związane z osuwaniem się gruntów w rejonie miasta Nieszawa, mają związek ze zmianą warunków gruntowo – wodnych, wynikających z nieprawidłowej pracy stopnia włocławskiego. Potwierdzenie tego stanowiska wynikać jednak powinno z badań technicznych polegających m.in. na rozpoznaniu profilu geologicznego wykonanego w przekroju miasta i doliny i przeprowadzonej na jego podstawie, analizie możliwości zmian stateczności gruntów.

Z poważaniem

Z up. Ministra
Sekretarza Stanu
Stanisław Gawłowski


Do wiadomości
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

 


29. lipca 2009 r.

Spotkanie w Nieszawie

Senator Andrzej Person i Europoseł Tadeusz Zwiefka uczestniczyli w spotkaniu z miszkańccami w Urzędzie Miasta w Nieszawie. Rozmowy dotyczyły problemów Nieszawy, w szczególności budowy stopnia wodnego w Nieszawie oraz programu rewitalizacji miasta.

 


29, 30 i 31 lipca 2009 r.

39. posiedzenie Senatu RP

Senat podzielił opinię Sejmu i przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009.
Nowelizację Sejm uchwalił na 47. posiedzeniu, 17 lipca 2009 r., odrzucając wszystkie poprawki zgłoszone przez posłów opozycji. Dotyczyły one m.in.: przekazania 5 mln zł na utworzenie nowej rezerwy na finansowanie zadań II Programu Polskiego Radia oraz TVP Kultura, przekazania 200 mln zł na dopłaty do paliwa rolniczego, 350 mln zł na dofinansowanie dopłat do przejazdów studenckich, 150 mln zł na dożywianie, 1,5 mln zł na podręczniki dla dzieci niewidomych, 10 mln zł na dofinansowanie urzędów skarbowych czy 10 mln na zakup autobusów szkolnych.
Ustawa przewiduje m.in. wzrost deficytu z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Zgodnie z jej zapisami tegoroczne wpływy podatkowe będą mniejsze od zakładanych o 46,6 mld zł. W efekcie tegoroczne wpływy do budżetu mają być niższe o 30,1 mld zł. Ostatecznie mają wynieść 272,9 mld zł, a nie ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano. Niedobór ten resort finansów chce zrekompensować pieniędzmi z innych źródeł. Zwiększono o 8,32 mld zł tzw. dochody niepodatkowe, czyli m.in. dywidendy i środki z różnic kursowych. Ponad 8 mld zł ma pochodzić z budżetu UE oraz tzw. innych źródeł.
Wydatki budżetowe zostały zmniejszone o ponad 21,13 mld zł. Z tego 10,5 mld zł to ograniczenia w rezerwach celowych, a 9,7 mld zł - oszczędności wynikające ze zmiany finansowania infrastruktury drogowej. Koszty te zamiast budżetu poniesie Krajowy Fundusz Drogowy.
Podczas senackiej debaty wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska poinformowała, że nowelizacja ustawy budżetowej przede wszystkim jest konsekwencją wpływu niekorzystnych zmian w otoczeniu makroekonomicznym, oddziałujących bezpośrednio na bieżącą i oczekiwaną w tym roku sytuację finansów publicznych w Polsce.
Nowelizację krytykowali senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Senator Stanisław Zając określił decyzję o nowelizacji budżetu jako dramatyczną. PiS już podczas pierwszego czytania ustawy budżetowej wskazywało na nierealność wskaźników makroekonomicznych przyjętych przez rząd Donalda Tuska, dotyczących planowanego wzrostu gospodarczego i deficytu budżetowego - mówił.
Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski nazwał skandalem i nieprzyzwoitością zmniejszenie o prawie 3 mln zł środków na zapomogi dla kombatantów i złożył poprawkę przywracającą tę kwotę. Poparł go senator Stanisław Karczewski.
Z kolei senator Bronisław Korfanty ostrzegał, że po nowelizacji budżetu zabraknie pieniędzy na wsparcie Polaków na Wschodzie w ramach realizacji programu Karty Polaka.
Senator Grzegorz Banaś złożył 39 poprawek. Dotyczyły one m.in. przekazania ponad 450 mln zł na modernizację policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej. Kolejne 200 mln zł senator chciał przekazać na dotacje do paliw rolniczych, a 72 mln zł - na program poakcesyjnego wspierania wsi. Senator Wojciech Skurkiewicz złożył poprawkę mającą na celu wsparcie kwotą po 2,5 mln zł TVP Kultura i II Programu Polskiego Radia.
Zmiany w ustawie zaproponowali także senatorowie Jan Dobrzyński, Piotr Ł.J. Andrzejewski, B. Korfanty i Jerzy Chróścikowski. Ogółem senatorowie Prawa i Sprawiedliwości zgłosili około 60 poprawek.
Ustawy bronił senator Jan Wyrowiński (PO). Nazwał ją nowelizacją stabilizacji, odpowiedzialności, solidarności i rozwoju. Jego zdaniem, jedyna propozycja PiS podczas ustalania budżetu na 2009 r. polegała na zwiększeniu deficytu. Czym innym jest jednak zwiększenie deficytu dziś, a czym innym byłoby wtedy. Gdybyśmy poszli za waszą radą, to skala zwiększenia deficytu byłaby dziś dużo większa - powiedział.
W opinii senatora Jana Rulewskiego (PO), nowelizacja budżetu odpowiada potrzebom i jest adekwatna do kryzysu. Senator Kazimierz Kleina (PO) wyraził przekonanie, że jeśli zabraknie środków na realizację programu Karta Polaka i dla kombatantów, to rząd znajdzie środki na te cele, przekazując je np. z rezerwy ogólnej.
Na zakończenie debaty wiceminister E. Suchocka-Roguska zapewniła senatorów, że kwota prawie 3 mln zł, o którą zmniejszono świadczenia dla kombatantów, wróci z rezerwy ogólnej do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dodała, że rezerwa na wydatki związane z Kartą Polaka wynosiła 4,5 mln zł i została ograniczona o 1 mln 450 tys. zł. Do dyspozycji jest jeszcze 3 mln zł 50 tys. zł, bo do dziś te środki nie zostały wykorzystane. Zdaniem wiceminister finansów, taka kwota na wydatki administracyjne, związane m.in. z drukiem kart, powinna wystarczyć.
Wiceminister poinformowała też, że nie powinno zabraknąć pieniędzy na realizację programu Karta Polaka oraz programu poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich, ponieważ zgodnie z danymi na 20 lipca br., po uwzględnieniu zmian przewidzianych w nowelizacji, w rezerwach celowych do wykorzystania na ten rok zostało jeszcze 14 mld zł 899 mln 926 tys. zł.
Pracująca nad nowelizacją Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zapoznała się z opiniami pozostałych komisji senackich i zarekomendowała Izbie jej przyjęcie bez poprawek. Swoje stanowisko podtrzymała, rozpatrując zgłoszone podczas debaty poprawki i nie poparła żadnej z nich.
Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009 zostanie teraz skierowana do podpisu prezydenta.
Senat zajął również stanowisko wobec:
• ustawy o Służbie Celnej - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy
- Prawo bankowe - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;
• o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o finansach publicznych - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta;,
• o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami
- przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o Komitecie do Spraw Europejskich - przyjęta z poprawkami, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy o języku polskim - przyjęta z poprawką, ustawa wraca do Sejmu;
• o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora - przyjęta bez poprawek, ustawa czeka na podpis prezydenta.
Ponadto Izba odrzuciła 49 głosami, przy 38 przeciwnych, sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z jej działalności w 2008 r.

 


28. lipca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Obradowała Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Tematem obrad były:
• Opinia komisji na temat projektu uchwały Prezydium Senatu RP w sprawie priorytetów zadań zleconych w 2010 roku.
• Informacja przedstawicieli Polonii australijskiej na temat inicjatywy związanej z Górą Kościuszki.
• Sprawy różne.

 


26 lipca - 1 sierpnia. 2009 r.

Jubileuszowy XX Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski

Sejmiki organizowane są od 1969 roku w cyklu dwuletnim. Uczestniczą w nich działacze polonijni zaangażowani w promowanie w swoich krajach sportu polskiego oraz wartości i idei olimpijskich. Celem sejmików jest upowszechnianie sportu wśród Polonii oraz rozwój aktywności polonijnej poprzez tworzenie nowych klubów sportowych i wspieranie już istniejących. A także promocja Polski poprzez tworzenie polsko-polonijnych centrów i ośrodków informacyjnych - w Vancouver i Londynie - wzorem ośrodków w Atlancie, Sydney i Atenach.
Przedsięwzięcie realizowanych jest przy wsparciu Senatu RP przez Polski Komitet Olimpijski w Warszawie.

Do Pałacu Targon w uzdrowiskowej części Ciechocinka przyjechało około 100. zaangażowanych w ruch sportowy i olimpijski naszych rodaków z 18 państw całego świata - od tych położonych najbliżej Polski, a więc: Litwy, Łotwy, Ukrainy czy Czech, poprzez Niemcy, Szwecję, Finlandię i Austrię, po tak odległe kraje jak Australia, Stany Zjednoczone, Kanada czy też RPA.
Pierwsza, uroczysta sesja jubileuszowego sejmiku miała szczególną oprawę. Obrady prowadził Witold Rybczyński, szef PKOl-owskiej Komisji Współpracy z Polonią.
Senator Andrzej Person, Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą witając przybyłych gości przedstawił prace Senatu na rzecz Polonii.
W posiedzeniu inauguracyjnym uczestniczyli: wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski, wiceprezes PKOl Irena Siewińska, sekretarz generalny PKOl Adam Krzesiński, oraz prof. Bernard Woltmann zajmujący się od lat problematyką sportu polonijnego

 


O rewitalizacji Włocławka

Włocławek nie będzie polską Wenecją, nie będzie też drugim Toruniem. Ale ma szansę nadrobić wieloletnie zaniedbania urbanistyczne i zmienić swój wizerunek – stać się miastem na miarę XXI wieku.
Mieszkańcy Włocławka oczekują zmian – polegających nie na malowaniu ulic i trawników, bo to już przerabialiśmy. Chcemy miasta nowoczesnego, funkcjonalnego i bezpiecznego. Kiedy w maju 2008. roku zostałem zaproszony na prezentację inwestycji Wzorcownia realizowanej przez Budizol SA uwierzyłem, że dla Włocławka nadchodzą dobre lata. Prywatne inwestycje i pieniądze z Unii – jeszcze nigdy miasto nie dostało takiego zastrzyku nadziei, że nie staniemy się czarną dziurą na mapie Polski.
Przygotowany przez Urząd Miasta Program Rewitalizacji porządkuje włocławską starówkę. To bardzo trudne zadanie, zwłaszcza, że trwają jeszcze poszukiwania właścicieli niektórych kamienic. Zwłaszcza, że Nasza Starówka nie kojarzy się ze spacerami, kawiarenkami i spokojem. Niestety Plac Wolności, 3-go Maja i ulice przyległe nie dość, że straszą wyglądem to nie należą do najbezpieczniejszych. W planie rewitalizacji bardzo ważnym elementem jest kompleksowy system monitoringu tego terenu, od Placu Wolności do bulwarów – to ważne dla wszystkich. I tych, którzy tam mieszkają i tych, którzy tam pracują i tych, którzy będą chcieli tam przyjść do kawiarni, na wystawę, na koncert czy po prostu do sklepu.
W każdym mieście Starówka to kulturalne serce miasta – wizytówka i duma miasta. Podróżując po Polsce, przejeżdżając przez miasta od północy po południe Naszego Kraju, stojąc w korkach – bo właśnie remontują ulicę, widzę wielki plac budowy. Budujemy, remontujemy – uczestniczymy w wielkim wyścigu z czasem – następnego takie biegu już nie będzie.
Budowa Wzorcowni zapoczątkowała wielkie zmiany we Włocławku. Rewitalizacja Włocławka, to kulturowa rewolucja dla Włocławka, to wyzwanie XXI wieku. Przebudowa Placu Wolności jest koniecznością. Każdego dnia tysiące ludzi zmierzających z dworca PKP – PKS do pracy i do szkoły będzie przechodziło przez Plac Grodzki, do centralnego punktu miasta – Placu Wolności i dalej. Intencją twórców programu rewitalizacyjnego jest spójność architektoniczna i jednocześnie wydobycie z obecnego nieładu, największych perełek Włocławka, urokliwych kamieniczek, tych na Placu Wolności i tych na 3–go Maja, które będziemy mogli podziwiać schodząc w dół do Wisły.

 


Konkurs Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi

Trwa konkurs Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.

Głos na Andrzeja Persona można oddać wchodząc na stronę:

http://www.mistrzmowy.pl/


Lub wysyłając pod numer 73880 SMS o treści


TYP MMP AP

Koszt wysłania SMS -a to 3,66 zł z VAT-em.


 


22. lipca 2009 r.

Zakończenie VII Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Iwonicz-Zdrój 2009.

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą - Andrzej Person towarzyszył Marszałkowi Senatu Bogdanowi Borusewiczowi w ceremonii zamknięcia VII Polonijnego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych Iwonicz-Zdrój 2009.
Dziecięcy festiwal odbywa się tradycyjnie rok po Światowym Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Tegoroczna impreza wpisuje się w rozpoczęte w ubiegłym roku obchody 40-lecia polonijnych spotkań na Podkarpaciu.
W tym roku w festiwalu wzięło udział 500 dzieci w wieku od 7 do 16 lat, z 8 krajów. Wystąpiło 17 zespołów, w tym 6 z Kanady i 5 z USA oraz po jednym z Łotwy, Ukrainy, Litwy, Rosji , Białorusi i Czech.
Uczestnicy festiwalu koncertowali nie tylko na iwonickiej scenie, ale też w innych miejscowościach regionu.
Festiwal dotowany jest ze środków Kancelarii Senatu RP za pośrednictwem Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

 

  


21. lipca 2009 r.

Konferencja prasowa w COS-ie

 


16. lipca 2009 r.

45. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
• informację Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczącą analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów złożonych do 30 kwietnia 2009 r. według stanu na 31 grudnia 2008 r.;
• sprawy polonijne:
- wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie,
- informacja w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do dnia 13 lipca 2009 r.,
- informacja w sprawie wykonania budżetu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w pierwszym półroczu 2009 r.;
• sprawy różne.

 


15 i 16 lipca 2009 r.

38. posiedzenie Senatu RP

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy

o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Sejm uchwalił ustawę na swoim 45. posiedzeniu, 1 lipca 2009 r., na podstawie pilnego projektu rządowego. Nowelizacja pozwala na utworzenie centrów urazowych, w których osoby z wielonarządowymi, ciężkimi obrażeniami ciała będą mogły otrzymać szybką i kompleksową pomoc medyczną. W opinii projektodawców, powstanie centrów powinno przyczynić się do zmniejszenia powikłań oraz obniżenia wysokich obecnie wskaźników śmiertelności i kalectwa pourazowego w Polsce.
W nowelizacji określono wymogi dotyczące struktury i organizacji centrów. Zakłada ona, że centra powinny obejmować swoim zasięgiem populację nie mniejszą niż jeden milion mieszkańców, a czas dotarcia z miejsca wypadku do centrum urazowego nie może przekroczyć 1,5 godziny.
Szczegółowe wymagania organizacyjne dla danego centrum urazowego, minimalne zasoby kadrowe zespołu urazowego, a także kryteria kwalifikacji osoby w stanie zagrożenia życia do leczenia w centrum oraz sposoby postępowania z pacjentem urazowym określi minister zdrowia w drodze rozporządzenia. Centra urazowe będą umieszczane w wojewódzkim planie działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, sporządzanym przez wojewodę. Centra mają również stanowić bazę dydaktyczną i szkoleniową dla kadry medycznej. Przewiduje się, że w całej Polsce zostanie utworzonych 10-12 centrów urazowych. Szpitale mają się dostosować do wymagań ustawy do końca 2013 r. Ponadto w ustawie zmieniono algorytm podziału środków finansowych na finansowanie zespołów ratownictwa medycznego.
Podczas senackiej debaty podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber podkreślił, że pilność projektu wynika przede wszystkim ze zmiany sposobu finansowania zespołów ratownictwa medycznego oraz z konieczności wykorzystania środków finansowych przewidzianych w europejskim programie Infrastruktura i środowisko na modernizację i wyposażenie tworzonych centrów urazowych. Polska otrzyma na ten cel 38 mln euro. Jak wyjaśnił wiceminister, ustawa nie tworzy nowych podmiotów - centra będą zlokalizowane już w istniejących szpitalach.
W trakcie dyskusji senatorowie byli zgodni, że nowelizacja jest potrzebna. Wątpliwości budziły jednak kwestie dotyczące m.in. liczby mających powstać centrów urazowych, kryteriów ich tworzenia i zasad finansowania. Zdaniem senatora Grzegorza Czeleja (PiS), brak jasnych kryteriów tworzenia centrów urazowych, ich niezrozumiała liczba oraz kilkuletni okres przejściowy dostosowania grozi tym, że duże środki unijne zostaną przydzielone na zasadach uznaniowości. Senator zwrócił także uwagę, że po raz kolejny Senat będzie głosować nad ustawą bez znajomości treści rozporządzeń do niej.
Pracująca nad nowelizacją Komisja Zdrowia zaproponowała wprowadzenie 7 poprawek, głównie redakcyjnych i doprecyzowujących. Senat w głosowaniu poparł wszystkie proponowane zmiany i przyjął ustawę 87 głosami za, przy jednym wstrzymującym się.
Zdecydowano m.in. o nadaniu nowego brzmienia definicji centrum urazowego. W kolejnej poprawce uściślono, że uczelnie medyczne, które współpracują z centrum urazowym, są jednocześnie ośrodkami klinicznymi. Ponadto Senat uznał, że centra urazowe mają zapewnić pacjentom dostęp do pracowni diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Szpitale, które nie mają takich pracowni, będą zlecały wykonywanie usług diagnostycznych podmiotom zewnętrznym. Doprecyzowano także przepis dotyczący dalszego postępowania w sprawie leczenia pacjenta po opuszczeniu przez niego centrum urazowego. Wskazania co do dalszego leczenia lub rehabilitacji będzie zalecał zespół urazowy.
Nowelizacja ustawy wróci teraz do Sejmu.

Ustawa o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym - przyjęta z poprawkami
Ustawę, stanowiącą projekt rządowy, Sejm uchwalił na 44. posiedzeniu, 26 czerwca 2009 r. Jej celem jest wyeliminowanie licznych wątpliwości dotyczących interpretacji obowiązujących przepisów, stworzenie efektywnego i czytelnego systemu zarządzania kryzysowego, a także usprawnienie procesu planowania cywilnego.
Nowelizacja wprowadza m.in. nową definicję sytuacji kryzysowej, którą określono jako sytuację wpływającą negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska w takim stopniu, że działania odpowiednich służb i samorządu przestają wystarczać. Zmieniono także definicję ochrony infrastruktury krytycznej oraz wprowadzono nowe określenia, takie jak: cykl planowania, siatka bezpieczeństwa, mapa zagrożenia, mapa ryzyka oraz zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Zdaniem projektodawców, wprowadzenie tych pojęć będzie służyć przede wszystkim poprawie jakości wykonywania planu zarządzania kryzysowego.
Zgodnie z nowelizacją samorządy powiatowe i gminne będą miały możliwość tworzenia centrów zarządzania kryzysowego w zależności od potrzeb i na bazie swoich jednostek. Programy zarządzania kryzysowego będą aktualizowane nie rzadziej niż co 2 lata. Organizację, tryb pracy, sposób całodobowego alarmowania członków zespołu zarządzania kryzysowego oraz sposób obiegu informacji w sytuacjach kryzysowych będzie określał starosta. Analogiczna zasada dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do utworzenia centrów.
Według nowych przepisów ma zostać sporządzony krajowy plan zarządzania kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego. Narodowy program będzie określał szczegółowe kryteria pozwalające wyodrębnić obiekty, instalacje, urządzenia i usługi wchodzące w skład systemów infrastruktury krytycznej, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla funkcjonowania państwa i zaspokojenia potrzeb obywateli.
Nowym rozwiązaniem jest włączenie do systemu zarządzania kryzysowego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków działań terrorystycznych. Szef ABW został zobowiązany do przekazywania podmiotom zagrożonym działaniami terrorystycznymi informacji pozyskanych przez agencję oraz będzie mógł udzielać im zaleceń.
W ocenie senatora Władysława Dajczaka (PiS), ustawa niesie tyle wątpliwości, zawiera tyle niespójnych proponowanych rozwiązań, że jest ustawą ze wszech miar złą, której przyjęcie może zagrozić bezpieczeństwu naszego państwa, naszych obywateli. Zdaniem senatora, ustawa powinna zostać odrzucona.
Obawy senatora Zbigniewa Cichonia (PiS) budziły przepisy dotyczące uprawnień ABW w zakresie prewencji antyterrorystycznej. W jego ocenie, przyjęte rozwiązania prawne są zbyt daleko idące i nie powinny znaleźć się w tej ustawie, ale w nowym akcie prawnym o zwalczaniu terroryzmu.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski poinformował senatorów, że obecnie uchwalane przepisy dotyczące uprawnień ABW w zakresie prewencji antyterrorystycznej zostaną przeniesione do ustawy o zwalczaniu terroryzmu. Obecnie prowadzone są prace nad tym projektem, które powinny zakończyć się pod koniec tego roku.
Rozpatrująca ustawę Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zaproponowała wprowadzenie do niej 8 poprawek, w większości o charakterze redakcyjnym i precyzującym.
Podczas debaty senatorowie Witold Idczak i Z. Cichoń zgłosili poprawki do ustawy, które nie zostały poparte przez komisję. Propozycje senatora W. Idczaka zmierzały do przywrócenia poprzednich zapisów ustawy.
Ostatecznie Senat 52 głosami za, przy 36 przeciwnych, przyjął ustawę wraz z 8 poprawkami. Najważniejsza zmiana wprowadzona przez Izbę polega na przesunięciu o rok daty wejścia w życie przepisu zobowiązującego jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ponieważ muszą one mieć czas na zaplanowanie tej rezerwy.
Teraz poprawki Senatu musi rozpatrzyć Sejm.

Poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Ustawa uchwalona przez Sejm na 45. posiedzeniu, 1 lipca 2009 r., jest elementem rządowego pakietu antykryzysowego. Nowelizacja pozwoli na zwolnienie od podatku dochodowego zapomóg innych niż związane ze zdarzeniami losowymi, wypłacanych ze środków zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 638 zł. Podatek nie będzie odprowadzany również od świadczeń rzeczowych i pieniężnych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Nowelizacja utrzymuje wyłączenie ze zwolnienia z opodatkowania bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi.
Rozpatrując ustawę Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, wnioskowała o przyjęcie jej bez poprawek, a Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała wprowadzenie 4 poprawek, przede wszystkim o charakterze redakcyjno-porządkującym.
W trakcie debaty senatorowie Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Stanisław Kogut zaproponowali, aby zwolnieniu od podatku podlegały bony, które otrzymywaliby pracownicy od pracodawców. Z kolei senator Wiesław Dobkowski postulował zwiększenie do 500 zł wysokości kwoty świadczeń zwolnionych od podatku. Propozycje te nie uzyskały jednak poparcia ani komisji, ani Izby.
Ostatecznie Senat postanowił wprowadzić 4 poprawki do nowelizowanej ustawy. Izba zadecydowała m.in., że ustawa wejdzie w życie nie z dniem ogłoszenia, jak uchwalił Sejm, ale po 14 dniach od jej opublikowania.
Nowelizacja wróci teraz do Sejmu.

Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców przyjęta bez poprawek
Senat postanowił przyjąć bez poprawek (48 głosów za, 38 - przeciw) ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustawa uchwalona przez Sejm na 45. posiedzeniu, 1 lipca 2009 r., wchodzi w skład rządowego pakietu antykryzysowego. Przewiduje ona m.in. pomoc dla firm będących ofiarami kryzysu i ich pracowników. Zmienione zostały przepisy dotyczące zasad elastycznego czasu pracy, umów na czas określony i dofinansowania funduszu szkoleniowego w przedsiębiorstwach. Program pomocowy będzie obowiązywał do końca 2011 r. Przewiduje się, że może z niego skorzystać 250 tys. pracowników.
Zgodnie z ustawą, aby firma mogła skorzystać z pomocy publicznej musi spełnić określone warunki, m.in. spadek jej przychodów po 1 lipca 2008 r. musi osiągnąć 25% w ciągu trzech miesięcy. Przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy publicznej po 1 lutego 2009 r., będzie objęty ustawą dopiero po 12 miesiącach. Pomoc ma polegać na możliwości obniżenia pracownikowi wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obciążeniem wynagrodzenia za pracę bez konieczności wypowiedzenia zmieniającego, jednak nie dłużej niż przez sześć miesięcy i nie więcej niż do jednej trzeciej wymiaru czasu pracy. W tym wypadku przewidziano dla pracownika wypłatę świadczenia uzupełniającego z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych. Wprowadzono także instytucję przestoju ekonomicznego, nie dłużej niż przez sześć miesięcy, ale za zgodą pracownika, któremu Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych wypłacać będzie wspólnie z pracodawcą wynagrodzenie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Zmienione zostały również regulacje, które dotyczą wszystkich przedsiębiorców, nie tylko tych dotkniętych skutkami kryzysu. Wydłużono okres rozliczeniowy czasu pracy do dwunastu miesięcy. Wprowadzono możliwość stosowania różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy w poszczególnych dobach pracowniczych, także na wniosek pracowników opiekujących się dzieckiem do czternastego roku życia lub dorosłymi członkami rodziny, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają opieki. W sytuacji, gdy firma będzie miała mniej zamówień, pracownik będzie pracował np. 6 godzin dziennie, a później to odrobi, pracując np. po 10 godzin dziennie.
Ustawa ma wejść w życie po czternastu dniach od ogłoszenia, ale ponieważ jest programem pomocowym, to przepisy dotyczące świadczeń współfinansowanych lub finansowanych z Gwarantowanego Funduszu Świadczeń Pracowniczych wejdą w życie po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Europejskiej.
Pracujące nad ustawą senackie komisje rodziny i polityki społecznej oraz budżetu i finansów publicznych wnosiły o jej przyjęcie bez poprawek.
Teraz ustawa zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

Poprawka do ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających
Nowelizację uchwalił Sejm na 45. posiedzeniu, 1 lipca 2009 r., na podstawie projektu poselskiego. Umożliwi ona bankom spółdzielczym emitowanie papierów wartościowych oraz zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, co pozwoli im na pozyskanie kapitału. Zgodnie z nowelizacją, o zamierzonej emisji papierów wartościowych bank ma obowiązek powiadomienia prezesa Narodowego Banku Polskiego na 30 dni przed terminem emisji, wskazując warunki i wartość emisji.
Złagodzone zostały wymagania dotyczące zawierania umów kredytowych. Do tej pory umowę z klientem podpisywało dwóch członków zarządu banku lub członek zarządu i pełnomocnik albo dwóch pełnomocników ustanowionych bezpośrednio przez zarząd. Po zmianie wystarczy podpis jednego członka zarządu lub pełnomocnika.
Nowelizację rozpatrzyła Komisja Budżetu i Finansów Publicznych i zaproponowała wprowadzenie do niej jednej poprawki o charakterze legislacyjnym. Ustawa nie budziła żadnych zastrzeżeń senatorów i Izba jednogłośnie, 88 głosami, przyjęła ustawę wraz z poprawką.
Teraz poprawkę Senatu musi rozpatrzyć Sejm.

Senat zadecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2006 r. (sygn. akt K 33/05), stwierdzającego niezgodność z konstytucją przepisów ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
W opinii Trybunału Konstytucyjnego, zaskarżony przepis posługiwał się jedynie kryterium zasadności podwyżki i nie przewidywał innych przesłanek, według których sąd powszechny, rozpoznający spór pomiędzy lokatorem a właścicielem w związku z dokonaną przez tego ostatniego zmianą wysokości czynszu, miałby oceniać, czy dana podwyżka była w całości uzasadniona. Zdaniem trybunału, podstawową wadą tego przepisu jest to, że w jego treści nie znalazło się wyraźne określenie elementów składowych czynszu i czynników umożliwiających jego podwyższanie.
Nowelizacja wydłuża minimalny okres, który spółdzielnia zobowiązana jest zachować przy powiadamianiu konkretnych osób o zmianie wysokości opłat od zajmowanych przez nie lokali - z 14 dni do 3 miesięcy. Termin ten dotyczy opłat zależnych od spółdzielni. W wypadku opłat niezależnych od spółdzielni pozostawiono termin 14 dni.
W wyniku głosowania Senat 84 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Senator Marek Trzciński został upoważniony do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym

Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2006 r. (sygn. akt K 47/04), stwierdzającego niezgodność z konstytucją przepisów ustawy z 9 lipca 2003 r. o gwarancji zapłaty za roboty budowlane.
Projektodawcy proponują uściślenie terminów występujących w ustawie. W wypadku terminu na złożenie gwarancji przez inwestora pojęcie odpowiedni termin zastąpiono pojęciem termin 30-dniowy, a określenie termin dodatkowy zmieniono na termin 7 dni.
Podczas drugiego czytania projektu senator Stanisław Bisztyga zaproponował zmianę, która miała na celu wprowadzenie zasady, że udokumentowane przez inwestora koszty udzielenia gwarancji zapłaty ponoszą w równych częściach inwestor i wykonawca robót budowlanych. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki Narodowej na wspólnym posiedzeniu, 18 czerwca 2009 r., ustosunkowały się do tej poprawki i nie poparły jej. Ostatecznie, w wyniku głosowania, Senat zaaprobował tę zmianę i jednomyślnie, 84 głosami, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane oraz podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Izba upoważniła senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania jej podczas dalszych prac nad tym projektem.

Senat zaproponował poprawki do następujących ustaw:

• ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2010 r.,
• ustawy o praktykach absolwenckich,
• ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw,
• ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny,
• ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.


Akceptację Senatu uzyskały następujące ustawy:
• zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw przyjęta bez poprawek
• o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei, podpisanej w Warszawie dnia 25 lutego 2009 roku,
• o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją do spraw Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) w sprawie przywilejów i immunitetów Organizacji do spraw Zakazu Broni Chemicznej, podpisanego w Hadze dnia 5 sierpnia 2008 r.,
• ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Konwencji Genewskich z dnia 12 sierpnia 1949 roku dotyczącego przyjęcia dodatkowego znaku rozpoznawczego, przyjętego w Genewie dnia 8 grudnia 2005 roku (Protokół III).


Pozostałe prace Izby:
• Senat zapoznał się z informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 200 r.
• Senat przeprowadził drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu i w związku ze zgłoszonymi wnioskami o charakterze legislacyjnym skierował projekt ponownie do komisji.

 


14. lipca 2009 r.

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu RP VII kadencji

Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu przedstawiło podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu RP VII kadencji w okresie 05.11.2007 – 13.07.2009

Posiedzenia Prezydium Senatu:
2007 r. – 7 posiedzeń
2008 r. – 24 posiedzenia
2009 r. – 13 posiedzeń
Ogółem – 44 posiedzenia.

Konwent Seniorów:
2007 r. – 5 posiedzeń
2008 r. – 24 posiedzenia
2009 r. – 13 posiedzeń
Ogółem – 42 posiedzenia.

Posiedzenia Senatu:
2007 r. – 3 posiedzenia
2008 r. – 21 posiedzeń
2009 r. – 13 posiedzeń
Ogółem – 37 posiedzeń.

Liczba dni obrad:
2007 r. – 7 dni
2008 r. – 44 dni
2009 r. – 26 dni
Ogółem – 77 dni.

Posiedzenia komisji i podkomisji senackich:
2007 r. – 77 posiedzeń
2008 r. – 697 posiedzeń
2009 r. – 504 posiedzenia
Ogółem – 1278 posiedzeń.

Ustawy rozpatrzone przez Senat:
2007 r. – 7 ustaw
2008 r. – 262 ustawy
2009 r. – 129 ustaw
Ogółem – 398 ustaw.

Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki:
2007 r. – 1 ustawa
2008 r. – 118 ustaw
2009 r. – 62 ustawy
Ogółem – 181 ustaw.

Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu:
2007 r. – 0 ustaw
2008 r. – 0 ustaw
2009 r. – 1 ustawa
Ogółem – 1 ustawa.

Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw:
2007 r. – 5 poprawek
2008 r. – 1024 poprawki
2009 r. – 660 poprawek
Ogółem – 1689 poprawek.

Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu:
2007 r. – 3 projekty
2008 r. – 31 projektów
2009 r. – 25 projektów
Ogółem – 59 projektów.

Podjęte uchwały:
2007 r. – 26 uchwał
2008 r. – 326 uchwał
2009 r. – 183 uchwały
Ogółem – 535 uchwał.

Konferencje i seminaria:
2007 r. – 1 konferencja
2008 r. – 29 konferencji
2009 r. – 11 konferncji
Ogółem – 41 konferencji.

 


14. lipca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad Komisji:

• Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat Programu Rozwoju Oświaty Polskiej i Oświaty Polonijnej na lata 2009-2011.
• Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
• Sprawy różne.

 


7. lipca 2009 r.

Wizyta w Ministerstwie Środowiska

Senator Andrzej Person spotkał się z Wiceministrem Środowiska Stanisławem Gawłowskim.
Tematem spotkania była budowa stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz wysypisko śmieci w Łubnej.

Wysypisko w Łubnej, to największe polskie wysypisko śmieci zlokalizowane w pobliżu Warszawy, w gminie Góra Kalwaria. Gigantyczna góra śmieci, która stała się najwyższym wzniesieniem na Mazowszu. Okoliczni mieszkańcy walczą o zamknięcie wysypiska przekonując, że zatruwa środowisko.

 


Gratulacje dla PWSZ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w lutym ogłosiło dwa konkursy zamknięte: - nr 1/POKL/4.1.1/2009, nr 2/POKL/4.1.1/2009 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Priorytetu IV PO KL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Przewidywana kwota na dofinansowanie projektów wynosiła 700 000 000 PLN.
W dniu 6. lipca br. w odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów składanych w odpowiedzi na konkurs nr 2/POKL/4.1.1/2009 (Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).
Senator Andrzej Person otrzymał informację że, wśród 77. wniosków zaopiniowanych pozytywnie na 23. pozycji jest wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.
Wniosek Wiedza i zawód w zasięgu ręki uzyskał 89,5 pkt-ów i jest najwyżej ocenionym wnioskiem składanym przez uczelnie naszego województwa.
PWSZ otrzymuje wsparcie w wysokości 2 994 550,00 zł.

Pozostałe szkoły wyższe z Naszego Regionu, które otrzymują wsparcie:
- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Projekt Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolwentów UMK
- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – Projekt Absolwent WSB w Toruniu profesjonalnym pracownikiem regionalnego rynku pracy
- Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy – Projekt Lotnictwo i kosmonautyka - kierunek dla profesjonalistów
- Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy – Projekt Nowe specjalności w mechatronice - rozwój nowoczesnego kształcenia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy
- Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy – Projekt Kierunek Przyszłości - Inżynieria Biomedyczna

 


6. lipca 2009 r.

Włocławek, Toruń

 


3. lipca 2009 r.

Uroczyste obchody XX-lecia odrodzonego Senatu

3 lipca 2009 r. w Senacie odbyły się obchody XX-lecia odrodzonego Senatu. Z tej okazji Izba zebrała się na swoim uroczystym 37. posiedzeniu w sali posiedzeń Sejmu - miejscu pierwszego posiedzenia Senatu I kadencji w 1989 r.
Przywrócenie Senatu było jednym z postanowień porozumienia zawartego przez władze PRL i opozycję solidarnościową w wyniku rozmów Okrągłego Stołu. Porozumienie to przewidywało ponadto przeprowadzenie wolnych wyborów do Senatu. Wybory do Sejmu miały być częściowo wolne - opozycja mogła bowiem walczyć tylko o 35% mandatów poselskich.
Wybory do Senatu, które były pierwszymi wolnymi wyborami nie tylko w powojennej Polsce, ale również w całym bloku komunistycznym, odbyły się - wraz z wyborami do Sejmu - 4 czerwca 1989 r. Przyniosły sukces Solidarności. Jej kandydaci zdobyli 99 na 100 miejsc w Senacie.
W uroczystym posiedzeniu wzięli udział m.in. byli prezydenci Lecz Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szef Kancelarii Prezydenta Piotr Kownacki, marszałkowie Senatu poprzednich kadencji Alicja Grześkowiak i Longin Pastusiak, wicemarszałkowie Sejmu Ewa Kierzkowska i Jerzy Szmajdziński, senatorowie wszystkich kadencji i przedstawiciele Polonii.
Wśród gości znaleźli się ponadto nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk, prezes Najwyższej Izby Kontroli Jacek Jezierski, rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski, a także reprezentanci rządu i organizacji pozarządowych.
Uroczyste posiedzenie otworzył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który stwierdził, że odrodzenie Senatu jest symbolem powrotu Polski do rodziny wolnych narodów i suwerennych państw. Jak powiedział, 20 lat temu Polacy w wyborach 4 czerwca 1989 r. za pomocą kart do głosowania rozbili porządek komunistyczny w Polsce, a innym narodom Europy Środkowowschodniej wskazali drogę do wolności i demokracji. Te kartki wyborcze miały ciężar kamieni, pod którymi załamał się system komunistyczny. Polacy w wolnych i demokratycznych wyborach powołali do życia Senat. (...) Wynik czerwcowych wyborów był dla ówczesnej władzy szokiem. W Senacie ruch Solidarności otrzymał 99 na 100 możliwych mandatów. Wybory te dobitnie pokazały władzy, po której stronie stanęło polskie społeczeństwo - podkreślił marszałek Senatu.
Zdaniem marszałka, jubileusz jest okazją do podkreślenia trwałej pozycji prawno-ustrojowej Senatu, który odgrywa ważną rolę w strukturze władzy w Polsce. Przypominając o dokonaniach Senatu i jego najważniejszych inicjatywach, które przyczyniły się do budowania zrębów demokratycznego państwa, wymienił m.in. błyskawicznie przygotowaną reformę samorządową. Mówił także o miejscu Senatu w dziele przywracania pamięci historycznej. Przypomniał m.in., że Senat wyszedł z inicjatywą uchwalenia ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w latach 1944-1956. To z Senatu wyszły również ustawa o przywróceniu święta Konstytucji 3 maja i nowela tzw. ustawy kombatanckiej, przyznająca uprawnienia kombatantów ofiarom grudnia 1970 r. na Wybrzeżu.
W ciągu minionych 20 lat polityczne znaczenie Senatu się zmieniało. Jestem przekonany, że dotychczasowy dorobek Izby oraz podejmowane coraz to nowe inicjatywy są niekwestionowane i potrzebne - podkreślił marszałek B. Borusewicz.
Na zakończenie powiedział: Ten dzień jest dla mnie szczególny z powodów osobistych. Czuję się głęboko wzruszony, stojąc przed państwem jako marszałek Senatu wolnej i demokratycznej Polski. (...) w najśmielszych marzeniach nie mogłem przypuszczać, że nadejdzie taki dzień jak dzisiejszy. Będę spełniał tak zaszczytną rolę. Walkę o wolność wygraliśmy dzięki marzeniom i dążeniom milionów Polaków. Dziękuję im za to..
Marszałek podziękował wszystkim senatorom, którzy tworzyli Izbę w ciągu dwudziestolecia, angażowali się w jej kreowanie, budowanie autorytetu i zaufania do Senatu. Słowa podziękowania skierował także do swoich poprzedników, marszałków: Andrzeja Stelmachowskiego, Augusta Chełkowskiego, Adama Struzika, Alicji Grześkowiak i Longina Pastusiaka, a także do wszystkich pracowników Kancelarii Senatu.
Podczas posiedzenia list prezydenta L. Kaczyńskiego (senator I kadencji) odczytał szef jego kancelarii P. Kownacki.
Jak napisał prezydent, wkład Senatu w budowanie demokracji w Polsce jest ogromny. Jego zdaniem, Izba jest nadal niesłychanie ważnym ogniwem stanowienia prawa. Senat wniósł ogromny, niedający się przecenić wkład w budowanie demokracji i praworządności, w umacnianie gmachu niepodległej Rzeczypospolitej. Jestem dumny, że dane mi było uczestniczyć w tym dziele, że z woli wyborców mogłem zasiadać wśród senatorów pierwszej kadencji odrodzonej izby wyższej - napisał prezydent L. Kaczyński
Prezydent podkreślił, że wbrew głosom domagającym się z różnych powodów jego likwidacji Senat jest niesłychanie ważnym ogniwem stanowienia prawa i kontrolowania jego poprawności. Jego zdaniem, w procesie ustawodawczym Senat pełni funkcję izby refleksji i ta spokojna refleksja jest naszemu krajowi bardzo potrzebna. Jak ocenił prezydent, przywrócenie Senatu było jednym z kamieni milowych na polskiej drodze do niepodległości i demokracji. Podkreślił także, że miażdżące zwycięstwo Solidarności w wyborach do Senatu 4 czerwca 1989 r. było symbolem zwycięstwa tych wszystkich, którzy walczyli o suwerenną i demokratyczną Polskę.
Jak mówił były prezydent L. Wałęsa, dobrze, że są okrągłe rocznice, bo można wtedy zobaczyć, jak wiele udało się temu pokoleniu, jak finezyjnie została zakończona epoka podziałów i rozpoczęła się epoka wielkiej szansy na pokój, rozwój i dobrobyt. Zadziwiliśmy świat zwycięstwem, ciąg dalszy jest możliwy - powiedział.
Miejsce Senatu jest utrwalone, polski system dwuizbowy ma sens - mówił podczas uroczystego posiedzenia były prezydent A. Kwaśniewski, który podziękował Senatowi za 20 lat pracy. Jak zaznaczył, są powody do dumy. Ale należy się też zastanowić, jak powinien wyglądać Senat i jak powinna kształtować się polska demokracja przez kolejne dekady. Ocenił, że bardzo ważne jest wzmacnianie społeczeństwa demokratycznego.
Podczas posiedzenia głos zabrali także marszałkowie IV i V kadencji - A. Grześkowiak i L. Pastusiak.
Przed rozpoczęciem uroczystego posiedzenia marszałek B. Borusewicz jednej z senackich sal nadał imię zmarłego na początku kwietnia 2009 r. marszałka Senatu I kadencji Andrzeja Stelmachowskiego. Uchwałę w tej sprawie podjęło Prezydium Senatu 19 czerwca br. W imieniu rodziny marszałka A. Stelmachowskiego wdzięczność za tę wielką pamiątkę, pomnik polityków dla polityka wyraził syn Zbigniew Stelmachowski.

 

   


2. lipca 2009 r.

44. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek obrad przewidywał:
• sprawy polonijne
- informację w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 30 czerwca 2009 r.
- zmianę uchwały nr 230 z 11 lutego 2009 r.
• sprawy różne.

 


2. lipca 2009 r.

Zakończenie obrad 36. posiedzenia Senatu RP

1. Ustawa o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - przyjęta bez poprawek
Sejm uchwalił rozpatrywaną nowelizację z przedłożenia poselskiego na 43. posiedzeniu, 18 czerwca 2009 r. Zmierza ona do zastąpienia obecnie obowiązującego progu 33% głosów na walnym zgromadzeniu lub udziału w kapitale zakładowym, po przekroczeniu którego zakład ubezpieczeń obowiązany jest do zawiadomienia organu nadzoru finansowego o nabyciu akcji zapewniających jego przekroczenie, progiem 33 i 1/3%. Z kolei w ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych próg 33 i 1/3% zostanie dodany do obecnie istniejących.
Inicjatorzy projektu apelowali o jak najszybsze dokonanie nowelizacji, dostosowującej prawo krajowe do regulacji unijnych. Polska miała na ich wprowadzenie czas do 21 marca 2009 r., ale terminu tego nie dotrzymała.
Jak wytłumaczył podczas posiedzenia Senatu wiceminister finansów Jacek Dominik, Polska, kierując się przepisami unijnymi, wprowadziła progi w wysokości 33%. Komisja Europejska uznała jednak, że to nie to samo, co 1/3 głosów, o której mowa w dyrektywie unijnej. Konieczna była więc szybka nowelizacja ustaw. Wiceminister dodał, że wkrótce zostanie przeprowadzona całościowa nowelizacja ustawy ubezpieczeniowej, która zapewni kompleksową zgodność przepisów polskich z unijnymi.
Pracująca nad nowelizacją Komisja Budżetu i Finansów Publicznych wnosiła o jej przyjęcie bez poprawek. Takie stanowisko zajęli senatorowie w trakcie głosowania i poparli (61 głosów za, 1 - przeciw, 29 wstrzymujących się) przyjęcie bez zmian ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Teraz zostanie ona skierowana do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2. Senat uchwalił poprawki do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe
Ustawę, stanowiącą poselski projekt, Sejm uchwalił na 43. posiedzeniu, 18 czerwca 2009 r. Zmierza ona do skrócenia z 5 do 2 dni terminu, w którym spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz banki są obowiązane do realizacji wpłat gotówkowych i przelewów z tytułu należności publicznoprawnych.
Zdaniem wnioskodawców, rozwój form rozliczania przelewów pomiędzy bankami znacznie ułatwił przekazywanie środków za pomocą systemu bankowego i systemów innych instytucji finansowych. Przelewy w obrębie jednego banku z reguły są realizowane i księgowane natychmiast, przelewy międzybankowe natomiast - tego samego lub następnego dnia roboczego. Dlatego, w opinii wnioskodawców, bezzasadne jest utrzymywanie pięciodniowego terminu na przekazywanie należności publicznoprawnych przez banki i SKOK-i.
Proponowana zmiana miałaby, ich zdaniem, pozytywny wpływ na płynność sektora finansów publicznych bez powodowania przy tym utrudnień dla innych podmiotów rynku finansowego, których systemy dostosowane są obecnie do szybszej niż pięciodniowa realizacji przelewów należności publicznoprawnych.
Jak wyjaśnił senatorom wiceminister finansów Jacek Dominik, chodzi głównie o przelewy zobowiązań podatkowych i ceł. Praktyka była taka, że środki te były przetrzymywane przez niektóre banki do 5 dni - powiedział. Według niego mogło to powodować przejściowe kłopoty z płynnością budżetu.
Senator Grzegorz Banaś w trakcie debaty wyrażał obawy, czy SKOK-i będą w stanie przekazywać pieniądze w krótszym niż dotychczas terminie. Jego zdaniem, kasy nie mają możliwości korzystania z mechanizmów przelewów dostępnych dla banków. Złożył poprawkę, mającą zapewnić spółdzielczym kasom prowizje i pozycję rozliczeniową podobną do tej, jaką mają banki.
Wiceminister J. Dominik wyjaśnił, że z informacji Narodowego Banku Polskiego wynika jednak, iż SKOK-i będą w stanie zmieścić się w terminie 2 dni.
Senator Henryk Woźniak, który zaproponował 2 poprawki, zwrócił uwagę, że pieniądze, które tkwią w systemie rozliczeniowym banków, pracują dla banków, a nie dla budżetu.
Rozpatrująca nowelizację Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zgłosiła wniosek o wprowadzenie jednej poprawki.
Ostatecznie Izba postanowiła wprowadzić 3 zmiany do ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe. Dwie z nich dostosowują do aktualnego stanu prawnego odesłania do wspólnotowego kodeksu celnego. W przepisach przyjętych przez Sejm wskazano, że ostatnia zmiana wspólnotowego kodeksu celnego wynika z aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej. W rzeczywistości ostatnią zmianę kodeksu stanowi rozporządzenie Rady (WE) nr 1791/2006 z 20 listopada 2006 r.
Uchwalając ostatnią poprawkę, Senat postanowił dodać do ustawy przepis przejściowy. Na jego podstawie do realizacji wpłat gotówkowych i przelewów w tytułu należności publicznoprawnych, rozpoczętych a niezakończonych do dnia wejścia w życie noweli, stosować się będzie przepisy dotychczasowe. W opinii Izby, zapobiegnie to wątpliwościom interpretacyjnym i uczyni zadość wynikającej z art. 2 konstytucji zasadzie ochrony zaufania do prawa.
Teraz poprawki Senatu musi rozpatrzyć Sejm.

3. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - przyjęta bez poprawek
W wyniku głosowania Senat postanowił przyjąć bez poprawek (56 głosów za, 35 - przeciw) ustawę o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nowelizację, stanowiącą projekt poselski, Sejm uchwalił na 43. posiedzeniu, 18 czerwca 2009 r. Stwarza ona możliwość czerpania dochodów dzięki posiadaniu praw właściciela spółek tworzących Giełdę Papierów Wartościowych. To zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, według którego istotą takiej działalności jest uzyskiwanie dochodów z zysków wypracowywanych przez spółki przez ich właścicieli.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych podzieliła pogląd Sejmu, przedstawiony w ustawie, a wcześniej wyrażony we wniosku, że nie ma żadnych powodów, by Skarb Państwa nie czerpał dochodów z posiadanych praw własności, zwłaszcza że chodzi o wielkości istotne z punktu widzenia budżetu państwa, bo to setki milionów złotych. Jej sprawozdawca, senator Henryk Woźniak wniósł o przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Rządowi zależy na tym, by ustawa weszła w życie jak najszybciej. Ministerstwo Skarbu Państwa chce bowiem uzyskać dywidendy z zysków Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Miała to umożliwić nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Prezydent skierował ją jednak do Trybunału Konstytucyjnego, choć z powodu niezwiązanego z dywidendami. Jego zdaniem m.in. ogranicza niezależność NBP.
Członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Zdzisław Sokal ostrzegł senatorów przed pobieraniem dywidendy z KDPW. Zwrócił uwagę, że ustawa, którą prezydent skierował do TK, wyklucza NBP z grona akcjonariuszy KDPW. Zaznaczył, że KDPW jest w dobrej sytuacji finansowej, ale ma też duże potrzeby. Wskazał, że chodzi o co najmniej 200 mln zł na utworzenie specjalnego funduszu pozwalającego zabezpieczać operacje spółki prowadzone na jej własne ryzyko. Narodowy Bank Polski stoi na stanowisku, że zagwarantowanie w ustawie tego, że KDPW będzie instytucją non-profit, jest niezbędne, potrzebne i będzie służyło całemu krajowi. W trosce o rozwój systemu płatniczego uważamy, że KDPW powinno być w dalszym ciągu instytucją non-profit - powiedział Z. Sokal.
Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czeka teraz na podpis prezydenta.

4. Senat przyjął bez poprawek ustawę o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę
Ustawa, uchwalona przez Sejm na 43. posiedzeniu, 19 czerwca 2009 r., stanowi projekt rządowy. Przewiduje, że: bezrobotni będą mogli uzyskać od państwa do 1,2 tys. zł miesięcznie na spłatę zaciągniętych przez nich kredytów mieszkaniowych.
Decyzję o przyznaniu wsparcia ma wydawać starosta, a wniosek należy składać do urzędu pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Pieniądze wypłacać będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i przekazywać bezpośrednio do banków, z którymi bezrobotni zawarli umowy kredytowe.
Ustawa jest adresowana do osób, które utraciły pracę po 1 lipca 2008 r. i złożą wniosek o udzielenie pomocy do końca 2010 r. Na pomoc mogą liczyć posiadający tylko jedno mieszkanie obciążone kredytem lub dom jednorodzinny. Z dopłat będą mogły korzystać też osoby, które prowadziły samodzielną działalność na własny rachunek, ale w związku z kryzysem musiały z niej zrezygnować. Pomocą objęci będą również małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową, jeżeli pracę utracił współmałżonek niebędący kredytobiorcą.
Pomoc państwa zostanie przerwana po spłaceniu kredytu, jeśli korzystający z pomocy przestanie być bezrobotnym, sprzeda dom lub mieszkanie, na które uzyskiwał wsparcie, dojdzie do wypowiedzenia umowy kredytu lub egzekucji należności z kredytowanego mieszkania.
Ustawa przewiduje zwrot udzielonej pomocy. Jej spłata ma się rozpoczynać po upływie 2 lat. Zwrot ten będzie nieoprocentowany i rozłożony równomiernie na 8 lat. Przewidziano także, że starosta może odroczyć termin płatności, rozłożyć spłatę na raty, umorzyć w całości lub w części spłatę zobowiązania, np. w razie trudnej sytuacji materialnej kredytobiorcy.
Pomoc będzie pochodziła z Funduszu Pracy. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jarosław Duda powiedział w trakcie posiedzenia senatorom, że resort nie spodziewa się gwałtownego wzrostu bezrobocia, mogącego spowodować, iż zabrakłoby pieniędzy na pożyczki dla bezrobotnych. Szacuje się, że ustawa obejmie swoim zakresem około 47 tys. podmiotów i spowoduje wzrost wydatków z Funduszu Pracy w latach 2009-2011 odpowiednio o 108 mln, 225 mln i 106 mln zł. Poinformował też, że do Funduszu Pracy wpłynęło 400 mln zł, stąd też środki użyte na realizację ustawy nie uszczuplają samego funduszu.
Senator Piotr Andrzejewski (PiS) zwrócił uwagę, że zgodnie z uchwalonymi przez Sejm przepisami, warunki uprawniające do otrzymania pomocy trzeba spełnić w dniu składania wniosku. To oznacza, że po tym dniu nie trzeba będzie ich spełniać - wyjaśnił. Według niego intencja ustawodawcy była inna. Złożył zatem poprawkę, która ma przywrócić przepisom poprawność legislacyjną. Wspólnie z senatorem Grzegorzem Wojciechowskim zgłosili także 4 poprawki, m.in. zastępujące jednoprocentową prowizję urzędu pracy półtoraprocentową prowizją, podobnie jak to jest w wypadku banku.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, pracujące nad nowelizacją, rekomendowały natomiast Izbie jej przyjęcie bez poprawek.
W wyniku głosowania Izba zdecydowała o przyjęciu bez poprawek ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Na 91 obecnych senatorów 61 głosowało za, 22 - przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu.
Teraz nowelizacja zostanie skierowana do podpisu prezydenta.

5. Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Ustawa, uchwalona przez Sejm na 43. posiedzeniu, 18 czerwca 2009 r., ma na celu wykonanie przepisów dyrektywy Rady z 1993 r. w sprawie harmonizacji przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i kontroli materiałów wybuchowych oraz przepisów Komisji Europejskiej z 4 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia systemu o oznaczaniu i śledzeniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a nie wojskowego. Ustawa dotyczy wyłącznie materiałów zużywanych na przykład w procesie wydobycia surowców, wyburzania budynków itp.
Dotychczas materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego były oznakowywane, ale system oznakowania nie spełniał wszystkich wymogów dyrektywy. Zmiana polega między innymi na dodaniu oznaczenia kraju wytwórcy i obiektu produkcyjnego. Oznaczenie musi zawierać kod kreskowy, umożliwiający uzyskanie informacji o pochodzeniu materiału wybuchowego. Ustawa obliguje także przedsiębiorców do prowadzenia rejestrów oznaczeń i przechowywania danych zamieszczonych w rejestrze przez 10 lat od dnia wyprodukowania materiałów wybuchowych.
Ustawa umożliwia nowelizację rozporządzeń ministra gospodarki i pracy o sposobie prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych, w sprawie przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz w sprawie wzoru ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Do ustawy włączono również regulacje dotyczące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych. Umożliwia to ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wydanie rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa podczas oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i przechowywania znalezionych wówczas materiałów.
Komisja Gospodarki Narodowej wnosiła o uchwalenie 8 poprawek o charakterze legislacyjnym, doprecyzowującym, a Komisja Obrony Narodowej - 9. Senatorowie Andrzej Owczarek i Marek Trzciński zgłosili propozycję wprowadzenia 3 zmian.
Ostatecznie Izba uchwaliła 11 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Wprowadzone zmiany służyły ujednoliceniu terminologii, doprecyzowaniu przyjętych przepisów, usunięciu wątpliwości interpretacyjnych, miały też charakter legislacyjny i redakcyjno-porządkujący.
Nowelizacja trafi teraz do Sejmu.


6. Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Sejm uchwalił nowelizację na podstawie projektu rządowego podczas 43. posiedzenia, 18 czerwca 2009 r. Jej celem jest uregulowanie kwestii związanych z monitorowaniem zachowania osób skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w jednostkach penitencjarnych. Ma to na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie tych jednostek i bezpieczeństwa skazanych. Obecnie sprawy monitorowania pomieszczeń jednostek organizacyjnych służby więziennej reguluje § 82 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 31 października 2003 r.
Nowelizacja wprowadza nowe, szczegółowe przepisy, służące zapewnieniu możliwości obserwowania zachowania skazanego. Określa, które pomieszczenia i jakie tereny mogą być monitorowane, zezwala na utrwalanie obrazów i dźwięków z wyjątkiem zawierających informacje objęte tajemnicą spowiedzi lub tajemnicą prawnie chronioną. Obraz z kamer zainstalowanych w łaźniach i w celach mieszkalnych w części przeznaczonej do celów sanitarno-higienicznych będzie przekazywany w sposób uniemożliwiający ukazanie intymnych części ciała skazanego i wykonywanych przez niego intymnych czynności fizjologicznych.
Ustawa przyznaje także dyrektorowi zakładu karnego uprawnienia do decydowania o czasie przechowywania i sposobach wykorzystania utrwalonych obrazów lub dźwięków istotnych dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub skazanego, o tym, w których miejscach lub pomieszczeniach będzie stosowane monitorowanie, o tym, kiedy, ze względów medycznych albo dla zapewnienia bezpieczeństwa skazanego, zachowanie skazanego będzie monitorowane.
Ustawa wprowadza obligatoryjne i stałe monitorowanie tak zwanych niebezpiecznych skazanych i tymczasowo aresztowanych. W pozostałych wypadkach, przewidzianych w art. 116 k.k.w., monitorowanie skazanego ma charakter fakultatywny i może być stosowane w wypadkach uzasadnionych medycznie, na przykład możliwością autoagresji, albo potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa skazanego. Decyzja podejmowana w tych sprawach będzie podlegać kontroli sądowej, zgodnie z art. 7 k.k.w.
Rozpatrująca nowelizację Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zaproponowała wprowadzenie do niej jednej poprawki doprecyzowującej. Komisja Ustawodawcza zaś postulowała przyjęcie ustawy bez poprawek. Jej stanowisko senatorowie jednogłośnie, 92 głosami, poparli w trakcie głosowania.
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy czeka teraz na podpis prezydenta.

7. Senat uchwalił poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
Zmianę kodeksu postępowania karnego Sejm uchwalił na podstawie senackiego projektu podczas 43. posiedzenia, 18 czerwca 2009 r. Nowelizacja ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł, że utajnienie części akt w zakresie dotyczącym dowodów służących jako podstawa do zastosowania bądź przedłużenia aresztu tymczasowego narusza stosowne przepisy kodeksu postępowania karnego, zwłaszcza prawo do realnej obrony. Ustawa dostosowuje również nasz stan prawny do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W kilku sprawach, dotyczących także Polski, orzekł on, iż utajnienie takich dowodów przed osobą podejrzaną i obrońcą stanowi naruszenie art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, stanowiącej o zasadzie równości broni stron procesowych i o prawie do rzetelnego procesu.
Dlatego w nowelizacji proponuje się wprowadzenie § 5a do art. 156, który uzależniał możliwość dostępu do tej części akt od decyzji prokuratorskiej. Obecna zmiana wprowadza wyjątek od zasady tajności akt w postępowaniu przygotowawczym. Dodano zapis, że prokurator może odmówić zgody na udostępnienie akt w tej części tylko wówczas, gdy zachodzi obawa, że narażałoby to na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia pokrzywdzonego albo innego uczestnika postępowania, groziłoby zniszczeniem lub ukryciem dowodów albo tworzeniem dowodów fałszywych, groziłoby uniemożliwieniem ustalenia i ujęcia współsprawcy czynu zarzucanego podejrzanemu lub sprawców innych czynów ujawnionych w toku postępowania, ujawniałoby prowadzone czynności operacyjno-rozpoznawcze lub zagrażałoby utrudnieniem postępowania przygotowawczego w inny bezprawny sposób.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wniosła o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy, Komisja Ustawodawcza - także 2. Wniosek o charakterze legislacyjnym złożył również senator Zbigniew Cichoń.
W wyniku głosowań senatorowie postanowili wprowadzić 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Pierwsza z nich zmierza do usunięcia wad semantyczno-legislacyjnych. W zakresie prawa dostępu oskarżonego i jego obrońcy do akt sprawy w części, w jakiej uzasadniają one wniosek prokuratora w przedmiocie tymczasowego aresztowania, nowelizacja zawiera duże ograniczenia, między innymi klauzulę generalną: udostępnienie akt zagrażałoby bezpieczeństwu publicznemu. Zdaniem Izby nie spełnia to warunku zgodności z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, stąd konieczność wprowadzenia drugiej poprawki.
Nowelizacja kodeksu postępowania karnego wróci teraz do Sejmu.

8. Informacja rzecznika praw obywatelskich o działalności w roku 2008 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Z informacją zapoznał senatorów rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski. Na wstępie podkreślił, że rok 2008 był kolejnym rokiem wzrostu aktywności jego urzędu, a także obfitował w ważne wydarzenia, związane z ideą i misją tego urzędu - jubileusz 20-lecia rzecznika praw obywatelskich w Polsce, 60. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz powierzenie rzecznikowi nowego zadania, tzw. krajowego mechanizmu prewencji. W 2008 r. do biura rzecznika wpłynęło ponad 61 tys. listów w sprawach indywidualnych. Rozpatrzono 35 tys. nowych spraw, z których podjęto się prowadzenia ponad 13 tys. Prawie 3 tys. spraw rozpoznano pozytywnie. Jak poinformował rzecznik, w kwietniu 2009 r. odnotowano milionową sprawę od początku działania urzędu, czyli od 1 stycznia 1988 r. Biuro przyjęło prawie 7 tys. interesantów, udzielono ponad 23 tys. porad telefonicznych. Wystąpień o charakterze problemowym było 646, w tym m.in. wniosków o podjęcie inicjatywy prawodawczej - 300, zawiadomień o przystąpieniu do skargi konstytucyjnej - 19, kasacji do Sądu Najwyższego - 46, skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych - 11, przystąpień do postępowania sądowego i administracyjnego - 19, pytań prawnych do Sądu Najwyższego - 7. Zdaniem rzecznika, ponaddwukrotny wzrost liczby wystąpień o charakterze problemowym w porównaniu z 2006 r. wskazuje na stale rosnącą rolę rzecznika praw obywatelskich w procesie porządkowania systemu tworzenia i stosowania prawa w Polsce.
Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności przepisów prawa z konstytucją są najważniejszym środkiem proceduralnym, znajdującym się w dyspozycji rzecznika jako organu strzegącego wolności i praw podmiotowych. Na 21 spraw rozpatrzonych w ubiegłym roku przez Trybunał Konstytucyjny z wniosku rzecznika w zaledwie 5 sprawach TK nie podzielił w całości argumentacji rzecznika praw obywatelskich.
Rzecznik praw obywatelskich, po raz kolejny konstatując kryzys prawa w Polsce, przytoczył opinię ze sprawozdania Sądu Najwyższego z jego działalności w roku 2008: prawo, które musi interpretować Sąd Najwyższy, jest coraz bardziej rozbudowane i różnorodne, a jednocześnie zmienne, niejasne, pełne luk i wątpliwości, o niskiej jakości formalnej oraz merytorycznej. Zdaniem J. Kochanowskiego, aby poprawić ten stan rzeczy, niezbędne jest podjęcie próby zreformowania procesu stanowienia prawa. Dodał, że prace nad projektem takiej reformy są prowadzone w jego biurze.
Zgodnie z Protokołem Fakultatywnym do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 18 grudnia 2002 r. w 2008 r. rzecznikowi praw obywatelskich powierzono nowe zadanie, tzw. krajowy mechanizm prewencji. Jego założeniem jest przeprowadzanie regularnych wizytacji w miejscach zatrzymań w celu zapobiegania torturom i innemu nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu. Podczas 83 przeprowadzonych tego rodzaju wizytacji nie dostrzeżono sytuacji, które świadczyłyby o stosowaniu tortur. Zastrzeżenia budzą natomiast warunki bytowe, w jakich przebywają osadzeni w jednostkach penitencjarnych. Dochodzi również do sytuacji, które mogą być uznane za poniżające lub nieludzkie traktowanie lub karanie.
Rzecznik stwierdził, że wszystkie podstawowe prawa człowieka i obywatela są mniej lub bardziej czczą deklaracją, jeśli w wypadku ich zagrożenia nie mogą być efektywnie chronione czy egzekwowane na drodze sądowej, jeśli podstawowe prawo do sądu w rozsądnym terminie jest iluzoryczne. Jego zdaniem, polski system sądownictwa wypracował nowy rodzaj pozakodeksowej kary w postaci bycia podsądnym. Dodał, że nie ma i być nie może mowy o państwie prawa przy obecnym stanie polskiego wymiaru sprawiedliwości. Podobnie jak nadmierna regulacja, stanowi on przeszkodę w efektywnym rozwoju gospodarczym. Reforma wymiaru sprawiedliwości jest jednak niemożliwa bez aktywnego udziału środowisk sędziowskiego, prokuratorskiego i adwokackiego.
W ocenie J. Kochanowskiego, zrzucanie winy za dysfunkcjonalność sądownictwa na brak środków jest w dużej mierze niesłuszne. Rzecznik przytoczył wyniki najnowszych badań porównawczych Europejskiej Komisji do spraw Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości, według których w Polsce nakłady na sądownictwo w stosunku do PKB są proporcjonalnie wyższe niż w większości krajów europejskich. Podobnie jest z liczbą sędziów przypadającą na jednego obywatela.
Jak poinformował rzecznik, jego biuro przygotowało projekt przepisów ogólnych prawa administracyjnego, mającego na celu m.in. wzmocnienie jednolitości orzecznictwa administracyjnego, ujednolicenie kryteriów kontroli administracji publicznej, wyraźne określenie dyrektyw wypełniających luki prawne i dotyczących stosowania prawa w wypadku kolizji norm. W ocenie J. Kochanowskiego, to projekt unikatowy w skali nie tylko europejskiej, ale także światowej.
Rzecznik aktywnie wspiera także rozwój poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W tym celu biuro przygotowało przewodnik po prawie CodziennikPrawny.pl. Ten specjalny portal został uruchomiony 16 czerwca 2009 r. pod hasłem Wszystko, co każdy o prawie wiedzieć powinien.
Na zakończenie wystąpienia J. Kochanowski podzielił się z senatorami swoją oceną stanu państwa polskiego i prawa minionego XX-lecia. Porównanie osiągnięć tego czasu z okresem międzywojennym wypada, zdaniem J. Kochanowskiego, na niekorzyść III Rzeczypospolitej. W ocenie rzecznika, słabość państwa polskiego bierze się z niedostatku instytucjonalnego, niezbędnego do stanowienia i wdrażania prawa i polityki, połączonego z narastającym brakiem jego prawomocności i nadmiernym zakresem funkcji, których nie jest w stanie należycie wykonać. Sukces ostatniego XX-lecia, z którego owoców korzysta tylko część społeczeństwa, Polska zawdzięcza, zdaniem rzecznika, głównie koniunkturze międzynarodowej, dzięki której wyszliśmy z komunizmu i znaleźliśmy się w świecie cywilizacji zachodniej. Jak stwierdził rzecznik, pierwsze załamanie tej koniunktury stawia przed nami na nowo pytania, do czego jako państwo i naród zmierzamy oraz w jaki sposób chcemy to osiągnąć. Następnie J. Kochanowski odpowiadał na liczne pytania senatorów.

9. Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18 grudnia 2008 r. (sygn. akt K 19/07), stwierdzającego niezgodność przepisu art. 90 ust. 2c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty z konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego. Trybunał zdecydował się na odsunięcie w czasie terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu do 31 grudnia 2009 r.
Zaskarżony przepis dotyczy wysokości kosztów, o których refundację gmina dotująca przedszkole niepubliczne może się ubiegać od gminy, której mieszkańcy uczęszczali do tego przedszkola. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, przepis ten nadmiernie ogranicza swobodę gminy zobowiązanej do refundacji kosztów, ale dotyczy to tylko nadwyżki wynikającej z zastosowania wyższego wskaźnika procentowego, a nie wyższej kwoty wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych gminy uprawnionej do refundacji.
Propozycja nowelizacji ustawy polega na uzupełnieniu jej przepisu o zastrzeżenie, że wskaźnik procentowy, według którego ustala się wysokość kosztów refundowanych przez gminę zobowiązaną, nie może być wyższy niż wskaźnik przyjęty przez tę gminę na potrzeby dotowania przedszkoli niepublicznych znajdujących się na jej terenie. Taki sam model refundowania dotacji przyjęto w stosunku do innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego.
Ponadto ustalono, że koszty dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym będą pokrywane na dotychczasowych zasadach do końca 2009 r.
W wyniku głosowania Senat jednogłośnie przyjął projekt ustawy zmieniający ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Izba upoważniła senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania jej w dalszych pracach nad tym projektem.
Senat zadecydował o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 grudnia 2008 r. (sygn. akt P 17/07), stwierdzającego niezgodność z konstytucją przepisu ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim stanowi, że w postępowaniu uproszczonym pobiera się od apelacji opłatę stałą, liczoną - jak od pozwu - od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w apelacji.
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, przyjęcie za podstawę obliczania opłaty od apelacji wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy, niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia, powoduje, że niekiedy następuje gwałtowny wzrost jej wysokości. W skrajnych wypadkach wysokość opłaty może być wyższa od wartości przedmiotu zaskarżenia, co podważa sens dochodzenia przez stronę swoich racji. Z tego powodu, zdaniem TK, zaskarżony przepis poważnie ogranicza prawo do sądu w drugiej instancji w postępowaniu uproszczonym.
Propozycja nowelizacji ustawy polega na dodaniu do dotychczasowego przepisu wyraźnego wskazania, że punktem odniesienia dla obliczenia opłaty od apelacji w postępowaniu uproszczonym jest wartość przedmiotu zaskarżenia. Przywrócono w ten sposób, w fazie postępowania odwoławczego, opłatę rosnącą progresywnie.
W wyniku głosowania Senat 92 głosami przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Postanowiono, że w trakcie dalszych prac nad tym projektem Izbę będzie reprezentował senator Zbigniew Cichoń.

10. Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Celem projektu ustawy jest wzmocnienie kompetencji rzecznika praw dziecka poprzez przyznanie mu stosownych uprawnień do udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz występowania do Sądu Najwyższego o wyjaśnienie przepisów prawnych budzących wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w praktyce, a także wnoszenia kasacji albo skargi kasacyjnej. Doprecyzowano także zakres przyznanego rzecznikowi uprawnienia do żądania wszczęcia przez uprawnionego oskarżyciela postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, uściślając, że są to przestępstwa ścigane z urzędu.
Zaproponowano również zaliczenie okresu pracy na stanowisku rzecznika do stażu pracy.
Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na wspólnym posiedzeniu, 16 czerwca 2009 r., ustosunkowały się do poprawki zgłoszonej podczas drugiego czytania projektu i poparły ją. Poprawka ta miała na celu umożliwienie zaliczenia okresu pracy na stanowisku rzecznika praw dziecka do stażu pracy także poprzednim rzecznikom.
Senatorowie na posiedzeniu plenarnym zaakceptowali tę poprawkę. W wyniku głosowania Senat 89 głosami za, przy 1 wstrzymującym się, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu. Senator Mieczysław Augustyn został upoważniony do reprezentowania Izby podczas dalszych prac nad tym projektem.

11. Pozostałe prace Izby
Senat dokonał zmiany w składzie komisji senackiej.

 


1. lipca 2009 r.

Szkoła Liderów Polonijnych w Senacie RP

W Senacie gościli uczestnicy Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady.
Trzydziestu słuchaczy uczestniczyło w spotkaniu z Bogdanem Borusewiczem, marszałkiem Senatu oraz Andrzejem Personem, przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W spotkaniu wzięli udział prof. Zbigniew Pełczyński, prezes Stowarzyszenia Szkoła Liderów w Warszawie, Przemysław Radwan-Röhrenschef, dyrektor generalny Stowarzyszenia Szkoła Liderów, Jerzy Barycki, wiceprezes do Spraw Polskich Kongresu Polonii Kanadyjskiej oraz Romuald Łanczkowski, wicedyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu.
Podczas spotkania poruszano kwestię integracji ruchu polonijnego, aktywności obywatelskiej Polonii oraz promocji Polski w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
Idea kontynuowania międzywojennej tradycji szkolenia liderów polonijnych w Polsce narodziła się 23 czerwca 2008 roku, podczas posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji. Pomysłodawcą wznowienia szkolenia był Władysław Zachariasiewicz, członek Polonijnej Rady Konsultacyjnej, wybitny działacz społeczno-polityczny Polonii amerykańskiej, ostatni żyjący członek Światowego Związku Polaków z Zagranicy ŚWIATPOL. Pełniąc funkcję kierownika Wydziału Młodzieży tej organizacji był odpowiedzialny za program szkoleniowy młodych przywódców polonijnych, oraz za roczny Kurs wiedzy o Polsce, którego uczestnikami było pięćdziesięciu przyszłych potencjalnych liderów, pochodzących z większych skupisk polonijnych.
Szkolenie liderów polonijnych realizuje Stowarzyszenie Szkoła Liderów w Warszawie. Prezydium Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 11 lutego 2009 roku zdecydowało o wsparciu projektu Stowarzyszenia I Szkoła Liderów Polonijnych, który został objęty patronatem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza.
Odbywająca się w Polsce Szkoła Liderów Polonijnych jest projektem o charakterze edukacyjnym. Program szkoły, obejmujący cykl warsztatów, wykładów i wizyt studyjnych, jest adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Europy Zachodniej. Jego część - Szkoła Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady - odbywa się od 29 czerwca do 12 lipca.
Program Szkoły jest ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników, wzmocnienie ich więzi z Polską oraz tożsamości narodowej i kreowanie postaw obywatelskich.

 

   


1. i 2. lipca 2009 r.

36. posiedzenie Senatu RP

Podczas tego posiedzenia Izba rozpatrzy m.in. ustawę o pomocy bezrobotnym w spłacie kredytów mieszkaniowych. Przewiduje ona, że państwo będzie udzielało bezrobotnym rocznej pożyczki - maksymalnie 1200 zł miesięcznie. Decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego na spłatę kredytu mieszkaniowego ma przyznawać starosta na wniosek złożony w urzędzie pracy, w którym dana osoba jest zarejestrowana. Pieniądze będzie wypłacać Bank Gospodarstwa Krajowego. Trafią one bezpośrednio do banków udzielających kredytów osobom uzyskującym pomoc.
Ustawa adresowana jest do bezrobotnych, którzy utracili pracę po 1 lipca 2008 r. i złożą wniosek o udzielenie pomocy do końca 2010 r. Na wsparcie takie mogą liczyć mający tylko jedno mieszkanie obciążone kredytem lub dom jednorodzinny. Z dopłat będą mogły korzystać też osoby, które prowadziły samodzielną działalność na własny rachunek, ale w związku z kryzysem musiały z niej zrezygnować. Pomocą zostaną objęci również małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową, jeżeli pracę utracił współmałżonek niebędący kredytobiorcą.
Na 36. posiedzeniu senatorowie zajmą się także nowelizacją ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na podstawie której Skarb Państwa będzie mógł uzyskać dywidendy z zysków Giełdy Papierów Wartościowych i Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji, obecne ograniczenia ustawowe mogą prowadzić do nieuzasadnionej akumulacji kapitałów w GPW, kontrolowanej przez Skarb Państwa w 98%. Autorzy projektu zwracają uwagę, że przez 18 lat dominujący właściciel spółki nie mógł partycypować w jej zyskach. Tymczasem - jak wynika z informacji Ministerstwa Skarbu Państwa - tylko w 2007 i 2006 r. giełda zarobiła odpowiednio ponad 107 mln zł i 135 mln zł. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z kolei osiągnął w tym czasie zysk w wysokości 69 mln zł i 47 mln zł. O dochodach za 2008 r. wypracowanych przez GPW i KDPW resort ma poinformować po 30 czerwca br., kiedy w spółkach odbędą się walne zgromadzenia akcjonariuszy.
Senatorowie wysłuchają również informacji z działalności rzecznika praw obywatelskich od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.
Zatwierdzony przez Senat porządek obrad przewiduje ponadto:
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy - Prawo bankowe,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego,
• drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o systemie oświaty oraz ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw,
• zmiany w składzie komisji senackiej.

 


1. lipca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP

1. lipca 2009 r., po przerwie ogłoszonej 19. czerwca, kontynuowano 35. posiedzenie Senatu. W tym dniu przeprowadzono tylko głosowanie w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w głosowaniu uchwalił ustawę.
Ustawa o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
Debata nad ustawą o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odbyła się 17. czerwca 2009 r. Rozpatrywana nowelizacja to druga zmiana konstytucji w ciągu 12. lat jej obowiązywania. Ogranicza bierne prawo wyborcze w stosunku do osób, które zostały skazane prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.
Procedura legislacyjna dotycząca ustawy o zmianie konstytucji jest zupełnie inna niż w wypadku ustawy zwykłej, zmiana konstytucji następuje bowiem w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, przez Senat. Senat nie ma prawa do jakiejkolwiek modyfikacji takiej ustawy, może jedynie uchwalić ją w brzmieniu przyjętym uprzednio przez Sejm albo odmówić uchwalenia. Uchwalenie następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Nie zajęcie przez Senat stanowiska w sprawie ustawy o zmianie konstytucji w ciągu 60. dni od uchwalenia ustawy przez Sejm oznacza, odmiennie niż w wypadku ustawy zwykłej, nie dojście zmiany konstytucji do skutku.
Ustawę rozpatrywały dwie komisje senackie - praw człowieka i ustawodawcza, które w przyjętych stanowiskach nie rekomendowały Izbie przyjęcia ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Sprawozdawca Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Stanisław Piotrowicz stwierdził, iż wszyscy senatorowie są zgodni, że należy podnosić standardy dotyczące osób kandydujących do parlamentu. Proponowane rozwiązanie stwarza jednak niebezpieczeństwo, że kodeks karny zostanie zmieniony tak, iż pozbawieni będą możliwości wybierania do parlamentu ci, którzy są z takich, czy z innych względów niewygodni politycznie. Zdaniem senatora S. Piotrowicza, ograniczenia biernego prawa wyborczego można dokonać poprzez nowelizację ordynacji wyborczej czy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.
Podobną ocenę przedstawił sprawozdawca Komisji Ustawodawczej senator Piotr Zientarski. Jego zdaniem, wątpliwości budzi choćby to, że termin: przestępstwo może być płynny - w zależności od tego, co zapisze się w kodeksie karnym.
W trakcie debaty podobnie wypowiadał się także senator Krzysztof Piesiewicz: Wystarczy, że ktoś 15. lat temu, mając 18 lat, został skazany na wyrok trzech miesięcy w zawieszeniu na dwa lata za jakąś awanturę na dyskotece lub za jakieś inne drobne sprawy. To oznacza, że nie może startować, gdyż w ustawie jest mowa o ludziach skazanych. Ja pytam, kto się nad tym w Sejmie zastanawiał?.
W przerwie posiedzenia przewodniczący senatorskiego klubu PO senator Marek Rocki zapowiedział mediom, że prawdopodobnie klub zagłosuje przeciw nowelizacji i zgłosi własną inicjatywę ustawodawczą. 30. czerwca prezydium klubu podjęło jednak decyzję, że senatorowie tej partii poprą nowelizację konstytucji. Senator M. Rocki decyzję uzasadnił tym, że senatorowie nie potrafili znaleźć czegoś, co byłoby lepsze.
Ostatecznie, 1. lipca 2009 r., w głosowaniu za przyjęciem nowelizacji konstytucji opowiedziało się 61. senatorów, 3. było przeciw, a 16. wstrzymało się od głosu.

 


Konkurs na Mistrza Mowy Polskiej

Trwa konkurs Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.

Głos na Andrzeja Persona można oddać wchodząc na stronę:
http://www.mistrzmowy.pl/

 


30. czerwca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek posiedzenia przewiduje:

- Przedstawienie informacji Instytutu Adama Mickiewicza na temat Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii.

- Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z uroczystych obchodów 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

- Sprawy różne.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z informacją Instytutu Adama Mickiewicza na temat Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii.
Imprezy związane z odbywającym się od maja 2009 r. w Wielkiej Brytanii Rokiem Polskim to ponad 200 wydarzeń artystycznych w 26 miastach. Jak podkreśliła Aneta Prasnał-Wiśniewska, koordynatorka roku z ramienia Instytutu Adama Mickiewicza, mimo drastycznego zmniejszenia budżetu imprezy udało się całkowicie zrealizować plany.
Rok Polski, odbywający się pod hasłem Polska! Year, ma przybliżyć brytyjskiej publiczności najciekawsze dokonania polskiej kultury i twórczość naszych najwybitniejszych artystów. Zaprezentowane zostaną dzieła z kolekcji muzealnych i prace młodych współczesnych artystów i projektantów. W Wielkiej Brytanii odbędą się koncerty z udziałem polskich wykonawców, a także prezentacje polskiej muzyki w wykonaniu brytyjskich zespołów i solistów oraz pokazy najnowszego polskiego kina i retrospektywy klasyków. Planowane są spektakle teatralne, przeglądy polskiej dramaturgii i promocja polskiej literatury na wybranych brytyjskich festiwalach literackich. Imprezy Polska! Year odbędą się w 26 brytyjskich miastach, m.in. w Londynie, Edynburgu, Glasgow, Belfaście, Liverpoolu i Oxfordzie. Patronat nad projektem objęli królowa Elżbieta II i prezydent Lech Kaczyński.
Projekt Polska! Year jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które jego realizację powierzyły Instytutowi Adama Mickiewicza. Impreza zakończy się w czerwcu przyszłego roku.
Jak mówiła podczas posiedzenia A. Prasnał-Wiśniewska, wiedza Brytyjczyków na temat polskiej kultury jest bardzo ograniczona, a nasz kraj ostatnio kojarzy się przede wszystkim ze źródłem taniej siły roboczej. Zmiana tego stanu rzeczy to dla nas wielkie wyzwanie. Mamy nadzieję, że Rok Polski sprawi, że Anglicy dowiedzą się więcej o Polsce, a spora popularność organizowanych imprez pozwala mieć nadzieję, że tak właśnie się stanie - stwierdziła. Dodała, że organizatorom roku szczególnie zależy na nawiązaniu stałej współpracy między polskimi artystami a brytyjskimi instytucjami kulturalnymi. Jeżeli taka współpraca zostanie nawiązana, to będziemy usatysfakcjonowani - podkreśliła A. Prasnał-Wiśniewska.
Prace specjalistów z Instytutu Adama Mickiewicza nad organizacją Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii trwały dwa lata. W opinii A. Prasnał-Wiśniewskiej, najtrudniejsze było pokonanie ograniczeń wynikających z polskiego prawa, w którym instytucje kultury rozliczane są z budżetu w systemie rocznym. Nie wiadomo, jak będzie wyglądał przyszłoroczny budżet i co w związku z tym można zaproponować zagranicznym partnerom. Z kolei pod koniec każdego roku polskie instytucje kultury usiłują wydać resztę pieniędzy, żeby nie musieć ich zwracać do ministerstwa kultury. W krajach Europy Zachodniej, także w Wielkiej Brytanii, instytucje kultury są rozliczane w cyklu trzyletnim. To najkrótszy czas w planowaniu wydarzeń kulturalnych na świecie. Bardzo trudno wytłumaczyć zagranicznym partnerom, że u nas jest inaczej - mówiła przedstawicielka Instytutu Adama Mickiewicza.
Instytut, podobnie jak niemal wszystkie polskie instytucje kulturalne, został objęty programem kryzysowych oszczędności. W stosunku do ubiegłego roku jego budżet obcięto o 20%. W związku z gwałtownymi zmianami kursów walut i osłabieniem złotego (Instytut Mickiewicza działa przede wszystkim poza granicami Polski) realną wartość tegorocznego budżetu instytucji po ograniczeniach kryzysowych szacuje się na 50% zeszłorocznej wysokości. Udało się jednak zrealizować program Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii. Negocjowaliśmy z brytyjskimi instytucjami, które posiadają własne budynki i chciały partycypować w imprezach. W większości wypadków instytut finansuje te imprezy w 30%. Resztę płacą Anglicy - dodała A. Prasnał-Wiśniewska.
Wśród najważniejszych wydarzeń Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii znalazła się m.in. wystawa British Symbolism and Polish Modernizm, eksponująca obrazy najwybitniejszych przedstawicieli polskiej sztuki XIX i XX w., m.in. Józefa Mehoffera, Stanisława Wyspiańskiego i Jacka Malczewskiego, dostępna od 14 marca do 21 czerwca w Tate Britain w Londynie.
Polską sztukę współczesną, m.in. Tadeusza Kantora, Mirosława Bałki i Moniki Sosnowskiej, będzie natomiast można zobaczyć na wystawach indywidualnych i grupowych, m.in. w Ikon Gallery w Birmingham i The Fruitmarket Gallery w Edynburgu.
W ramach Roku Polskiego zostaną także zaprezentowane architektura, design i moda, m.in. na wystawie Cold War Neons and Socialist Modernisty, ukazującej proces odbudowy i modernizacji miast posocjalistycznych, która będzie czynna od 8 sierpnia do 4 października 2009 r. w The Lighthouse w Glasgow.
Polska muzyka współczesna będzie gościła na Sounds New Festiwal w Canterbury, odbywającym się od 25 kwietnia do 2 maja 2009 r. W programie znalazły się m.in. Pasja według św. Łukasza Krzysztofa Pendereckiego oraz utwory Karola Szymanowskiego, Mikołaja Góreckiego i Witolda Lutosławskiego.
Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatorowie wysłuchali sprawozdania senator Barbary Borys-Damięckiej z uroczystych obchodów 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

 


30. czerwca 2009 r.

O uczelniach sportowych na AWF

Senator Andrzej Person spotkał się z władzami rektorskimi Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

 


29. czerwca 2009 r.

Senator Andrzej Person w składzie Kapituły Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl

Wielka Honorowa Nagroda Sportowa Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest uhonorowaniem największego osiągnięcia sportowego w danym roku w kategorii:
- sportowiec (sportsmenka) roku
- drużyna roku
- trener (trenerka) roku
W roku igrzysk olimpijskich Nagrodę może otrzymać kilku sportowców, drużyn i trenerów.
Nagroda przyznawana jest na podstawie decyzji Kapituły.
Prezydiom Zarządu PKOl powołało w dniu 26. czerwca br. Kapitułę Wielkiej Honorowej Nagrody Sportowej PKOl

W skład kapituły weszli:
1. Prezes PKOl – Piotr Nurowski
2. Sekretarz Generalny PKOl – Adam Krzesiński
3. Przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki – Adam Giersz
4. Janusz Czerwiński
5. Andrzej Person
6. Janusz Jackowski
7. Przedstawiciel Komisji Zawodniczej PKOl

Sekretarz techniczny Kapituły – Joanna Huzarska-Tomaszewska
Przyznanie Nagrody odbywa się w trzech etapach:
I etap
– zgłoszenie kandydatów do Nagrody w określonym przez Kapitułę terminie przez polskie związki sportowe dyscyplin olimpijskich, kluby i inne stowarzyszenia sportowe
II etap
– dokonanie przez Kapitułę nominacji do Nagrody w każdej kategorii
III etap
– podjęcie przez Kapitułę decyzji o wyborze laureatów spośród nominowanych do Nagrody w każdej kategorii. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody.
W dokonaniu nominacji i wyboru laureatów Nagrody, Kapituła może wspomagać się opracowaniami ekspertów. Postanowienia Kapituły są ostateczne.

Ogłoszenie wyników i wręczenie Nagród za dany rok odbywa się uroczyście w pierwszym kwartale roku następnego.
Wielką Honorową Nagrodą Sportową w każdej kategorii jest statuetka – dzieło sztuki. Osoby nominowane do Nagrody otrzymują dyplomy.

 

 


24. czerwca 2009 r.

Konkurs Mistrz Mowy Polskiej

Trwa konkurs Mistrz Mowy Polskiej Vox Populi.
Głos na Andrzeja Persona można oddać wchodząc na stronę:

http://www.mistrzmowy.pl/

 


19. czerwca 2009 r.

43. posiedzenie Prezydium Senatu

Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
• projekt uchwały w sprawie nadania sali posiedzeń komisji senackich imienia Andrzeja Stelmachowskiego;
• sprawy polonijne:
- informacja w sprawie wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 16 czerwca 2009 r.;
• wniosek o przyznanie uposażenia senatorskiego;
• sprawy różne.

 


19. czerwca 2009 r.

Zakończenie obrad 35. posiedzenia Senatu RP

19 czerwca Senat przyjął stanowisko w sprawie następujących ustaw:
• ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych - przyjęto ją bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych - Senat wprowadził 47 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy o rolnictwie ekologicznym - Senat wprowadził 14 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -przyjęto ją bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - Senat wprowadził 6 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - Senat wprowadził 3 poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - przyjęto ją bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zmianie ustawy o Policji - przyjęto ją bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• ustawy o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej polskiej oraz niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 2 poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie - przyjęto ją bez poprawek, czeka na podpis prezydenta.
Ponadto:
Senat podjął decyzje w sprawie przyjęcia następujących projektów ustaw i podjął uchwały w sprawie wniesienia ich do Sejmu:
• projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
• projekt ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym,
• projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
• projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Pozostałe prace Izby:
• Senat zapoznał się z informacją o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku;
• przeprowadzono drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji.

 


Senator Andrzej Person dla TVN24

Po zakończonej, późną nocą, dyskusji o ustawie medialnej, senator odpowiadał na pytania dziennikarza TVN24.
O finansowanie mediów, powiedział:
- Jest kryzys, więc nie można im zagwarantować finansowania na poziomie wpływów abonamentowych z 2007 roku.

Głosowanie nad ustawą w Senacie odbędzie się jutro, w piątek, 19. czerwca 2009 r.

 

 


17, 18 i 19 czerwca 2009 r.

35. posiedzenie Senatu RP

Podczas posiedzenia senatorowie podejmą decyzję w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmując tę ustawę, uchwaloną na podstawie projektu poselskiego, Sejm wprowadził do konstytucji zapis zakazujący kandydowania do parlamentu osobom skazanym prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Przepis, wprowadzony w art. 99 brzmi: Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Zmiany mają obowiązywać od następnej kadencji parlamentu.
Procedura legislacyjna Senatu dotycząca ustawy o zmianie konstytucji jest zupełnie inna niż w wypadku ustawy zwykłej uchwalonej przez Sejm. Zasady postępowania w Senacie z ustawą uchwaloną przez Sejm o zmianie konstytucji określają ust. 2 i 4 art. 235 ustawy zasadniczej. Zgodnie z nimi zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie, w terminie nie dłuższym niż 60 dni, przez Senat. Senat uchwala ustawę o zmianie konstytucji bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Senat uchwala ustawę o zmianie konstytucji w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, czyli nie głosuje za jej przyjęciem bez zmian, odrzuceniem lub wprowadzeniem poprawek, ale za jej uchwaleniem. Nie jest dopuszczalny w związku z tym wniosek o odrzucenie ustawy, którego przyjęcie sugerowałoby konieczność ponownego rozpatrzenia przez Sejm uchwały Senatu odrzucającej ustawę. Senator będący przeciw ustawie o zmianie konstytucji wyraża swoją wolę, głosując przeciw jej uchwaleniu. Nie ma też możliwości zgłaszania poprawek, ustawa taka musi być bowiem uchwalona w brzmieniu przyjętym uprzednio przez Sejm. Poprawka oznaczałaby brak zgody na brzmienie ustawy przyjętej przez Sejm, czyli w konsekwencji brak zgody na zmianę konstytucji. Taką zaś wolę wyraża się poprzez głosowanie przeciwko uchwaleniu tej zmiany.
Możliwe jest tylko jednokrotne głosowanie za uchwaleniem ustawy o zmianie konstytucji. Jeżeli za jej uchwaleniem nie zagłosuje większość bezwzględna senatorów, nie dojdzie do zmiany konstytucji. Nie jest możliwe kolejne głosowanie, choćby nie upłynął jeszcze termin 60 dni od uchwalenia ustawy przez Sejm. Niezajęcie przez Senat stanowiska w sprawie ustawy o zmianie konstytucji w ciągu 60 dni od uchwalenia ustawy przez Sejm oznacza, odmiennie niż w wypadku ustawy zwykłej, niedojście zmiany konstytucji do skutku.
Przyjętą przez Sejm ustawę rozpatrywały dwie komisje senackie - praw człowieka i ustawodawcza, które w przyjętych stanowiskach nie rekomendują Izbie przyjęcia ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Senat podejmie także decyzję w sprawie, wywołującej duże kontrowersje, ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Sejm uchwalił ją na 42. posiedzeniu, 21 maja. Ustawa, autorstwa PO, PSL i SLD, przewiduje m.in. likwidację abonamentu od 2010 r., a w zamian przekazywanie corocznie z budżetu państwa na media około 900 mln zł, a także przekształcenie regionalnych oddziałów TVP w samodzielne spółki. Proponowana regulacja odchodzi od finansowania instytucji na rzecz finansowania zadań - wprowadza licencje programowe, które określić mają, na co konkretnie idą publiczne pieniądze w radiu i telewizji. 10% publicznych wydatków na media będzie rozdzielane w otwartych konkursach, o środki z tej puli będą mogli starać się nadawcy prywatni. Licencji programowej udzielać będzie KRRiT, a organem opiniodawczym dla niej staną się rady programowe - tzw. duża, składająca się z 15 członków, i kilkanaście regionalnych rad programowych, liczących po 7 członków. W wypadku takich kanałów jak np. Program II Polskiego Radia czy TVP Kultura licencji można będzie udzielić na cały program, w pozostałych sytuacjach - na audycje.
Ustawa zakłada też zwiększenie składu KRRiT z 5 do 7 osób: 3 członków miałby wskazywać Sejm, po 2 Senat i prezydent. Przewiduje się też rotacyjność kadencji członków KRRiT. Co dwa lata zmieniałby się przedstawiciel Sejmu, co trzy lata - Senatu i prezydenta. Żeby zostać członkiem KRRiT, trzeba będzie mieć co najmniej dwie rekomendacje wyższych uczelni lub stowarzyszeń twórczych. Ustawa likwiduje zasadę nieodwoływalności członków rad nadzorczych mediów publicznych, co - według wnioskodawców - prowadziło do tej pory do licznych patologii. Członek rady nadzorczej będzie mógł być odwołany w trakcie kadencji z tzw. ważnych powodów: rażącego naruszenia prawa, pozostawania w konflikcie interesów lub działania na szkodę spółki.
Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną obecne kadencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Ich członkowie mają pełnić swoje funkcje do czasu powołania następców. Nowe zarządy w ogólnopolskiej TVP i Polskim Radiu mają być trzyosobowe, w spółkach regionalnych - jednoosobowe.
Ustawa wprowadza też nowe pojęcia, np. nadawcę pożytku publicznego, którym będzie mogła zostać szkoła, uczelnia wyższa lub organizacja pozarządowa. Otrzyma ona koncesję na program radiowy lub telewizyjny skierowany do odbiorców na terenie jednej gminy.
Ustawa ma również gwarantować poszanowanie niezależności i swobody wypowiedzi dziennikarzy w mediach publicznych. Zakazane będzie wywieranie presji na dziennikarza, aby zmusić go do wyrażania poglądów niezgodnych z jego własnym sumieniem.
W ustawie zapisano też, by do obowiązków niezależnych spółek regionalnych TVP należało tworzenie ogólnokrajowego programu o charakterze informacyjno-publicystycznym, co miałoby gwarantować utrzymanie TVP Info.
Uchwalenie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja posłów. PiS protestował przeciwko głosowaniu nad projektem, zanim stanowiska w sprawie pomocy publicznej dla mediów nie zajmie Komisja Europejska. Nowy system finansowania, kwalifikowany jako pomoc publiczna, będzie bowiem musiał uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Także ze względu na swój charakter finansowanie budżetowe będzie podlegało zwrotowi, gdyby TVP lub Polskie Radio wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem. Według PiS, notyfikacja w KE powinna się odbyć jeszcze na etapie projektu. Podnoszono też, że media publiczne, a na pewno wszystkie oddziały regionalne TVP nie przetrwają proponowanych zmian. Z krytyką spotkała się również likwidacja abonamentu.
Według PO notyfikację można rozpocząć po wydaniu wszystkich aktów rozporządzeń do ustawy, a te pojawią się dopiero, gdy ustawa wejdzie w życie. Wnioskodawcy zapewniali też, że jednym z najważniejszych celów ustawy jest regionalizacja TVP poprzez przekształcenie obecnych oddziałów w niezależne spółki. Abonament zaś należy zlikwidować, gdyż obywatele nie chcą go płacić (obecnie uiszcza go ok. 40% Polaków).
W czasie głosowania w Sejmie odrzucono jedną z kluczowych poprawek, która wiązała budżetowe nakłady na radio i telewizję z wysokością Produktu Krajowego Brutto. Proponowany w poprawce 1‰ na podstawie danych za 2008 r. dawałby około 1 mld 200 mln zł.
Rozwiązanie to popierała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podkreślając, że w przełożeniu na PKB Polska jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem wydatków na media publiczne. Według danych KRRiT na podstawie abonamentu zebranego w 2007 r. na radio i telewizję wydajemy 0,77‰ PKB, podczas gdy średnia europejska to 1,69‰.
Do ustawy medialnej w sumie kilkadziesiąt poprawek zaproponowały dwie komisje senackie - budżetu (11) i kultury (40). Do stanowiska Komisji Kultury i Środków Przekazu zgłoszono także 25 wniosków mniejszości, w tym wniosek o odrzucenie sejmowej ustawy w całości.
Zatwierdzony przez Izbę na początku 35. posiedzenia porządek obejmuje ponadto:
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego,
• informację o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

 


16. czerwca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu kontynuowali prace nad ustawą o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Wcześniejsze posiedzenia w tej sprawie odbyły się 5 i 15 czerwca 2009 r. 15 czerwca senatorowie przyjęli stanowisko w sprawie ustawy sejmowej, a także postanowili wezwać w trybie pilnym, przed posiedzeniem plenarnym Izby, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej do przedstawienia opinii o tzw. ustawie medialnej.
W trakcie obecnego posiedzenia senatorowie zapoznali się z tą opinią. Stanowiła ona dodatkowy materiał zawierający stanowisko w kwestii dopełniania konieczności uprzedniej notyfikacji treści ustawy - jako zawierającej upoważnienie do pomocy publiczno-budżetowej - przez Komisję Europejską, zgodnie z prawem unijnym i polską ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
W przedstawionej opinii sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej zaznaczył, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej opinia prezesa UOKiK zawiera stanowisko, czy projekt przewiduje udzielanie pomocy publicznej, czy pomoc ta jest zgodna ze wspólnym rynkiem, oraz stanowisko w sprawie obowiązku notyfikacji projektu ustawy jako programu pomocowego.
Ustawa, uchwalona w maju 2009 r. przez Sejm, od 1 stycznia 2010 r. likwiduje abonament radiowo-telewizyjny, a w zamian wprowadza finansowanie mediów z budżetu państwa. Zanim jednak nowy system finansowania, kwalifikowany jako pomoc publiczna, zostanie uruchomiony, zgodę musi wyrazić Komisja Europejska.
W trakcie dyskusji senator Czesław Ryszka stwierdził, że procedura notyfikacyjna powinna się rozpocząć jeszcze na etapie projektu, a nie już po uchwaleniu ustawy. Podobny pogląd przedstawiła Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Według Wojciecha Kołodziejczyka z jej departamentu prawnego, nierozpoczęcie notyfikacji przed uchwaleniem ustawy może budzić wątpliwości natury konstytucyjnej pod kątem zachowania właściwego trybu ustawodawczego.
Podobne wątpliwości KRRiT zgłaszała jeszcze na etapie prac sejmowych. Krajowa Rada podkreślała m.in., że procedura notyfikacyjna może potrwać dłużej niż do 1 stycznia 2010 r., a wówczas media publiczne pozostałyby beż żadnego finansowania - zlikwidowany byłby bowiem abonament, a bez notyfikacji ustawy nie można rozpocząć finansowania z budżetu państwa.
Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zapowiedział, że w związku z wątpliwościami dotyczącymi notyfikacji przedstawi marszałkowi Senatu wniosek o przesunięcie tzw. ustawy medialnej w porządku 35. posiedzenia.
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który formalnie będzie kierował ustawę do rozpatrzenia przez Komisję Europejską, w kwietniu w odpowiedzi dla marszałka Sejmu oświadczył, że rozpoczęcie notyfikacji ustawy medialnej na obecnym etapie byłoby bezzasadne, brak bowiem rozporządzeń do ustawy. Jak stwierdzono, praktyka Urzędu wskazuje, iż w trakcie prowadzonych postępowań notyfikacyjnych dotyczących programów pomocowych Komisja poddaje szczegółowej analizie wszystkie akty prawne, składające się na dany program pomocowy. Urząd sprecyzował, że w wypadku tzw. ustawy medialnej chodzi przede wszystkim o rozporządzenia regulujące zasady przekazywania publicznych pieniędzy, sprawozdawczość i kontrolę ich wykorzystania.
Od momentu przekazania wniosku KE w ciągu 2 miesięcy powinna wydać decyzję w sprawie pomocy publicznej. Jeśli jednak ma wątpliwości, zadaje pytania. Wówczas dwumiesięczny termin liczy się na nowo od momentu otrzymania odpowiedzi od państwa polskiego.

 


16. czerwca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Senatorowie zapoznali się z informacją Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi i związanych z tym problemów polskiej polityki zagranicznej.

 


15. czerwca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu kontynuowali prace nad ustawą o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 5 czerwca 2009 r.

Na obecnym posiedzeniu komisja kultury głosowała nad kilkudziesięcioma poprawkami zgłoszonymi do rozpatrywanej ustawy. Senatorowie poparli m.in. zmianę, by do katalogu zadań mediów publicznych przywrócić obowiązki: respektowania chrześcijańskiego systemu wartości przy przyjęciu za podstawę uniwersalnych zasad etyki, służenia kształtowaniu postaw prozdrowotnych oraz służenia zwalczaniu patologii społecznych.

Poparcia komisji nie uzyskały natomiast poprawki dotyczące finansowania mediów publicznych. Akceptacji nie uzyskała m.in. propozycja senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, by media publiczne były finansowane jednocześnie z dwóch źródeł: budżetu państwa i abonamentu rtv. W swojej poprawce senator wnosił także, by o tym, ile pieniędzy z budżetu otrzymają TVP i Polskie Radio, decydowała KRRiT w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Jak uzasadniał senator P.Ł.J. Andrzejewski, ta zmiana wychodzi naprzeciw postulatom Ministerstwa Finansów, które podtrzymuje stanowisko, iż nie widzi możliwości wyasygnowania z budżetu państwa 880 mln zł na TVP i Polskie Radio w 2010 r..

Senatorowie negatywnie zaopiniowali też poprawkę, by wysokość środków, które budżet państwa ma co roku wykładać na media publiczne (kwota nie mniejsza niż abonament w 2007 r., czyli około 880 mln zł), była ściśle określona w ustawie budżetowej. W obecnym kształcie ustawa medialna stanowi bowiem, że kwota ta zapisana ma być jedynie w projekcie budżetu, co oznacza, że parlament może zmienić jej wysokość. Odmienne zdanie w tej sprawie miała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych, która poparła poprawkę.

Akceptacji komisji kultury nie uzyskała także propozycja, by członkami rad programowych nie mogli być parlamentarzyści, członkowie rządu, radni sejmików oraz prezydenci i radni miast.

Ogółem senatorowie postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie 40 poprawek do ustawy o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Andrzeja Persona. Do stanowiska komisji zostały także zgłoszone wnioski mniejszości:
- o odrzucenie ustawy - sprawozdawcą wniosku będzie senator Czesław Ryszka,
- o wprowadzenie 24 poprawek - przedstawi je senator P.Ł.J. Andrzejewski.

Na swym posiedzeniu Komisja Kultury i Środków Przekazu postanowiła także wezwać w trybie pilnym, przed posiedzeniem plenarnym, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej do przedstawienia opinii o ustawie medialnej.

Senatorowie chcą poznać opinię UKIE ze względu na konieczność jej notyfikowania w Komisji Europejskiej. Ustawa medialna znosi bowiem abonament rtv, a w zamian wprowadza finansowanie mediów z budżetu, co kwalifikowane jest jako pomoc publiczna. Na to zaś zgodę musi wyrazić Komisja Europejska.

 


15. czerwca 2009 r.

Ogólnopolski plebiscyt na Mistrza Mowy Polskiej rozpoczęty.

Wybieramy wyróżniających się polszczyzną piękną, mądrą i poprawną.
15. czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się wręczenie nominacji 12. kandydatom na Mistrza Mowy Polskiej w kategorii VOX Populi.

Wśród Nominatów jest Senator Andrzej Person.

Kandydatów zgłaszały instytucje kulturalne, stowarzyszenia, redakcje, urzędy i uczelnie z całego kraju.
Do 15. maja nadesłano ponad 50. kandydatur. Z tego grona Rada Programu wyłoniła w tajnym głosowaniu 12 Nominatów.

Głosować na Mistrza Mowy Polskiej Vox Populi można:
1. przesyłając na kartce pocztowej nazwisko kandydata (np. ANDRZEJ PERSON) na adres:
Sekretariat Programu Mistrz Mowy Polskiej
ul. Parowcowa 2/8
02-445 Warszawa

2. wysyłając e-mail na adres mistrzmowy@solidnafirma.pl

3. głosując na stronie: www.mistrzmowy.pl

Gala Finałowa IX edycji z wręczeniem laurów Mistrzom Mowy Polskiej planowana jest 21 września na dużej scenie Opery Nova w Bydgoszczy.

Patronat nad IX edycją Programu objęli: Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Konstanty Dombrowicz – Prezydent Bydgoszczy.

 

   
   
 


8. czerwca 2009 r.

Wizyta w Toruniu i Ciechocinku

W dniu dzisiejszym, z inicjatywy senatora Andrzeja Persona, przedstawiciele PKOL oraz dyrektor Biura Polonijnego Artur Kozłowski spotkali się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim oraz Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim.
Tematem spotkania był stan przygotowań do Olimpiady Polonijnej i Sejmiku Działaczy Polonijnych.
W drodze powrotnej do Warszawy, delegacja zatrzymała się w gościnnych progach Pałacu Targon w Ciechocinku, gdzie spotkają się pod koniec lipca działacze polonijni z całego świata.

 


8. czerwca 2009 r.

Okupacja polskiej szkoły w Atenach. MEN chce ją zamknąć

Informacja PAP.

W Atenach rozpoczęła się rano okupacja polskiego liceum, o zamknięciu którego zdecydowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie. O rozpoczęciu okupacji z udziałem kilkudziesięciu uczniów i rodziców poinformowała przedstawicielka komitetu rodzicielskiego. Do polskiego liceum chodzi 88 uczniów.
Decyzja o zamknięciu polskiego liceum została ogłoszona na początku czerwca i, jak podkreślają protestujący, oznacza poważne trudności dla polskich uczniów, pozbawionych możliwości dalszej nauki. Wieczorem do okupujących mają dołączyć następne osoby.
Przedstawiciele Polonii ze stolicy Grecji powiedzieli, że zapowiadają serię akcji protestacyjnych przeciwko decyzji o zamknięciu szkoły. Chcą między innymi przyjechać do Warszawy, by manifestować przed siedzibą ministerstwa.
Napisali również list w tej sprawie do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
O problemie braku funduszy na prowadzenie szkół przy ambasadach mówił już w piątek na konferencji prasowej w Warszawie wiceminister edukacji Krzysztof Stanowski. Według niego, w związku z deprecjacją złotego, MEN stanęło wobec sytuacji, że pieniądze na prowadzenie wszystkich szkół przy ambasadach mogą skończyć się już w połowie sierpnia.
- Jeżeli nie uda się uzyskać dodatkowych środków z Ministerstwa Finansów, to chcemy zaproponować starszym uczniom - licealistom naukę w trybie korespondencyjnym - dodał. Zauważył, że w większości szkół przy ambasadach już teraz licealiści uczą się korespondencyjnie.
Szkół i punktów konsultacyjnych przy ambasadach polskich jest 76, uczy się w nich blisko 12 tys. uczniów; około tysiąca z nich to licealiści. Według danych MEN, w zespole szkół w Atenach kształci się 1508 uczniów, z czego 88 to licealiści.

 


7. czerwca 2009 r.

Wybory do Europarlamentu

Po głosowaniu, senator Andrzej Person w sztabie wyborczym przy ul. Foksal w Warszawie oczekiwał na wstępne sondażowe wyniki wyborów.

Ostateczne wyniki podała Państwowa Komisja Wyborcza 8 czerwca. Wygrała Platforma Obywatelska z poparciem wynoszącym 44,43% - 25 mandatów. Do Parlamentu Europejskiego swoich deputowanych wprowadzą także Prawo i Sprawiedliwość (27,40% i 15 mandatów), Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy (12,34% i 7 mandatów) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe (7,01% i 3 mandaty). Pozostałe komitety nie przekroczyły wymaganego 5% progu wyborczego.

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentować będzie trzech europosłów: Tadeusz Zwiefka (PO), Janusz Zemke (SLD) i Richard Czarnecki (PiS).

 


5. czerwca 2009 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęła się ustawą o zadaniach publicznych w dziedzinie usług medialnych. Jej założenia przedstawiła posłanka sprawozdawczyni, przewodnicząca sejmowej komisji kultury Iwona Śledzińska-Katarasińska.
Ustawa, autorstwa PO, PSL i SLD, uchwalona przez Sejm na 42. posiedzeniu, 21 maja 2009 r., przewiduje m.in. likwidację abonamentu od 2010 r., a w zamian przekazywanie corocznie z budżetu państwa na media około 900 mln zł, a także przekształcenie regionalnych oddziałów TVP w samodzielne spółki. Proponowana regulacja odchodzi od finansowania instytucji na rzecz finansowania zadań - wprowadza licencje programowe, które określić mają, na co konkretnie idą publiczne pieniądze w radiu i telewizji. 10% publicznych wydatków na media będzie rozdzielane w otwartych konkursach, o środki z tej puli będą mogli starać się nadawcy prywatni. Licencji programowej udzielać będzie KRRiT, a organem opiniodawczym dla niej staną się rady programowe - tzw. duża, składająca się z 15 członków, i kilkanaście regionalnych rad programowych, liczących po 7 członków. W wypadku takich kanałów jak np. Program II Polskiego Radia czy TVP Kultura licencji można będzie udzielić na cały program, w pozostałych sytuacjach - na audycje.
Ustawa zakłada też zwiększenie składu KRRiT z 5 do 7 osób: 3 członków miałby wskazywać Sejm, po 2 Senat i prezydent. Przewiduje się też rotacyjność kadencji członków KRRiT. Co dwa lata zmieniałby się przedstawiciel Sejmu, co trzy lata - Senatu i prezydenta. Żeby zostać członkiem KRRiT, trzeba będzie mieć co najmniej dwie rekomendacje wyższych uczelni lub stowarzyszeń twórczych. Ustawa likwiduje zasadę nieodwoływalności członków rad nadzorczych mediów publicznych, co - według wnioskodawców - prowadziło do tej pory do licznych patologii. Członek rady nadzorczej będzie mógł być odwołany w trakcie kadencji z tzw. ważnych powodów: rażącego naruszenia prawa, pozostawania w konflikcie interesów lub działania na szkodę spółki.
Z dniem wejścia w życie ustawy wygasną obecne kadencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz zarządów i rad nadzorczych TVP i Polskiego Radia. Ich członkowie mają pełnić swoje funkcje do czasu powołania następców. Nowe zarządy w ogólnopolskiej TVP i Polskim Radiu mają być trzyosobowe, w spółkach regionalnych - jednoosobowe.
Ustawa wprowadza też nowe pojęcia, np. nadawcę pożytku publicznego, którym będzie mogła zostać szkoła, uczelnia wyższa lub organizacja pozarządowa. Otrzyma ona koncesję na program radiowy lub telewizyjny skierowany do odbiorców na terenie jednej gminy.
Ustawa ma również gwarantować poszanowanie niezależności i swobody wypowiedzi dziennikarzy w mediach publicznych. Zakazane będzie wywieranie presji na dziennikarza, aby zmusić go do wyrażania poglądów niezgodnych z jego własnym sumieniem.
W ustawie zapisano też, by do obowiązków niezależnych spółek regionalnych TVP należało tworzenie ogólnokrajowego programu o charakterze informacyjno-publicystycznym, co miałoby gwarantować utrzymanie TVP Info.
Uchwalenie ustawy poprzedziła burzliwa dyskusja posłów. PiS protestował przeciwko głosowaniu nad projektem, zanim stanowiska w sprawie pomocy publicznej dla mediów nie zajmie Komisja Europejska. Nowy system finansowania, kwalifikowany jako pomoc publiczna, będzie bowiem musiał uzyskać zgodę Komisji Europejskiej. Także ze względu na swój charakter finansowanie budżetowe będzie podlegało zwrotowi, gdyby TVP lub Polskie Radio wykorzystały je niezgodnie z przeznaczeniem. Według PiS, notyfikacja w KE powinna się odbyć jeszcze na etapie projektu. Podnoszono też, że media publiczne, a na pewno wszystkie oddziały regionalne TVP nie przetrwają proponowanych zmian. Z krytyką spotkała się również likwidacja abonamentu.
Według PO notyfikację można rozpocząć po wydaniu wszystkich aktów rozporządzeń do ustawy, a te pojawią się dopiero, gdy ustawa wejdzie w życie. Wnioskodawcy zapewniali też, że jednym z najważniejszych celów ustawy jest regionalizacja TVP poprzez przekształcenie obecnych oddziałów w niezależne spółki. Abonament zaś należy zlikwidować, gdyż obywatele nie chcą go płacić (obecnie uiszcza go ok. 40% Polaków).
W czasie głosowania w Sejmie odrzucono jedną z kluczowych poprawek, która wiązała budżetowe nakłady na radio i telewizję z wysokością Produktu Krajowego Brutto. Proponowany w poprawce 1‰ na podstawie danych za 2008 r. dawałby około 1 mld 200 mln zł.
Rozwiązanie to popierała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, podkreślając, że w przełożeniu na PKB Polska jest na ostatnim miejscu w Europie pod względem wydatków na media publiczne. Według danych KRRiT na podstawie abonamentu zebranego w 2007 r. na radio i telewizję wydajemy 0,77‰ PKB, podczas gdy średnia europejska to 1,69‰.
Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu jej przewodniczący senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zapoznał senatorów ze stanowiskiem resortu kultury, w którym zawarta została także opinia Ministerstwa Finansów. W piśmie skierowanym do ministra kultury wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska stwierdziła, że resort nie widzi możliwości wyasygnowania w 2010 r. z budżetu państwa 880 mln zł na TVP i Polskie Radio. Postulowała także, by Senat wprowadził do ustawy medialnej poprawki, znoszące minimalną wysokość sumy, jaką budżet miałby przeznaczać na media publiczne. Wedle propozycji resortu wysokość budżetowych nakładów na radio i telewizję określać miałaby corocznie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w porozumieniu z ministrem finansów.
W opinii KRRiT natomiast, postulaty resortu finansów mogą być nie do pogodzenia z wymogami Komisji Europejskiej, która - zgodnie z prawem wspólnotowym - musi wydać zgodę na kwalifikowane jako pomoc publiczna finansowanie mediów z budżetu.
Jak poinformowała senatorów posłanka I. Śledzińska-Katarasińska, sejmowa komisja pracująca nad ustawą medialną zapoznała się z opinią resortu finansów.
Dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dominik Skoczek potwierdził, że Komisja Europejska wymaga, by system, który zostaje zgłoszony do notyfikacji, pozwalał precyzyjnie określić, jaka będzie wysokość pomocy publicznej na dany rok. Jeżeli parlament corocznie będzie podejmował decyzje o wysokości środków na rzecz finansowania mediów publicznych, może to wzbudzić wątpliwości Komisji Europejskiej. W tym kontekście minister kultury wyraża troskę, by system finansowania był tak skonstruowany, żeby notyfikacja mogła zostać przeprowadzona - zaznaczył.
Ministerstwo kultury zaproponowało ponadto, by ustawa wprowadziła jednoosobowe zarządy TVP i Polskiego Radia. W Sejmie przepis ten skreślono na wniosek Lewicy, wpisując w zamian zarządy trzyosobowe. Ministerstwo kultury chce też, by w radach nadzorczych radia i telewizji zasiadało jeszcze 2 przedstawicieli - resortów skarbu (jak obecnie) i kultury. Ministerstwo kultury postuluje przy tym zwiększenie składów rad nadzorczych - teraz ustawa zakłada, że będą liczyć od 3 do 5 członków.
Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu przedstawiło opinię na temat ustawy, w której zgłosiło 30 propozycji poprawek. Wśród uwag znalazły się m.in. wątpliwości dotyczące zgodności ustawy z konstytucją ze względu na przerwanie kadencji konstytucyjnego organu, jakim jest KRRiT.
Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opiniami zainteresowanych środowisk twórczych i ekspertów. Szereg propozycji zmian przedstawił szef Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych Maciej Strzembosz. Jego zdaniem, ustawa jest wadliwa w swojej konstrukcji, a przyjęte zapisy - blankietowe. Przypomniał także, że rząd do tej pory nie przedstawił stanowiska w sprawie tej ustawy. Wyraził obawę o dalsze polityzowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Krytyce poddał także przyjętą w ustawie koncepcję licencji programowej. Jego zdaniem, Sejm zlekceważył uwagi środowisk twórczych jej dotyczące. M. Strzembosz ocenił, że ustawa grozi dziką prywatyzacją regionalnych ośrodków telewizyjnych, a także nie stwarza możliwości finansowego wsparcia mediów regionalnych przez samorządy.
Sejmową ustawę ostrej krytyce poddał także ekspert Karol Jakubowicz. Krytycznie ocenił zawartą w ustawie licencję programową (postulował m.in. skreślenie zapisu dotyczącego odmowy przyznania tej licencji), a także zapisy dotyczące Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Jego zdaniem, po wejściu w życie nowej ustawy medialnej nadawcy publiczni podzielą los nadawców prywatnych - nowa ustawa zwiększy ich zależność od reklamodawców.
Podczas posiedzenia swoją opinię o ustawie przedstawiło także Stowarzyszenie Film 1,2, zdaniem którego nowa ustawa medialna nie zawiera żadnych gwarancji wsparcia finansowania produkcji filmowej i rozwoju sztuki filmowej.

 


5. czerwca 2009 r.

Rozmowy w MEN

Senator Andrzej Person spotkał się z podsekretarzem Stanu w MEN Krzysztofem Stanowskim. Tematem spotkania była sytuacja polskich szkół za granicą.
Poza krajem dorasta i uczy się w miejscowych szkołach wiele polskich dzieci.
Środowiska Polonijne wyrażają zaniepokojenie planami zamykania przez MEN polskich placówek szkolnych za granicą.

 


4. czerwca 2009 r.

Debata wyborcza Zwiefka - Czarnecki

Senator Andrzej Person przysłuchiwał się ostatniej przedwyborczej debacie dwóch jedynek z naszego województwa.
Kandydaci do Europarlamentu Tadeusz Antoni Zwiefka (PO) i Richard Henry Czarnecki (PiS) spotkali się we Włocławku w WSHE.

 


4. czerwca 2009 r.

20 lat wolności

Wybory 4 czerwca '89 otworzyły drzwi do wolności. Idąc do urn wyborczych byliśmy wolni w swych decyzjach. Dokonaliśmy wyboru.


Czy dziś żyje Nam się lepiej?
Czy dobrze wykorzystaliśmy ten dwadzieścia lat w naszych Małych Ojczyznach?
Czy umiemy korzystać z wolności?

Czy po dwudziestu latach chcemy odrzucić wolność?

7. czerwca też dokonajmy wyboru.

 

 


1. czerwca 2009 r.

Obok dołka. Co widać z góry?

Z góry widać więcej. Zwłaszcza przez okienko rześkiego staruszka marki Jak, legendarnego samolotu kilkunastu pokoleń polskich polityków. Wieczorem z wolno i nisko lecącego aeroplanu widać w Polsce ‘orliki’ – zielone placki – i śmieszne małoletnie mrówki biegające w kółko po tej oświetlonej plamie. To widać już na tysiącu miejsc w Polsce. A będzie drugie tyle.
W środę w nocy ruch na boiskach był jakby mniejszy. Cały świat oglądał finał Ligi Mistrzów. I po dwóch godzinach zdjęliśmy kapelusze z głów przed geniuszem i mistrzostwem świata Barcelony. Nie łudzimy się, że mistrzostwa Europy albo jeszcze bardziej nudziarskie mistrzostwa świata mają jakiś związek z arcyfutbolem najsłynniejszego malca świata, czyli Messiego i jego kumpli. Dlatego w Damaszku i w Gabonie, we Włocławku i w Kioto wiedzą dobrze, że sportowym światem rządzi skórzany pęcherz z Ligi Mistrzów. Trochę tak jak NBA i reszta światowego basketu. Niby ta sama dziura w koszu, ale tak naprawdę rywalizują wirtuoz z filharmonii i muzyczny dodatek do kotleta z kapustą w remizie.
‘Orliki’ mogą nas nieco zbliżyć do tego futbolowego kosmosu. A na pewno rozładują nadmiar nudy i energii nie tylko prowincjonalnej. Bo Polak nad Wisłą już od dawna przestał się ruszać sprzed komputera. Co najwyżej przemieszcza się na kanapę przed telewizorem.
Z góry widać też innych Polaków, rozlanych po całym świecie. Tak jak w sobotę wokół londyńskiej wstążki Tamizy. Dumnych Polaków dopingujących ósemkę wioślarzy z Bydgoszczy, gdy walczyli z Oksfordem i Cambridge. W tych wielkich uniwersytetach, które gigantyczny szacunek do wioseł kultywują od prawie 200 lat i regularnie mielą wodę, płynąc tyłem do przodu, też widać Polaków. Przyszły doktor Michał Płotkowiak, kapitan Oksfordu i Bartosz Szczyrba w łódce Cambridge. Hydraulik, piekarz, czasem chuligan, ale i student sportowiec z Bydgoszczy w łódce przed Big Benem, który właśnie skończył 150 lat.
Taka jest dokładnie reprezentacja Polski za granicą. Ani lepsza, ani gorsza niż kadra narodowa innych nacji. Także tych, za których się wstydzą w Irlandii Północnej, zwłaszcza po meczu z biało-czerwonymi i których od pewnego czasu wysyłają do Polski.
Nie, na szczęście nie na stałe, tylko na kilka dni. 450. najbardziej zapiekłych wrogów mniejszości, z inicjatywy Polonii w Belfaście, samorząd miasta za własne budżetowe - mimo kryzysu - pieniądze wysyła w grupach kilkunastoosobowych. I liczy na chwilę refleksji nad krajem, z którego pochodzi jego nowy sąsiad. Więc w Krakowie, Oświęcimiu, Wieliczce następuje próba resocjalizacji tych, co nas nie lubią. Grupy wytatuowanych chłopaków ze słynnego Belfastu pod sukiennicami. Proces wychowawczy obarczony ryzykiem, to pewne. Słychać głosy – zapraszamy bojówkarzy nad Wisłę? Skandal! Ciągle jeszcze wolimy straszyć naród krzyżakami. O kibicach chuliganach mówimy z lubością po każdym ważnym meczu w Polsce i na świecie, oni postanowili inaczej. Może im się uda.


Gazeta Wyborcza. Sport
1.06.2009, str 15

 


1 - 3. czerwca 2009 r.

Obrady ZUZE w Paryżu

Senator Andrzej Person przewodniczył delegacji Parlamentu Polskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Unii Zachodnieuropejskiej.

W czasie obrad Senator przedstawił stanowisko Polski w sprawie Afganistanu.

Mr. President, Members of the Assembly,

Although, 2009 is predicted to be a tough year, as the rapporteurs rightly point out in the rapport, I think that we can be cautiously optimistic about the future developments in this country.

Why? First of all, I believe that new approach of the USA towards Afghanistan and Pakistan may succeed, especially if military operations are supported by economic help aimed at civilian goals.

In this respect, what we need is a comprehensive strategy of European Union towards Afghanistan and Pakistan. EU should focus on 4 basic areas:
• Reconstruction of the country;
• Intensified contacts with Pakistan;
• Active participation in the election process in Afghanistan;
• Engagement in the training of Afghan National Police.

The last area is especially important. That is why, we strongly support the recent French initiative ushered in by the French Foreign Minister Bernard Kouchner to send European Union gendarmes to train police in Afghanistan. Using European Gendarmerie Forces can and will positively affect Afghan police ability to tackle security challenges in the area.

It will also give Europeans more visibility in Afghanistan and will help local population understand that we have not come as crusaders but as allies willing to help Afghan people.
To make it all happen, we, parliamentarians, have a major role to play. Not only should we make sure that the declared financing be transferred to the Afghan people, but try to increase it in the future.

Poland, for instance, is increasing its financial assistance in Afghanistan. Last year we transferred 1,3 million dollars to Afghan Reconstruction Trust Fund, and this year we are planning to increase our help to around 15 million dollars. Our Ministry of Foreign Affairs is planning to transfer 200 thousand dollars to United Nations Development Programme to support provincial and presidential elections scheduled this year in Afghanistan.

Before I finish, I would like to draw your attention to one very important anniversary. Very important to Poland and Europe. Twenty years ago, on 4th of June of 1989, first fully democratic elections (to the Senate) were held in Poland. They paved the way to democratic and economic development of my country. I would like to hope that it will take Afghanistan much less than twenty to become as safe and prosperous country as Poland has become.

 


31. maja 2009 r.

Pola Negri we Włocławku

Niech żałują Ci, co nie widzieli ...

W imieniu Senatora Andrzeja Persona, dyrektor Biura Senatorskiego Izabella Trojanowska przekazała Paniom Marii Nowotarskiej i Agacie Pilitowskiej pamiątkowy Medal Senatu RP oraz podziękowała za profesjonalizm i polską, ciepłą atmosferę teatru w Toronto, który jest największą polską sceną teatralną poza granicami Naszego Kraju.

 

   
   


29 - 31. maja 2009 r.

Inauguracja Roku Polskiego w Londynie

Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w inauguracji Roku Polskiego w Londynie
30 maja, w centrum Londynu na Tamizie po raz pierwszy zmierzyły się ze sobą 3 załogi uniwersyteckie reprezentujące Oxford, Cambridge i Bydgoszcz.
Zwycięska osada z Bydgoszczy odebrała puchar z rąk ministra Radosława Sikorskiego.

POLSKA! YEAR czyli Rok Polski w Wielkiej Brytanii to program wydarzeń kulturalnych, realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie i Instytut Kultury Polskiej w Londynie w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt, będący promocją polskiej kultury na Wyspach, przewiduje ponad 200 wydarzeń w 20 miastach - od Canterbury na południu Anglii, po Belfast w Irlandii Północnej i Orkady na północy Szkocji.

 

   
   
   


29 - 31. maja 2009 r.

Festiwal Poli Negri w Lipnie

W piątkowy wieczór salę kina Nawojka w Lipnie wypełnili miłośnicy kina i talentu Poli Negri.
Inauguracyjny spektakl 'Opowieści Poli Negri' w wykonaniu Teatru Polskiego z Toronto spotkał się z owacyjnym przyjęciem.
W rolę Poli Negri wcieliła się Agata Pilitowska, która fenomenalnie oddała dramatyzm życia gwiazdy Hollywood.
Salon Poezji, Muzyki i Teatru im. Jerzego Pilitowskiego w Toronto wspierany jest przez Senat RP.
Występ teatru w Lipnie i Włocławku został sfinasowany ze środków Senatu RP.

 

   


28. maja 2009 r.

42. Posiedzenie Prezydium Senatu

Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą uczestniczył w 42 posiedzeniu Prezydium Senatu.
Porządek posiedzenia obejmował:
• sprawy polonijne:
- wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (wnioski odłożone oraz wnioski złożone po terminie)
• sprawy różne.

 


27. maja 2009 r.

Regaty Wioślarskie Oxford – Bydgoszcz – Cambridge Boat Race

27 maja 2009 roku, w Instytucie Adama Mickiewicza w Warszawie Senator Andrzej Person uczestniczył w konferencji prasowej, dotyczącej Regat Wioślarskich Oxford – Bydgoszcz – Cambridge Boat Race.
Regaty te odbędą się 30 maja 2009 roku na Tamizie w centrum Londynu. Do walki staną 3 załogi uniwersyteckie reprezentujące Oxford, Cambridge i Bydgoszcz. Regaty one częścią projektu Polska! Year – Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, podczas którego na Wyspach promowana jest polska kultura.
Projekt Polska! Year zakłada ponad 200 wydarzeń odbywających się w 20 miastach Wielkiej Brytanii. Głównym organizatorem projektu jest Instytutu Adama Mickiewicza przy wsparciu Ambasady RP W Londynie oraz Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
- Wioślarstwo to coś więcej niż sport, jest częścią kultury. Regaty na Tamizie mają połączyć sport z promocją Polski – mówił na konferencji dyrektor Instytutu Paweł Potoroczyn.
Zaś senator Person podkreślił że:
- Wioślarstwo w obu krajach ma ogromne tradycje. Regaty na Tamizie Oxford-Cambridge i Królewskie w Henley należą do kultury brytyjskiej. Wioślarskie Towarzystwa z Warszawy, Włocławka czy Płocka są trwałym elementem naszej tradycji sportowej i patriotycznej. Pamiętamy jakie sukcesy święcili polscy wioślarze przed rokiem w igrzyskach w Pekinie. Nasze czwórki były rewelacjami olimpijskich regat, a wioślarstwo zostało dyscypliną, która dostarczyła bodaj najwięcej wzruszeń.
Organizatorzy liczą na doping polskich kibiców oraz zainteresowanie turystów. W sobotnie przedpołudnie nad Tamizą są tłumy spacerowiczów.

W składzie Oxfordu popłynie Michał Płotkowiak, pierwszy i jedyny Polak, który brał udział w słynnych regatach uniwersyteckich na Tamizie, a w tym roku odniósł ze swoją osadą zwycięstwo.
Barw Cambridge będzie bronić m.in. mistrz olimpijski z Sydney Kieran West oraz Bartosz Szczyrba.
W osadzie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego popłyną zawodnicy najsilniejszego polskiego klubu Lotto Bydgostii WSG Bank Pocztowy w składzie:
• Filip Śniadecki,
• Krzysztof Babik,
• Krzysztof Gwizdała,
• Piotr Kwiatkowski,
• Mateusz Rękowski,
• Kamil Diabelec,
• Daniel Rosiński,
• Wojciech Jaźwiński,
• Sebastian Krajewski,
• Rafał Woźniak Sternik.
Osada składa się z zawodników, którzy w ubiegłym sezonie zdobyli tytuły akademickich mistrzów i wicemistrzów Europy. Trenerem osady UKW będzie Lech Olszewski.

 


27-28. maja 2009 r.

34. posiedzenie Senatu RP

Na 34. posiedzeniu Senatu podjęto uchwały:
• Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Wojciecha Korfantego (1873-1939) - współtwórcy II Rzeczypospolitej
Jesteśmy pełni uznania dla Wojciecha Korfantego, który przez swe umiłowanie Ojczyzny i ogromne poświęcenie zwrócił Polsce Górny Śląsk - czytamy w uchwale podjętej przez Senat.
W tekście przypomniano m.in., że rok 2009 został ogłoszony na Śląsku rokiem Korfantego. Jak stwierdzono, z jego postacią wiążą się najpiękniejsze karty w dziejach tego regionu - powrót do macierzy. Komisarz plebiscytowy i przywódca zwycięskiego III powstania śląskiego dał się poznać jako rozważny polityk, człowiek o wielkiej odwadze osobistej i żarliwy patriota. W uchwale przypomniano jego drogę życiową, często trudną, wypełnioną działalnością na rzecz państwa polskiego. Jak stwierdzono, mając w pamięci jego zasługi, waleczność i odwagę, senatorowie oddają mu cześć i wyrażają najwyższy szacunek, pragnąc, by jego patriotyzm stanowił wzór dla współczesnej młodzieży.
Projekt uchwały wniosła grupa senatorów, reprezentujących zarówno Platformę Obywatelską, jak i Prawo i Sprawiedliwość.
Podjęciu uchwały towarzyszy w Senacie wystawa poświęcona temu wybitnemu politykowi, przygotowana przez Archiwum Państwowe w Katowicach, dokumentująca życie i działalność tego polityka.
• Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach - przyjęta bez poprawek
Senat poparł nowelizację ustawy o cudzoziemcach, w myśl której w paszportach uchodźców będą umieszczane odciski linii papilarnych, a dokument będzie musiał zostać przez nich odebrany osobiście. Za jej przyjęciem bez poprawek głosowało 85 senatorów, 1 był przeciw.
Uchwalone zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do regulacji unijnych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Europejskiej z 2004 r. w paszportach i dokumentach podróży mają być zamieszczane dane biometryczne, tzn. wizerunek twarzy i odciski palców. Dokument ten musi zostać odebrany osobiście po potwierdzeniu tego przez cudzoziemca własnoręcznym podpisem. W wypadku osoby małoletniej natomiast odbioru dokumentu może dokonać jeden z opiekunów lub rodziców. Małoletni lub osoba ubezwłasnowolniona, którzy ukończyli 13 lat, odbierają dokument podróży w obecności co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów.
Nowela wprowadza także przepisy ograniczające czas przechowywania danych biometrycznych do dnia odebrania przez cudzoziemca dokumentu. Dane biometryczne są przechowywane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazie w sprawach cudzoziemców System pobyt.
Nowelizacja, która trafi teraz do podpisu prezydenta, ma wejść w życie 29 czerwca 2009 r.
• Informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2008 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
Senat wysłuchał informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka za ubiegły rok wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dzieci. Przedstawił ją Marek Michalak, który funkcję rzecznika praw dziecka objął w lipcu 2008 r.
Jak poinformował, w ubiegłym roku jego biuro podjęło 10 578 spraw (rok wcześniej - 7981). Najwięcej dotyczyło praw dzieci niepełnosprawnych (3,8 tys.), wychowania w rodzinie (2,8 tys.) i ochrony przed przemocą (1,6 tys.).
W 2008 r. znowelizowano ustawę o Rzeczniku Praw Dziecka, która wzmocniła jego kompetencje. Uzyskał m.in. uprawnienia do wszczęcia postępowania w sprawach cywilnych i administracyjnych oraz brania w nich udziału na prawach przysługujących prokuratorowi.
Według RPD dzieci w Polsce nadal nie są w wystarczającym stopniu otoczone opieką zdrowotną, czego główną przyczyną jest niedobór środków finansowych. M. Michalak zwrócił uwagę na niewystarczający dostęp do pediatrów. Według niego w celu poprawienia dostępu chorych dzieci do lekarzy specjalistów należy dokonać stosownych zmian legislacyjnych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej.
Rzecznik zwrócił także uwagę na niski standard opieki medycznej w szkołach. Jak poinformował, około 2/3 szkół podstawowych, 1/2 gimnazjów i 1/3 liceów, techników i szkół specjalnych jest pozbawiona gabinetów pomocy przedlekarskiej. Rzeczywista liczba uczniów podlegających opiece pielęgniarki, szczególnie w szkołach specjalnych i na wsi, jest stanowczo zbyt wysoka - stwierdził.
W ocenie rzecznika pobieranie opłat za pobyt opiekunów przy dziecku w trakcie jego hospitalizacji jest nieuzasadnione. Opłaty te są często nieproporcjonalnie wysokie wobec zapewnianego standardu pobytu. Część rodziców z tego powodu rezygnuje ze stałej opieki nad dzieckiem, przebywającym w szpitalu - wskazał.
M. Michalak zwrócił też uwagę na przestrzeganie praw dzieci w rodzinach zastępczych. Według GUS w 2007 r. w 37,3 tys. rodzin zastępczych przebywało ponad 52 tys. dzieci do lat 18 (odpowiednio w 2005 r. - 36,5 tys. i ponad 49 tys., a w 2006 r. - 36,9 tys. i ponad 51 tys.). Ponad 85% wszystkich rodzin zastępczych stanowią rodziny spokrewnione z dzieckiem. Według rzecznika, brakuje kandydatów na rodziców zastępczych. Największą barierą dla rodzin, rozważających założenie rodziny zastępczej, są kwestie finansowe, potencjalne problemy wychowawcze oraz brak gwarancji pomocy i wsparcia ze strony instytucji państwowych - zauważył rzecznik.
Jak przypomniał, zgodnie z danymi Biura Migracji przy Parlamencie Europejskim w Brukseli liczba spraw spornych o charakterze międzynarodowym z udziałem Polaków w ostatnim roku wzrosła mniej więcej o 50%.
Według RPD brakuje spójnego systemu przeciwdziałania przemocy, koordynacji i współpracy wszystkich instytucji i organizacji zajmujących się tym problemem. Należy utworzyć zespoły interdyscyplinarne, złożone z przedstawicieli różnych służb, m.in. policji, prokuratury, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, których zadaniem będzie prowadzenie skoordynowanych działań w środowisku zagrożonym przemocą, inicjowanie interwencji oraz monitorowanie sytuacji - podkreślił M. Michalak. Jego zdaniem, brak także przepisów gwarantujących skuteczną ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym z użyciem nowych technologii. Chodzi m.in. o tzw. grooming, czyli nagabywania nieletnich w celach seksualnych z wykorzystaniem Internetu czy telefonów komórkowych.
Rzecznik uważa, że w przepisach brakuje jednoznacznego zakazu stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Jego zdaniem w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym należy precyzyjnie określić, że przemoc wobec dzieci jest zakazana, a władza rodzicielska nie może być wykonywana z naruszeniem godności dziecka.
W opinii rzecznika, w Polsce w dalszym ciągu jest zbyt mało adopcji dzieci niepełnosprawnych. Należy zatem wdrożyć programy zwiększające zainteresowanie dziećmi niepełnosprawnymi oczekującymi na adopcję i wprowadzające ułatwienia finansowe dla rodziców adoptujących.
• Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Zakłada on, że rzecznik praw dziecka powinien mieć prawo występowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i wnoszenia skarg kasacyjnych. Obecnie w sprawach związanych z prawami dzieci do Trybunału Konstytucyjnego zwraca się rzecznik praw obywatelskich.
Zgodnie z projektem rzecznik praw dziecka będzie mógł samodzielnie wnosić skargi konstytucyjne do TK, uczestniczyć w postępowaniu przed trybunałem wszczętym na wniosek rzecznika praw obywatelskich. Projekt przewiduje także możliwość wnoszenia przez rzecznika praw dziecka skargi kasacyjnej. Dotychczas taką możliwość mieli jedynie prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich.
W ocenie rzecznika praw dziecka Marka Michalaka zmiany te poszerzą kompetencje rzecznika i będzie mógł on bardziej kompleksowo zabiegać o prawa dzieci.
W październiku ubiegłego roku znowelizowano już ustawę o rzeczniku praw dziecka, m.in. wzmacniając jego uprawnienia. Wcześniej rzecznik dysponował niewielkimi kompetencjami, a społeczne oczekiwania wobec tego urzędu były duże. Znowelizowana wówczas ustawa daje rzecznikowi możliwość wnikliwego badania interesujących go spraw. Umożliwia mu dostęp do wszelkich dokumentów i daje prawo do badania, bez uprzedzenia, każdej sprawy na miejscu. Rzecznik, w myśl nowelizacji, może inicjować postępowania w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uczestniczyć w nich na prawach oskarżyciela.
Zajmujące się projektem Komisja Ustawodawcza, Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wprowadziły do niego poprawki. Podczas debaty także został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do dalszych prac w komisjach.
• Pozostałe prace Izby:
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach - Senat wprowadził 21 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 10 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o dozorze technicznym - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym - Senat wprowadził 12 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 6 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji - Senat wprowadził 4 poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - Senat wprowadził 1 poprawkę, ustawa wraca do Sejmu;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ ustawie o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
٧ sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wniosku oskarżyciela prywatnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka - Senat podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na pociągnięcie do cywilnej odpowiedzialności sądowej senatora Andrzeja Owczarka;
٧ drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw - Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy;
٧ drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji;
٧ drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji;
٧ drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji;
٧ drugie i trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym - Senat przyjął projekt ustawy zmieniającej ustawę o samorządzie gminnym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

 


20 twarzy regionu na 20-lecie

Gazeta Pomorska ogłosiła plebiscyt: 20 twarzy regionu na 20-lecie.

Senator Andrzej Person jest wśród 41. kandydatów zgłoszonych do tytułu Twarz Regionu.

Głosować można do 2. czerwca wypełniając kupon z Gazety lub wysyłając sms pod numer 71601 (koszt 1,22 zł z VAT) o treści twarz.person.

 


26. maja 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Pozrądek obrad Komisji:
* Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

* Sprawozdanie senator Janiny Fetlińskiej ze spotkań z Polonią zamieszkałą w Dortmundzie w Niemczech.

* Sprawy różne.

 


26. maja 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Na dzisiejszym posiedzeniu komisja zajmie się rozpatrzeniem ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.

 


24 - 25. maja 2009 r.

Zakopane stolicą zimowego sportu

Zakopane rozpoczęło przygotowania do Zimowych Igrzysk Polonijnych, które odbędą się na początku przyszłego roku.
Na zaproszenie burmistrza Janusza Majchera do Zakopanego z roboczą wizytą udali się senator Andrzej Person i dyrektor Senackiego Biura Polonii Artur Kozłowski.
W czasie wizyty, oprócz spotkań z działaczami, senator wizytował doskonale przygotowane obiekty Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.
Miłym akcentem wizyty w Zakopanem było spotkanie z uczestnikami wycieczki z Włocławka, która radośnie przywitała się z Senatorem.

Ostatnie Zimowe Igrzyska Polonijne odbyły się w marcu 2008 r. w Szczyrku. Przyjechało na nie 500 zawodników z 20 krajów całego świata.

 


22. maja 2009 r.

Ósemka nagrodzona

22 maja w Teatrze Impresaryjnym odbyła się uroczysta gala z okazji Dnia Pracownika i Twórcy Kultury. Podczas uroczystości wręczono coroczne nagrody osobom i podmiotom, które w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju i promocji twórczości artystycznej we Włocławku.
Wśród wyróżnionych znalazł się Dyskusyjny Klub Filmowy ÓSEMKA, którego współtwórcą jest senator Andrzej Person.
W liście gratulacyjnym, Prezydent Miasta Włocławek Andrzej Pałucki podziękował za:
.... inicjatywy, które zyskały uznanie miłośników sztuki filmowej. Spotkania organizowane przez DKF Ósemka łączą bowiem artystyczny wymiar niezależnego kina z ważną problematyką społeczną. Formuła imprez się sprawdziła. Włocławianie doceniają Państwa filmowe wybory, a to chyba najlepsze podziękowanie za pracę, która jest istotnym dopełnieniem wizerunku włocławskiej kultury.

 

 


21. maja 2009 r.

Obchody jubileuszu 100 lecia Akademickiego Związku Sportowego we Włocławku

Dziś Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku była gospodarzem jednego z etapów Sztafety przez Polskę, organizowanej w ramach obchodów jubileuszu stulecia Akademickiego Związku Sportowego. Senator Andrzej Person dołączył do Przyjaciół AZS-u i wraz z gospodarzami imprezy podpisał się na jubileuszowej fladze AZS-u.
Włocławski etap poświęcony był nieżyjącemu Władysławowi Segdzie - jednemu z pionierów szermierki sportowej w naszym kraju, który nie tylko jako zawodnik, ale także działacz Polskiego Związku Szermierczego oraz PKOL walczył we wszystkich broniach, w każdej zostając indywidualnym mistrzem Polski (łącznie 13 tytułów). Trzy razy brał udział w igrzyskach olimpijskich (1928-1936) i zdobył dwa brązowe medale (oba w drużynie szablistów), w Amsterdamie i Los Angeles. Startował w barwach AZS Kraków, Legii Warszawa oraz Warszawianki. Celem sztafety jest popularyzacja Akademickiego Związku Sportowego, budowa pozytywnego wizerunku młodych sportowców pełnych pasji, a także zachowanie pamięci o wybitnych polskich sportowcach.

 


21. maja 2009 r.

Włocławek. Konferencja w Teatrze Impresaryjnym

W Teatrze Impresaryjnym odbyła się konferencja prasowa poświęcona Opowieściom Poli Negri przygotowanym przez Salon Poezji, Muzyki i Teatru z Toronto.
Senator Andrzej Person, w czasie kwietniowej podróży do Kanady, miał okazję spotkać się z wieloma środowiskami Polonii kanadyjskiej.
Spotkania z kulturą polską, spektakl Opowieści Poli Negri był dla senatora Persona okazją do wielu wzruszeń. I tak narodził się pomysł pokazania spektaklu w Lipnie na Festiwalu Poli Negri i oczywiście we Włocławku. Dzięki temu i dzięki uprzejmości dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku, w najbliższą niedzielę, 31. maja na deskach teatru wystąpią: pani Maria Nowotarska i Agata Pilitowska w OPOWIEŚCIACH POLI NEGRI.

Pola Negri, to trzecia wielka Polka – emigrantka, bohaterka monodramu Kazimierza Brauna, po Helenie Modrzejewskiej i Marii Skłodowskiej – Curie. Kazimierz Braun - pisarz, reżyser i wykładowca na amerykańskich uniwersytetach, mniej skupia się na legendzie otaczającej wielkie Polki, a bardziej na ich ludzkiej stronie, z uwidocznionym aspektem emigracyjnym.
To sztuka napisana przez autora imigranta, o Polkach emigrantkach, zagrana przez aktorki emigrantki – mówi nam Agata Pilitowska. Na szczęście, autor unika emigracyjnego patosu.

Salon Poezji, Muzyki i Teatru w Toronto jest unikalnym w skali światowej teatrem, którego oficjalna nazwa brzmi: Salon Poezji, Muzyki i Teatru.
Salon powstał w 1991 roku - z inicjatywy Marii Nowotarskiej, aktorki Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - przy Polsko-Kanadyjskim Towarzystwie Muzycznym. Maria Nowotarska jest dyrektorem artystycznym Salonu, a także reżyserem, autorką scenariuszy oraz aktorką.

Zadaniem Salonu jest popularyzacja polskiej kultury w środowisku polonijnym, reprezentowanie Polonii i polskiej kultury w środowisku kanadyjskim, a także umożliwienie członkom społeczności polonijnej czynnego udziału w tworzeniu sztuki. Przedstawienia Salonu gościły na scenach m.in. Toronto, Ottawy, Montrealu, Quebec City, London, Winnipeg, Calgary, Vancouver, Edmonton, Nowego Jorku, Chicago, Los Angeles, San Francisco, Seattle, San Diego, Florydy, a także w Europie - w Londynie, Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Krakowie. Od dnia powstania w Salonie Muzyki i Poezji zrealizowano ponad siedemdziesiąt premier oraz setki przedstawień, które stanowiły znakomity przegląd polskiej poezji i literatury dramatycznej tworzonej na emigracji. Przy Salonie istnieje Studio Aktorskie Salonu (SAS) przygotowujące utalentowaną młodzież do udziału w spektaklach.

Polsko-Kanadyjskie Towarzystwo Muzyczne powstało w 1986 roku i zostało zarejestrowane jako instytucja non profit, mająca na celu popularyzację polskiej muzyki, poezji i teatru - głównie w Toronto i na kontynencie północnoamerykańskim. Towarzystwo skupia muzyków, śpiewaków i aktorów nie tylko polskiego pochodzenia, a słuchaczami koncertów i widzami przedstawień teatralnych jest publiczność zarówno polska, jak i angielskojęzyczna. Działalność Towarzystwa w Kanadzie buduje międzykulturowy pomost dla różnych grup etnicznych tego kraju.

Teatr otrzymał za swe zasługi w propagowaniu kultury polskiej za granica Medal Senatu RP, Zloty Medal Kraków 2000, Odznaczenie Senatu Kanady, Nagrodę Dziennikarzy Srebrnego Polonusa.

 


21. maja 2009 r.

Gimnazjum w Topólce ma patrona

Młodości ! orla twych lotów potęga… – tymi słowami Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce wita wszystkich przybywających.
21. maja 2009 r. senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystościach nadania szkole imienia wielkiego romantyka Adama Mickiewicz.
Decyzja wyboru Adama Mickiewicza na patrona szkoły zapadła już w roku 2004.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. odprawioną przez proboszcza parafii Topólka ks. kanonika Antoniego Wojciechowskiego. Wójt Gminy, pan Henryk Orłowski przekazał pani dyrektor Gimnazjum Elżbiecie Budzyńskiej sztandar szkoły.
Przybyli na uroczystość goście obejrzeli wystawę portretów Adama Mickiewicza wykonaną przez uczniów gimnazjum.
W części artystycznej, uczniowie zaprezentowali widowisko słowno - muzyczne poświęcone życiu i twórczości Adama Mickiewicza.
Na zakończenie, za sprawą wyobraźni i pięknej scenerii neogotyckiego zamku, przy dźwiękach poloneza, goście cofnęli się w czasie do minionej epoki romantyzmu.

 

   
  


13. maja 2009 r.

TVN24 - Fakty po Faktach.

Decyzją europejskiej centrali piłkarskiej arenami Euro 2012 będą stadiony czterech polskich miast – Warszawy, Gdańska, Poznania i Wrocławia. Z kolei po stronie Ukrainy tylko Kijów może być jak na razie pewny organizacji mistrzostw.
Za rwetes ze strony Chorzowa i Krakowa, które odpadły z rywalizacji o finałowy turniej były bramkarz reprezentacji Polski obarczył ministra sportu.
– Miasta te płacą podatek od złudzeń Drzewieckiego – zarzuca ministrowi Tomaszewski, mając na myśli walkę rządu o organizację mistrzostw w sześciu polskich miastach i wyznaczeniu dwóch rezerwowych miast.
- Drzewiecki rozbudził nadzieję, a teraz ludzie są zawiedzeni – dodał.
-Jeszcze nie wszystko stracone - Tomaszewski przypominał słowa ministra, których – jak stwierdził – nie powinno mówić się nawet u cioci na imieninach.
– W efekcie tego mieliśmy do czynienia z wojną polsko-polską, a powinniśmy dmuchać w jeden bęben.

Zupełnie z byłym reprezentacyjnym bramkarzem nie zgadzał się senator z ramienia Platformy Obywatelskiej Andrzej Person. - Rozmawiajmy o faktach – zaapelował. – Po dwóch latach starań o Euro 2012 wszystkie sześć polskich miast dostało ocenę celującą – kontratakował Person. - Przecież mówimy o sukcesie Polski, a ja jestem z tego dumny – dodał.

 


Raport Stowarzyszenia Wyborcy za kwiecien

Wizerunek medialny

Zauważalna od paru miesięcy częstsza obecność senatora wydaje się być stałą tendencją. Media - przede wszystkim portale internetowe oraz stacje radiowe zarejestrowały w ciągu ostatniego miesiąca kilkanaście wypowiedzi Persona bądź audycji z jego udziałem. Świadczy to wg mnie nie tylko o popularności senatora i rozpoznawalności jego osoby, ale również o szacunku i autorytecie jakim się cieszy wśród społeczeństwa. Nie bez powodu przecież to właśnie jego opinią dziennikarze chcą posiłkować się opisując ważne wydarzenia. Gazety dostrzegają działalność senatora trochę rzadziej, ale i tu zauważalna jest niewielka poprawa. Godny pochwały jest natomiast fakt, że wypowiedzi Persona dotyczą spraw różnorodnych, istotnych z punktu widzenia tak lokalnego jak i ogólnopolskiego-dowód na to, że senator bierze udział w wielu, często odległych od siebie przedsięwzięciach, a co za tym idzie sprawia wrażenie człowieka wszechobecnego.


Ocena polityka

Jeśli chodzi o poziom zaangażowania senatora w działalność lokalną i regionalną nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Person jest obecny podczas rozmaitych imprez kulturalnych w rodzinnym mieście, jak i okolicach. Wspiera i inicjuje szereg działań na rzecz kultury i sztuki, tych mniej i bardziej znanych, medialnych i zupełnie niszowych. Uczestniczy również w wydarzeniach ważnych dla regionu (np. spotkanie z ministrem skarbu w sprawie Anwilu, zaangażowanie w budowę przystani wioślarskiej) i Polski (obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków w Petersburgu). Część z nich wynika z pasji senatora (zamiłowanie do sportu), część z pełnionych funkcji. W każdym razie wszystko to, w czym Person jest obecny niewątpliwie przybliża go do zwykłych ludzi, obywateli, którzy go wybrali, a teraz mają możliwość niejednokrotnie efekty swojego wyboru zobaczyć. Wśród tych wszystkich plusów i pochwał niekorzystnie przedstawia się natomiast obecność senatora w senacie...Kiepska frekwencja, 2 oświadczenia, o wystąpieniach nie wspominając. Do całej kwietniowej aktywności Persona tak smutna konkluzja zwyczajnie nie pasuje. Wierzę, że maj pozytywnie nastroi go do zmian, nie tylko w kwestii diety.

 


17 - 18. maja 2009 r.

Konferencja SYTUACJA LUDNOŚCI POLSKIEJ NA WSCHODZIE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA I PRAKTYKI

Senator Andrzej Person wziął udział w konferencji Sytuacja ludności polskiej na wschodzie w świetle obowiązującego prawa i praktyki, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział w Łodzi.


W programie konferencji znalazły się tematy:
* Sytuacja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym - Prof. dr hab. Piotr Daranowski Uniwersytet Łódzki
* Sytuacja mniejszości narodowych w prawie Unii Europejskiej - Dr Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
* Sytuacja ludności polskiej na Litwie i Białorusi - Prof. dr hab. Dariusz Górecki Uniwersytet Łódzki
* Sytuacja ludności polskiej na Ukrainie i Łotwie - Dr Konrad Składowski Uniwersytet Łódzki
* Sytuacja ludności polskiej w Rosji i Kazachstanie - Dr Jerzy Rychlik Polska Akademia Nauk
* Karta Polaka – realizacja i oczekiwania - Mgr Artur Kozłowski Przewodniczący Rady do Spraw Polaków na Wschodzie
* Prawo do repatriacji - Prof. dr hab. Bogusław Banaszak Uniwersytet Wrocławski

Konferencja odbywała się pod patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza.

 


16. maja 2009 r.

Brąz dla Anwilu !!!

Druzyna Anwilu Włocławek zdobyła brązowy medal sezonu koszykarskiego 2008/2009.
Podopieczni Igora Griszczuka zapewnili sobie miejsce na podium we Włocławku wygrywając z Energą Czarnymi Słupsk 100:76 w trzecim pojedynku z tym rywalem.

Rywalizacja w małym finale toczyła się do dwóch zwycięstw. W pierwszym meczu włocławska drużyna wygrała u siebie 104:75. Na wyjeździe uległa graczom ze Słupska 100:94. Decydujący mecz odbył się więc w Hali Mistrzów.

Gospodarze, przy wspaniałym dopingu publiczności, kontrolowali przebieg spotkania, jedynie momentami oddając inicjatywę gościom. Dzięki temu włocławianie mogli cieszyć się wysokim zwycięstwem. Najskuteczniejszym zawodnikiem Anwilu i całego meczu był Paul Miller, który rzucił 33 punkty. W przeciągu całego sezonu najwięcej punktów dla włocławskiej drużyny - 581 - zdobył Tommy Adams.

Po meczu odbyła się uroczystość wręczenia pucharu za trzecie miejsce. Zawodnicy podziękowali też świętującym włocławskim kibicom za wsparcie jakie otrzymywali przez cały sezon.

 


16. maja 2009 r.

Inauguracja sezonu wioślarskiego we Włocławku

W siedzibie Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ulicy Piwnej odbyło się uroczyste otwarcie sezonu wioślarskiego.

Prezes WTW Robert Kowalski otwierając sezon wioślarski podziękował senatorowi Andrzejowi Personowi oraz włodarzom miasta za działania na rzecz budowy nowej przystani.
Rozpoczęcie budowy nowej przystani przewidywane jest już wiosną przyszłego roku. Obecnie przygotowywana jest koncepcja projektu nowej przystani.

 


15. maja 2009 r.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Koszalinie

15 maja w Koszalinie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą sędziemu Andrzejowi Zientarskiemu, ojcu koszalińskiego senatora Piotra Zientarskiego.
W uroczystości odsłonięcia uczestniczyli Radosław Sikorski - minister spraw zagranicznych, Andrzej Przewoźnik - sekretarz generalny Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Krzysztof Kwiatkowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz senator Andrzej Person.
Tablica zawisła na placu przed byłym urzędem wojewódzkim na który licznie przybyli sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, samorządowcy i mieszkańcy Koszalina.
Andrzej Zientarski był m. in. szefem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Koszalinie.

 


14. maja 2009 r.

41. posiedzenie Prezydium Senatu.

Senator Andrzej Person - Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.
Porządek dzienny posiedzenia obejmował:
• wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu konferencji Samorządowy Lider Zarządzania 2009 - usługi społeczne;
• wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Jana Wyrowińskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Sali Kolumnowej Sejmu konferencji Handel detaliczny w Polsce - warunki rozwoju rynku,
• wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora J. Wyrowińskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia wyjazdowego komisji,
• analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów złożonych przed dniem ślubowania i za rok 2007,
• informację Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotyczącą rozpatrzenia wniosku senatorów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w sprawie, czy senator Tomasz Misiak jako przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej naruszył bądź nie dopełnił obowiązków określonych w art. 33-35a ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, oraz czy naruszył zasadę niedopuszczania się korupcji politycznej podczas sprawowania tej funkcji,
• informację o działalności zespołów senackich i parlamentarnych w 2008 r.,
• sprawy polonijne: informację dotyczącą wniosków złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 12 maja 2009 r.,
• sprawy różne.

 


13. maja 2009 r.

Wystawa z UMK w Senacie RP

Od początku maja, w Senacie RP pokazywana jest wystawa Archiwum emigracyjnej Atlantydy, poświęcona 15-leciu działającego w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej Archiwum Emigracji UMK.
Wystawa została przygotowana z inicjatywy senatora Andrzeja Persona, przewodniczącego senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.
Archiwum Emigracji to obecnie najważniejszy w Polsce ośrodek badań nad historią wychodźstwa polskiego w XX wieku. Na wystawie zaprezentowane zostały różne obszary działalności Archiwum, a także bezcenne zbiory sztuki i poszczególne największe kolekcje: Marka Żuławskiego, Meli Muter, Konstantego Brandla i Marka Oberlandera. Osobną planszę poświęcono również Muzeum Uniwersyteckiemu UMK.
13. maja do Senatu przyjechała delegacja UMK w Toruniu z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej dr Mirosławem Supruniukiem. Na wystawę przybyli również marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Zbigniew Romaszewski oraz senatorowie i posłowie.
W końcu maja ekspozycja pokazana zostanie w Bibliotece Uniwersyteckiej, a następnie wyruszy w podróż po ośrodkach uniwersyteckich w Polsce i ośrodkach polskiej emigracji i instytutach kultury polskiej w Londynie, Paryżu, Rzymie, Nowym Jorku, Chicago, Toronto i Tel Avivie.

 

   
  


5. maja 2009 r.

Polonia i Polacy za granicą

Rzeczpospolita, 05-05-2009,
Piotr Kościński

Przewodniczący Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą Marek Borowski (SdPl – Nowa Lewica), członek Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska Michał Dworczyk, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal (PiS) i przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person. Rz reprezentowali Piotr Kościński i Jerzy Haszczyński
Piotr Kościński: Na czym polegają problemy Polonii i Polaków za granicą? Co jest przyczyną, że na Białorusi trwa walka o Związek Polaków, a na przykład na Litwie o ziemię, szkoły i pisownię nazwisk?
Marek Borowski: W każdym kraju mamy do czynienia z innymi problemami. Białoruś to państwo, w którym Aleksandrowi Łukaszence Polacy nie przeszkadzają. Nie ma tam nastrojów nacjonalistycznych. Władze obawiają się natomiast Związku Polaków na Białorusi jako organizacji niezależnej, samodzielnie wybierającej swoje władze. Litwa – tu mamy do czynienia z zaszłościami historycznymi i obawami Litwinów podsycanymi przez nacjonalistów. Niemcy są pragmatyczni i pomagają mniejszościom narodowym, ale wielość polskich organizacji w tym kraju powoduje, że nie ma wspólnego polonijnego frontu i władze twierdzą, że nie mają z kim rozmawiać. Wielka Brytania, Irlandia – tu dominuje imigracja zarobkowa. W latach koniunktury Polacy cieszyli się bardzo dobrą opinią, gdy jest kryzys i walka o miejsca pracy, mamy do czynienia nawet z napaściami na naszych rodaków.
Andrzej Person: W wielu krajach mamy do czynienia z działaniami asymilacyjnymi. Dobrym przykładem jest budowa w Solecznikach na Litwie (w mieście tym ponad 70 proc. mieszkańców to Polacy – przyp. red.) nowej szkoły litewskiej. Czy jest to postępowanie świadome i celowe? Litwini oficjalnie mówią, że nie. Ale przecież tak naprawdę jest inaczej.
Michał Dworczyk: Z dyskryminacją Polaków mamy do czynienia na tych terenach, które wchodziły niegdyś w skład I i II Rzeczypospolitej. Jest tam prowadzona celowa polityka asymilacyjna, wynikająca po części z kompleksów i obaw młodych, powstałych na tych terenach państw. Ale widzę tu również winę Polski. Przez ostatnich 20 lat prowadzona była nie zawsze spójna polityka wobec Polonii i Polaków, zwłaszcza tych na Wschodzie.
Jerzy Haszczyński: Jest poważny problem z Kartą Polaka na Litwie. Czy kwestia wprowadzenia Karty była wcześniej konsultowana z władzami litewskimi? Czy nie dziwi wroga reakcja Litwy wobec Karty i jej posiadaczy?
Andrzej Person: O ile mi wiadomo, konsultacje były. Na marginesie powiem, że Karta Polaka co prawda jak na Unię Europejską to przeżytek, ale dla wielu tysięcy Polaków żyjących na Wschodzie jest czymś niesłychanie ważnym. W krajach należących do Unii Europejskiej może nie jest tak bardzo potrzebna, ale w byłych republikach radzieckich – jak najbardziej.
Michał Dworczyk: Były konsultacje na wielu szczeblach – zarówno MSZ, jak i parlamentów, a nawet z ówczesną opozycją. Litwini wówczas sprzeciwów nie zgłaszali. Ich dzisiejsze protesty to zasłona dymna. Podobnie jest ze sprawą pisowni polskich nazwisk, która nie jest przecież najważniejsza. Na Litwie Polacy mają o wiele więcej innych problemów. Choćby z oświatą. Tylko w dwóch (na 59) polskich rejonach polskie szkoły finansowane są przez samorząd, a litewskie – przez województwo. To przypadek szczególny w skali europejskiej. Przecież możliwości samorządów są o wiele skromniejsze niż państwa.
Marek Borowski: Każda mniejszość, zwłaszcza jeśli odgrywa jakąś rolę w społeczeństwie, jest dogodnym terenem dla harcowania politycznego. W Polsce mniejszość niemiecka stanowi około 1 procentu społeczeństwa, a mimo to są politycy, którzy chcieliby jej odebrać np. przywileje w prawie wyborczym. Litwa nie jest wyjątkiem. Rozmawiamy z Litwinami na najwyższych szczeblach i dochodzimy do porozumienia, ale potem wszystko zostaje po staremu.
Andrzej Person: Prawie 5 proc. głosów oddanych podczas ostatnich wyborów na listę Akcji Wyborczej Polaków na Litwie pokazuje, że polska społeczność w tym kraju ma jednak spory potencjał.
Paweł Kowal: Przewodniczący litewskiego Sejmu Arunas Valinskas powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej (z 11 – 13 kwietnia 2009 r.), iż powinno się skończyć z praktyką, że wizyta międzypaństwowa przypomina sprawdzanie ucznia przez nauczyciela, czy ten wywiązuje się ze swoich obowiązków. Mnie ta wypowiedź oburzyła. Mamy przecież prawo upominać się o swoich rodaków, jeśli są niewłaściwie traktowani.
Piotr Kościński: A jak zdaniem panów powinniśmy reagować na stawianie przeszkód w działaniu polskich organizacji i w ogóle na uderzające w naszych rodaków działania asymilacyjne?
Paweł Kowal: Musimy naszym partnerom przypominać o problemach Polaków przy każdym spotkaniu. Oczywiście, musi istnieć jakiś limit naszej stanowczości i ostrego działania, na przykład wobec Litwinów, ale musi być i limit, jeśli chodzi o naruszanie podstawowych praw Polaków w tym kraju. Pozwolę sobie opowiedzieć pewną anegdotę. Nasz były ambasador w Wilnie Jerzy Bahr chodził do prywatnego dentysty. Po jakimś czasie poprosił o rachunek. Dostał – z nazwiskiem Bahras. Pani stomatolog upierała się, że na Litwie tak pisze się jego nazwisko. Odparł: to pani ma kłopot, bo jakiś Bahras jest pani winien sporo pieniędzy. Szybko napisała nowy rachunek z nazwiskiem Bahr. Może powinniśmy pójść w ślady pana ambasadora?
Marek Borowski: Trzeba z naszymi partnerami rozmawiać. I nie można iść na układy na zasadzie coś za coś, bo prawa mniejszości narodowych wynikają z konwencji międzynarodowych i nie mogą być przedmiotem targu. Jeśli chodzi o Litwę, to mamy pecha. Rządzący przed wyborami socjaldemokraci byli bardziej otwarci na współpracę z polską mniejszością. Wybory wygrali jednak konserwatyści i nastąpiło pogorszenie sytuacji. Ale oni i ich koalicjanci też nie są przesadnie radykalni. Valinskas mówił, że jednak nie wchodzi w grę odbieranie mandatów posłom do litewskiego Sejmu – posiadaczom Karty Polaka, a takie pomysły były.
Andrzej Person: Chcę przypomnieć, że za sprawy Polonii i Polaków za granicą szczególnie odpowiedzialny jest Senat. Tak było od 1929 r., od I Zjazdu Polonii i Polaków Świata, kiedy to pod patronatem Senatu powstał Światpol, tak jest od 20 lat, kiedy to funkcjonuje reaktywowany Senat. My stale jeździmy, rozmawiamy, przekonujemy. Choć gdy pomyślę, ile lat walczymy na Litwie o polskie nazwiska, polskie nazwy ulic i zwrot ziemi dla Polaków, to ręce opadają...
Michał Dworczyk: Potrzebna jest konsekwencja. I jednak czasami trzeba stosować zasadę coś za coś. Poprzedni premier Kirkilas zgodził się na powstanie polskiego uniwersytetu, gdy dowiedział się, że jest to warunek podpisania umowy w sprawie mostu energetycznego Polska – Litwa.
Marek Borowski: Tyle że jeśli coś wymusimy, to nie ma gwarancji, że nie pojawią się jakieś nowe przeszkody. Liczba spraw jest tak duża, że może nie być czym handlować... Najważniejsze, by nie dać się znużyć.

 

 


13. i 14. maja 2009 r.

33. posiedzenie Senatu. RP

* Senat wprowadził poprawki do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu, 24 kwietnia 2009 r., umożliwia nauczycielom z dużym stażem pracy przechodzenie na wcześniejsze emerytury. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego będzie taka sama jak emerytury pomostowej. Sejm zdecydował, że nauczyciele, którzy zdecydują się na pobieranie świadczeń kompensacyjnych, nie będą mogli wykonywać pracy w tym zawodzie, np. w niepełnym wymiarze godzin.

Świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat jako nauczyciele. Wiek uprawniający do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ma wzrastać w kolejnych latach kalendarzowych, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jeśli nauczyciel po uzyskaniu świadczenia będzie pracował w szkole, straci do niego prawo. Nie oznacza to jednak, że nie może pobierać pieniędzy z tego tytułu, gdy podejmie inną niż nauczycielska pracę, np. prowadząc własny biznes.

Rozpatrująca ustawę senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu opowiedziała się za wprowadzeniem do niej poprawek. Zaproponowane zmiany zakładają m.in. obniżenie wysokości świadczeń kompensacyjnych dla nauczycieli odchodzących na wcześniejsze emerytury ze 100%, jak zaproponował Sejm, do 80% wysokości emerytury pomostowej. Zgodnie z drugą sugerowaną poprawką wiek uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych wzrastałby, począwszy od 55. roku życia, w latach 2009-2028. W ustawie sejmowej zapisano, że ma to następować w latach 2014-2032. Poprawki proponowane przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu uzyskały poparcie przedstawicieli rządu.

O niezmienianie zapisów ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, umożliwiającej odejście na wcześniejszą emeryturę nauczycielom z dużym stażem pracy, zaapelował natomiast w liście do senatorów prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz: Chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych w wersji uchwalonej przez Sejm (...) jest wynikiem współpracy strony społecznej z rządową. Jestem przekonany, że ten konsensus okaże się dla państwa wartością nadrzędną, a ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, pomimo niekorzystnych dla nauczycieli poprawek zgłoszonych podczas senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 7 maja, opuści Senat w wersji zaakceptowanej przez środowisko nauczycielskie.

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zaproponowała zaś, by świadczeniami kompensacyjnymi objęci zostali także nauczyciele przedszkoli niepublicznych. Tej poprawki ZNP nie kwestionuje. Jest ona konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2009 r., który orzekł, że nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych muszą mieć takie same uprawnienia emerytalne.

Podczas debaty senator Kazimierz Wiatr (PiS) złożył poprawkę, w myśl której nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mogliby nadal pracować w szkole. Senator tłumaczył, że wysokość świadczeń kompensacyjnych nie jest wysoka i nauczyciele powinni mieć prawo dorobić do nich, pracując nadal w szkole, np. w niepełnym wymiarze godzin. Zauważył także, że nauczycielskie świadczenia kompensacyjne nie są tożsame z emeryturami pomostowymi i o ich przyznaniu nie decydują kryteria medyczne, dlatego nie powinny podlegać takim samym rygorom.

Przeciwko poprawce jest rząd. Jak mówił wiceminister pracy Marek Bucior, ustawa nie zakazuje całkowicie nauczycielom pobierającym świadczenie kompensacyjne podejmowania pracy w zawodzie oraz podejmowania pracy w ogóle. Jeśli jednak nauczyciel wróci do szkoły, zostanie zawieszone na ten czas - zaznaczył. Zgodnie z ustawą, jeśli nauczyciel podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Podczas debaty senator Jan Rulewski (PO) przypomniał, że ustawa jest rodzajem umowy społecznej między środowiskiem nauczycielskim a parlamentem, a jej przepisy mają charakter przejściowy i wygasający.

Z kolei senator Zbigniew Szaleniec (PO) mówił, że celem ustawy nie jest zachęcanie nauczycieli do przechodzenia na wcześniejsze emerytury. Umożliwi jedynie skorzystanie z tego nauczycielom z dużym stażem pracy, którzy uznają, że nie mogą dłużej pracować w szkole. Według niego, z ustawy korzystać będą nieliczni.

Senat w wyniku głosowania odrzucił poprawkę PO, obniżającą wysokość świadczenia do 80% wysokości emerytury pomostowej. Za przyjęciem poprawki głosowało 5 senatorów, 75 było przeciw, 8 osób wstrzymało się od głosu.

Senatorowie pozytywnie odnieśli się za to do poprawki, by świadczeniami kompensacyjnymi zostali objęci nauczyciele z przedszkoli niepublicznych. Poprawka ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia 2009 r. Trybunał orzekł, że nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych muszą mieć takie same uprawnienia emerytalne. Za przyjęciem tej poprawki głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Senat opowiedział się też za tym, by wiek uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych wzrastał w latach 2014-2032. Odrzucił natomiast poprawkę proponującą okres 2009-2028.

Izba odrzuciła także poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mogliby nadal pracować w szkole (np. w niepełnym wymiarze godzin). W ustawie zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do szkoły, to jego świadczenie zostanie zawieszone, jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, nadal będzie mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Ostatecznie senatorowie uchwalili 11 poprawek do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych.

Pierwsza uchwalona zmiana dotyczyła zredagowania tytułu ustawy. Na końcu tytułu dodano odnośnik, w którym enumeratywnie wymieniono tytuły wszystkich ustaw.

W dwóch innych poprawkach Senat uwzględnił orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że uprawnienia nauczycieli do wcześniejszej emerytury wynikają z charakteru wykonywanej przez nich pracy, a nie formalnego statusu prawnego poszczególnych typów placówek oświatowych. Z punktu widzenia konstytucyjnej zasady równości i zasady sprawiedliwości społecznej nie status prawny przedszkola ma znaczenie, lecz charakter pracy wykonywanej przez nauczycieli przedszkoli publicznych i niepublicznych. Izba uznała zatem za zasadne uwzględnienie nauczycieli przedszkoli niepublicznych w zakresie podmiotowym ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych oraz wprowadzenie zmiany w art. 91b w ust. 2 pkt 4 ustawy - Karta Nauczyciela.

Uchwalając kolejną poprawkę, kierowano się zasadami techniki prawodawczej, określającymi sposób redagowania przepisów odsyłających do innych aktów normatywnych.

Wniosek o świadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, odnosi się tylko do jednego świadczenia, Senat uchwalił zatem następną poprawkę, uwzględniając, że świadczenie przyznawane jest indywidualnie, w drodze decyzji dotyczącej konkretnej osoby i jednego konkretnego prawa, a także sposób sformułowania innych przepisów stanowiących o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych. Ustawodawca mówi bowiem o prawie do świadczenia, a nie prawie do świadczeń, o postępowaniu w sprawie świadczenia, a nie w sprawie świadczeń. Konsekwentnie Izba zaproponowała zmodyfikowanie ust. 3 w art. 10, wprowadzając liczbę pojedynczą zamiast mnogiej.

Podobne argumenty przemówiły za uchwaleniem zmiany w art. 10 ust. 2. Przepis ten , Zdaniem Senatu, budzi ponadto wątpliwości interpretacyjne. W stosownej poprawce, w zakresie odnoszącym się do ust. 2, przyjęto, iż intencją prawodawcy jest, aby przepis stanowił o nieukończonym, w związku ze śmiercią osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenie, postępowaniu w sprawie świadczenia.

Określając podmioty objęte zakresem ustawy, konsekwentnie używa się w niej pojęcia nauczyciel. Senat uznał zatem za wskazane posłużenie się nim również w art. 15 ust. 1, wprowadzając kolejną poprawkę. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej należy zachować konsekwencję terminologiczną dla zapewnienia jasności interpretacyjnej.

Celem kolejnej wprowadzonej poprawki jest poprawne z logicznego punktu widzenia zredagowanie przepisu, służące zapewnieniu spójności terminologicznej w ustawie.

Nadając nowe brzmienie części przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, ustawodawca posłużył się wersją skróconą nazwy świadczenia: świadczenie kompensacyjne. Mając na względzie konieczność zachowania konsekwencji terminologicznej w systemie prawa, Senat uchwalił kolejną poprawkę. Zasada techniki prawodawczej, przewiduje, że w ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw.

Ponadto w nowelizowanym art. 53 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, stanowiąc o odpisie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odniesiono jego wysokość tylko do wysokości pobieranych emerytur i rent. Zdaniem Senatu, przepis ten powinien dotyczyć również wysokości pobieranych nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Dlatego Izba wprowadziła stosowną zmianę.

Uwzględniając sposób sformułowania odesłań do innych aktów prawnych, zastosowany w art. 6 pkt 10c ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, Senat uznał, że odsyłając w tym przepisie do ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, należy posłużyć się taką samą techniką, i uchwalił kolejną poprawkę.

Ostatnia uchwalona zmiana zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w przepisach określających zasady ustalania dochodu rodziny z gospodarstwa rolnego, które ustawodawca dodaje do ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Ustawę o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych z poprawkami Senatu musi ponownie rozpatrzyć Sejm.* Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Zgodnie z nowelizacją, uchwaloną przez Sejm na 40. posiedzeniu, 23 kwietnia 2009 r., strażnik ma prawo dokonania kontroli osobistej i przeglądania bagażu podręcznego także w wypadku, gdy istnieje podejrzenie, że osoba, która miałaby zostać poddana kontroli, popełniła czyn zagrożony karą, oraz gdy stwarza oczywiste zagrożenie dla życia i zdrowia.

Nowelizacja powierza nadzór nad strażami wojewodzie. Obecnie obowiązek ten spoczywa na komendancie głównym policji.

Od 16 lat funkcjonowania formacji liczba jednostek i strażników systematycznie wzrasta. Około 500 oddziałów w kraju zatrudnia 10 tys. osób. Rocznie strażnicy w całym kraju interweniują w różnych sprawach prawie 2 mln razy.

Senator Stanisław Piotrowicz (PiS) powiedział, że w trakcie dyskusji nad projektem w Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatorowie mieli wątpliwości, czy możliwość przeglądania bagażu nie jest uprawnieniem zbyt daleko idącym. Nie przewiduje się tego w ustawie o policji - powiedział. Zwrócił uwagę, że kontrowersje budziła także możliwość kontroli osób nietrzeźwych przy ich doprowadzeniu do izb wytrzeźwień.

Wiceminister spraw wewnętrznych Adam Rapacki zaznaczył, że kontrola osobista daje możliwość sprawdzenia, czy osoba nietrzeźwa nie ma przy sobie niebezpiecznego przedmiotu. Zaznaczył, że kontrola taka będzie każdorazowo dokumentowana. Podkreślił, że policja ma prawo do przeszukania, reguluje to kodeks karny. Z przeszukania sporządzany jest protokół. Kwestie związane z kontrolą osobistą natomiast zostaną uregulowane w rozporządzeniu Rady Ministrów.

W trakcie debaty senator S. Piotrowicz wniósł poprawkę, nakładającą na strażnika obowiązek sporządzenie protokołu z kontroli osobistej, gdyż - jak zaznaczył - czynność ta godzi w podstawowe swobody obywatelskie.

Senator Zbigniew Cichoń (PiS) natomiast zaproponował, aby dokonanie kontroli osobistej przez strażnika miejskiego było możliwe jedynie w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że osoba przeszukiwana popełniła przestępstwo, a nie każdy czyn zagrożony karą. Chodzi o ograniczenie możliwości kontroli jedynie do poważnych zagrożeń i wyeliminowanie sytuacji, kiedy dana osoba popełniła czyn zagrożony karą - argumentował senator.

Senator Lucjan Cichosz (PiS) zastanawiał się, czy wyposażenie straży miejskiej w konie, paralizatory i możliwość kontroli osobistej to dobre rozwiązanie. Być może lepszym byłoby zachęcenie samorządów do zwiększenia liczby strażników.

Marszałek Bogdan Borusewicz podkreślał, że zwiększenie uprawnień straży miejskiej tworzy z niej de facto policję municypalną. Poparł poprawki, przewidujące możliwość dokonywania kontroli osobistej jedynie w wypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dana osoba popełniła przestępstwo.

Senatorowie zdecydowali ostatecznie o uchwaleniu 15 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji. Jedna z nich zmierza do określenia w ustawie zakresu przeprowadzania monitoringu wizyjnego. Dołączony do uzasadnienia projekt rozporządzenia, które ma być wydane na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, zawiera określenie wypadków i celu przeprowadzenia takiej kontroli. Senat wprowadził zmianę, uznając, że wszystkie przesłanki dające podstawę do przeprowadzenia monitoringu powinny się znaleźć w przepisach rangi ustawowej. Rozporządzenie natomiast może jedynie konkretyzować, a nie uzupełniać ustawę.

Wprowadzając kolejną poprawkę, Izba dostosowała terminologię zmienianej ustawy do analogicznych uregulowań art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji. Uznała za uzasadnione wprowadzenie obowiązku sporządzenia protokołu z dokonania kontroli osobistej, jeżeli z takim wnioskiem wystąpi kontrolowany. Zdaniem senatorów, rozwiązanie takie zapewni skuteczniejszą ochronę praw kontrolowanego.

Senat uchwalił też zmianę dotyczącą zasady, że kajdanki jako środek przymusu bezpośredniego powinny być zakładane na ręce trzymane z przodu, a tylko wyjątkowo, osobom zachowującym się agresywnie, na ręce trzymane z tyłu. Senat uznał zasadę zakładania kajdanek na ręce trzymane z przodu za zbyt represyjną, czego wyrazem jest stosowna poprawka.

Grupa pozostałych 11 poprawek to zmiany o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym, zmierzające do ujednolicenia terminologii, służące przestrzeganiu zasad techniki prawodawczej, a także językowe.

Teraz poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym rozpatrzy Sejm.* Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - przyjęta bez poprawek

Senat jednomyślnie, 88 głosami, przyjął bez poprawek nowelizację, uchwaloną przez Sejm na 40. posiedzeniu, 23 kwietnia 2009 r. Dostosowuje ona przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2008 r. Przewiduje, że nie więcej niż o 25% będą obniżane emerytury i renty żołnierzy oraz funkcjonariuszy służb mundurowych z niepełną wysługą lat, dorabiających do emerytury kwotę od 70 do 130% przeciętnego wynagrodzenia.

Dotychczas osoby zarabiające powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia otrzymywały emeryturę niższą o 25%. Tymczasem ci, którzy zarabiali od 70 do 130% przeciętnego wynagrodzenia, w praktyce mogli mieć emeryturę obniżaną o więcej niż 25%. Chodziło bowiem o tzw. kwotę przekroczenia, czyli różnicę między faktycznie uzyskanym przychodem a niższym progiem zarobkowym - 70%.

Teraz ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin czeka na podpis prezydenta.* Senat zaaprobował ustawę o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Głosami 88 senatorów zdecydowano o przyjęciu bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, która rozszerza kompetencje zarządów stołecznych dzielnic. Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu, 23 kwietnia 2009 r. Rozpatrująca ją Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wniosła o jej przyjęcie bez poprawek.

Nowelizacja rozszerza kompetencje zarządów stołecznych dzielnic. Według nowych przepisów zarząd dzielnicy będzie mógł udzielać upoważnień do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, poszczególnym członkom zarządu dzielnicy oraz innym pracownikom stołecznego ratusza, wykonującym pracę w danej dzielnicy. Ma to usprawnić funkcjonowanie administracji publicznej.

Ustawa jest związana z planowanym wejściem w życie uchwały władz stolicy w sprawie przekazania dzielnicom niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.

Zgodnie z obowiązującym obecnie prawem, organem wykonawczym w dzielnicach Warszawy jest kolegialny zarząd. Przy podejmowaniu decyzji, każdy z członków zarządu musi się pod nią podpisać. Powoduje to spowolnienie procedur, a tym samym utrudnia prace urzędów

Teraz ustawa o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy została skierowana do podpisu prezydenta.* Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych - przyjęta z poprawkami

Projekt, stanowiący rządowe, ma na celu zmianę organizacji Agencji Rynku Rolnego i prowadzenia przez nią gospodarki finansowej. Ma także na celu dostosowanie przepisów krajowych, dotyczących poszczególnych rynków rolnych, do aktualnie obowiązującego prawa wspólnotowego. Najważniejsze zmiany dotyczą rynku cukru i rynku skrobi. Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu, 24 kwietnia 2009 r.

Rozpatrująca nowelizację Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała wprowadzenie do niej 7 poprawek. Senatorowie poparli 5 z nich.

Jak napisano w uzasadnieniu podjętej uchwały, przepis art. 31b ust. 7 ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych nakłada na producenta cukru obowiązek zawarcia z plantatorem, któremu przysługuje prawo do uprawy i dostawy, umowy kontraktacji, zobowiązującej go do odebrania ilości buraków cukrowych, określonej przysługującym plantatorowi prawem do uprawy i dostawy. Powstają zatem wątpliwości natury konstytucyjnej, ponieważ interpretacja tego przepisu może prowadzić do wniosku, że jest to norma naruszająca zasadę wolności działalności gospodarczej wyrażoną w art. 22 Konstytucji RP.

W wyroku z 7 czerwca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że Wolność wykonywania określonego rodzaju działalności gospodarczej mieści w sobie niewątpliwie zarówno aspekt «ilościowy», związany ze swobodą określania intensywności prowadzenia działalności, jak i «jakościowy», przez który rozumieć można swobodę określenia zakresu prowadzonej działalności (terytorialnego, personalnego, rzeczowego). Zdaniem Senatu, przepis art. 31b ust. 7 ustawy narusza właśnie aspekt jakościowy normy konstytucyjnej, odbierając producentom cukru swobodę wyboru kontrahenta i przedmiotu kontraktu.

Zgodnie z art. 22 ustawy zasadniczej ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne pod dwoma warunkami. Pierwszy to zastosowanie drogi ustawowej. Drugi polega na tym, że ograniczenie to jest dopuszczalne tylko ze względu na ważny interes publiczny. W tym wypadku pierwszy z warunków jest spełniony, dyskusyjne natomiast, czy zaistniała przesłanka ważnego interesu publicznego, która uzasadniałaby wprowadzenie opisanego rozwiązania normatywnego. W praktyce mogłoby dojść do sytuacji, w których plantator nie godziłby się na zawarcie umowy w ogóle lub na warunkach możliwych do zaakceptowania przez producenta. Wtedy adresat normy prawnej byłby zmuszony do czynienia niemożliwego, co jest sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 konstytucji.

Senat uznał za nieuzasadniony, wynikający z art. 31b ust. 8 ustawy, spoczywający na producencie cukru, obowiązek zasięgania, przed poszczególnymi etapami przyznawania limitów produkcji i przed zawarciem umowy kontraktacji, opinii ogólnokrajowej społeczno-zawodowej organizacji rolników, reprezentującej interesy plantatorów buraków cukrowych. Dlatego Izba wprowadziła pierwszą poprawkę.

Poprawka druga usuwa z przepisu zbędny wyraz dwoma, który nie wnosi treści normatywnej do przepisu, a jego pozostawienie mogłoby powodować wątpliwości interpretacyjne.

W sprawach dotyczących przyznania pomocy na rzecz dywersyfikacji nie stosuje się kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli dodać do tego zasady określone w art. 34g ust. 2, postępowanie w sprawie przyznania pomocy wydaje się quasi-administracyjne. Dlatego Senat uznał za celowe nałożyć na Agencję Rynku Rolnego obowiązek informowania o możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji o odmowie przyznania pomocy. To rozwiązanie, analogiczne do zawartego w k.p.a., wzmocni ochronę prawną plantatorów buraków cukrowych. Z tych względów Senat uchwalił trzecią poprawkę.

Czwarta poprawka zmienia formę czynności prawnej, polegającej na wskazaniu podmiotu uprawnionego do uzyskania płatności niezwiązanej, z formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie na pisemną (art. 38d ust. 3 pkt 3 ustawy nowelizowanej). W ten sposób forma tej czynności prawnej została zrównana z formą wymaganą przy wskazaniu uprawnionego do uzyskania pomocy przyznawanej w ramach działań Modernizacja gospodarstw rolnych. Poza tym ustawa w kształcie uchwalonym przez Sejm ustanawiała zasadę, że do rozporządzenia prawem do uzyskania płatności niezwiązanej wymagana jest forma pisemna, zastrzeżona pod rygorem nieważności (art. 38d ust. 3 pkt 1 ustawy nowelizowanej), a do wskazania podmiotu uprawnionego do uzyskania płatności niezwiązanej - forma pisemna z notarialnie poświadczonymi podpisami. Wynikało stąd, że do wykonania prawa potrzebna jest forma dalej idąca niż do rozporządzenia prawem.

Poprawka piąta ma charakter redakcyjny i zmierza do doprecyzowania terminu, w którym producenci rolni, ubiegający się o płatność niezwiązaną za rok gospodarczy 2008/2009, będą mogli składać wnioski o przyznanie tej płatności.

Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych wróci teraz do Sejmu.* Senat wprowadził poprawki do ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych

Ustawa, uchwalona przez Sejm na 40. posiedzeniu, 24 kwietnia 2009 r., stanowi wynik działań służących wsparciu konkurencyjności, ugruntowaniu pozycji polskich rolników i wytwarzanych przez nich produktów na rynkach członkowskich Unii Europejskiej, ale też Polski.

Ustawa zmierza do konsolidacji grup producentów skupionych wokół poszczególnych produktów, tworzy podstawy działania i funkcjonowania funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Cele działania tych funduszy określają przepisy art. 2. To między innymi: wspieranie marketingu rolnego, wzrost spożycia, promocja produktów rolno-spożywczych i ich spożycia, informowanie o nich, udział w targach i wystawach, badania naukowe, udział krajowych przedstawicieli w pracach specjalistycznych komitetów. To całe spektrum przedsięwzięć podejmowanych, aby wspomóc funkcjonowanie tych organizacji.

Ustawa przewiduje utworzenie dziewięciu takich funduszy, określając odrębnie dla każdego z nich zakres właściwości. Wpłaty na te fundusze są naliczane w wysokości 0,1% wartości w cenie netto rzeczy ruchomych. Dotyczy to mleka, świń, bydła, koni, owiec, zboża, owoców, warzyw, drobiu żywego i ryb.

Do zarządzania poszczególnymi funduszami promocji proponuje się powołać dziewięcioosobowe komisje, w skład których wejdą przedstawiciele danej branży. Do ich zadań będzie należało ustalanie zasad gospodarowania danym funduszem i planu finansowego, podejmowanie uchwał w zakresie realizacji celów ustawy. Tryb zgłaszania przez ogólnokrajowe organizacje kandydatów na członków komisji zarządzającej i sposób ich wyboru określi minister właściwy do spraw rynków rolnych w drodze rozporządzenia. Ustawa powierza prezesowi Agencji Rynku Rolnego dysponowanie środkami funduszy, ale na zasadzie wykonywania zadań określonych wcześniej przez radę.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowała 16 poprawek do ustawy, wnioski złożyli też senatorowie Jerzy Chróścikowski i Piotr Głowski.

Izba poparła łącznie 17 zmian. W toku prac nad ustawą stwierdzono, że przepis art. 3 ust. 2 ustawy w wersji uchwalonej przez Sejm stanowi, że wskazane w nim rzeczy ruchome są opodatkowane podatkiem VAT i od ich wartości wyrażonej ceną netto nalicza się wpłaty na odpowiednie fundusze promocji. Lista zawarta w przepisie nie uwzględnia cieląt i jagniąt, podobnie jak załącznik do rozporządzenia wykonawczego, którego projekt dodano do niniejszej ustawy. Tymczasem przepisy art. 3 ust. 3 pkt 2 lit. a oraz pkt 4 lit. a nakładają obowiązek naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju cieląt i jagniąt. Po ustaleniach dotyczących obecności cieląt i jagniąt w klasyfikacji towarów opodatkowanych podatkiem VAT Senat uznał za zasadne uzupełnienie przepisu art. 3 ust. 2 o wskazanie, że obowiązek naliczania wpłat na fundusze promocji dotyczy także zbycia cieląt żywych. Poprawka nie objęła jagniąt ze względu na zaliczenie ich w klasyfikacji towarów opodatkowanych podatkiem VAT do owiec żywych.

Poprawką o istotnym znaczeniu jest również propozycja dotycząca przepisu art. 11 ust. 2, w którym ustawodawca określa wymagania dotyczące osób kandydujących do powoływania i powołanych na członków komisji zarządzających funduszy promocji. W brzmieniu uchwalonym przez Sejm przepis ten stanowi, że osoby takie nie mogą być skazane prawomocnym wyrokiem za określone przestępstwa wskazane w przepisie. Senat dostrzegł, że w wypadku wielu wysokich stanowisk, takich jak: wojewoda, prezes Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, prezes KRUS czy pracowników samorządowych przesłanką niezajmowania tego stanowiska jest popełnienie umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub umyślnego przestępstwa skarbowego. Zdaniem Senatu, rozpatrywana ustawa nakłada na kandydatów na członków komisji zarządzających funduszami promocji nieco wygórowane wymagania. Dlatego Izba zaproponowała, by jedynie skazanie za przestępstwo umyślne stanowiło przeszkodę w powołaniu danej osoby w skład komisji zarządzającej. Poprawka ta zmienia zastępuje również liczbę mnogą rzeczownika przestępstwa liczbą pojedynczą, co wyraźnie wskazuje, że wystarczające będzie skazanie za jedno przestępstwo, aby zaistniała negatywna przesłanka.

Pozostałe poprawki mają na celu doprecyzowanie przepisów ustawy.

Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zostanie ponownie skierowana do Sejmu.* Senat odrzucił ustawę o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt

W wyniku głosowania (55 głosów za, 32 - przeciw) senatorowie poparli wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Jak uzasadniał sprawozdawca komisji senator Ireneusz Niewiarowski, celem projektu jest przyznanie pracownikom zakładów leczniczych dla zwierząt prawa do zwrotu kosztów związanych z używaniem własnych pojazdów do celów służbowych podczas wyjazdów lokalnych, a ściślej - zwolnienia przedmiotowego z podatku dochodowego od zwrotu kosztów używania tych pojazdów.

Projektodawca powoływał się na przykład takich zwolnień wobec niektórych pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz Państwowego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej Poczta Polska. To rozwiązanie było dostosowane do potrzeb określonych w danym momencie, zgodne z potrzebami tych dwóch przedsiębiorstw państwowych, korzystne dla ich celów statutowych i służyło interesowi społecznemu.

Tymczasem w propozycji przyjętej przez Sejm, służącej pracownikom zatrudnionym w zakładach leczniczych dla zwierząt, projektodawcy nie wykazali interesu społecznego, który nie byłby utożsamiany z interesem tylko jednej grupy społecznej. To pierwszy zarzut. Drugi polega na nierównym traktowaniu nawet grupy pracowników weterynarii. W Polsce jest około 500 zakładów leczniczych dla zwierząt, zatrudniających około tysiąca lekarzy weterynarii na podstawie umowy o pracę. Ich ustawa objęłaby, nie dotyczyłaby natomiast około 3000 zakładów prowadzonych przez jednego lekarza weterynarii, gdyż nie mają oni umowy o pracę, są tylko podmiotem prowadzącym taki zakład. Z takiego rozwiązania nie mogliby skorzystać również lekarze weterynarii zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej. Niewiele zatem osób skorzystałoby na tym i powstałaby nierówność w traktowaniu nawet samych lekarzy weterynarii. Budzi to wątpliwości konstytucyjne. Oczywiście, inne grupy społeczne również wnosiłyby takie pretensje. Należy też dodać, że zwolnienie objęłoby zakłady lecznicze dla zwierząt korzystające z pracy najemnej lekarzy weterynarii, a te znajdują się w niezłej kondycji finansowej. Do zarzutów należałoby też dodać błędnie zapisaną treść przepisu.

Jak podsumował senator I. Niewiarowski, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie dostrzega interesu społecznego w proponowanym rozwiązaniu, a także przychyla się do opinii, że propozycja dzieli różne środowiska, a nawet grupę społeczną lekarzy weterynarii.

Negatywnie projekt tej ustawy ocenił również wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Artur Ławniczak.

W imieniu mniejszości komisji natomiast senator Lucjan Cichosz złożył wniosek następującej treści: w art. 1 art. 6a otrzymuje brzmienie: Pracownikowi zakładu leczniczego dla zwierząt używającemu własny pojazd do celów służbowych, w jazdach lokalnych, może być przyznane prawo do zwrotu kosztów związanych z używaniem tego pojazdu - do wysokości miesięcznego ryczałtu pieniężnego albo do wysokości nieprzekraczającej stawek za 1 km przebiegu pojazdu, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, «Dziennik Ustaw» z 2007 r. nr 125 poz. 874 z późniejszymi zmianami, jeżeli przebieg pojazdu, z wyłączeniem ryczałtu pieniężnego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika.

Ponieważ jednak Senat zdecydował o odrzuceniu ustawy o zmianie ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt, wniosku mniejszości nie poddawano pod głosowanie.* Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm uchwalił ustawę na 40. posiedzeniu, 23 kwietnia 2009 r. Jej podstawę stanowiły projekty: rządowy, poselski, trzy komisyjne i dwa senackie.

Nowelizacja ustawy uwzględnia tych kilka projektów i dotyczy następujących kwestii: rejestracji pojazdów i badań technicznych, m.in. umożliwia powtórną rejestrację pojazdu wyrejestrowanego i wywiezionego za granicę oraz umożliwienia uznawania badań technicznych przeprowadzonych w państwach członkowskich UE; umożliwienia wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależnie od wieku, uzyskania karty parkingowej na podstawie orzeczenia zespołu orzekającego o niepełnosprawności, zawierającego informację o obniżonej sprawności ruchowej; wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną.

Rozpatrująca nowelizację Komisja Gospodarki Narodowej wniosła o jej przyjęcie z 6 poprawkami. Senatorowie: Zbigniew Cichoń, Tadeusz Gruszka i Grzegorz Banaś także zgłosili swoje propozycje zmian.

Izba ostatecznie uchwaliła 7 poprawek do nowelizacji prawa drogowego. Zauważając sprzeczność pomiędzy art. 1 pkt 1 rozpatrywanej ustawy a art. 1 pkt 2 ustawy z 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, Senat wprowadził poprawkę, pozwalającą na bezkolizyjne wprowadzenie obydwu zmian do zmienianej ustawy.

Uchwalając drugą poprawkę, Izba uznała za konieczne dalsze ograniczenie obowiązków podmiotów świadczących usługi kolejką turystyczną, związanych z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Poprawka zmierza do rezygnacji z obowiązku zapewnienia pomocy medycznej i przedmedycznej oraz odpowiedniego zaplecza higieniczno-sanitarnego.

Dwie kolejne zmiany mają charakter doprecyzowujący. W opinii Senatu, usuną one ewentualne wątpliwości związane z interpretacją przepisów ustawy.

Poprawka piąta, uwzględniająca zasady formułowania odesłań do aktów normatywnych, wyrażone w zasadach techniki prawodawczej, wprowadza datę i adres publikacyjny odesłania do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

Uchwalając szóstą poprawkę, Senat uznał za zasadne doprecyzowanie przyczyn lekkiego stopnia niepełnosprawności, od wystąpienia których zależy uzyskanie karty parkingowej, tak aby określenie jednostek chorobowych warunkujących jej uzyskanie znalazło pełniejszy wyraz w ustawie.

W opinii Izby, wejście w życie przepisów ustawy dotyczących uregulowania kwestii przewozu osób kolejką turystyczną dopiero po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia jest nieuzasadnione. Działalność polegająca na świadczeniu usług kolejką turystyczną z reguły odbywa się podczas wakacji. Z tego względu Senat zaproponował poprawkę, umożliwiającą zastosowanie przedmiotowych przepisów jeszcze podczas tegorocznego sezonu turystycznego.

Posłowie muszą teraz rozpatrzyć poprawki wprowadzone przez Senat.* Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - przyjęta z poprawkami

Ustawa, stanowiąca projekt senacki, dostosowuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ma on na celu zmianę dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania badań archeologicznych koniecznych do wykonania ze względu na planowane inwestycje. Nowelizacja zakłada udzielanie dotacji z budżetu państwa, za pośrednictwem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na przeprowadzenie tych badań, jeżeli ich koszty będą wyższe niż 2% kosztów planowanej inwestycji.

Nowelizacja ustawy była konieczna w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r., według którego dotychczasowy kształt ustawy był wadliwy, ponieważ powodował, że inwestorzy, bez zagwarantowania jakiejkolwiek pomocy ze strony państwa i przy braku mechanizmów kompensacyjnych, są zobligowani do dźwigania ciężaru finansowania badań archeologicznych.

Senat opowiedział się m.in. za rozwiązaniem, że także samorząd, jako inwestor, będzie mógł dostać dofinansowanie z budżetu do badań archeologicznych, jeśli podczas prowadzonych prac budowlanych okaże się, że na terenie budowy znajdują się zabytki archeologiczne. Jest to powrót do pierwotnego zapisu projektu, zmienionego następnie przez Sejm.

Za poprawką do nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, rozszerzającą listę inwestorów uprawnionych do dofinansowania, głosowało 87 senatorów, nikt nie był przeciw, nikt też nie wstrzymał się od głosu.

Pozostałe uchwalone poprawki służą zachowaniu zasad techniki legislacyjnej, należytej precyzyjności i spójności terminologicznej.

Nowelizacja ustawy wróci teraz do Sejmu.* Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

Sejm uchwalił nowelizację ustawy - Prawo farmaceutyczne na 40. posiedzeniu, 24 kwietnia 2009 r., na podstawie projektu sejmowej komisji Przyjazne Państwo. Nowelizacja ma na celu stworzenie możliwości wyboru rodzaju świadczenia usług przez zakłady lecznicze dla zwierząt.

Zmieniono w niej art. 68 ust. 2. Dotyczy to obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. W dotychczasowym brzmieniu art. 68 ust. 2: Obrót detaliczny produktami leczniczymi weterynaryjnymi zakupionymi w hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych jest prowadzony w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt, wyrazy: jest prowadzony zastąpiono słowami: może być prowadzony wyłącznie. To jedyna zmiana wprowadzona nowelizacją.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Twardowski, zabierając głos na posiedzeniu Izby, stwierdził: Chcemy w demokratycznym państwie prawnym dać możliwość wyboru świadczeniodawcom świadczącym usługi co do zwierząt nie poprzez obowiązek, ale możliwość prowadzenia obrotu detalicznego. Rozumiemy, że rynek jest tutaj najlepszym weryfikatorem.

W wyniku głosowania Senat jednomyślnie, 87 głosami, przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.* Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej

Senatorowie przyjęli dwie poprawki do nowelizacji ustaw: o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o kulturze fizycznej.

Zgodnie z nowelizacją dotychczasowy przedmiot szkolny przysposobienie obronne, realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych, zostanie od roku szkolnego 2012-2013 zastąpiony przedmiotem edukacja dla bezpieczeństwa. W gimnazjach zaś od września 2009 r. przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa zastąpi dotychczasową ścieżkę edukacyjną edukacja obronna.

Zmienione zostaną też zasady prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w ramach czterech godzin WF w tygodniu będą mieli dwie wspólne lekcje z zajęciami takimi samymi dla wszystkich w klasie i dwie lekcje, podczas których będą mogli ćwiczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i możliwościami szkoły. Chodzi np. o lekcje tańca, gry w tenisa, judo, koszykówki itp. W szkołach ponadgimnazjalnych zajęcia do wyboru odbywać się będą na dwóch godzinach WF z trzech obowiązkowych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej chce poprzez zmianę sposobu prowadzenia zajęć WF zachęcić uczniów do większej aktywności fizycznej i liczniejszego niż obecnie czynnego udziału w lekcjach.

Zmiana ustaw: o powszechnym obowiązku obronnym oraz o kulturze fizycznej była konieczna, by nie doszło do niezgodności z mającym wejść w życie od 1 września 2009 r. rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie podstaw programowych nauczania poszczególnych przedmiotów w szkole. Rozporządzenie to - wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty - zawiera zapisy określające, jaki zakres wiedzy i umiejętności musi opanować uczeń na danym etapie nauki.

Senackie poprawki mają głownie charakter redakcyjno-doprecyzowujący. Pierwsza stanowi konsekwencję systematyki zmienianej ustawy.

Senat stwierdził, że dotychczasowe brzmienie art. 3 ust. 1 sugerować mogło, że przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa będzie realizowany w wymiarze 1 godziny tygodniowo we wszystkich kolejnych klasach gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, co razem w poszczególnych typach szkół dawałoby 3 lub 4 godziny zajęć w cyklu kształcenia. W związku z tym Izba zaproponowała doprecyzowanie przedmiotowego przepisu przejściowego i wyraźne wskazanie, że zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa będą realizowane w wymiarze 1 godziny w całym trzyletnim lub czteroletnim cyklu kształcenia.

Nowelizacja ustaw wróci teraz do Sejmu.* Uchwała Senatu w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Stanowi on wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Nowelizacja nadaje nowe brzmienie art. 41 ust. 1, zakwestionowanemu przez trybunał. W projekcie zaproponowano, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, na podstawie przepisów o wynagrodzeniu lub zawartych układów zbiorowych albo na podstawie umowy o pracę.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy i wniosły o wprowadzenie do niego poprawki. Ich wspólne sprawozdanie przedstawiła senator Grażyna Sztark.

Poinformowała ona m.in., że opinie na temat nowelizacji przedstawił minister pracy i polityki społecznej. Przesłały je także Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność i OPZZ, które zaopiniowały projekt pozytywnie. Minister pracy zgłosił propozycję poprawki, polegającej na dodaniu wyrazów albo na podstawie umowy o pracę, która została uwzględniona przez komisje.

W wyniku głosowania senatorowie jednomyślnie, 86 głosami, zdecydowali o przyjęciu projektu ustawy w sprawie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i podjęciu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Postanowiono, że Izbę w dalszych pracach nad projektem reprezentować będzie senator

G. Sztark.* Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Stanowi on wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W swoim orzeczeniu twierdził on niezgodność art. 90 ustawy o Policji z konstytucją w zakresie, w jakim odnosi się on do dalszego bezterminowego dysponowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz podległe mu organy użytkowanymi dotychczas lokalami mieszkalnymi w domach stanowiących własność prywatną.

Marszałek skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Ich sprawozdawca senator Zbigniew Cichoń poinformował senatorów, że komisje wnoszą o przyjęcie projektu ustawy z drobnymi poprawkami.

Jednomyślnie, głosami 86 senatorów, Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Do reprezentowania Izby w dalszych pracach nad tym projektem upoważniono senatora Zbigniewa Cichonia.* Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Projekt ustawy został wniesiony przez Komisję Ustawodawczą. Stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. W swoim orzeczeniu stwierdził on niezgodność art. 40 ust. 3b ustawy z konstytucją w zakresie, w jakim nie gwarantuje on osobie zatrzymanej w izbie wytrzeźwień prawa do udziału w posiedzeniu sądu, na którym rozpatrywane jest zażalenie w sprawie zasadności i legalności doprowadzenia do izby, a także decyzji o zatrzymaniu oraz prawidłowości ich wykonania.

Marszałek skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Ich sprawozdawca senator Bohdan Paszkowski poinformował senatorów, że po rozpatrzeniu projektu komisje wnoszą o przyjęcie go bez poprawek.

W wyniku głosowania (84 senatorów za) Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Postanowiono, że senator B. Paszkowski będzie reprezentował Izbę podczas dalszych prac.* Senat podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym

Senatorowie jednomyślnie, 84 głosami, przyjęli projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podjęli uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Projekt przewiduje wyłączenie sędziego w postępowaniu sądowym w sprawie wznowionej, jeśli wcześniej sędzia orzekał w tej sprawie. Projekt, będący inicjatywą Senatu, uwzględnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z października 2008 r. TK uznał wówczas, że sędzia, orzekając drugi raz w tej samej sprawie, zazwyczaj będzie się czuł związany wydanym przez siebie rozstrzygnięciem w pierwszym postępowaniu. Dlatego - zdaniem trybunału - niezgodne z konstytucją jest pominięcie takiego rozwiązania, które umożliwiałoby wyłączenie sędziego z udziału we wznowionym postępowaniu administracyjnym, jeśli wcześniej orzekał w tej samej sprawie.

Teraz projekt trafi do Sejmu, w pracach nad nim Senat będzie reprezentował senator Leon Kieres.* Debata nad roczną strategią polityczną Komisji Europejskiej na rok 2010

Tekst strategii i stanowisko rządu w tej sprawie, zgodnie z art. 67a regulaminu, rozpatrzyła Komisja Spraw Unii Europejskiej. Reprezentujący ją senator Edmund Wittbrodt przypominał, że roczna strategia polityczna na rok 2010 jest kontynuacją strategii, którą zawsze przygotowuje Komisja Europejska na swoją pięcioletnią kadencję. Ostatni taki długoterminowy dokument: Cele strategiczne na lata 2005-2009 ma podtytuł Europa 2010: Partnerstwo dla odnowy europejskiej, są tam też takie trzy hasła Dobrobyt, solidarność i bezpieczeństwo. Rozpatrywany dokument wychodzi poza ten pięcioletni okres i dotyczy czasu, w którym będzie funkcjonowała nowa Komisja Europejska.

Senator zauważył, że ogólnie strategia ta jest zgodna z tym, co dotąd realizowano, a wszystkie wcześniej określane priorytety są zachowane. Na posiedzeniu komisji podkreślano, że niezwykle ważną, wręcz kluczową sprawą jest poprawa sytuacji gospodarczej i społecznej. Kwestie klimatyczno-energetyczne też uznano za jedne z najważniejszych.

Istotna jest też sprawa działania Unii na zewnątrz, czyli wszystkie kwestie związane z jej globalnym oddziaływaniem. W dokumencie podkreśla się znaczenie wszystkich kwestii związanych z bezpieczeństwem, sprawiedliwością, migracjami, czyli tych, które są odczuwane w coraz większym stopniu. Po raz kolejny jest też mowa o lepszych regulacjach prawnych i w ogóle większej przejrzystości działania Unii Europejskiej i prawa, które jest wprowadzane i stosowane w Unii Europejskiej.

Komisja Spraw Unii Europejskiej za szczególnie istotne uznała kwestie związane z tym pierwszym strategicznym celem, czyli ze wzrostem gospodarczym, z konkurencyjnością, z tym, co jest realizowane w Unii Europejskiej od roku 2000, a więc w ramach Strategii Lizbońskiej. To przede wszystkim budowanie europejskiej przestrzeni badawczej, czyli sprawa ramowych programów badawczych, społeczeństwa wiedzy. Jednym z elementów tej przestrzeni badawczej jest Europejski Instytutu Innowacji i Technologii.

Senator sprawozdawca przypominał, że w strategii jest też odniesienie do problemów nadzwyczajnych, czyli do kryzysu ekonomicznego. Mowa o planie naprawy gospodarczej, o tym, że trzeba dokonać przeglądu ram finansowych w Unii Europejskiej. Podkreślono w niej także potrzebę podejmowania wspólnych działań: kryzys ma charakter globalny, mimo że poszczególne państwa tworzą plany radzenia sobie z nim, nie osiągnie się sukcesu, jeżeli podejmowane działania nie będą zharmonizowane i wspólne.

Strategia porusza również kwestię wejścia w życie Traktatu z Lizbony. W związku z tym jedną ze spraw do rozwiązania będzie przyjęcie regulacji, które spowodują, że nowy sposób funkcjonowania Unii Europejskiej stanie się zgodny z tym, co zawarto w Traktacie z Lizbony.

Podsumowując dyskusję podczas posiedzenia komisji, senator sprawozdawca powiedział, że zwrócono uwagę na brak bardziej konkretnych, dostosowanych do sytuacji kryzysowej planów. Była też mowa o potrzebie stworzenia systemu gwarancji bezpieczeństwa operacji finansowych oprócz europejskiego nadzoru finansowego. W czasie posiedzenia komisji padały też pytania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym, między innymi związanym z planowaną budową Gazociągu Północnego.

Senator E. Wittbrodt wspomniał też o bilansie realizacji Strategii Lizbońskiej, pierwotnie planowanej na okres 2000-2010. W ciągu tych dziesięciu lat mieliśmy osiągnąć pewne parametry, między innymi zmniejszyć bezrobocie do poziomu takiego, jaki był w Stanach Zjednoczonych, czyli do 3,5%. Wówczas w Unii Europejskiej bezrobocie było na poziomie 8%. Mówiło się o stawianiu na naukę, edukację, aktywnym oddziaływaniu na małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeden z parametrów, który miał zostać osiągnięty, dotyczył inwestowania na odpowiednim poziomie w badania naukowe. Założono wtedy, że państwa członkowskie powinny inwestować w badania naukowe środki na poziomie 3% produktu krajowego brutto, a więc tyle, ile jest w Stanach i w Japonii. Ale okazuje się, że ten parametr w ogóle nie jest osiągany. Już nie mówię o Polsce, mówię o innych krajach Unii Europejskiej, naprawdę w niewielu z nich finansowanie badań jest na poziomie 3%. W Polsce to prawie się nie rusza z miejsca, bo mamy na to środki na poziomie 0,6-0,7% PKB, podczas gdy z budżetu - 0,30 - podsumował senator E. Wittbrodt.

Podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Maciej Szpunar powiedział, że dyskusja na temat strategii jest bardziej skomplikowana, gdyż w roku bieżącym i od początku roku 2010 będzie już działała nowa Komisja. Jej zadaniem będzie przeprowadzenie oceny priorytetów politycznych na rok 2010 w świetle celów strategicznych i przekształcenie ich w program operacyjny.

Spośród zamierzeń komisji na rok 2010 za kluczowe wiceminister uznał trzy zagadnienia.

Po pierwsze, to kontynuowanie działań nakierowanych na walkę ze skutkami kryzysu gospodarczego, w tym są takie inicjatywy jak Europejski Plan Ożywienia Gospodarczego, oraz reform strukturalnych wynikających ze Strategii Lizbońskiej.

Po drugie, to kontynuowanie debaty z Parlamentem i Radą na temat przyszłości finansów Unii Europejskiej, zapoczątkowanej przeglądem budżetu w 2009 r.

Po trzecie, w wypadku wejścia Traktatu z Lizbony pojawi się kwestia jego implementacji, czyli dostosowania całego instrumentarium prawnego do tych zmian, jakie wynikną z traktatu z Lizbony.

W związku z przedłożeniem przez Komisję strategii Urząd Komitetu Integracji Europejskiej wraz z ministerstwami i urzędami centralnymi przygotował projekt stanowiska rządu. To stanowisko zostało przyjęte przez Komitet Europejski Rady Ministrów 29 kwietnia 2009 r. Ogólnie rząd popiera propozycje działań Komisji Europejskiej wskazane w strategii. Pierwsza kwestia to walka ze skutkami kryzysu. W tym kontekście rząd Rzeczypospolitej podkreśla konieczność pełnego respektowania zasad traktatowych. Kryzys ekonomiczny w żadnym stopniu nie może być uzasadnieniem dla protekcjonizmu. W opinii rządu, takie podejście utrudniałoby wykorzystanie w pełni szans, jakie daje integracja europejska i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Komisja Europejska zapowiedziała w strategii, że zapewni skuteczną realizację i będzie monitorować oddziaływanie europejskiego planu ożywienia gospodarczego. Polska zdecydowanie popiera wszelkie działania zmierzające do poprawy sytuacji na rynku pracy, w tym wspieranie elastycznego i mobilnego rynku pracy. W związku z tym rząd zauważa, że w strategii nie odniesiono się do kwestii zapewnienia odpowiedniej mobilności na rynku pracy, w tym konieczności monitorowania przez Komisję Europejską, oczywiście we współpracy z państwami członkowskimi, swobody przepływu pracowników oraz świadczenia usług w formie delegowania pracowników.

Jak podkreślił wiceminister M. Szpunar, rok 2010 będzie niezwykle istotny ze względu na wdrażanie najważniejszych regulacji nadzoru nad rynkiem finansowym. W szczególności uzasadnione wydaje się utworzenie podmiotu, który będzie gromadził i analizował informacje, a także kompleksowo monitorował sytuację na europejskich rynkach finansowych i nadzorował działalność międzynarodowych grup kapitałowych. Rząd podziela potrzebę utworzenia europejskiego systemu nadzoru finansowego, z takim jednak zastrzeżeniem, iż podział odpowiedzialności i kompetencji pomiędzy nadzorcami macierzystymi i goszczącymi będzie odpowiednio wyważony, czyli muszą być odpowiednio wyważone kompetencje władz administracji krajowej i europejskiej.

W zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym rząd popiera dążenie do osiągnięcia globalnego porozumienia w sprawie zmian klimatu, tak zwane porozumienie post-Kioto. Zdaniem rządu polskiego, przyjęcie przez Unię Europejską wyższych zobowiązań redukcyjnych niż 20% powinno mieć miejsce tylko wówczas, gdy inne państwa rozwinięte przyjmą na siebie równie ambitne zobowiązania redukcyjne.

W kwestii polityki energetycznej Polska oczekuje ambitnych propozycji Komisji w zakresie tak zwanego planu działania dla energetyki na lata 2010-2014. Plan ten ma zostać przyjęty na wiosennym posiedzeniu Rady Europejskiej w roku 2010. Rząd opowiada się za tym, aby w planie uwzględniono rozwiązania, które zminimalizują prawdopodobieństwo narażenia poszczególnych państw członkowskich i Unii jako całości na przerwy w dostawach gazu, jak to miało miejsce w roku bieżącym. Polska oczekuje, że jeszcze w roku bieżącym rozpoczną się prace, które doprowadzą do znacznego wzmocnienia wspólnotowego mechanizmu reagowania kryzysowego w sektorze gazu - podkreślił wiceminister M. Szpunar.

Jeśli chodzi o wspólną politykę rolną, to dla Polski kluczowe jest utrzymanie wysokiego znaczenia tej polityki pod względem finansowym i potwierdzenie jej wspólnotowego charakteru. Liczymy na znaczący postęp w tym zakresie, choć nie ulega wątpliwości, że rok 2010 nie będzie w tym zakresie okresem podejmowania ważnych decyzji politycznych - stwierdził wiceminister. Rząd podkreśla konieczność zapewnienia pewnego marginesu swobody przy wyznaczaniu kryteriów odzwierciedlających warunki biofizyczne i specyfikę produkcji rolniczej w poszczególnych państwach członkowskich.

Jeśli chodzi o politykę jakości produktów rolnych, to Polska oczekuje, że zamiarem Komisji nie będzie koncentracja wsparcia i środków promocyjnych wyłącznie względem produktów wpisanych już do wspólnotowego rejestru. Oczekujemy uproszczenia procedur, wniosków, a także utrzymania systemu wspierania tradycyjnych specjalności poszczególnych państw członkowskich.

Wiceminister M. Szpunar zapowiedział, że Polska będzie popierała Komisję we wdrażaniu Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Działania powinny się koncentrować na pobudzeniu gospodarki i zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc pracy. Polska w pełni popiera ideę otwartego i jednolitego rynku wewnętrznego. Działania interwencjonistyczne czy protekcjonistyczne mogą być podejmowane tylko z dużą rozwagą i w zgodzie z zasadami traktatowymi. Polska opowiada się za poprawą dostępu do rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw w krajach trzecich. Jednocześnie zwracamy uwagę na ograniczenia wynikające z obowiązku państwa w zakresie zapewnienia społeczeństwu usług o charakterze powszechnych, na przykład usług pocztowych - dodał wiceminister.

Podkreślił, że rząd szczególną wagę przywiązuje do swobodnego przepływu wiedzy w kontekście zwalczania negatywnych skutków spowolnienia ekonomicznego. Bez wątpienia będzie wspierać wysiłki Komisji Europejskiej zmierzające do zmniejszenia rozdrobnienia europejskich działań badawczych poprzez dalsze wzmacnianie budowy europejskiej przestrzeni badawczej. Wiceminister M. Szpunar zaznaczył, że ten swobodny przepływ wiedzy nie oznacza tylko samego dostępu naukowców do innych rynków, ale budowę tej europejskiej przestrzeni badawczej, która ma zmierzać do wspierania naukowców i zmniejszania dysproporcji pomiędzy infrastrukturą poszczególnych państw i regionów.

W zakresie europejskiej polityki transportowej Komisja Europejska deklaruje, że w roku 2010 zakończone zostaną konsultacje jej dotyczące. Polska co do zasady zgadza się z potrzebą uwzględnienia zapotrzebowania na gospodarkę niskoemisyjną i nowych mechanizmów finansowania we wspólnej polityce transportowej. Uważamy, że międzynarodowe szlaki transportowe, tak zwane multimodalne, czyli obejmujące różnego rodzaju transport, powinny generować szybki, możliwie najkrótszy tranzyt, stanowiący jak najmniejsze obciążenie dla środowiska, zakładający niskie koszty eksploatacji i maksymalne korzyści ekonomiczne, społeczne i ekologiczne.

W swojej wypowiedzi wiceminister M. Szpunar za szczególnie istotną kwestię dla Polski uznał Partnerstwo Wschodnie, które mieści się w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Rzeczypospolita Polska oczekuje, że na podstawie pierwszych projektów w zakresie Partnerstwa Wschodniego kontynuowany będzie proces współpracy Unii i państw Europy Wschodniej i południowego Kaukazu. Współpraca ta powinna dotyczyć sfery energetycznej i gospodarczej, handlowej oraz ochrony środowiska - zaakcentował wiceminister.

Odnosząc się do sprawę zasobów ludzkich, podkreślił, że rząd na bieżąco monitoruje zatrudnianie polskich obywateli w nowych państwach członkowskich. Chodzi o wypełnienie przyznanej Polsce puli stanowisk, aby uzyskać równowagę geograficzną wśród personelu przede wszystkim Komisji Europejskiej. Te kwoty muszą być wykorzystane do końca 2010 r. Wiceminister zapewnił też, że rząd szczególnie będzie obserwował postępowania konkursowe w sprawie kandydatur na stanowiska wysokiego szczebla, mające się rozpocząć już w roku bieżącym.

Następnie senatorowie zadawali liczne pytania wiceministrowi M. Szpunarowi, a także przeprowadzili rzeczową debatę.

Pozostałe prace Izby:

• przyjęto bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin i skierowano ją do podpisu prezydenta,

• przyjęto bez poprawek ustawę o zmianie ustawy - Kodeks morski i skierowano ją do podpisu prezydenta,

• przyjęto projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów i podjęto uchwałę w sprawie wniesienia go do Sejmu,

• przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji ustawy i podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do go Sejmu,

• wprowadzono zmiany w składzie komisji senackich.

 


12. maja 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

W dniu dzisiejszym obradowała Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się z programem stypendialnym Fundacji Semper Polonia w latach 1999-2009.
Na temat działalności fundacji, która zajmuje się pomocą stypendialną dla młodzieży polskiego pochodzenia studiującej za granicą, w krajach swego zamieszkania, mówił prezes Marek Hauszyld. Program stypendialny zainaugurowano w 1998 r. przyznaniem pierwszych 27 stypendiów dla studentów polskiego pochodzenia z Litwy. W latach 1998-2001 z programu skorzystało ponad 400 studentów. W latach 2002-2008 skorzystało z niego już 11251 studentów.
Jak poinformował Bogusław Szymański z Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, podległego resortowi nauki i szkolnictwa wyższego, ponad 1800 cudzoziemców studiujących w Polsce i deklarujących polskie pochodzenie otrzymuje stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego.
W bieżącym roku akademickim 2008/2009 w Polsce kształci się około 4,5 tys. cudzoziemców, którzy zadeklarowali polskie pochodzenie.
Z tych 4,5 tysiąca ponad 1800 osób otrzymuje stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego, 71 osób dostaje stypendia ministra zdrowia, a 11 - ministra kultury (...) Każdy z ministrów, który nadzoruje szkoły wyższe, ma swoją pulę przeznaczoną na stypendia - mówił B. Szymański. Ponad 800 cudzoziemców pisze w Polsce doktoraty; prawie 300 z nich są to osoby polskiego pochodzenia. Z nich 130 osób otrzymuje stypendia ministra nauki, a sześć - stypendia ministra zdrowia.
Jak poinformował, największą liczebnie grupę wśród studentów cudzoziemców stanowią obywatele Białorusi. Jest ich w Polsce ponad 1000, z tego połowa otrzymuje stypendia; na drugim miejscu znajdują się obywatele Ukrainy - studiuje ich w Polsce prawie 900, z czego 350 otrzymuje stypendia. Trzecie miejsce zajmują obywatele Kazachstanu; studiuje ich w Polsce ponad 500, a ponad 300 otrzymuje stypendia.
B. Szymański podkreślił, że osoba, która posiada podwójne obywatelstwo, w tym polskie, na terytorium Polski jest traktowana jak obywatel polski. Te osoby odbywają studia jak obywatele polscy (...), ale nie mają dostępu do systemu stypendialnego resortu nauki i szkolnictwa wyższego, natomiast wypłacają je tym osobom fundacje np. pozarządowe - powiedział.
Podczas posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zapoznali się także z informacją na temat planowanej przez resort edukacji narodowej likwidacji 16 tzw. szkolnych punktów konsultacyjnych, czyli szkół dla dzieci obywateli polskich przebywających za granicą, usytuowanych przy polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych za granicą. Informację na ten temat przedstawił wiceminister Krzysztof Stanowski. Jak stwierdził, resort już od pewnego czasu przygotowuje się do porządkowania pewnych wieloletnich zaniedbań dotyczących m.in. szkolnych konsultacyjnych punktów przy ambasadach.
Wiceminister K. Stanowski poinformował, że w latach 2005-2007 liczba uczniów w tych szkołach wzrosła o 40% - obecnie jest ich ponad 3400. W tym samym czasie mimo wzrostu liczby uczniów doszło jednocześnie do zmniejszenia budżetu tych szkół o 4%. Podkreślił, że decyzje dotyczące likwidacji 16 szkolnych punktów są związane głównie z naruszeniem podstawowych postanowień rozporządzenia dotyczącego zasad prowadzenia tych placówek. W większości tych szkół uczy się mniej niż 30 uczniów, a jest to minimalna liczba uczniów w tego typu placówkach, ściśle określona przepisami - wyjaśnił.
MEN decyduje się zamknąć też niektóre punkty konsultacyjne ze względu na brak wykwalifikowanej kadry. Jak podkreślił, we wszystkich szkołach, które planujemy zlikwidować, większość - a czasem nawet wszystkie osoby tam pracujące - nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia szkoły, a w skrajnych wypadkach - nawet do wykonywania pracy nauczyciela.
Wiceminister K. Stanowski poinformował także, że w szkołach, które mają być zlikwidowane, uczy się 443 uczniów; 247 z nich kształci się w trybie korespondencyjnym. Jak powiedział, wszyscy ci uczniowie zostaną objęci tym samym korespondencyjnym trybem nauczania.

 


12. maja 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Gośćmi komisji byli sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, dyrektor Departamentu Ochrony Zabytków w tym resorcie Dariusz Jankowski i poseł sprawozdawca Marcin Zawiła.
Rozpatrywana nowelizacja była projektem senackim, dostosowującym prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Zmienia dotychczasowe przepisy dotyczące finansowania badań archeologicznych koniecznych do wykonania ze względu na planowane inwestycje. Nowela zakłada udzielanie dotacji z budżetu państwa na przeprowadzenie tych badań, jeżeli ich koszty będą wyższe niż 2% kosztów planowanej inwestycji.
Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której omówiono zmiany wprowadzone przez Sejm do projektu senackiego, a także zgłoszono 3 uwagi o charakterze techniczno-legislacyjnym.
Przebieg prac sejmowych przedstawił poseł sprawozdawca M. Zawiła, który uzasadnił poprawkę, wykluczającą możliwość uzyskania dotacji na prowadzenie badań archeologicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wiceminister P. Żuchowski zwrócił natomiast uwagę na potrzebę przywrócenia tej możliwości. W związku z tym senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zaproponował wprowadzenie stosownej poprawki do ustawy.
W wyniku głosowania Komisja Kultury i Środków Przekazu poparła zmiany zaproponowane przez senackie biuro legislacyjne oraz poprawkę senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego.
Ustalono, że w imieniu komisji przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz 5 poprawkami zarekomenduje Izbie senator P.Ł.J. Andrzejewski.

 


10. maja 2009 r.

Prezentacja kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Senator Andrzej Person podjął się prezentacji kandydatów PO do Parlamentu Europejskiego.
W sali Fidelo Centrum Kongresowego Opery Nova pojawiło się dziesięciu kandydatów.
Poza Tadeuszem Zwiefką startującym z numerem jeden, o mandat posła będą się ubiegać kolejno: Marek Kolasiński, Konstanty Dombrowicz (junior), Sławomir Kopyść, Sławomir Szeliga, Aleksandra Nowakowska, Andrzej Kinderman, Leszek Duszyński, Barbara Kania oraz Janusz Dzięcioł.
Każdy z kandydatów miał sześćdziesiąt sekund na autoreklamę.
Prowadzący prezentację senator Andrzej Person, dowcipnie przedstawiał swoich partyjnych kolegów.

 


10. maja 2009 r.

Spotkanie z Burmistrzem Ciechocinka

Senator Andrzej Person spotkał się z Burmistrzem Ciechocinka Leszkiem Dzierżewiczem.
Głównym tematem spotkania był zaplanowany na koniec lipca Sejmik Działaczy Polonijnych, który w tym roku odbędzie się w Cichocinku.
Do Ciechocinka przyjedzie ponad 100. działaczy polonijnych z całego świata. Organizatorem sejmiku jest PKOL przy wsparciu finasowym Senatu RP.

 


9. maja 2009 r.

Wygrana Anwilu z Czarnymi

W pierwszym pojedynku o brąz koszykarze Anwilu sprawilu ogromną radość wszystkim swoim kibicom zgromadzonym we Włocławskiej Hali Mistrzów.
Anwil Włocławek dosłownie rozgromił drużynę Energi Czarnych Słupsk.
Włocławianie już od samego początku spotkania zdominowali grę na parkiecie i przez cały czas trwania meczu sukcesywnie powiększali przewagę punktową. Ostatecznie sobotnie spotkanie zakończyło się wynikiem 104:75 dla Anwilu.
Na zaproszenie senatora Persona na mecz przyjechał prezes Marek Serafin, który po raz pierwszy miał okazję obejrzeć zmagania włocławskiej drużyny i poczuć atmosferę wielkiego widowiska sportowego.
Prezes wyraził nadzieję, że w następnym meczu Anwil w podobnym stylu pokona Czarnych Słupsk i zdobędzie brązowy medal.


 


9. maja 2009 r.

Parada Schumana w Toruniu

Barwny korowód zwolenników Unii Europejskiej przemaszerował ulicami Torunia.
Wśród maszerujących nie zabrakło posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki i senatora Andrzeja Persona.

 


8. maja 2009 r.

Studenci PWSZ z wizytą w Parlamencie

Senator Andrzej Person gościł w Senacie grupę studentów z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Studenci przyjechali do Sejmu na zaproszenie posła Marka Wojtkowskiego.

Wizyta w Sejmie i Senacie była okazją do przyjrzenia się z bliska pracy posłów i senatorów. Studenci mieli okazję zasiąść w ławach senatorskich. Zasiadając na galerii Sali plenarnej uczestniczyli w obradach Sejmu. Nie zabrakło spotkań z parlamentarzystami i dziennikarzami.

 


8. maja 2009 r.

Spotkanie z Prezesem PKN ORLEN

W dniu dzisiejszym senator Andrzej Person i poseł Marek Wojtkowski spotkali się w siedzibie PKN ORLEN w Warszawie z Markiem Serafinem -

Członkiem Zarządu ds. Petrochemii PKN ORLEN.

Tematem spotkania były plany PKN ORLEN wobec Anwilu Włocławek oraz dalsze finansowanie WTK Anwil.

Senator Andrzej Person zaprosił prezesa Serafina do Włocławka na sobotni mecz Anwilu.

Anwil Włocławek rozegra z Energią Czarni Słupsk pierwszy pojedynek w ramach zmagań o brązowy medal.

 


8. maja 2009 r.

Konferencja w Sejmie na temat ustawy o obywatelstwie polskim

Polacy, których zmuszono do zrzeczenia się obywatelstwa nie będą mogli go szybko odzyskać, ponieważ Prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego projekt ustawy o obywatelstwie polskim.
Na wczorajszej konferencji prasowej Klubu Parlamentarnego PO w Sejmie poświęconej ustawie o obywatelstwie polskim, senator Andrzej Person powiedział:
- Nowa ustawa pozwoli prowadzić bardziej efektywną politykę migracyjną. Zmiana przepisów o obywatelstwie jest konieczna. Dotychczasowe regulacje w tym względzie są przestarzałe. Dzięki ustawie obywatelstwo będą mogli również łatwiej odzyskać wszyscy Polacy skrzywdzeni w czasach PRL. Szkoda, że w tej sprawie będzie trzeba czekać na orzeczenie Trybunału. Niektórzy Polacy mogą niestety nie doczekać wydania im polskiego paszportu. Osoby ubiegające się o przywrócenie obywatelstwa to, bardzo często osoby mające 80 lub więcej lat i nie powinny już dłużej czekać na wprowadzenie przyjaznych przepisów.
Stworzenie instytucji przywrócenia obywatelstwa polskiego wypełnia ważną lukę prawną i stworzy możliwości, na które oczekują setki tysięcy Polaków mieszkających poza granicami kraju. Wielu z nich zostało zmuszonych do zrzeczenia się obywatelstwa w czasach PRL. Szacunki mówią nawet o kilkuset tysiącach ludzi znajdujących się w takiej sytuacji.
Zdaniem senatora Persona, ustawa nie jest - jak twierdzi prezydent - sprzeczna z konstytucją. - Przepisy w żaden sposób nie ograniczają prawa prezydenta do nadawania obywatelstwa.
Ustawa rozszerza prawa administracyjne wojewody, ale uprawnienie wojewody do uznawania za obywatela istnieje również na mocy obecnie obowiązującej ustawy.
Senator PO wyraził nadzieję, że z argumentami Platformy zgodzi się TK.

Nowa ustawa wychodzi również naprzeciw wyzwaniom jakie stwarzają coraz większe ruchy migracyjne na świecie. Obecne przepisy dotyczące przyznawania obywatelstwa nie pozwalają płynnie obsłużyć wszystkich zainteresowanych. Wprowadzenie możliwości uznania za obywatela polskiego w trybie administracyjnym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji usprawni i przyspieszy tę procedurę. Projekt zakłada także skrócenie do dwóch lat okresu, po jakim można ubiegać się o obywatelstwo Polskie.

 


8. maja 2009 r.

Obchody Dnia Zwycięstwa

8 maja na Placu Wolności we Włocławku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Zwycięstwa.

W tym roku obchodzimy 64. rocznicę podpisania przez III Rzeszę kapitulacji, co zakończyło działania militarne II wojny światowej w Europie.

Pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego we Włocławku stawiły się poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich, kompanie honorowe policji, straży pożarnej i straży miejskiej oraz przedstawiciele władz miejskich, wojewódzkich i parlamentarzystów.

Z tej okazji Prezydent Włocławka, Andrzej Pałucki, wygłosił do zebranych okolicznościowe przemówienie.

W uroczystości, w imieniu senatora Andrzeja Persona, uczestniczyła dyrektor biura, która wraz z przedstawicielami włocławskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej złożyła wieniec pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

 


7. maja 2009 r.

32. posiedzenie Senatu RP

Podczas obrad Izba zajęła stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw i zaproponowała wprowadzenie do niej trzech poprawek. Przyjęte zmiany mają charakter legislacyjny i nie wpływają w zasadniczy sposób na merytoryczną zawartość sejmowej nowelizacji. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 53 senatorów, 29 było przeciwnych, jeden wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa ponownie trafi do Sejmu.
Stanowi ona, że budowa dróg krajowych będzie finansowana z Krajowego Funduszu Drogowego. Projekt powstał z przedłożenia Rady Ministrów, która uznała go za pilny, ponieważ wprowadza on zmodyfikowany system finansowania budowy dróg krajowych, co pozwoli, w opinii rządu, na realizację projektów drogowych związanych z organizacją turnieju UEFA EURO 2012. Zdaniem wnioskodawców, zaproponowana nowela ma usprawnić system finansowania budowy dróg krajowych i uczynić go bardziej elastycznym.
W Sejmie projektem ustawy zajmowała się Komisja Infrastruktury. Zgłoszono do niego kilka poprawek. W wyniku jednej z nich usunięto ograniczenia w zakresie finansowania Krajowego Funduszu Drogowego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nowy model finansowania budowy dróg krajowych ma na celu koncentrację wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje drogowe w ramach KFD. Zakłada on emisję tzw. obligacji infrastrukturalnych Skarbu Państwa, emitowanych przez ministra finansów na konkretne potrzeby drogowe. Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zaciągać kredyty, pożyczki i emitować obligacje na rzecz KFD.
Z KFD będą finansowane zadania w zakresie budowy i przebudowy dróg krajowych, prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie natomiast zostanie sfinansowane z budżetu państwa.
W opinii ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka, nowy system zagwarantuje więcej środków na realizację programu budowy dróg. Jak wynika z informacji resortu, do tej pory podpisano umowy, umożliwiąjące budowę 406 km autostrad. W bieżącym roku wydano już 3 mld zł, do końca maja 2009 r. ma to być 5 mld zł. Najwięcej środków będzie potrzeba latem i jesienią, gdy spiętrzą się prace budowlane. Resort zapewnia, że do końca roku rozpisane zostaną wszystkie przetargi, które są potrzebne do wybudowania pełnej sieci autostrad.
Do projektu rządowego Sejm wprowadził poprawkę, zaproponowaną przez Komisję Infrastruktury, zmierzającą do umożliwienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego zaciągania kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji w kraju i za granicą na rzecz funduszu i z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z planu finansowego KFD.
Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po dłuższym vacatio legis.
Podczas 32. posiedzenia Senat zaakceptował natomiast ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia.
Do Sejmu projekt ustawy wniosła Rada Ministrów i - zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP - określiła go jako pilny. Ustawa sejmowa zawiera przepisy wprowadzające do trzech ustaw, stanowiących część pakietu sześciu projektów zdrowotnych autorstwa Platformy Obywatelskiej. W listopadzie 2008 r. podpisał je prezydent Lech Kaczyński. Jednocześnie zawetował ustawy: o przekształceniu szpitali w spółki, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz ustawę wprowadzającą reformę. W grudniu weto prezydenta podtrzymał Sejm.
W opinii resortu zdrowia, brak ustawy wprowadzającej powoduje duże problemy interpretacyjne dotyczące przepisów znajdujących się w trzech ustawach zdrowotnych. Zapisano w niej także terminy wejścia w życie ustaw, które podpisał prezydent.
Sejm odrzucił poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która miała wyeliminować zapis o nadaniu Rzecznikowi Praw Pacjenta uprawnień do nałożenia na organizatora strajku, zorganizowanego wbrew przepisom ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, kary do 500 tys. zł. Kara dotyczy naruszenia praw pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Złamanie przepisów o rozwiązywaniu sporów musi zostać wcześniej stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. Jak powiedział wiceminister zdrowia Marek Twardowski, argumentując konieczność odrzucenia tej poprawki, nie istnieje żadna kolizja między ustawą o prawach pacjenta a ustawą o sporach zbiorowych. Odmienną opinię na ten temat wyraził przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia poseł Bolesław Piecha (PiS). Jego zdaniem, taka kolizja jest i może się stać powodem niekonstytucyjności ustawy.
Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zakłada utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta, którego na 5-letnią kadencję będzie powoływał premier. Zebrano w niej najważniejsze prawa i obowiązki pacjenta. Zagwarantowano m.in. prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonego do nich dostępu - do rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do tych świadczeń.
Ustawa o akredytacji reguluje możliwość wystąpienia przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych z wnioskiem o potwierdzenie spełniania określonych standardów ich udzielania. Potwierdzenie, na wniosek Rady Akredytacyjnej, ma wydawać minister zdrowia w formie certyfikatu. Podmiot niespełniający wymaganych standardów nie uzyska go.
Ustawa o konsultantach w większości sankcjonuje przepisy już obowiązujące w rozporządzeniach. Określa tryb powoływania i odwoływania konsultantów w ochronie zdrowia, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim.
Akceptację Senatu uzyskała także ustawa o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Celem ustawy, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, jest określenie zasad przygotowania, realizacji i finansowania terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu wraz z inwestycjami towarzyszącymi. Inwestycje te będą realizować: Urząd Morski w Szczecinie, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA z siedzibą w Szczecinie, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie oraz Polskie LNG Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji sprawować będzie natomiast minister skarbu państwa.
W ustawie określono szczególne zasady postępowania podczas przygotowywania inwestycji, nabywania nieruchomości potrzebnych do jej realizacji, a także przebiegu postępowania odwoławczego oraz skarg na decyzje administracyjne wydane w toku postępowania służącego realizacji tej inwestycji. Przyjęte rozwiązania nawiązują do obowiązujących procedur, określonych m.in. w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz ustawy o transporcie kolejowym.
W opinii resortu skarbu państwa, budowa terminalu powinna poprawić bezpieczeństwo energetyczne nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Będzie on jednym z niewielu tego typu obiektów w Europie, a jedynym w basenie Morza Bałtyckiego. Rząd zamierza także zbudować urządzenia do redystrybucji zgromadzonego gazu na terenie Polski. Oprócz terminalu ma powstać 8 projektów sieciowych w północnej Polsce.
W ocenie resortu, rozwiązania zawarte w ustawie mają uprościć procedury z zakresu prawa administracyjnego oraz przepisów dotyczących ustaw o zamówieniach publicznych oraz pozyskiwania nieruchomości pod realizację inwestycji przez Skarb Państwa. Ustawa przekazuje pewne kompetencje w ręce wojewody, który wydaje decyzje o ustaleniu lokalizacji dla terminalu i przedsięwzięć towarzyszących. Nadzorem i koordynacją prac związanych z budową terminalu i tzw. inwestycji towarzyszących ma się zająć minister skarbu, a finansowanie będzie pochodzić m.in. ze środków inwestorów oraz z budżetu państwa i Unii Europejskiej.
Terminal w Świnoujściu ma zapewnić bezpieczne dostawy gazu i od 2014 r. pozwolić na odbiór około 2,5 mld m3 gazu LNG rocznie.

Informacja z Diariusza Senatu

 


6. maja 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Tematem posiedzenia było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 


3. maja 2009 r.

218. rocznica uchwalenia Konstytucji 3. Maja

Na placu przed włocławską bazyliką katedralną odbyły się uroczyste obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W uroczystości udział wzięły poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich oraz kompanie honorowe policji, straży pożarnej i straży miejskiej.
Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki wygłosił do zebranych okolicznościowe przemówienie.
W bazylice została odprawiona uroczysta msza święta za Ojczyznę.
W uroczystościach, w imieniu senatora Andrzeja Persona, uczestniczyła dyrektor biura.

 


1 - 3. maja 2009 r.

Puchar Europy w klasie 29-er w Dobrzyniu

Na zalewie, w Dobrzyniu nad Wisłą rozegrane zostały, po raz pierwszy w Polsce, regaty z cyklu Eurocup 29-er.
Głównym organizatorem zawodów był Dobrzyński Klub Żeglarski. Organizatorów wspierali również włocławscy parlamentarzyści: senator Andrzej Person oraz poseł Marek Wojtkowski. Impreza objęta została patronatem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Regaty zaplanowane zostały na trzy dni długiego majowego weekendu. 29-er to stosunkowo młoda konstrukcja typu skiff. Została opracowana przez angielskiego konstruktora Juliana Bethwaite'a w 1998 r. Pomyślana została jako przygotowawcza dla większej olimpijskiej klasy 49-er. Jest bardzo szybka i rozwija się w niesamowitym tempie na wszystkich kontynentach.
Regaty rozgrywane były w pięknej scenerii u stóp skarpy, na której leży Dobrzyń. Zapleczem zawodników jest sympatyczna, niedawno wybudowana marina.

 


2. maja 2009 r.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Dzień Polonii i Polaków za Granica obchodzony jest już po raz ósmy. Święto ustanowione zostało z inicjatywy Senatu w uznaniu wielowiekowego dorobku oraz wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dla rozsianej po całym świecie 20. milionowej diaspory polskiej, Dzień Polonii daje poczucie wspólnoty, umacnia tożsamość narodową i jest okazją do spotkań i rozmów.
Święto obchodzone jest każdego roku w innym kraju. W tym roku główne obchody święta odbyły się w Petersburgu. W żadnym innym, rosyjskim mieście nie ma tylu naszych rodaków. Dwa lata temu został tam otwarty Dom Polski. W roku ubiegłym odbyły się uroczystości XX-lecia Stowarzyszenia Kulturalno-Światowego Polonia, a w tym roku wspólnie świętowaliśmy Dzień Polonii.
W wystąpieniu telewizyjnym z okazji Dnia Polonii, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz przekazał życzenia Naszym Rodakom:
…W Roku Polskiej Demokracji należą się specjalne podziękowania emigracji niepodległościowej za zachowanie ciągłości wolnego, niepodległego państwa. Bez Polaków na obczyźnie, bez pamięci o nich, budowanie wolnego kraju byłoby znacznie trudniejsze. Polakom, którzy na skutek dziejowej zawieruchy pozostali poza naszymi wschodnimi granicami, dziękuję za to, że mimo wysokich kosztów wytrwali w polskości. Zachowali język, kulturę i umiłowanie wolności. Dziękuję, że potrafią dzielić się tymi wartościami i wzbogacają nimi kraje, w których przyszło im żyć.

 


1 - 3. maja 2009 r.

Wizyta w Damaszku

Senator Andrzej Person wziął udział w uroczystych obchodach 15-lecia działalności Wspólnoty Polskiej w Syrii. Uroczystości rocznicowe odbyły się w Damaszku.
Wspólnota w Damaszku zrzesza Polki (ok. 100 osób), które poślubiły obywateli Syrii. Jej członkinie organizują regularnie spotkania, założyły bibliotekę zawierającą znaczący zbiór polskich książek. Prowadzą również szkółkę polonijną do której uczęszcza ok. 30 dzieci.
Działalności i inicjatywy Wspólnoty cieszą się dużym zainteresowaniem i uznaniem środowiska polonijnego. Organizowane imprezy, zakup pomocy naukowych i polskich podręczników przekładają się na rosnące zainteresowanie dzieci i młodzieży polonijnej nauką języka polskiego, a tym samym rozwijanie i zacieśnianie związków całej miejscowej Polonii z Ojczyzną

 


Archiwum Emigracyjnej Atlantydy - wystawa w Senacie

Z inicjatywy senatora Andrzeja Persona, od 30 kwietnia do 15 maja 2009 r. w Senacie RP można oglądać wystawę Archiwum Emigracyjnej Atlantydy. Prezentuje ona działalność oraz dorobek naukowo-organizacyjny Archiwum Emigracji - samodzielnej pracowni badawczej powstałej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu.
Wystawa składa się z 29 plansz, z których każda - w formie graficznej oraz narracji tekstowej - omawia szczegółowe zagadnienia dotyczące różnych aspektów aktywności Archiwum: opiekę nad spuściznami i archiwami instytucji, ochronę i konserwację zbiorów, działalność naukową, wystawienniczą i wydawniczą, oraz najcenniejsze kolekcje zgromadzone w Archiwum. Osobno prezentowane są wydawnictwa. Wystawa zorganizowana została przez Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji, z okazji 15-lecia działalności Archiwum Emigracji. Jest ona hołdem złożonym pokoleniom emigrantów.

 


30. kwietnia 2009 r.

Ustawa o obywatelstwie polskim do TK

Informacja z ONET.PL

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o obywatelstwie polskim – dowiedział się portal tvp.info. Ustawa dawała MSWiA możliwość przywracania obywatelstwa tym, którzy się go zrzekli lub utracili. Lech Kaczyński uznał, że ingeruje to w jego konstytucyjne uprawnienia - informuje serwis tvp.info.
Konstytucja wprost wskazuje jedną drogę dla obywatelstwa – nadanie obywatelstwa polskiego przez prezydenta RP – czytamy we wniosku do TK. Według prezydenckich prawników inne sposoby nabycia obywatelstwa powinny być wyjątkami. Ich mnożenie może w konsekwencji doprowadzić prowadzić do erozji prezydenckiej prerogatywy.
Ustawa, która powstała w Senacie zwiększa uprawnienia wojewody w zakresie uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Do tej pory mógł to zrobić tylko w dwóch przypadkach – gdy bezpaństwowiec mieszkał legalnie na terenie Polski co najmniej pięć lat, lub gdy obcokrajowiec pozostawał w związku małżeńskim z Polakiem przez co najmniej trzy lata.
Zgodnie z założeniami nowej ustawy wniosek do wojewody w tej sprawie mógł złożyć m.in. uchodźca mieszkający legalnie w Polsce od co najmniej dwóch lat, cudzoziemiec, który ma pracę i prawo do lokalu od co najmniej trzech lat i dziecko, którego jedno z rodziców jest Polakiem.
Projekt wprowadza też zupełnie nową kategorię – przywrócenia obywatelstwa. Będą mogli się o to starać ci, którzy je utracili bądź się go zrzekli na podstawie ustaw o obywatelstwie z 1920 r., 1951 r. i 1962 r. - Takiego rozwiązania już od dawna domagały się środowiska polonijne – mówi senator PO Andrzej Person, autor ustawy. – Teraz zwracanie im obywatelstwa dalej się wydłuży. Dlatego jestem bardzo rozczarowany. Wielu z nich może już po prostu odzyskania obywatelstwa nie doczekać – mówi Person. Twierdzi on, że ustawa nie uderza w prezydenta. – Nie zabiera mu żadnych uprawnień – tłumaczy.

 


30. kwietnia 2009 r.

5. rocznica akcesji do Unii Europejskiej

We Włocławku odbyły się wojewódzkie obchody V rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Głównym punktem obchodów był Festiwal Europejski zorganizowany na Zielonym Rynku, tuż obok włocławskiego ratusza. Na plac licznie przybyli mieszkańcy Włocławka. Nie zabrakło gości oficjalnych. Wśród świętujących byli Marszałek Województwa Piotr Całbecki, parlamentarzyści z Włocławka, eurodeputowany Tadeusz Zwiefka, zastępca Prezydenta Włocławka Jacek Kuźniewicz, radni sejmiku wojewódzkiego oraz radni miejscy.
Podczas imprezy odbył się finał Młodzieżowego Konkursu Piosenki Europejskiej. W konkursie młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza przedstawili swoje obcojęzyczne repertuary. Laureatką I miejsca została Martyna Wgner. Piosenka Fields of Gold w jej wykonaniu zapewniła jej główną nagrodę.
W programie Festiwalu było również rozdanie Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Innowacyjni – europejska nagroda regionu. Wśród uhonorowanych miast znalazł się Włocławek.
W kategorii Społeczeństwo informacyjne, miasto Włocławek otrzymało nagrodę za projekt: Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegów Dokumentów – ESOD w Urzędzie Miasta.
Goście i nagrodzeni złożyli swoje podpisy z uśmiechem w ramach projektu Ciepły uśmiech z Włocławka :))

Atrakcją Festiwalu był koncert Krzysztofa Krawczyka oraz występ Sheila’i Bonnick – dawnej członkini legendarnej grupy BONEY M. Na zakończenie obchodów polskiej integracji z Unią Europejską niebo nad Włocławkiem roziskrzyły setki fajerwerków.

 


30. kwietnia 2009 r.

Orlik we Włocławku

W dniu dzisiejszym, we Włocławku dokonano uroczystego otwarcia zespołu boisk sportowych realizowanych w ramach Programu Moje Boisko - ORLIK 2012.
Boisko służyć będzie uczniom Szkoły Podstawowej Nr 7.
W uroczystości udział wzięli: Poseł Marek Wojtkowski, Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego Franciszek Złotnikiewicz, grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 oraz władze Miasta Włocławek.
Senatora Andrzeja Persona reprezentowała dyrektor Biura Senatorskiego.

 


Walc z Baszirem w DKF 8

Walc z Baszirem czyli animacja przeciw wojnie
Wyjątkowo w środę, 29. kwietnia w DKF 8 pokazaliśmy jeden z najbardziej przejmujących filmów antywojennych ostatnich lat, idealne połączenie alegorii przemocy z jej bolesnym konkretem.

Walc z Baszirem w reż. Ari Folmana to rodzaj metafizycznego traktatu o istocie wojny, absurdzie śmierci i rozbitej psychice tych, którzy w tym krwawo-absurdalnym spektaklu brali udział. Folman jest przeciwko wojnie jako takiej, nie występuje ani przeciw jakiemukolwiek państwu, ani po stronie żadnego kraju, nacji czy ideologicznej racji. Wprowadzając nas w samo jądro zniszczonej przemocą psychiki, osiąga więcej niż tysiące antywojennych marszy. Ari Folman znany jest w Polsce głównie widzom Warszawskiego Festiwalu Filmowego (w 2002 roku pokazał tam swój film Made in Israel). Walc z Baszirem to animowany dokument opowiadający o wojnie libańsko-izraelskiej z 1982 roku. Folman brał w niej udział jako żołnierz. Film przedstawia próbę odzyskania wspomnień dotyczących wydarzeń sprzed ćwierćwiecza.

Animowany Folman cierpi na amnezję, nie pamięta okresu wojny, a zwłaszcza jednego dnia z 1982 roku, kiedy to libijska milicja z wydatną pomocą izraelskiej armii dokonała masakry kilku tysięcy palestyńskich uchodźców. Bohater wie, że brał udział w tej akcji. By wywołać wspomnienia, spotyka się kolejno z dawnymi kompanami, a z ich różnych, często sprzecznych opowieści, powoli rekonstruuje własną przeszłość.

Ten animowany dokument, balansując na granicy konkretu i metafory, uwypukla absurd wojennej przemocy. Wielu krytyków uważa ten film za pierwszy w historii światowej kinematografii pełnometrażowy animowany film dokumentalny. Twórcy filmu, doskonale wykorzystali niezwykłe możliwości techniki animacyjnej. Końcowe sekwencje filmu, podczas których rysunki zastąpione zostają dokumentalnymi zdjęciami ofiar masakry, wywierają na widzach ogromne wrażenie. Tak wielkie i tak przygnębiające, że wszyscy pozostają w ciszy przez parę chwil po ostatniej klatce filmu.

... Animacja przenosi widza w niezwykle sugestywny sposób w świat wizji i wypartych wspomnień, pozwala spojrzeć na wydarzenia z różnych perspektyw, oddać intensywność, z jaką emocje wpływają na percepcję. Wstrząsająca podróż w głąb pamięci uświadamia tragedię jednostek, ale równocześnie skłania do refleksji na temat natury ludzkiej.

– Film powinien otworzyć się na inne rodzaje estetyki – mówił reżyser Walca z Baszirem – Wszystkie te jasno wytyczone granice pomiędzy dokumentem a filmem fabularnym są w zasadzie przestarzałe. Trudno oprzeć się możliwościom, jakie wiążą się z nowymi narzędziami do obróbki obrazu, trzeba się nimi bawić. Niezmienna pozostanie jedynie konieczność opowiadania historii. Ludzie zawsze będą opowiadali swoim dzieciom bajki.

 


30. kwietnia 2009 r.

Wystawa Ciepły uśmiech z Włocławka :)

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku serdecznie zaprasza na wystawę zatytułowaną Ciepły uśmiech z Włocławka.
Wystawa kolekcji autografów z uśmiechami ciekawych osób i osobistości, będzie prezentowana w Galerii Sztuki Współczesnej i równocześnie - jej część - na oddziale dziecięcym Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku oraz w Restauracji Portofino (Uśmiech biznesu), w dniach 30. kwietnia - 5. maja.
Kolekcja zawiera niezwykle ciekawe eksponaty zarówno z kraju jak i różnych stron świata.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest Marek Wysoczyński - dyrektor Biura Promocji Kultury w Gdańsku.
Wystawa była pokazywana w trakcie Festiwali Filmowych Filmu Polskiego w Gdyni oraz w Perpignan, w Instytucie Kultury Polskiej w Budapeszcie oraz na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku. Kolekcja była prezentowana również na zaproszenie Ambasady RP w Meksyku, a także w Szpitalu Dziecięcym M. Curie Skłodowskiej w Rumunii.
Wystawie we Włocławku towarzyszyć będzie akcja zbierania uśmiechów włocławian.

Honorowymi patronami przedsięwzięcia zostali:
Senator RP Andrzej Person i Prezydent Włocławka Andrzej Pałucki

Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy i składania autografów z Ciepłym uśmiechem z Włocławka.

 

   
   
   
   


29. kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Senator Andrzej Person uczestniczył w VII posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

Porządek spotkania przewidywał:
1. Zatwierdzenie protokołu VI posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.
2. Stan prac grup roboczych Zespołu
3. Sytuacja mniejszości polskich na Białorusi
4. Zasady przyznawania stypendiów polskich uczelni wyższych osobom posiadającym obywatelstwo polskie oraz kwestia dostępności ww. stypendiów.
5. Działalność Fundacji Semper Polonia (cele statutowe, główne kierunki działalności, potencjał kadrowy, finasowy i materialny).
6. Możliwości współpracy instytucji rządowych z Kościołem rzymskokatolickim w zakresie działań na rzecz Polonii i Polaków za granicą.

 


28. kwietnia 2009 r.

IV Włocławskie Targi Edukacyjne

Dyrektor Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku zaprosił Senatora Andrzeja Persona do udziału w IV Włocławskich Targach Edukacyjnych.
W programie Targów omówiono zagadnienia związane z kierunkami polityki oświatowej państwa.
Dodatkowo, przygotowano szkolenia oraz warsztaty przedmiotowo-metodyczne i interdyscyplinarne prowadzone przez edukatorów, autorów podręczników, wydawców.


 


28. kwietnia 2009 r.

Otwarcie nowego stadionu żużlowego w Toruniu

Senator Andrzej Person uczestniczył w przekazaniu prezydentowi Torunia Michałowi Zaleskiemu kluczy do nowego stadionu żużlowego.
Nowy stadion żużlowy w Toruniu został zaprojektowany w osiem tygodni i wybudowany w rekordowym czasie dziesięciu miesięcy.
Kosztował blisko 100 milionów złotych. Pomieści 15 tysięcy widzów. W jego konstrukcji biegnie ponad 120 kilometrów kabli, a na jego nawierzchnię wysypano 10 tysięcy ton kamienia.
Jest jednym z najnowocześniejszych stadionów żużlowych świata

 


27. kwietnia 2009 r

Wygrana Anwilu

W wypełnionej po brzegi Hali Mistrzów rozegrany został czwarty mecz fazy play off Polskiej Ligi Koszykówki. Zespół Anwilu pokonał po raz kolejny drużynę Asseco Prokom Sopot 95:90, doprowadzając tym samym do remisu w rywalizacji do czterech zwycięstw 2:2.

Na maczu nie zabrakło wiernego kibica włocławskiej drużyny - Andrzeja Persona.

 


24 - 26. kwietnia 2009 r.

Obchody Światowego Dnia Polonii i Polaków za Granicą w Petersburgu

Tegoroczny Światowy Dzień Polonii i Polaków za Granicą zorganizowany przez Senat RP odbył się w dniach 25-26 kwietnia 2009 r. w Petersburgu w Rosji. W obchodach Dnia Polonii w Petersburgu wzięła udział delegacja Senatu RP, z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem. Obecni byli senatorowie: Andrzej Person, przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Piotr Zientarski, przewodniczący Komisji Ustawodawczej, Łukasz Abgarowicz, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Bronisław Korfanty, wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakamui za Granicą, a także poseł Marek Borowski, przewodniczący sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz wiceminister Spraw Zagranicznych Jan Borkowski. Delegacji Senatu towarzyszył m.in. Maciej Płażyński, prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Jerzy Marek Nowakowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie i Marek Hauszyld, prezes Fundacji Semper Polonia. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele organizacji polonijnych z całej Rosji a także z Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Łotwy.
Trzydniowe uroczystości zakończyły się w niedzielę 26 kwietnia br. uroczystą mszą świętą w petersburskim kościele św. Stanisława, w której uczestniczyło kilkuset Polaków mieszkających na stałe w Rosji. Po mszy marszałek B. Borusewicz dokonał otwarcia polskiej biblioteki znajdującej się w kościele. Księgozbiór składa się z ponad 5000 tomów, wśród których znajdują się głównie pozycje dotyczące historii Polski oraz o Polonii zamieszkującej Rosję.
W sobotę odbyło się spotkanie z prezesami organizacji polonijnych.
Decyzja o tym by w tym roku zorganizować obchody Dnia Polonii i Polaków za Granicą właśnie w Petersburgu, jest wyrazem dobrych relacji polsko-rosyjskich i uznaniem za działalność organizacji polonijnych w Petersburgu i całej Rosji. Na spotkanie z polską delegacją do Domu Polskiego przybyli przedstawiciele ponad 30 organizacji polonijnych istniejących w Rosji m.in. z Moskwy, Murmańska, Archangielska, Kurska, Irkucka, Ułan-Ude.

 

  


23. kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury

Rozpatrzenie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2008 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2008 roku.
Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpoczęło coroczną procedurę rozpatrywania sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przez trzy uprawnione do tego organy: Sejm, Senat i prezydenta. Gdyby wszystkie te organy sprawozdanie odrzuciły, Krajowa Rada zostałaby rozwiązana.
Podczas posiedzenia sprawozdanie przedstawił przewodniczący Krajowej Rady Witold Kołodziejski, któremu towarzyszyli pozostali jej członkowie. Obecny był także sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski.
Do najważniejszych problemów rynku medialnego W. Kołodziejski zaliczył implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/65/WE (tzw. dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych) oraz wprowadzenie naziemnej telewizji cyfrowej. Dlatego Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zorganizowała konsultacje publiczne z zainteresowanymi podmiotami, reprezentującymi różne branże, często mającymi odmienne interesy i wizje sektora audiowizualnego w Polsce. Wyniki konsultacji zostały opracowane w formie raportu, który rozesłano do wszystkich instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie polityki medialnej, a także do podmiotów, które wzięły udział w konsultacjach.
Jak poinformował przewodniczący KKRiT, w 2008 r. do najbardziej istotnych należały prace związane z przygotowaniem prawnych podstaw do rozpoczęcia postępowania w celu przyznania prawa do rozpowszechniania programów telewizyjnych w technologii cyfrowej DVB-T. W. Kołodziejski poinformował, że próby uruchomienia procesu konwersji naziemnej z analogowej na cyfrową podejmowane były od wielu lat, ale - jak dotychczas - nie udało się wyjść poza przygotowania założeń do procesu konwersji. Zwrócił także uwagę, że pozostało już niewiele czasu na spokojne przygotowanie się do wyłączenia rozpowszechniania naziemnego programów telewizyjnych w technologii analogowej, ponieważ w czerwcu 2015 r. przestaną być chronione kanały analogowe, zarezerwowane dla obecnych nadawców naziemnych. W związku z tym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przystąpiła w 2008 r. do próby uruchomienia procesu konwersji naziemnej telewizji z technologii analogowej na cyfrową. Prace te toczyły się dwutorowo. Po pierwsze, KKRiT podjęła intensywne działania dotyczące DVB-T, a po drugie, wspólnie z prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzono prace nad możliwością uruchomienia nadawania w systemie DVB-H (telewizja mobilna).
W swoim wystąpieniu przewodniczący KRRiT zwrócił również uwagę na kryzysową sytuację w finansowaniu mediów publicznych w związku z gwałtownym spadkiem wpływów z opłat abonamentowych. Wartość realna tych wpływów w 2008 r. obniżyła się w porównaniu z 2003 r. o 29%, w porównaniu z 1994 r. natomiast o około 41%. Znaczne pogorszenie sytuacji finansowo-ekonomicznej dotyczy w szczególności 18 spółek radiofonii publicznej, których przychody w ponad 70% stanowią środki pochodzące z opłat abonamentowych.
Jak wynika ze sprawozdania, w 2008 r. rada odbyła 42 posiedzenia, przyjęła ponad 600 uchwał, 13 stanowisk i komunikatów, nałożyła dziewięć kar finansowych dla nadawców, rozpatrzyła ponad tysiąc skarg i wystąpień oraz rozdzieliła ponad 730 mln zł między TVP i Polskie Radio. W sumie media publiczne otrzymały w 2008 r. od KRRiT ponad 732 mln zł. 726 mln zł pochodziło z abonamentu (o ponad 150 mln zł mniej niż zakładano), pozostałe 6 mln zł ze środków pozaabonamentowych (pieniądze pochodzące m.in. z kar za używanie niezarejestrowanych odbiorników, odsetek z rachunków bankowych). Ponad 421 mln zł trafiło do TVP, ponad 161 mln zł do Polskiego Radia, a ponad 149 mln do spółek regionalnych.
W 2008 r. do KRRiT wpłynęło ponad tysiąc sto wystąpień podpisanych przez ponad 12 tys. osób (skargi, opinie, zapytania). Najwięcej skarg (ponad 41%) dotyczyło programu, przy czym częściej skarżono się na program nadawców publicznych (58%) niż komercyjnych. Odbiorcy zarzucali np. mediom publicznym, że niewłaściwie realizują swoją misję (przykładowe skargi w tej sprawie dotyczyły m.in. programu Gwiazdy tańczą na lodzie, transmisji wręczenia Róż Gali czy pory emisji prawosławnego nabożeństwa bożonarodzeniowego o godz. 7.25.
W sprawozdaniu zawarto także szczegółową analizę programu nadawców publicznych i koncesjonowanych, analizę zmian zachodzących na rynkach radiowym i telewizyjnym, w tym dotyczącą koncentracji, analizę audytorium poszczególnych mediów, udziały w rynku oraz efekty prac nad wprowadzeniem w Polsce telewizji cyfrowej, którą KRRiT uznaje za najważniejsze wyzwanie stojące w najbliższym czasie przed polskim rynkiem audiowizualnym.
Jak poinformował, przewodniczący KRRiT W. Kołodziejski, do końca maja zespół pracujący przy resorcie kultury ma przedstawić rządowi strategię konwersji cyfrowej. Jednym z jej elementów miałoby być powstanie fundacji Cyfrowa Polska, której zadaniem byłoby zabezpieczenie procesu przechodzenia z nadawania analogowego na cyfrowe.
Pierwsze wyspy cyfrowe, czyli obszary, na których będzie można odbierać naziemną telewizję cyfrową, powstaną we wrześniu 2009 r. w Zielonej Górze, Żaganiu, Warszawie, Poznaniu, Wiśle, Rzeszowie i okolicach tych miejscowości. W 2011 r. - zgodnie z założeniami KRRiT - programy naziemnej telewizji cyfrowej będzie można oglądać w całej Polsce.
W trakcie dyskusji senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu interesowali się m.in. problemami związanymi z wdrażaniem procesu konwersji cyfrowej oraz działaniami podejmowanymi przez radę na rzecz uruchomienia emisji cyfrowych oraz wyłączeń analogowych. Podkreślono potrzebę podjęcia działań, które nie dopuściłyby do sytuacji, w której widzowie po czerwcu 2015 r. pozbawieni byliby możliwości odbioru telewizji w sposób naziemny. Zwrócono również uwagę, że rewolucja cyfrowa w mediach wymaga zainicjowania działań związanych z upowszechnianiem we wszystkich grupach społecznych umiejętności korzystania z nich, w sposób szczególny zaś wśród widzów starszych. Jednocześnie uznano, że warunkiem powodzenia procesu konwersji cyfrowej jest edukacja medialna, która powinna funkcjonować w procesie edukacji dzieci i młodzieży jako przedmiot szkolny na wszystkich poziomach nauczania.
Senatorowie pytali też o wypełnianie przez TVP misji publicznej, a także czego dotyczyły ubiegłoroczne skargi napływające do rady. Podstawowym zastrzeżeniem, jakie sformułowano w stosunku do sprawozdania, była jego zbytnia obszerność i brak syntetycznego przedstawienia całości zagadnień, jakimi zajmowała się w ubiegłym roku KRRiT. Część senatorów uznała jednak, że przedstawiony przez radę materiał jest wyczerpujący.

 


23. kwietnia 2009 r.

Zakończenie obrad 31. posiedzenia Senatu RP

20, 21, 22 i 23 kwietnia 2009 r. odbyło się 31. posiedzenie Senatu. Przed rozpoczęciem obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 6 kwietnia 2009 r. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka Senatu I kadencji.
Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe
Izba 55 głosami, przy 31 przeciw zdecydowała, że rozpatrywana w trybie pilnym nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wróci do Sejmu. Senat zaproponował do niej 6 poprawek.
Przedstawiając sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która pracowała nad tą ustawą, senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że jest ona bardzo oczekiwana przez czterdzieści sześć tysięcy osób, które - nie z własnej winy - znalazły się w bardzo trudnym położeniu na skutek rozbieżnych interpretacji prawnych dotyczących obowiązku opłacania składek w sytuacji przebywania na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i podjęcia w tym samym czasie działalności gospodarczej.
Część zakładów ubezpieczeń społecznych informowała, że w takiej sytuacji nie ma potrzeby opłacania składek. Kiedy dochodziło do sporów, część sądów przyznawała rację płatnikom i zwalniała ich wyrokami z konieczności ich płacenia składek. W 2006 r. rzecznik praw obywatelskich, zauważywszy rozbieżne orzeczenia sądowe i decyzje ZUS, wystąpił do Sądu Najwyższego z prośbą o jednolitą interpretację przepisów w tym zakresie. Z uchwały Sądu Najwyższego wynikało, że wszystkie osoby, które były na urlopach wychowawczych czy macierzyńskich i zdecydowały się na prowadzenie działalności gospodarczej, są zobowiązane do opłacania składek na ZUS, na ubezpieczenie emerytalne i wypadkowe, tak jak przedsiębiorcy, czyli samodzielnie. W tej sytuacji ZUS wystąpił do wszystkich tych osób, które nie opłacały składek, i zażądał ich spłacenia.
Jak stwierdził senator M. Augustyn, dla wielu osób był to szok, ponieważ dysponowały one często pisemnymi informacjami, że nie zalegają z płaceniem składek ZUS, a nagle okazało się, że mają do zapłacenia kilka, kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. To doprowadziło do skonsolidowania się tych osób i wpłynięcia przez nie na podjęcie prac sejmowych i rządowych w tej materii. Ostateczny projekt, który rozpatrywał Senat na 31. posiedzeniu, był kompilacją dwóch projektów. Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, wiedząc, że spełnia on postulaty zainteresowanych osób, postanowiła zarekomendować Izbie przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek.
Podczas prac w komisji rząd zgłaszał pewne uwagi, przy czym co do istoty zapisów nie było żadnych wątpliwości i uznano, że dotyczą one realizacji słusznych oczekiwań. Wyrażano natomiast wątpliwości, czy są one do udźwignięcia przez budżet państwa w czasie tak krótkim, jak to zapisano w ustawie sejmowej.
Podczas debaty senackiej stosowne poprawki zgłosili senatorowie M. Augustyn, Władysław Ortyl i Jan Rulewski. Poparła je Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, która tym samym zmieniła swoje stanowisko w sprawie sejmowej nowelizacji.
Sejmowa nowelizacja, uchwalona na podstawie pilnego projektu rządowego, zakładała, że kobiety, które na urlopie macierzyńskim podejmą dodatkową pracę albo założą własną firmę, nie będą musiały płacić składek emerytalno-rentowych. W myśl ustawy, państwo miało płacić składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na rzecz kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim niezależnie od tego, czy w tym czasie uzyskają one dodatkowe dochody z pracy lub działalności gospodarczej, czy też nie. Dotychczas państwo odprowadzało składki za kobiety na urlopie macierzyńskim, ale tylko wtedy, gdy nie miały one jednocześnie żadnych innych dochodów. Jeśli takie dochody uzyskały, same musiały płacić składki.
Wprowadzone przez Sejm zmiany zakładały również, że kobietom, które od 1 stycznia 1999 r. pobierały zasiłek macierzyński i pracowały albo prowadziły działalność gospodarczą, odprowadzając przy tym składki od uzyskanych dochodów, pieniądze te zostaną zwrócone. Jeśli zaś ktoś takich składek nie płacił, zaległość zostanie mu umorzona wraz z odsetkami za zwłokę. Jednocześnie państwo przekaże na konto takiej osoby emerytalne składki naliczone od zasiłku macierzyńskiego za okres od 1999 r. do wejścia w życie nowelizacji.
Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja kobiet przebywających na urlopie wychowawczym. Jeżeli od 1999 r. do czasu wejścia w życie nowej ustawy miały one inne dochody, a nie zapłaciły od nich składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zostaną im one umorzone wraz z odsetkami. W przyszłości jednak kobiety, które na urlopie wychowawczym podejmą własną działalność gospodarczą, będą musiały od niej odprowadzać składki emerytalno-rentowe.
Nowelizacja usuwa także przepis ograniczający do 30 dni możliwość złożenia do ZUS wniosku o dobrowolne kontynuowanie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przewiduje, że osoba, która np. straciła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale kontynuuje je np. w formie umowy o dzieło czy samozatrudnienia, będzie mogła zgłosić chęć dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego w dowolnym terminie. W myśl nowych przepisów osoby, które dobrowolnie płacą składki emerytalno-rentowe, nie będą musiały składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowych.
W poprawkach zaproponowanych do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe Senat uznał za zasadne zróżnicowanie uregulowania sytuacji prawnej w zakresie ubezpieczenia społecznego osób, które prowadziły pozarolniczą działalność w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub w czasie korzystania z urlopu wychowawczego (w okresie od 1 stycznia 1999 r. do dnia wejścia w życie ustawy). Uwzględniono istniejące w systemie prawnym różnice dotyczące urlopu macierzyńskiego i urlopu wychowawczego, ich cel i charakter, a także wzięto pod uwagę, że prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą jest przedsiębiorcą i w zakresie ubezpieczeń społecznych podlega określonym uregulowaniom, a obowiązek opłacania składek obejmuje przedsiębiorców.
O wniesieniu kolejnych poprawek przesądziła ocena uregulowań ustawy w kontekście systemu prawnego wraz z rozważeniem skutków finansowych dla budżetu państwa przyjętych przez Sejm przepisów. Osobom na urlopach macierzyńskich umarza się należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością, a jeżeli w wypadku umorzenia powstaje nadpłata, zalicza się ją na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek i w razie ich braku dokonuje się zwrotu nadpłaty płatnikowi. Osobom przebywającym na urlopach wychowawczych umarza się należności z tytułu nieopłaconych składek w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą, a zwraca jedynie pobrane przez ZUS odsetki za zwłokę z tytułu nieopłaconych składek (zwrot odsetek następuje po zaliczeniu nadpłaty na poczet zaległych, bieżących lub przyszłych składek). Zwrot odsetek następuje od 1 stycznia 2010 r., w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy. Umorzenie należności i zwrot nadpłaty zarówno osobom na urlopach macierzyńskich, jak i wychowawczych, następuje na wniosek płatnika składek, który może on złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Senat rozszerzył ponadto zakres ustawy, obejmując obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zleceniobiorców wykonujących zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy, uznając za niezbędne rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej dla tych podmiotów, ale odraczając wejście w życie ustawy w tym zakresie do 1 stycznia 2010 r.
Teraz zmiany wprowadzone przez Senat musi rozpatrzyć Sejm.
Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych - przyjęta bez poprawek
Podczas 31. posiedzenia Senat poparł nowelizację ustawy o państwowej kompensacie dla ofiar przestępstw, stwarzającą możliwość przyznawania jej także ofiarom przestępstw nieumyślnych, niekoniecznie popełnionych z użyciem przemocy.
Państwowa kompensata dla ofiar przestępstw istnieje w Polsce od 2005 r. Wcześniej nie było w polskim prawie regulacji umożliwiających ofiarom przestępstw dochodzenie od Skarbu Państwa świadczenia, które równoważyłoby skutki popełnionego przestępstwa w sytuacji, gdy ich egzekwowanie od sprawcy lub z innych źródeł nie jest możliwe.
Dotychczas najwyższa możliwa kompensata wynosi 12 tys. zł, średnia kompensata przyznana przez sąd w ubiegłym roku wyniosła 5,4 tys., a w 2007 - 4 tys. złotych.
Ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego - przyjęta bez poprawek
Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy dotyczącej budowy kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oznacza to, że UJ ma dostać dodatkowe dofinansowanie w wysokości 311 mln zł, a nie - jak chciał rząd - w wysokości około 100 mln zł.
Dofinansowanie przewiduje uchwalona 3 kwietnia 2009 r. przez Sejm nowelizacja ustawy o ustanowieniu Programu Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Projekt tej nowelizacji wniosła do Sejmu Rada Ministrów i zakładał on, że dofinansowanie wyniesie około 100 mln zł. Podczas sejmowych prac nad dokumentem rządowym wysokość dofinansowania zwiększono o ponad 200 mln zł. Przedłużono także termin realizacji budowy do 2015 r., podczas gdy w projekcie rządowym założono, że program będzie realizowany do 2013 r. Zwiększono również nakłady z budżetu państwa na zrealizowanie zadań inwestycyjnych objętych programem oraz wartość kosztorysową tych zadań. Projekt zakładał nakłady z budżetu państwa w wysokości 735 251 tys. zł oraz wartość kosztorysową 751 208 tys. zł. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zwiększenie dofinansowania spowodował wzrost cen materiałów budowlanych oraz cen usług, który nastąpił po podniesieniu wielkości podatku od towarów i usług VAT w 2004 r. Ponadto przedłużenie terminu budowy spowodowane jest m.in. brakiem miejscowych planów przestrzennego zagospodarowania, nieuregulowaniem spraw własnościowych, a także wydłużeniem niektórych procedur administracyjnych, co w rezultacie przedłużyło terminy uzyskania pozwoleń na budowę.
Sejmową nowelizację rozpatrywały dwie komisje senackie: budżetu i nauki. W przyjętych stanowiskach rekomendowały one Izbie przyjęcie sejmowej nowelizacji bez poprawek.
Podczas senackiej debaty nad tą ustawą senatorowie Edmund Wittbrodt i Janusz Rachoń zgłosili poprawkę zmierzającą do przywrócenia dofinansowania budowy kampusu UJ na poziomie zaproponowanym w projekcie rządowym. Podobne stanowisko zaprezentował obecny na posiedzeniu Senatu przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wiceminister Witold Jurek. Zgłoszony w debacie wniosek poparły senackie komisje budżetu i nauki, zmieniając tym samym swoje wcześniejsze stanowisko.
Ostatecznie w głosowaniu Senat opowiedział się 50 głosami za, przy 35 przeciw i 5 glosach wstrzymujących, za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy dotyczącej budowy kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego, w wersji uchwalonej przez Sejm.
Jak powiedziała podczas konferencji prasowej minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka, decyzja Senatu wpisuje się w sens państwa demokratycznego. To świadczy o pluralizmie poglądów. Szanuję decyzję Sejmu i Senatu. Na tym właśnie polega system demokratyczny - stwierdziła. Jej zdaniem, decyzja ta spowoduje problemy logistyczne dla kierownictwa UJ, ponieważ każda zmiana będzie musiała znowu nastąpić w drodze ustawy. Podczas konferencji minister nie zgodziła się też z zarzutami posłów PiS, że starania rządu o zmianę podjętej przez Sejm decyzji o podwyższeniu dofinansowania są politycznym działaniem, związanym z niedawną sprawą pracy magisterskiej na temat Lecha Wałęsy, napisanej przez absolwenta Wydziału Historii UJ Pawła Zyzaka. Jak stwierdziła, rząd ma pełną świadomość roli, jaką spełnia Uniwersytet Jagielloński. Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najlepiej zarządzanych uczelni. Nie ma tutaj mowy o żadnej zemście - podkreśliła minister nauki.
Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że dodatkowe finansowanie dla UJ nie odbywa się kosztem innych uczelni. Wręcz przeciwnie, dzięki programowi uniwersytet nie występuje o środki inwestycyjne z puli ministerstwa i nie uczestniczy w podziale kwoty na inwestycje dla innych uczelni - powiedział. Jak dodał, warunkiem podjęcia starań przez Uniwersytet Jagielloński o ustanowienie przez Sejm Programu Wieloletniego Budowa III Kampusu 600-lecia odnowienia UJ było to, aby finansowanie nowego kampusu nie odbywało się kosztem środków inwestycyjnych przeznaczonych dla uczelni wyższych, będących w dyspozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Po pozytywnej decyzji Senatu ustawa o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego czeka na podpis prezydenta.
Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Senat postanowił zaproponować Sejmowi wprowadzenie 12 poprawek do ustawy ograniczającej czasowo finansowanie partii politycznych. Nowelizacja i procedura jej uchwalenia wywołały ogromne kontrowersje w Sejmie.
Podczas debaty senackiej odrzucenie ustawy postulowali senatorowie PiS, którzy wskazywali, że jest ona sprzeczna z konstytucją. Senator Piotr Ł.J. Andrzejewski zapowiedział, że jeśli ustawa zostanie uchwalona będzie wnioskował do prezydenta Lecha Kaczyńskiego, by skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Jak powiedział, przy uchwalaniu tej ustawy naruszono fundamentalne zasady i gwarancje państwa prawnego. Zdaniem senatora, narusza ona m.in. zasadę ochrony praw nabytych i jest sprzeczna z zasadami przyzwoitej legislacji.
Przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek zaproponowała Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Wprowadzenie poprawek postulowała natomiast Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Jej sprawozdawca senator Piotr Wach przyznał, że do ustawy zgłaszano zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Zaznaczył jednak, że po wysłuchaniu opinii senackich legislatorów komisja przyjęła poprawki, które usuwają jej mankamenty, a przynajmniej znaczną ich część. Proponowane zmiany porządkują treść ustawy, precyzują, w jaki sposób mają być wykorzystane środki z funduszu eksperckiego, a także umożliwiają wykorzystanie pieniędzy z tej puli na organizowanie sympozjów i konferencji. W poprawkach zaproponowanych przez komisję zmieniona została też kwota dotacji na pierwszy kwartał 2009 r. Według propozycji senatorów ma być ona obliczana zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Ta zmiana zmniejsza zagrożenie ewentualnej sprzeczności ustawy z konstytucją. W opinii senatora P. Wacha, po poprawkach Senatu oszczędności wynikające z ustawy zmniejszą się o około 1/8 w stosunku do tego, co uchwalił Sejm.
W debacie senator Jerzy Chróścikowski złożył poprawkę, zgodnie z którą raty subwencji byłyby obliczane według nowych zasad dopiero po wejściu w życie ustawy. Senatorowie PiS zwracali uwagę, że prawdopodobne jest, że ustawa wejdzie w życie, gdy już druga rata subwencji zostanie wypłacona partiom, a byłaby ona obliczana według starych zasad. Wskazywali, że taka konstrukcja może być sprzeczna z ustawą zasadniczą.
Senator Czesław Ryszka przypomniał, że prawo nie może działać wstecz, a - jego zdaniem - w tym wypadku tak się, ponieważ wcześniej określona wysokość subwencji zostanie zgodnie z ustawą zmniejszona.
W opinii wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego, rozpatrywana ustawa ma chyba tylko jedną zaletę: nakazuje partiom przekazać większe pieniądze z dotacji na fundusz ekspercki.
Senator Stanisław Piotrowicz przyznał, że w dobie kryzysu oszczędności są wskazane, ale - jak podkreślił - nie może to być cel sam w sobie, a oszczędności muszą przynosić konkretne efekty. Zaznaczył, że ograniczenie subwencji może przynieść zatarcie przejrzystości życia publicznego. Zdaniem senatora, ograniczenie subwencji może się przyczynić do poszerzenia zjawiska patologii.
Senator Andrzej Owczarek przypomniał, że PO jako partia od początku swojego istnienia opowiada się za zniesieniem finansowania budżetowego partii. Jak jest kryzys, trzeba się zachowywać przyzwoicie - powiedział, wskazując na konieczność ograniczenia wysokości subwencji partii.
Ostatecznie w wyniku kolejnych głosowań Senat postanowił wprowadzić do sejmowej ustawy 12 poprawek. W przyjętym stanowisku Izba podzieliła co do zasady stanowisko Sejmu w sprawie czasowego ograniczenia wysokości wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa subwencji na działalność statutową, przyjęcia dodatkowych rygorów związanych z wydatkowaniem przez partie polityczne środków pochodzących z tych subwencji, a także wprowadzenia zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych, których powierzchnia przekracza 2 m2 Zaproponowane przez Izbę poprawki mają charakter doprecyzowujący, porządkujący i uzupełniający regulacje uchwalone przez Sejm.
Senat skrócił tytuł ustawy nowelizującej poprzez wskazanie jedynie tytułu podstawowej ustawy nowelizowanej. Zabieg ten pozwolił na usunięcie usterek techniczno-legislacyjnych dotychczasowego tytułu oraz umożliwił wprowadzenie dwóch poprawek, które wprowadzają sankcję karną za naruszenie zakazu umieszczania plakatów i haseł wyborczych, których powierzchnia przekracza 2 m2.
Doprecyzowano i uporządkowano także przepisy wprowadzające dodatkowe ograniczenia związane z wydatkowaniem przez partie polityczne środków pochodzących z subwencji budżetowych.
Biorąc pod uwagę zastrzeżenia dotyczące zgodności z konstytucją dodawanego do art. 29 ustawy o partiach politycznych ust. 1a, w szczególności z zasadą zakazu retroakcji oraz ochrony interesów w toku, a także poważne trudności w stosowaniu prawa, jakie mogłoby spowodować wejście w życie tego przepisu, Senat w kolejnych dwóch zmodyfikował ograniczenie wysokości wypłacanych partiom politycznym z budżetu państwa subwencji na działalność statutową w latach 2009 i 2010, wskazując, iż pierwsza rata w 2009 r. będzie wypłacona w wysokości obliczonej na podstawie przepisów dotychczasowych oraz przenosząc to ograniczenie do przepisów przejściowych nowelizacji. Oznacza to, że kwota subwencji dla partii na pierwszy kwartał 2009 r. będzie obliczana zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Kolejne raty aż do końca 2010 r. będą już mniejsze.
Kolejna zmiana, zaakceptowana przez Senat, zwiększa z 10% do 15% minimalną część subwencji, którą partia polityczna będzie zobowiązana przekazywać na Fundusz Ekspercki. Jednocześnie poprawka usuwa ograniczenie górne, tj. maksymalną część subwencji, którą partia może przekazać na ten fundusz.
Akceptację Izby uzyskała także poprawka umożliwiająca wykorzystywanie środków Funduszu Eksperckiego na organizację przez partię polityczną konferencji i sympozjów związanych z działalnością statutową partii. Poprawka usuwa wprowadzone przez Sejm ograniczenie wykorzystywania tych środków, w myśl którego finansowanie ekspertyz może odbywać się drogą umów i porozumień zawieranych przez partię polityczną z wyspecjalizowanymi organizacjami oraz instytucjami.
Ponadto Senat zobowiązał Państwową Komisję Wyborczą do odrzucenia informacji finansowej o otrzymanej subwencji w razie naruszenia przez partię wprowadzanych ograniczeń związanych z wydatkowaniem środków pochodzących z tej subwencji oraz naruszenia obowiązku przekazywania określonej części subwencji na Fundusz Ekspercki. Zdaniem Izby, brak takiej normy stanowiłby istotną wadę nowelizacji i mógłby prowadzić do jawnego naruszania wprowadzanych zasad bez możliwości właściwej reakcji ze strony PKW.
Kolejna zmiana odsuwa stosowanie tego zakazu do wyborów zarządzonych po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji. Senat dostrzegł, iż poprzez odesłanie w art. 73 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Parlamentu europejskiego zakaz ten będzie dotyczył także eurowyborów, a poprzez odesłanie w art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta także tych wyborów. W wersji uchwalonej przez Sejm tak istotna zmiana dotycząca zasad prowadzenia agitacji wyborczej mogłaby wejść w życie w trakcie kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzanych lokalnie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. W przedstawionej poprawce Senat wskazał termin wynikający z uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 listopada 2006 r. (sygn. akt K 31/06).
Mając na względzie zasady określone w art. 4 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, Senat wskazał, że nowelizacja wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Za przyjęciem z poprawkami sejmowej ustawy ograniczającej finansowanie partii politycznych z budżetu głosowało 49 senatorów; jeden był przeciwny, natomiast 37 wstrzymało się od głosu.
Przed zmianami Senatu wnioskodawcy wyliczali, że PO w wyniku tej ustawy straci około 18 mln złotych, PiS - około 15,5 mln złotych, partie tworzące wcześniej koalicję Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Partia Demokratyczna - demokraci.pl, Unia Pracy) około 2 mln złotych, a PSL około 1 mln złotych.
Ustawa zakłada ponadto, że poza okresem kampanii wyborczej subwencja nie może być przeznaczana na finansowanie m.in. płatnych reklam oraz audycji telewizyjnych i radiowych. Wprowadza także zakaz propagowania działalności partii za pomocą plakatów i haseł o powierzchni większej niż 2 m kw. Nowe prawo zobowiązuje PKW do odrzucenia sprawozdania finansowego partii w razie złamania tych przepisów.
Teraz ustawą zajmie się ponownie Sejm, po czym trafi ona do prezydenta (który może ustawę podpisać, zawetować lub zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego).
Senat podjął uchwałę o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny
Izba zdecydowała o wniesieniu do Sejmu projektu nowelizacji Kodeksu karnego, zmierzającej do zlikwidowania odpowiedzialności za zniesławienie w mediach, jeśli zarzut dotyczący osoby publicznej jest prawdziwy i wiąże się z działalnością tej osoby.
Projektowana ustawa, przygotowana przez Komisję Ustawodawczą, stanowi wykonanie obowiązku dostosowania polskiego systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 maja 2008 r. W podjętej uchwale do reprezentowania Senatu w pracach nad tym projektem upoważniono senatora Zbigniewa Cichonia.
W swoim wyroku Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie skargi konstytucyjnej dziennikarza Mariana Maciejewskiego, popieranej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Dziennikarz został prawomocnie skazany za zniesławienie pracowników sądu i prokuratora, co mogło poniżyć ich w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania zawodu. Dziennikarz zaskarżył przepis art. 212 Kodeksu karnego, który przewiduje karę do 2 lat więzienia za zniesławienie w mediach. Zaskarżony został jednocześnie przepis art. 213 Kodeksu karnego, który przewiduje m.in., że nie ma zniesławienia, jeśli publicznie podnosi się lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.
Reprezentujący dziennikarza prawnicy uznali, że nałożenie na oskarżonego obowiązku wykazywania prawdziwości zarzutów w połączeniu z działaniem w obronie społecznie uzasadnionego interesu narusza konstytucyjną zasadę proporcjonalności, ponieważ nadmiernie ingeruje w wolność słowa. Ten pogląd podzielił Trybunał Konstytucyjny i stwierdził, że w demokratycznym państwie nie potrzeba dodatkowych kryteriów oceny rozpowszechnienia prawdziwych informacji o osobie pełniącej funkcje publiczne, związanych z pełnieniem tych funkcji.
Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stefana Korbońskiego (1901-1989)
Senat podjął uchwałę, w której uczcił pamięć Stefana Korbońskiego, męża stanu, patrioty, który swoje życie poświęcił walce o wolną, niepodległą Ojczyznę, wybitnego działacza ruchu ludowego.
W 20. rocznicę śmierci Stefana Korbońskiego Senat przypomniał o jego zasługach i wyraził wdzięczność za świadectwo niezłomnej postawy człowieka, którego zasługi winny stanowić wzór do naśladowania dla kolejnych pokoleń Polaków. Przypomniano jego drogę życiową, a także bohaterską postawę i zaangażowanie w tworzenie struktur polskiego państwa podziemnego podczas II wojny światowej. Przyjmując uchwałę, Senat docenił też jego działalność polityczną zarówno w kraju, jak i na emigracji w Stanach Zjednoczonych.
Senatorowie zwrócili się do środowisk wychowawczo-oświatowych i naukowych z apelem o popularyzowanie wiedzy o postaci i osiągnięciach Stefana Korbońskiego.
S. Korboński od 1917 r. należał do Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestniczył w obronie Lwowa i jako ochotnik brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej. W 1921 r. uczestniczył w trzecim powstaniu śląskim.
W 1925 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Prawno-Ekonomicznym Uniwersytetu Poznańskiego rozpoczął karierę prawniczą. W 1931 r. związał się ze Stronnictwem Ludowym, w którym działał do wybuchu II wojny światowej.
We wrześniu 1939 r. włączył się w podziemną działalność polityczną. Stał na czele m.in. Wydziału Walki Cywilnej w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej, Kierownictwa Walki Cywilnej oraz był pełnomocnikiem ds. walki cywilnej Komendanta Głównego ZWZ i Delegata Rządu RP na Kraj.
Po powołaniu w 1943 r. Kierownictwa Walki Podziemnej został jego członkiem, nadal kierując pionem walki cywilnej. W 1941 r. S. Korboński zorganizował sieć łączności radiowej z Londynem. Od wiosny 1942 r. nadzorował radiostację Świt, która miała duży wpływ na postawy polskiego społeczeństwa w czasie wojny.
W końcu sierpnia 1944 r. został dyrektorem Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj. Po upadku powstania warszawskiego i opuszczeniu Warszawy uczestniczył w odbudowie struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Pełnił także obowiązki Delegata Rządu RP na Kraj.
W latach 1945-1947 S. Korboński działał w Polskim Stronnictwie Ludowym, należał do Rady Naczelnej. W 1947 r. został wybrany do Sejmu. Zagrożony aresztowaniem przez władze komunistyczne przedostał się za granicę.
W listopadzie 1947 r. osiadł w Stanach Zjednoczonych, gdzie kontynuował działalność polityczną. Na emigracji współtworzył Polskie Stronnictwo Ludowe - Odłam Jedności Narodowej, przewodniczył Polskiej Radzie Politycznej oraz kierował Polską Radą Jedności w USA. Wielokrotnie prezesował także Zgromadzeniu Europejskich Narodów Ujarzmionych (ACEN) w Nowym Jorku.
Zmarł w Waszyngtonie 23 kwietnia 1989 r.
S. Korboński był wielokrotnie odznaczany, m.in. Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy, Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi II Klasy, Medalem Niepodległości, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918-1921 oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. Instytut Yad Vashem przyznał mu medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Pośmiertnie otrzymał także Order Orła Białego.
Był autorem wielu książek oraz artykułów w czasopismach zagranicznych oraz emigracyjnych.
Senat uczcił pamięć twórców i działaczy organizacji górali
Senat uczcił pamięć wszystkich twórców i aktywnych działaczy Związku Górali, Związku Podhalan i Związku Podhalan Północnej Ameryki, podejmując uchwałę w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki.
W przyjętej uchwale przypomniano, że w tym roku mija 105. rocznica powstania Związku Górali, 90. rocznica Związku Podhalan oraz 80. rocznica utworzenia Związku Podhalan Północnej Ameryki.
Związek Górali był podwaliną stworzenia przez tak zacnych ludzi, jak: Tytus Chałubiński, Władysław Matlakowski, Feliks Gwiżdż, Jakub Zachemski, Bronisław Dembowski, Stanisław Witkiewicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Andrzej Chowaniec, Andrzej Stopka Nazimek, Wojciech Brzega czy Władysław Orkan - Związku Podhalan, jednej z największych i najstarszych organizacji w Polsce - podkreślono w uchwale. Zwrócono także uwagę, że wszystkie te organizacje kultywowały wartości patriotyczne i regionalne w kraju i na emigracji, dzięki którym - jak napisano - papież Jan Paweł II stwierdził, że Polacy stawszy się Amerykanami, nie przestali być góralami, ani oni, ani ich dzieci, ani wnuki.
W ocenie senatorów, ducha tych organizacji najlepiej oddaje wypowiedź Henryka Lokańskiego - pierwszego prezesa Związku Podhalan Północnej Ameryki, który stwierdził, że: przez śmiałe wysunięcie naprzód swego góralskiego typu regionalnego i podniesienie wszystkich jego wartości obyczajowych i kulturalnych, związek uratował dla polskości w ogóle, a dla sprawy polskiej w Ameryce w szczególności, tysiące polskich rodzin góralskich, które szybkimi krokami zdążały w przepaść wynarodowienia.
Pozostałe prace Izby
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 - ustawa przyjęta z poprawkami, które musi teraz rozpatrzyć Sejm. Senat zaproponował m.in. wydłużenie z 2 do 10 lat czasu ubiegania się o odszkodowania przez rodziny ofiar wystąpień wolnościowych z lat 1956-1983. Ponadto przyjęto poprawkę, zgodnie z którą uprawnione rodziny będą mogły wystąpić do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o stosowne zaświadczenie;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym - Senat wprowadził 45 poprawek, które musi teraz rozpatrzyć Sejm;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 19 poprawek, które musi rozpatrzyć teraz Sejm;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych - Senat wprowadził 10 poprawek, które musi rozpatrzyć teraz Sejm;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców - Senat wprowadził 1 poprawkę, którą musi rozpatrzyć teraz Sejm;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny - ustawa przyjęta bez poprawek, czeka na podpis prezydenta;
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu

 


20. - 23. kwietnia 2009 r.

31. posiedzenie Senatu RP

Przed rozpoczęciem obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 6 kwietnia 2009 r. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka Senatu I kadencji.
Podczas posiedzenia Izba przyjmie m.in. stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe.
Sejmowa nowelizacja, uchwalona na podstawie pilnego projektu rządowego, zakłada, że kobiety, które na urlopie macierzyńskim podejmą dodatkową pracę albo założą własną firmę, nie będą musiały płacić składek emerytalno-rentowych. W myśl ustawy, państwo będzie płaciło składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe na rzecz kobiet przebywających na urlopie macierzyńskim niezależnie od tego, czy w tym czasie uzyskają one dodatkowe dochody z pracy lub działalności gospodarczej, czy też nie. Dotychczas państwo odprowadzało składki za kobiety na urlopie macierzyńskim, ale tylko wtedy, gdy nie miały one jednocześnie żadnych innych dochodów. Jeśli takie dochody uzyskały, same musiały płacić składki.
Wprowadzone przez Sejm zmiany zakładają również, że kobietom, które od 1 stycznia 1999 r. pobierały zasiłek macierzyński i pracowały albo prowadziły działalność gospodarczą, odprowadzając przy tym składki od uzyskanych dochodów, pieniądze te zostaną zwrócone. Jeśli zaś ktoś takich składek nie płacił, zaległość zostanie mu umorzona wraz z odsetkami za zwłokę. Jednocześnie państwo przekaże na konto takiej osoby emerytalne składki naliczone od zasiłku macierzyńskiego za okres od 1999 r. do wejścia w życie nowelizacji.
Nieco inaczej będzie wyglądała sytuacja kobiet przebywających na urlopie wychowawczym. Jeżeli od 1999 r. do czasu wejścia w życie nowej ustawy miały one inne dochody, a nie zapłaciły od nich składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zostaną im one umorzone wraz z odsetkami. W przyszłości jednak kobiety, które na urlopie wychowawczym podejmą własną działalność gospodarczą, będą musiały od niej odprowadzać składki emerytalno-rentowe.
Nowelizacja usuwa także przepis ograniczający do 30 dni możliwość złożenia do ZUS wniosku o dobrowolne kontynuowanie płacenia składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Przewiduje, że osoba, która np. straciła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, ale kontynuuje je np. w formie umowy o dzieło czy samozatrudnienia, będzie mogła zgłosić chęć dobrowolnego ubezpieczenia emerytalno-rentowego w dowolnym terminie. W myśl nowych przepisów osoby, które dobrowolnie płacą składki emerytalno-rentowe, nie będą musiały składać co miesiąc deklaracji rozliczeniowych.
W porządku obrad Senatu znalazła się także ustawa o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983. Rozpatrywana regulacja dotyczy rodzin, których członkowie ponieśli śmierć w czerwcu 1956 r. w Poznaniu, w październiku 1957 r. w Warszawie, w grudniu 1970 r. na Wybrzeżu, w czerwcu 1976 r. w Radomiu i w okresie stanu wojennego, w tym w szczególności w wyniku wydarzeń w kopalni Wujek w 1981 r. Sejmowa ustawa ustanawia świadczenie w wysokości 50 tys. zł, które byłoby wypłacane na wniosek członków rodziny zamordowanych w ciągu 2 lat od jej wejścia w życie. Według Instytutu Pamięci Narodowej, w wystąpieniach wolnościowych, do których odnosi się ustawa, śmierć poniosło 135 osób, a dane Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych mówią o 136 ofiarach.
Według przedstawionych symulacji skutki budżetowe ustawy to około 27 mln zł. W tegorocznym budżecie zaplanowano blisko 3/4 tej kwoty. Prawo do tego świadczenia jest prawem niezbywalnym; jeżeli jednak osoba uprawniona umrze po złożeniu wniosku, prawo do świadczenia pieniężnego ma należeć do spadku po tej osobie.
Na swoim 31. posiedzeniu Izba postanowiła rozpatrzyć także ustawę o zmianie ustawy o partiach politycznych, ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Nowelizacja i procedura jej uchwalenia wywołały ogromne kontrowersje w Sejmie. Zgodnie z ustawą od połowy 2009 r. do końca 2010 r. partie mają otrzymywać zmniejszoną subwencję budżetową: PO - o 44%, PiS - o 41%, SLD - o 11%, PSL - o 7%. Według wyliczeń wnioskodawców, oznacza to, że PO straci około 18 mln zł, PiS - około 15,5 mln zł, partie tworzące wcześniej koalicję Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Partia Demokratyczna - demokraci.pl, Unia Pracy) około 2 mln zł, a PSL około 1 mln zł.
Ustawa zakłada ponadto, że poza okresem kampanii wyborczej subwencja nie może być przeznaczana na finansowanie m.in. płatnych reklam oraz audycji telewizyjnych i radiowych. Wprowadza także zakaz propagowania działalności partii za pomocą plakatów i haseł o powierzchni większej niż 2 m2. Ponadto - zgodnie z ustawą - partie mają przeznaczać od 10 do 20% subwencji na fundusz ekspercki.
Porządek 31. posiedzenia Senatu przewiduje także:
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o towarach paczkowanych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych o wykonywaniu wyroków Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii, sporządzonej w Hadze dnia 18 września 2008 r.,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie dekretu o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów,
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Stefana Korbońskiego (1901-1989) wielkiego Polaka, wybitnego przedstawiciela ruchu ludowego w kraju i na emigracji,
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
• trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych,
• zmiany w składzie komisji senackich.

 


20. kwietnia 2009 r.

Konferencja W trosce o życie ludzkie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku gościła uczestników konferencji pt.: W trosce o życie ludzkie, z okazji V Narodowego Dnia Życia.
Włocławska konferencja jest jedną z trzech konferencji organizowanych przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w największych miastach naszego regionu. Współorganizatorem konferencji we Włocławku jest Prezydent Andrzej Pałucki. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem sprawuje JE ks. biskup diecezji włocławskiej Wiesław A. Mering. Uczestnicy konferencji wysłuchali m.in. wykładów: prof. Mariana Grabowskiego, filozofa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr. Dariusza Sokołowskiego z Zakładu Geografii Społecznej i Turystyki UMK oraz prof. Aleksandra Araszkiewicza – kierownika Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
W imieniu Senatora Andrzeja Persona w konferencji uczestniczyła Izabella Trojanowska – dyrektor Biura Senatorskiego.

 


17. kwietnia 2009 r.

Persona sen o schabiku

Senator Andrzej Person, wraz z 7,5 tys. odważnych Polaków uczestniczy w akcji POLACY, ODWAGI zachęcajacej do zrzucenia zbędnych kilogramów.
W piątkowym wydaniu toruńskiej Gazety Wyborczej, senator opowiada o swoich przedświątecznych rozterkach.

Najgorszy był wieczór przed Wielkanocą. W lodówce: baleronik, schabik wędzony, biała kiełbasa... Wszystko zabronione pod karą śmierci.

Głód podpowiada grzeszne myśli. Podkradam się więc na palcach, a czujny pies już czeka pod lodówką na tradycyjny kawałek wędliny. I wszystko na nic... Ki diabeł wkręcił mnie w to odchudzanie? Natalia Waloch z Wyborczej? Nie, tak naprawdę to pani doktor jest sprawcą mojego nieszczęścia: - Panie senatorze, nadwaga to wysokie ciśnienie, a to z kolei wysoki cukier, no i w efekcie... Wiadomo. Należy schudnąć!

Jak mam się odchudzić przy mojej robocie, która polega na siedzeniu albo w samochodzie, albo przy stole, na jedzeniu słodyczy przy kawie, na naradach, spotkaniach, przyjęciach, zwłaszcza wieczorem na bankietach, albo w domu. No jak?
W czwartek 2. kwietnia do wieczora wytrzymałem, ale kolacja mnie rozłożyła.
Nie tylko dlatego, że żona stawia na stół smakowite dania, ale że i towarzystwo wyborne. Tradycyjna dyskusja o sporcie i nie tylko. Jak tu pościć, kiedy Jacek Gmoch zapala się w sporze ze Stefanem Niesiołowskim nie tylko na temat Benhauera, ale też polityki greckiej? Marszałek to wielki znawca historii politycznej, więc polskie korzenie rodziny Papandreou, historię rodu Minejków zna na wyrywki, no a dla Jacka Grecja to druga ojczyzna. I... jeszcze odrobina pierogów.

Piątek 3. kwietnia.
Rano za karę godzina na ergometrze. W Senacie spotkanie w sprawie remontu cmentarza na Monte Cassino, bo 65. rocznica bitwy już za chwilę. Jej bohaterów niewielu, na 75-lecie niestety nie przyjadą. Później wymiana opinii Andżeliki Borys i ambasady na temat kondycji Polaków na Białorusi po zjeździe. Po chwili delegacja z Litwy ustala program święta Wilniuków. Z Kanady apel w sprawie adwokata dla rodziny zamordowanego na lotnisku w Vancouver rodaka. To moje główne zajęcie w Senacie - komisja emigracji. Tak naprawdę ciągły kontakt z 20-milionową diasporą polską. Nie ma przecież w rządzie stanowiska ministra do spraw Polonii. Tradycyjnie zajmuje się tym Senat. Później szybko do Włocławka na mecz Anwilu. Niestety, gospodarze zapraszają po meczu do stołu. Z głodu skręca, a tu tatary, sałatki, galaretki...

Sobota 4. kwietnia.
Festiwal teatrów szkolnych, potem pogrzeb popularnego działacza piłkarskiego. I jeszcze pierwsza rocznica śmierci wielkiego mistrza, rzeźbiarza Stanisława Zagajewskiego. Debata z radnymi na temat inwestycji miejskich, wystawa secesji w muzeum, drugi mecz Anwilu. W sumie: cztery kawy, trzy herbaty. Jako taki posiłek dopiero wieczorem w hotelu i - wstyd się przyznać - kaczuszka. Ale bez ziemniaków.

W niedzielę znów kara: bez śniadania jadę do Warszawy. Kawa na lotnisku, bo młodszy syn wraca po półrocznym stażu sportowym w Sydney. Schudł 12 kilo. Może tak jak on zacznę biegać? Rozmowy w mediach o sporcie, polityce i emigracji zagłuszają coraz większy głód. Wieczorem jestem pozytywnie zaskoczony na premierze kolejnego utworu Rubika i Cygana tym razem o JPII - Santo Subito. Nietrudno przewidzieć, że przynajmniej kilka piosenek będzie przebojami. Zastanawiam się, czy rzeczywiście wypada chwalić - jak mówią młodzi - komerchę, tyle że dobrze opakowaną? Może nie wypada, ale zabijam w ten sposób ssanie w żołądku i stwierdzam, że przez miesiąc spadłem 6 kilo! Więc uda się do czerwca jeszcze 7? Chyba tak.

 


Rząd podsumowuje 500 dni swojej pracy

Przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego, ochrona najsłabszych i stabilizacja finansów publicznych to główne wyzwania, przed którymi stanął rząd premiera Donalda Tuska i koalicji PO-PSL w czasie 500 dni swojej pracy. Konsekwentna realizacja Planu stabilności i rozwoju, racjonalne wydawanie pieniędzy podatników i ograniczenie deficytu finansów publicznych pozwoliło sprostać tym wyzwaniom. Wprowadzono nowoczesny system emerytalny. Rozpoczęto reformę polskich szpitali. Aktywna działalność premiera Donalda Tuska na arenie międzynarodowej umocniła pozycję Polski na świecie.

Konsekwencja w drodze do euro
Rząd systematycznie pokonuje kolejne przeszkody na drodze do realizacji ambitnego planu wejścia Polski do strefy euro. Wykorzystanie dobrej koniunktury gospodarczej w 2007 r. umożliwiło zmniejszenie deficytu budżetowego do 1,4 proc. PKB w stosunku do 2,7 proc. PKB zakładanego w ustawie budżetowej na 2007 r. Pozwoliło to na obniżenie deficytu sektora finansów publicznych liczonego według metodologii UE do 2,0 proc. PKB. W rezultacie Komisja Europejska uchyliła w lipcu 2008 r. wszczętą wobec Polski procedurę nadmiernego deficytu.

Rząd zaczął oszczędności od siebie
W związku z ryzykiem pogorszenia sytuacji gospodarczej wynikającej ze spowolnienia gospodarczego, na przełomie stycznia i lutego 2009 r. rząd dokonał przeglądu wydatków budżetu państwa. Wygospodarowano oszczędności w wysokości ponad 10 mld zł. Zmienione zostały także źródła finansowania inwestycji na pozabudżetowe w wysokości 9,7 mld zł.

Ochrona najsłabszych
30 listopada 2008 r. rząd przyjął Plan stabilności i rozwoju. Jego konsekwentna realizacja pozwala na elastyczne reagowanie na zagrożenia dla sektora finansowego. Działania inwestycyjne i rozwojowe zyskały niezbędne wsparcie. Dzięki utworzeniu Rezerwy Solidarności Społecznej najsłabsi zyskali niezbędną ochronę przed negatywnymi skutkami kryzysu światowego. Z myślą o sytuacji polskich rodzin ograniczony został wzrost cen energii elektrycznej. Dla osób, które straciły pracę rząd przygotował specjalny program dopłat do kredytów hipotecznych. Już wkrótce zakończą się prace nad projektem ustawy, która będzie chronić pracowników w wypadku niewypłacalności pracodawcy.

Mniejsze podatki
Dzięki obniżeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, uldze na wychowywanie dzieci, a także obniżeniu składki rentowej w 2009 r. w kieszeniach obywateli pozostanie w porównaniu z 2007 r. prawie 35 mld zł więcej. Ponadto w tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą rozliczać się z fiskusem przez Internet.

Polityka równych szans
W czasie 500 dni rząd premiera Donalda Tuska podjął realne działania na rzecz wzrostu zatrudnienia. Przyjęty został program Solidarność pokoleń 50+. Zwiększono w ten sposób szanse na znalezienie pracy przez osoby w wieku 45-54 lat i 55-59. Od 1 stycznia 2009 r. urlop macierzyńskie są dłuższe. Już za niespełna rok z możliwości opieki nad noworodkiem będą mogli korzystać także ojcowie. Od 2010 roku wprowadzony będzie tzw. urlop ojcowski. W celu zapewnienia realizacji zasady równych szans obniżono wiek rozpoczynania obowiązku szkolnego do sześciu lat. Od września rozpoczyna się trzyletni okres przejściowy. Z myślą o stabilnym systemie emerytalnym w przyszłości, już od tego roku, 40 proc. wpływów z prywatyzacji jest przeznaczanych na wsparcie Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Wsparcie dla najmłodszych
W 2009 r. rząd przeznaczy dodatkowe 550 mln zł na dożywianie dzieci. To o 50 mln zł więcej niż przed rokiem. W Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym rząd zaproponował wprowadzenie zakazu stosowania kar cielesnych. 12 lutego 2009 r. rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie trafił do Sejmu.

Nowe drogi i autostrady
Od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r. zostały podpisane umowy na wybudowanie 760 km dróg, w tym 400 km autostrad oraz 360 km dróg ekspresowych i obwodnic. W budowie jest obecnie 720 km dróg krajowych. Od końca 2007 r. do chwili obecnej oddano do ruchu ponad 300 km dróg, w tym 95 km autostrad oraz 175 km dróg ekspresowych i obwodnic. W tym roku planowane jest oddanie blisko 240 km nowych dróg, w tym 90 km autostrad. W 2008 r. rozstrzygnięte zostały 32 przetargi na największe inwestycje drogowe, na kwotę blisko 15 mld zł. W trakcie procedury jest kolejnych 30 przetargów na kwotę 18 mld zł rozpoczętych w 2008 r. W 2009 r. planuje się uruchomić przetargi na budowę ponad 1000 km nowych dróg. W I kwartale 2009 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na budowę autostrad i dróg ekspresowych na blisko 11 mld złotych. Uruchomiono 19 postępowań przetargowych dla strategicznych inwestycji, kluczowych z punktu widzenia organizacji Euro 2012 - ich realizacja rozpocznie się jeszcze w tym roku. Wystartowały przetargi na budowę m.in. autostrady A2 z Łodzi do Warszawy (91 km), autostrady A1 od Torunia do Kowala (64 km), budowę autostrady A4 z Jarosławia do granicy w Korczowej (46,8 km). W I kwartale wyłoniono również wykonawców południowego odcinka autostrady A1 od węzła Maciejów do Sośnicy i ekspresowej siódemki ze Skarżyska Kamiennej do miasta Występa. Wartość tych inwestycji to prawie 2 mld złotych.

Inwestycje w naukę
Radykalnie zwiększone zostały nakłady na naukę z poziomu 0,6 proc. PKB w 2008 r. do ok. 1 proc. PKB w 2009 r. Rządowe projekty ustaw zmieniających sposób finansowania nauki oraz wspierających współpracę między przemysłem i ośrodkami akademickimi są obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Przygotowany został także projekt zmian wprowadzających przejrzysty i nowoczesny model kariery naukowej.

Ułatwienia dla firm
Od 31 marca 2009 r. funkcjonuje tzw. jedno okienko, które pozwala na założenie działalności gospodarczej w jednym urzędzie. Już od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność gospodarczą nawet na 24 miesiące, bez konieczności płacenia zaliczek podatku dochodowego, składania deklaracji VAT, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, rentowe i emerytalne. Wprowadzono standardy przeprowadzania kontroli w firmach tak, aby nie paraliżować normalnego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Skuteczne negocjacje pakietu energetyczno-klimatycznego
Polska przeforsowała swoje postulaty dotyczące pakietu energetyczno-klimatycznego. Polska gospodarka zaoszczędzi dzięki temu. ok. 60 mld zł. W okresie przejściowym od 2013 r. Polska będzie miała prawo nawet do 70 proc. bezpłatnych uprawnień do emisji CO2. Zaoszczędzone środki będą mogły zostać przeznaczone na modernizację energetyki.

Bezpieczeństwo energetyczne
Rząd podjął decyzję o wybudowaniu w Polsce co najmniej dwóch elektrowni jądrowych. Prace prowadzone będą równocześnie, a przynajmniej jedna z nich powinna rozpocząć działanie do 2020 r. Do 2030 r. powinny pracować trzy bloki jądrowe o sumarycznej mocy netto 4500 MW. Stanowi to odpowiedź na oczekiwany w Polsce 55 proc. wzrost zapotrzebowania na energię i paliw do 2030 r. Konsekwentnie realizowany jest też program dywersyfikacji dostaw gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej.

Armia zawodowa
W sierpniu 2008 r. Rada Ministrów przyjęła Program Profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008-2010. Ostatnie wcielenie do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej było w grudniu 2008 r. Zwolnienie ostatnich żołnierzy zasadniczej służby wojskowej nastąpi w sierpniu tego roku.

EURO 2012
Na przełomie września i października 2008 r. rozpoczęły się prace budowlane na Stadionie Narodowym. Prowadzone są także prace na stadionach w Krakowie i w Poznaniu. Przygotowano także teren do rozpoczęcia robót w Gdańsku i Wrocławiu, uzyskując wszystkie pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia budowy.

 

 


Raport Stowarzyszenia Wyborcy za marzec

Stowarzyszenie Wyborcy ogłosiło raport za miesiąc marzec tworzony w ramach akcji Wybieram-Wymagam.
Raport dostępny jest na stronie: www.wyborcy.org


Ocena senatora Andrzeja Persona:

Wizerunek medialny
Można odnieść wrażenie, iż wraz z nadejściem wiosny wzrosło zainteresowanie mediów osobą senatora Persona, a być może, to sam senator chętniej pokazuje się w mediach... Niezależnie od przyczyny, w stosunkach Person-media coś drgnęło. Mowa tu zarówno o mediach ogólnopolskich, jak Gazeta Wyborcza (w której Person nie tylko sam publikuje swoje artykuły, ale także pojawiał się w opisach różnych wydarzeń), jak również regionalnych, w tym także portalach internetowych. Trzeba jednak podkreślić, że wzmianki o osobie senatora Persona dotyczą raczej wydarzeń czy przedsięwzięć ważnych z krajowego punktu widzenia (myślę tu przede wszystkich o spotkaniach w parlamencie czy pracach nad ustawami, ewentualnie kwestiach medialnych typu uczestnictwo w akcji Polacy! odwagi!, rzadziej - żeby nie powiedzieć wcale - media wspominają o różnorodnych działaniach Persona na obszarze lokalnym. Należy mieć jedynie nadzieję, że sytuacja ta ulegnie poprawie. Póki, co wyborcom pozostaje strona internetowa senatora, która jak wielokrotnie podkreślałam jest niezawodnym i aktualnym źródłem wszelakich informacji, o tym co senator zrobił, w czym bierze udział i co zamierza w przyszłości. Prowadzenie witryny w ten sposób świadczy niewątpliwie o zorganizowaniu samego Persona, jak i jego biura, a pośrednio także o stosunku senatora do obywateli.

Ocena polityka
Marzec był dla Persona miesiącem bardzo pracowitym i jak należy przypuszczać również męczącym-choćby ze względu na powzięte przez senatora postanowienie zrzucenia zbędnych kilogramów w ramach akcji Gazety Wyborczej Polacy! Odwagi!. Nie muszę chyba dodawać, że taka postawa może przynieść pozytywy dla samego senatora, ale jest także doskonałym przykładem dla społeczeństwa.

Trudno byłoby wymieniać wszystko to, co senatorowi udało się zrobić w ciągu ostatnich 30 dni- mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc działań i przedsięwzięć Persona wciąż przybywa...Oby nie było to tylko wrażenie. Moglibyśmy tutaj wymienić zarówno działania na rzecz sportu, miasta Włocławka, regionu i społeczności polonijnej. Senator w swoich działaniach jest uniwersalny i wszechstronnie zainteresowany. Co ważne, przez autorów kilku artykułów przywoływany był jako głos rozsądku - myślę tu o kwestiach dotyczących ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy dotyczącej zwiększenia liczby fotoradarów na polskich drogach.

Do tych wszystkich akcji dodać należy ponadto kilkakrotne posiedzenia Senatu, Prezydium Senatu i wszystkich komisji, których senator jest członkiem. Podkreślić trzeba jednak, że obecność Persona nie była na nich wyłącznie bierna. Podsumowując, senator niewątpliwie sam w dużej mierze kreuje swój wizerunek medialny, ale nie jest to bynajmniej wizerunek naciągany, a tym bardziej nie jest on nieprawdziwy, stanowi jedynie odzwierciedlenie tego, co rzeczywiście w działalności Persona ma miejsce.

 


16. kwietnia 2009 r.

Krótka historia zapory we Włocławku

Rok 1957.
Komitet Gospodarki Wodnej PAN przygotował projekt regulacji dolnej Wisły tworzący kaskadę dziewięciu stopni wodnych.

17.10.1970 r.
Zakończono realizację pierwszego stopnia wodnego we Włocławku.

Od 1990.
Cykliczne dokonywanie ocen stanu technicznego i bezpieczeństwa budowali stopnia wodnego wykonywanych przez IMGW, Ośrodek Technicznej Kontroli Zapór w Warszawie.

Rok 1999.
Zrealizowano tymczasowy próg podpiętrzający.

17.11.1999 r.
Do resortu środowiska wpływa projekt uchwały Sejmu RP wzywającej Rząd do podjęcia działań zabezpieczających stopień wodny we Włocławku.

11.02.2000 r.
Komitet Ekonomiczny RM akceptuje projekt Stanowiska Rządu i rekomenduje go Radzie Ministrów.

22.02.2000 r.
Rada Ministrów zaleca wykonanie dodatkowych ekspertyz i powołanie 15-osobowego Zespołu Niezależnych Ekspertów wspierającego rząd w procesie podejmowania decyzji o sposobie zabezpieczenia stopnia włocławskiego.

1.08.2000 r.
Rada Ministrów akceptuje projektu budowy drugiego stopnia wodnego. Nadaje inwestycji status programu wieloletniego i charakter komercyjny. Takie stanowisko przekazuje do Sejmu.

22.12.2000 r.
Sejm RP przyjmuje uchwałę w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Budowa stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku.

Styczeń 2001 r.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów kieruje do Ministra Środowiska uchwałę Sejmu z dnia 22 grudnia 2000 r. z zaleceniem realizacji wynikających z niej obowiązków Rządu.

Rok 2001.
Organizacja Wild World Found (WWF), wykonuje opracowanie Studium kompleksowego rozwiązania problemów stopnia i zbiornika Włocławek zawierające koncepcje alternatywne do budowy stopnia Nieszawa.

16.10.2002 r.
Krajowej Rady Gospodarki Wodnej ogłosiła swoje stanowisko w sprawie rozwiązania
problemów Stopnia i Zbiornika Wodnego we Włocławku.

8.07.2003 r.
Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP poświęcone zagadnieniom związanym ze stopniem wodnym Włocławek.

17.09.2003 r.
Odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP we Włocławku.

8.10.2003 r.
Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP ogłosiła swoje stanowisko w sprawie zabezpieczenia stopnia wodnego we Włocławku. Komisja uznała, że głównym i nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, nad którym mają czuwać jednostki odpowiedzialne za stan budowli, wspierane przez władze lokalne. Senacka Komisja jako konieczne i pilne wskazała zgromadzenie środków finansowych na uzupełnienie dokumentacji (studium wykonalności, planu kosztów itp.), które pozwoli na podjęcie optymalnej decyzji rozwiązującej problem docelowo oraz uwzględni wszystkie aspekty związane z bezpieczeństwem, finansowaniem i stanem środowiska. Komisja zaleciła skonsolidowanie wysiłków finansowych ze strony rządu, władz samorządowych jak również zaangażowanie finansowe elektrowni wodnej wchodzącej w skład stopnia wodnego oraz wsparcie przez fundusze ochrony środowiska tej inwestycji. Komisja uznała za konieczne ustalenie harmonogramu prac najpilniejszych, niezbędnych do wykonania oraz określenie kosztów ich realizacji. Wskazała potrzebę współpracy parlamentarzystów w celu wprowadzenia ustawowych możliwości realizacji inwestycji w oparciu o partnerstwo publiczno – prywatne. SKŚ zwróciła się, w swoim stanowisku, do miejscowych władz aby podjęły aktywne działania na rzecz znalezienia partnerów – w tym również partnerów prywatnych do realizacji inwestycji Budowa stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku. Koncepcja programowo – przestrzenna z wariantowym studium wykonalności.

28.10.2002 r.
Minister Środowiska Stanisław Żelichowski powierza Dyrektorowi RZGW w Warszawie kompleksowe prowadzenie spraw związanych z przebiegiem etapu przedinwestycyjnego, mającego na celu zabezpieczenie stopnia Włocławek przed ewentualną awarią budowlaną, i tym samym upoważnia Dyrektora do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem Hydroprojekt – Warszawa Sp. z o.o. na realizację Koncepcji Programowo Przestrzennej (wraz ze wstępną Ocena Oddziaływania na Środowisko).

11.06.2003 r.
Rada Techniczna RZGW w Warszawie przyjmuje opracowanie Koncepcji programowo – przestrzennej dla projektowanej inwestycji Budowa stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku CZĘŚĆ I.
Czerwiec 2004 r.
Powstaje raport Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego Stan bezpieczeństwa budowli piętrzących wodę w Polsce.
Raport zawiera m.in. następujące stwierdzenie: ...wykonanie stałego piętrzenia w postaci budowy stopnia wodnego w Nieszawie jest nieuniknioną koniecznością w celu wyeliminowania realnego zagrożenia, które stwarza obecnie stopień wodny Włocławek.

9.03.2005 r.
Rada Techniczna RZGW w Warszawie przyjmuje opracowanie Koncepcji programowo – przestrzennej z wariantowym studium wykonalności dla projektowanej inwestycji budowa stopnia wodnego w Nieszawie – Ciechocinku CZĘŚĆ II.

9.05.2005 r.
RZGW w Warszawie rozsyła streszczenie KPP w języku niespecjalistycznym w celu
zebrania opinii.

20.06.2008 r.
Komisja Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej przyjęła od firmy Hydroprojekt sp. z o.o. Dokumentację przygotowawczą dla zadania: Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek. Dokumentacja zawiera pięć wariantów rozwiązań możliwych do realizacji.W opinii Hydroprojektu: ... najkorzystniejsza jest budowa nowej zapory pomiędzy Ciechocinkiem a Nieszawą. Pomoże spiętrzyć wodę, co w efekcie uchroni istniejącą zaporę, ropociągi biegnące pod Wisłą i filary mostu.

01. 2009 r.
Na wniosek Ministerstwa Środowiska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w styczniu 2009 r. wprowadziło na Listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 zadanie Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: Modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego.

16. kwietnia 2009 r.
Grupa Energa S.A., składa oświadczenie o deklaracji budowy wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej tamy we Włocławku. Energa w sposób wstępny deklaruje wolę realizacji całego przedsięwzięcia.
Ministerstwo odpowiada: najważniejsze jest bezpieczeństwo tamy we Włocławku. Nowa inwestycja musi uzyskać wszelkie zgodne z prawem pozwolenia, w tym decyzję środowiskową.
- Chcemy rozwiązać problem Włocławka definitywnie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Włocławka - powiedział Wiceminister Stanisław Gawłowski

 


16. kwietnia 2009 r.

Będzie nowa zapora

Włocławek: nowa inwestycja - tylko w zgodzie z prawem i ochroną środowiska - komunikat po briefingu Ministra Środowiska Macieja Nowickiego i Sekretarza Stanu w MŚ Stanisława Gawłowskiego.

Do Ministerstwa Środowiska wpłynęła decyzja firmy Energa, która planuje budowę wielofunkcyjnego stopnia wodnego na Wiśle poniżej tamy we Włocławku. Ministerstwo odpowiada: najważniejsze jest bezpieczeństwo tamy we Włocławku. Nowa inwestycja musi uzyskać wszelkie zgodne z prawem pozwolenia, w tym decyzję środowiskową.

- Chcemy rozwiązać problem Włocławka definitywnie. Najważniejsze jest bezpieczeństwo Włocławka - powiedział Wiceminister Stanisław Gawłowski.

Ze względu na poziom bezpieczeństwa tamy we Włocławku, w trakcie realizacji jest finansowany z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko kompleksowy program podniesienia bezpieczeństwa Włocławka za ponad 152 mln zł. Składa się on z trzech działań, które dotyczą modernizacji stopnia wodnego Włocławek. Odnoszą się one do remontu obiektów piętrzących stopnia wodnego we Włocławku, rozbudowy wałów wstecznych Słupianki i zapory bocznej Borowiczki oraz mikroniwelacji w czaszy Zbiornika i przebudowy zapór bocznych Jordany Tokary i Duninów.

- Wczoraj otrzymaliśmy pismo z koncernu energetycznego Energa S.A., który dotyczy oświadczenia Grupy Energa S.A. o deklaracji budowy wielofunkcyjnego stopnia wodnego na rzece Wiśle. Energa w sposób wstępny deklaruje wolę realizacji całego przedsięwzięcia - powiedział Wiceminister Gawłowski.

Minister podkreślił również, że jest to wstępny dokument. Jeśli Grupa Energa chce przystąpić do realizacji tego przedsięwzięcia musi działać zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem. Inwestor jest zobowiązany do przygotowania raportu oddziaływania na środowisko, w którym w sposób wariantowy powinny zostać przeanalizowane możliwości lokalizacji tego typu obiektu.

Będzie to pierwszy, niezbędny krok do realizacji przedsięwzięcia. Koncern musi uzyskać również pozwolenie wodno-prawne oraz inne dokumenty i decyzje niezbędne do realizacji tego przedsięwzięcia. W oparciu o dokumentację będzie możliwe stwierdzenie czy przedsięwzięcie będzie możliwe do realizacji.

Jeśli postęp prac związanych z inwestycją Grupy Energa nie będzie satysfakcjonujący, Ministerstwo Środowiska jest gotowe do budowy progu piętrzącego poniżej tamy, który w tym samym stopniu co planowany przez Energę stopień wodny odciąży tamę i podniesie jej bezpieczeństwo. Stopień jest techniczną inwestycją hydrotechnologiczną, nie dającą możliwości wykorzystania energii z przepływającej wody.

 

 


15. kwietnia 2009 r.

I Szkoła Liderów Polonijnych – Stany Zjednoczone i Kanada

Projekt ma charakter edukacyjny. Będzie się składać z dwóch dwutygodniowych Szkół Liderów Polonijnych, odbywających się w Polsce. Program szkoły obejmuje cykl warsztatów i wizyt studyjnych. Projekt jest adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych ze Stanów Zjednoczonych i Kanady oraz Europy Zachodniej
Termin realizacji projektu:
• Szkoła Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady - 29 VI – 2 VII
• Szkoła Liderów Polonijnych Europy Zachodniej - 24 VIII – 6 IX

Rekrutacja do Szkoły Liderów Polonijnych Stanów Zjednoczonych i Kanady odbędzie się w terminie:
1 kwietnia - 26 kwietnia 2009.
Ogłoszenie (w języku polskim i angielskim), ankieta zgłoszeniowa, regulamin oraz inne informacje (napisane w języku polskim) znajdują się na stronie www.szkola-liderow.pl
Założenia programowe Szkoły Liderów Polonijnych

Program Szkoły Liderów Polonijnych będzie ukierunkowany na działania wspierające rozwój kompetencji liderskich uczestników oraz na wzmocnienie ich więzi z Polską, wzmocnienie tożsamości narodowej i kreowanie postaw obywatelskich. W czasie szkoły uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów, wykładów.
Szkoła będzie się składać z trzech modułów.
• Warsztat rozwijający umiejętności liderskie – 5 dni,
• Wizyty studyjne – 6 dni,
• Kontynuacja warsztatu rozwijającego umiejętności liderskie – 4 dni.

W czasie każdego modułu uczestnicy będą ponadto uczestniczyć w wykładach oraz spotykać się z przedstawicielami świata polityki, kultury, działaczami społecznymi.

Uczestnicy na czas trwania szkoły będą podzieleni na dwie grupy, z których każda będzie miała swojego opiekuna merytorycznego, do którego obowiązków będzie należała: facylitacja, powiadamianie uczestników o programie i planach na kolejne dni, tłumaczenie powstających niejasności, przeprowadzenie każdego wieczora spotkania podsumowującego dzień, aktywny udział w wizytach studyjnych. Szkoła Liderów ma pozytywne doświadczenia związane z przydzielaniem opiekunów grupom przyjeżdżającym na szkoły z innych krajów. Uczestnicy są otoczeni opieką, mają osobę, do której mogą się zwrócić z pytaniami i wątpliwościami.

Program:

A. Warsztat rozwijający umiejętności liderskie (32 godziny):

Blok: Warunki efektywnej pracy zespołowej (16 godzin)
• Praca w zespole;
• Role zespołowe;
• Angażowanie innych do działania;
• Cykl życia zespołu;
• Skuteczna komunikacja;
• Mocne i słabe strony mnie jako lidera – analiza.
Blok Wprowadzanie zmiany (16 godzin):
• Wprowadzanie zmian w środowisku lokalnym;
• Rola wizji zmiany;
• Analiza środowiska lokalnego i jego potrzeb;
• Jak wprowadzać zmiany?

B. Kontynuacja warsztatu umiejętności liderskich (16 godzin).

Program warsztatu zostanie stworzony na podstawie oczekiwań i potrzeb uczestników, zebranych w czasie poprzednich bloków warsztatowych. Uczestnikom zostaną zaproponowane między innymi zajęcia z komunikacji, autoprezentacji, umiejętności przemawiania, prowadzenia debat etc.

Warsztaty będą odbywały się w ośrodku szkoleniowym w okolicach Warszawy. Zajęcia będą się odbywać w 2 grupach, podzielonych według kryterium znajomości języka polskiego. W grupach mniej zaawansowanych językowo zajęcia będzie prowadził trener dwujęzyczny.

C. Wykłady i spotkania.

Uczestnicy w trakcie warsztatów oraz wizyt studyjnych codziennie będą spotykać się z osobami z życia publicznego: z politykami, artystami, działaczami społecznymi i przedstawicielami mediów, liderami. Ponadto odbędą się wykłady, których tematyka została dobrana tak, aby umożliwić poznanie historii najnowszej oraz realnej sytuacji Polski.
Będą dotyczyć między innymi:
• Transformacja ustrojowa w Polsce;
• Polska w organizacjach międzynarodowych;
• Stosunki między Polską, a Rosją;
• Gospodarka rynkowa i jej problemy;
• Fundamenty demokracji i społeczeństwa obywatelskiego;
• Najnowsza historia Polski;
• Współczesny/ nowoczesny patriotyzm w Polsce;
• Polskie mniejszości narodowe we współpracy z państwem polskim;
• Samorząd terytorialny w Polsce;
• Społeczna rola kultury;

Wykłady będą tłumaczone na język angielski.

D. Wizyty studyjne.

Wizyty studyjne mają służyć lepszemu poznaniu Polski w wymiarze krajoznawczym, ale przede wszystkim przedstawieniu zagadnień zawartych w założeniach projektu. Uczestnicy odwiedzą miejsca związane z wydarzeniami ze współczesnej historii Polski, zabytki kultury. Poza tym będą mieli możliwość spotkania z przedstawicielami instytucji publicznych i kulturalnych, działaczami organizacji pozarządowych, przedstawicielami biznesu, a także z aktywnymi społecznie młodymi Polakami. Program wizyt studyjnych zostanie dookreślony na podstawie oczekiwań zawartych w ankietach zgłoszeniowych.
Wizyty w kolejnych miastach będą zorganizowane wokół konkretnych zagadnień:
• Gdańsk – transformacja ustrojowa w Polsce;
• Toruń – realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego;
• Kraków – rozwój samorządu terytorialnego w Polsce;
• Warszawa – lokalne inicjatywy kulturalne; współczesny wymiar patriotyzmu.

Szczegółowy program wizyt zostanie opracowany na podstawie ankiet uczestników, zgłoszonych przez nich potrzeb i zainteresowań, a także specyfiki miejsc, które odwiedzą. Wizyty studyjne będą odbywały się w dwóch grupach. Podczas spotkań oraz turystycznej części wizyt, grupom, będzie towarzyszył tłumacz.

Kontakt:
Koordynatorki projektu 1 Szkoła Liderów Polonijnych
Magdalena Mazur, mmazur@szkola-liderow.pl, nr tel. +48 22 556 82 65
Magdalena Kołodziejczyk, mkolodziejczyk@szkola-liderow.pl, nr tel. +48 022 556 82 56

I Szkoła Liderów Polonijnych – Stany Zjednoczone i Kanada jest finansowana przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Organizatorem i realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

 


15. kwietnia 2009 r.

Jutro dowiemy się co dalej z zaporą we Włocławku

Jutro, tj. w czwartek 16 kwietnia br. o godz. 10:30 w Ministerstwie Środowiska odbędzie się briefing Ministra Środowiska Macieja Nowickiego i Sekretarza Stanu w MŚ Stanisława Gawłowskiego. Spotkanie organizowane jest w związku z planami Ministerstwa Środowiska dotyczącymi zapory we Włocławku.

Miejsce briefingu: budynek Ministerstwa Środowiska, ul. Wawelska 52/54 (wejście od ul. Reja), sala 262 (2 piętro).

 


14. kwietina 2009 r.

Fullkontakt w TOK FM

Senator Andrzej Person był gościem Marcina Graczyka prowadzącego program Fullkontakt (Radio TOK FM).Posłuchaj: http://www.tok.fm/TOKFM/0,88715.html

 


11. kwietnia 2009 r.

Święta Wielkanocne

RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

WYPEŁNIONYCH NADZIEJĄ BUDZĄCEJ SIĘ DO ŻYCIA WIOSNY,

WIARĄ W SENS ŻYCIA,

A TAKŻE

NADZIEJĄ NA LEPSZE JUTRO.

POGODY W SERCU

I RADOŚCI PŁYNĄCEJ ZE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

ORAZ

CIEPŁA RODZINNEGO STOŁU,

SMACZNEGO ŚWIĘCONEGO.ŻYCZY

ANDRZEJ PERSON

 

 


11. kwietnia 2009 r.

Q4 o Personie

Senator Andrzej Person i poseł Marek Wojtkowski angażując się w sprawę budowy przystani wioślarskiej u ujścia Zgłowiączki pragnęli przede wszystkim, by Włocławek, jako miasto z dużymi tradycjami w tej dziedzinie sportu, znalazło się w gronie tych polskich miast, które mogą poszczycić się profesjonalnie przygotowanym zapleczem treningowym.
Parlamentarzyści mają nadzieję, iż podczas podejmowania decyzji przez włocławskich radnych w sprawie obligacji miejskich zwyciężył zdrowy rozsądek i teraz będzie można zdobyte w ten sposób pieniądze przeznaczyć między innymi na budowę przystani, która na pewno wpłynie na podniesienie atrakcyjności naszego miasta.

W zatwierdzonej przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Strategii Rozwoju Sportu na 2012 rok są zapisane pieniądze na budowę włocławskiej przystani. Dlatego właśnie senator Person i poseł Wojtkowski postanowili oficjalnie wystąpić do władz województwa o podjęcie wszelkich działań, by zapisane na włocławską przystań pieniądze znalazły się w naszym mieście jak najszybciej, nawet jeszcze w tym roku. Wszystko zależy od dobrej woli Marszałka Całbeckiego. Mamy nadzieję, iż Panu Marszałkowi zależy także na rozwoju polskiego sportu, a i również Włocławka, trzeciego miasta województwa. Już wkrótce mają się odbyć w tej sprawie pierwsze rozmowy.

 


8. kwietnia 2009 r.

Wizyta Ministra Skarbu we Włocławku

Na zaproszenie włocławskich parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, Minister Skarbu Aleksander Grad przyjechał do Włocławka na spotkanie ze związkowcami Zakładów Azotowych Anwil.

Portale miejskie o wizycie ministra:

www.Q4.pl
Minister Grad we Włocławku – konferencja w biurze Platformy

Dziś we Włocławku gościł Minister Skarbu Aleksander Grad. Głównym celem wizyty była sprawa sprzedaży Anwilu S.A. przez Orlen. Minister po raz pierwszy odpowiadał na pytania dziennikarzy...
Więcej na stronach:
http://q4.pl/?id=17&news=127281
http://q4.pl/?id=17&news=127283


www.wlc.pl
Anwil: Minister Grad uspokaja nastroje

W środę, 8 kwietnia doszło do przekładanej już kilkakrotnie, wizyty we Włocławku ministra skarbu, Aleksandra Grada. Wizyta w całości była poświęcona sprawie budzącej najwięcej emocji w naszym mieście, mianowicie planom sprzedaży Anwilu przez PKN Orlen...
Więcej na stronach:
http://wlc.pl/wiadomosci/200904/719/Anwil__Minister_Grad_uspokaja_nastroje.html
http://wlc.pl/video/200904/81/Konferencja_prasowa.html


www.wloclawek.pl
A.Grad: Nie zaszkodzimy Anwilowi

Od ponad trzech miesięcy włocławskie media, jak i przedstawiciele związków zawodowych czekali na przyjazd Ministra Grada do Włocławka. ...
Więcej na stronie
tutaj


www. news.pl
A. Grad: To nie jest zamach na Anwil

Wczoraj we Włocławku przebywał minister Skarbu Państwa Aleksander Grad. Gościł on w naszym mieście oczywiście w związku ze sprawą Zakładów Azotowych Anwil S.A. ...

Więcej na stronie:
http://wnews.pl/index.php?op=szczegolyArt&artID=2709

Po konferencji prasowej ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada senator Andrzej Person odpowiadał na pytania dziennikarzy.
http://wnews.pl/index.php?op=szczegolyArt&artID=2710

 

   
 


Czy sport zniknie z Telewizji Polskiej?

Andrzej Person, senator PO, dla Rzeczpospolitej.

Nie wyobrażam sobie, by sport w TVP nie był traktowany jako część misji
publicznej. Bo jak inaczej ocenić programy, które prowadzą do
upowszechniania zdrowego stylu życia, wychowują społeczeństwo i promują
postawy patriotyczne? Ustawa medialna jeszcze nie weszła w życie, czekają
nas prace w komisjach. Na pewno ludzie sportu zrobią wszystko, by
odpowiednie zapisy się w niej znalazły. Przecież chodzi o pieniądze, które
państwo przekaże na realizację programów niedochodowych, ale społecznie
ważnych. A gdyby się zgodzić z obecną propozycją, to w telewizji
oglądalibyśmy tylko popisy Ronaldinho czy innych piłkarzy. A co z
dyscyplinami, które od lat przynoszą Polsce medale na igrzyskach
olimpijskich? Czy szermierkę, kajakarstwo, wioślarstwo będzie jeszcze ktoś
chciał pokazywać? Żadna stacja komercyjna się na to nie zdecyduje, bo się to
nie opłaci. To jest właśnie misja.

 


7. kwietnia 2009 r.

Andrzej Person kandydatem na Mistrza Mowy Polskiej

Już po raz dziewiąty odbędzie się konkurs Mistrz Mowy Polskiej.


15. maja upłynie termin zgłaszania kandydatów w IX edycji Programu.
Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentować będzie Senator Andrzej Person.
Rada Programowa Programu, w tajnym głosowaniu wyłoni 10. Nominatów, spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.
Wręczenie nominacji odbędzie się 15 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Ich publiczna prezentacja zbiegnie się z rozpoczęciem ogólnopolskiego plebiscytu, w czasie którego zainteresowani będą mogli wskazywać swoich faworytów, którzy wyróżniają się polszczyzną piękną, mądrą i poprawną - najbardziej zasługujących na miano Mistrza w tej dziedzinie. Nominowani będą popularyzowani na plakatach, w TVP, w prasie oraz Internecie.

Gala Finałowa IX edycji z wręczeniem laurów Mistrzom Mowy Polskiej planowana jest 21 września w Operze Nowej w Bydgoszczy. 


6. kwietnia 2009 r.

Zmarł profesor Andrzej Stelmachowski

6 kwietnia 2009 roku zmarł profesor Andrzej Stelmachowski, pierwszy marszałek odrodzonego Senatu RP w latach 1989-1991.


Żołnierz AK, specjalista prawa rolnego i cywilnego. Doradca Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 r. W okresie stanu wojennego doradca Tymczasowej Komisji Krajowej NZZ Solidarność; zaangażowany w sprawę powołania kościelnej; Fundacji na rzecz Rolnictwa; prezes Warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. Doradca Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ Solidarność, członek Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie, uczestnik obrad plenarnych okrągłego stołu.


Przez wiele lat współdziałał z Senatem, jako prezes Stowarzyszenia Wspólnota Polska, w sprawowaniu opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.
Od lutego 2007 roku pełnił funkcję doradcy Prezydenta RP.

Dziś w Pulsie Trójki – programie Beaty Michniewicz - senator Andrzej Person i poseł Bogdan Lis wspominali prof. Andrzeja Stelmachowskiego.

 


31. marca 2009 r.

Konkurs Poznajemy Ojcowiznę. Edycja 2008/2009

Zakończył się etap oddziałowy Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Poznajemy Ojcowiznę, edycja 2008/2009.

W konkursie wzięło udział 46 uczniów - wpłynęły 34 prace w następujących kategoriach:
• szkoły podstawowe - 7 prac;
• gimnazja - 7 prac, w tym 4 indywidualne, 3 zespołowe;
• szkoły średnie - 10 prac, w tym 5 indywidualnych, 5 zespołowych;
• prace multimedialne - 8 prac;
• weterani - 2 prace.


Uczniowie Anna Wiśniewska, Bartosz Zawidzki z Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej otrzymali wyróżnienie za pracę Andrzej Person Senator RP.

 


6. kwietnia 2009 r.

Gazeta Pomorska. Przystań coraz bliżej.

W lokalnym dodatku Gazety Pomorskiej ukazał się artykuł Przystań coraz bliżej, o budowie przystani u ujścia Zgłowiączki.

W artykule red. Barbary Szmejter czytamy:
Jest deklaracja ministra sportu Mirosława Drzewieckiego. Dołoży 8 mln zł do budowy przystani u ujścia Zgłowiączki...

... Senator Andrzej Person od początku zabiegał o budowę przystani i wsparcie Ministerstwa Sportu.
- We wrześniu ubiegłego roku minister Drzewiecki gościł we Włocławku. Miał okazję przekonać się, w jakich warunkach trenują nasi wioślarze, którzy tak dobrze wypadli nie tylko w Atenach, ale także podczas innych renomowanych imprez. Na panu ministrze wielkie wrażenie wywarły też wioślarskie tradycje Włocławka, posiadającego w latach trzydziestych najpiękniejszą bazę w całej Europie, zaś włocławianinowi Jerzemu Bojańczykowi powierzono wówczas funkcję prezesa Europejskiej Federacji Wioślarskiej.

 


4. kwietnia 2009 r.

Rzeźby, obrazy i rysunki Wacława Bębnowskiego w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku posiada największą w kraju kolekcję rzeźb, obrazów i rysunków autorstwa Wacława Bębnowskiego obejmującą także dokumenty i pamiątki rodzinne po artyście.
Senator Person uczestniczył w promocjI albumu Wacław Bębnowski 1865-1945. Katalog dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Publikacja prezentuje postać jednego z najwybitniejszych twórców polskiej secesji. Album zawiera ilustrowaną biografię w formie kalendarium oraz katalog dzieł artysty przechowywanych w zbiorach Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej.

 

 


4. kwietnia 2009 r.

Pamięci Stanisława Zagajewskiego

Włocławek obchodził pierwszą rocznicę śmierci artysty rzeźbiarza Stanisława Zagajewskiego.


Senator Andrzej Person, pamiętający o Artyście władze miasta, radni, przedstwiciele kultury i włocławianie, uczestniczyli w rocznicowych uroczystościach na włocławskim cmentarzu. Na grobie artysty złożone zostały kwiaty, wieńce i zapalono znicze. Uroczystość przy grobie była okazją do wspomnień o artyście.

W dalszej części obchodów, w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, odbyło się wręczenie nagród laureatom I Konkursu rzeźbiarskiego im. Stanisława Zagajewskiego połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
Trzy równorzędne nagrody otrzymały:
Angelika Miedniczak ze Szkoły Podstawowej nr 19,
Dominika Nowicka i Urszula Przybyszewska z Gimnazjum nr 4.

Wyróżnienia otrzymały:
Joanna Bisaga z Gimnazjum nr 1,
Marta Dąbrowska z Gimnazjum nr 6,
Małgorzata Langa i Ksenia Śniegowska z Gimnazjum nr 4,
Agata Olewniczak ze Szkoły Podstawowej nr 23.
Laureatom konkursu nagrody wręczył Senator Andrzej Person.

Spotkanie było także okazją do uhonorowania Muzeum Medalem Senatu RP. Z okazji 100-lecia istnienia Muzeum, za zasługi, senator Person przekazał na ręce dyrektora Muzeum, pana Piotra Nowakowskiego pamiątkowy Medal Senatu RP. Uroczystość zakończono projekcją najstarszego filmu o Stanisławie Zagajewskim autorstwa Andrzeja Papuzińskiego Ars mea lux mea z 1978 r.

 

   
   
   
   
   
   


4. kwietnia 2009 r.

Maski 2009

Senator Andrzej Person objął patronatem III. Przegląd Małych Form Teatralnych MASKI 2009.
Organizatorami przeglądu są II. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego oraz Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury.
W dniu dzisiejszym na zaimprowizowanej scenie, przed zgromadzoną publicznością wystąpiły 4 zespoły teatralne, trzy z Włocławka i jedna z Chrostkowa.
Oceny dokonywało jury w składzie: Jan Polak - aktor, dyrektor Teatru Impresaryjnego, Stanisław Górka - aktor, wykładowca Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Jerzy Rochowiak - krytyk teatralny, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, Piotr Matuszkiewicz - muzyk, kompozytor. Kryterium oceny, jakie przyjęło jury to dobór repertuaru, pomysł inscenizacyjny, technika wykonania, zastosowane środki wyrazu oraz ogólne wrażenie artystyczne.
17. kwietnia odbędą się warsztaty teatralne dla opiekunów zespołów, zaś 21. kwietnia, podczas gali w Teatrze Impresaryjnym, nastąpi wręczenie nagród.
Celem przeglądu jest przede wszystkim stworzenie okazji do prezentacji dorobku artystycznego teatrów szkolnych, popularyzowanie aktywności teatralnej wśród dzieci i młodzieży, a także rozwijanie wrażliwości estetycznej i kultury żywego słowa.

 


3-4. kwietnia 2009 r.

Anwil Włocławek - Polpharma Starogard Gdański 2:0

W Polskiej Lidze Koszykówki rozpoczęła się runda play-off. W swoich pierwszych dwóch spotkaniach Anwil Włocławek podejmował w Hali Mistrzów Polpharmę Starogard Gdański.

W pierwszym meczu, który odbył się 3 kwietnia, Anwil wysoko pokonał gości 95:78 (33:24, 20:17, 27:19, 15:18). Najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy był kapitan drużyny Andrzej Pluta z 16 punktami na koncie.

Dzień później rozegrano drugie spotkanie. Górą znów byli włocławscy gracze, wśród których najlepiej punktował Paul Miller rzucając 19 punktów. Ekipa Igora Griszczuka ponownie wysoko wygrała z Polpharmą 91:65 (21:15, 27:14, 26:20, 17:16). Dzięki temu Anwil prowadzi już 2:0 w rywalizacji do trzech zwycięstw.

W wypełnionej po brzegi włocławskiej Hali Mistrzów nie zabrakło senatora Persona, który razem z innymi kibicował drużynie Anwilu.

W I rundzie play-off grają, oprócz Anwilu i Polpharmy, jeszcze trzy pary (w nawiasach podano stan rywalizacji po dwóch meczach): Asseco Prokom Sopot z Atlasem Stal Ostrów Wielkopolski (1:1); PGE Turów Zgorzelec rywalizuje z AZSem Koszalin (2:0), a Kotwica Kołobrzeg podejmuje Energę Czarnych Słupsk (1:1).

 

   
   
  


2. kwietnia 2009 r.

Zakończenie obrad 30. posiedzenia Senatu RP

W dniach 1 i 2 kwietnia odbyło się 30. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz i wicemarszałkowie - Krystyna Bochenek, Zbigniew Romaszewski i Marek Ziółkowski.
Podczas posiedzenia senatorowie uczcili czwartą rocznicę śmierci Jana Pawła II. Jak przypomniano w podjętej przez izbę uchwale, kolejna rocznica śmierci papieża Polaka, przywołująca w pamięci świadectwo jego życia, skłania do zastanowienia nad moralnym wymiarem działań ustawodawczych i politycznych - co umyka w prozie dnia codziennego. Senatorowie podkreślili, że będą dokładać starań, by wszystko co czynią w swojej pracy, odpowiadało wskazaniom moralnym, które były troską całego nauczania Jana Pawła II.
W uzasadnieniu uchwały senatorowie napisali, że realia współczesnego świata to coraz trudniejsze dylematy moralne, które rozstrzygać przychodzi nieustannie, szczególnie w działalności ustawodawczej i politycznej. Dlatego: Dziś, gdy Ojca Świętego Jana Pawła II nie ma już wśród nas, może nawet lepiej niż za Jego życia widać, jak często nie słuchaliśmy tego, co chciał nam powiedzieć i o ile lepiej byłoby dla Polski gdybyśmy byli bardziej rozważni w tym względzie - stwierdzono w uzasadnieniu uchwały.
Do Sejmu wraca ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Senat wprowadził do niej 36 poprawek, które doprecyzowują nowelę sejmową. Jedna z poprawek zaproponowanych przez Izbę zakłada m.in., że żołnierze zawodowi, którzy wrócili do kraju z misji zagranicznych, mają prawo do bezpłatnego leczenia (rehabilitacji) nie tylko w trakcie turnusów leczniczo-profilaktycznych (na które skieruje ich lekarz), ale również po nich.
Znowelizowana ustawa wprowadziła pojęcie zdolności do zawodowej służby wojskowej z ograniczeniami. Oznacza to, że - w zależności od orzeczenia komisji lekarskiej - np. żołnierze ranni na misjach albo tacy, którzy w związku ze służbą zapadli na jakąś chorobę, będą mogli nadal służyć w wojsku, mimo że nie spełniają wszystkich kryteriów zdrowotnych. Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r.
Podczas 30. posiedzenia Senat opowiedział się natomiast za upoważnieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego do ratyfikacji umowy między Polską a Ukrainą o małym ruchu granicznym. Umowę o zasadach małego ruchu granicznego podpisali premierzy Polski i Ukrainy, Donald Tusk i Julia Tymoszenko w marcu 2008 r. w Kijowie. W grudniu w Warszawie podpisano protokół do umowy, po jej zaopiniowaniu przez Komisję Europejską (KE).
Dzięki umowie o małym ruch granicznym mieszkańcy strefy przygranicznej będą mogli łatwiej przekraczać granicę polsko-ukraińską - na podstawie specjalnych zezwoleń, a nie wiz.
Umowy o małym ruchu granicznym oczekują Ukraińcy, którzy po wejściu Polski do strefy Schengen (21 grudnia 2007 roku) stracili prawo do wielorazowych i bezpłatnych wiz. Obecnie płacą 35 euro za wizę uprawniającą do jednokrotnego przekroczenia granicy.
W trakcie prac nad umową MSZ informowało, że strona polska jest przygotowana na wydanie od 300 tys. do 500 tys. zezwoleń na przekroczenie granicy w ramach tzw. małego ruchu, ale jeśli będzie potrzeba więcej - będzie możliwość ich wydania.
Akceptację Senatu uzyskała także ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to zwiększenie z 50 tys. do 100 tys. euro limitu tzw. ulgi inwestycyjnej. Przygotowana przez rząd zmiana w ustawach o PIT i CIT przewidująca zwiększenie tej ulgi jest częścią antykryzysowego, rządowego Planu stabilności i rozwoju. Podwyższony limit będzie obowiązywać w latach 2009-2010. Ma dotyczyć małych firm oraz przedsiębiorstw, które rozpoczną działalność w latach 2009-2010, a także tych, które zaczęły działać w 2008 r.
Zgodnie z obecnymi przepisami, ulga inwestycyjna przysługuje małym, średnim i dużym przedsiębiorcom, ale tym ostatnim tylko w pierwszym roku ich działalności. Polega na możliwości przyspieszonej, jednorazowej amortyzacji (zaliczeniu do kosztów podatkowych) zakupionego środka trwałego, do kwoty 50 tys. euro.
Zdaniem Ministerstwa Finansów, zmiana powinna zachęcić podatników do inwestowania i rozszerzania działalności gospodarczej.
Zaproponowane przez rząd i uchwalone przez Sejm i Senat rozwiązania przewidują także zwiększenie do 1,2 mln euro (z 800 tys. euro) limitu przychodów, po przekroczeniu którego firma traci status małego podatnika.
Podczas 30. posiedzenia Senat zaakceptował także ustawę o zmianie ustawy o referendum ogólnokrajowym. Według nowelizacji, gdyby nie udało się przyjąć ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, Sejm będzie mógł ponownie określić tryb ratyfikacji, w tym zdecydować o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. Oznacza to, że Sejm zdecyduje, czy w sprawie ratyfikacji danej umowy międzynarodowej odbędzie się referendum, czy też ponownie zostanie to rozstrzygnięte za pomocą ustawy.
Zgodnie z konstytucją, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana większością 2/3 głosów. Taka sama większość jest również wymagana w Senacie. Dotychczas nie było regulacji dotyczących zarządzania referendum ogólnokrajowego w sytuacji, w której Sejm nie zdołał uchwalić ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej.
Senat poparł ustawę o zmianie ustawy o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Umożliwia ona spółdzielniom mieszkaniowym mającym dług wobec Skarbu Państwa wystąpienie o odroczenie jego spłaty, rozłożenie na raty albo umorzenie. Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji okazały się wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.
Zadłużona spółdzielnia musiałaby złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia do ministra finansów. Analizowałby on indywidualnie każdą sytuację, biorąc pod uwagę kondycję finansową spółdzielni oraz interes społeczny i Skarbu Państwa. Ustawa dotyczy kilkunastu spółdzielni, których łączny dług do restrukturyzacji wynosi ok. 40 mln zł.
Senat zajął się także nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która upraszcza procedury związane z budową dróg w Polsce. Nowela zakłada, że osoby, które dla potrzeb inwestycji drogowych zostaną pozbawione działek w rodzinnych ogrodach działkowych, otrzymają grunty zastępcze na ich odtworzenie. Nowelizacja wróci do Sejmu, który ustosunkuje się do za dwóch zmian zaproponowanych przez Senat.
Podczas posiedzenia Izba rozpatrzyła także:
• ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej - Senat przyjął ustawę bez poprawek, nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe - Senat przyjął ustawę bez poprawek, nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa - Senat wprowadził 1 poprawkę, nowelizacja wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - Senat wprowadził 1 poprawkę, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o nasiennictwie - Senat przyjął ustawę bez poprawek, nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt - Senat wprowadził 7 poprawek do ustawy, nowelizacja wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - Senat wprowadził 6 poprawek, nowelizacja wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Senat wprowadził 2 poprawki, nowelizacja wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 20 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę bateriach i akumulatorach - Senat wprowadził 9 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - Senat przyjął ustawę bez poprawek;
• ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - Senat przyjął ustawę bez poprawek, nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego - Senat przyjął ustawę bez poprawek, nowelizacja czeka teraz na podpis prezydenta;
• ustawę o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy Gdański Uniwersytet Medyczny - Senat przyjął ustawę bez poprawek, ustawa czeka teraz na podpis prezydenta;
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych - podczas debaty nad tym projektem zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał go do komisji;
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji - podczas debaty nad tym projektem zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał go do komisji;
• drugie i trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej - Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej;
• zmiany w składzie komisji senackich - Senat wprowadził zmiany w składzie komisji senackich;
• wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - Senat wybrał senatora Zbigniewa Szaleńca na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

 


2. kwietnia 2009 r.

DKF 8. Once

Jak zwykle, co dwa tygodnie DKF 8 zaprasza.
W pierwszy wiosenny czwartek, pokażemy irlandzką produkcję z 2006 roku Once.
Historia napisana i wyreżyserowana przez Johna Carneya jest ukłonem w stronę gatunku filmowego, jakim jest musical. Film jest bardzo mocno osadzony w rzeczywistości, realiach współczesnego Dublina i młodych, dublińskich artystów. Historia chłopaka, który kochał muzykę, i dziewczyny, dla której muzyka była wszystkim. Ich niezwykła przyjaźń, z której powoli zaczęła kiełkować miłość, przedstawiona została w formie poetyckiej opowieści, pełnej natchnionych melodii, przenikliwych słów i obrazów prawdziwego Dublina.
Once nie jest kolejną, nudną produkcją z ambicjonalnym zacięciem. Jest obrazem wzruszającym, posługującym się subtelnymi środkami wyrazu, dalekimi od brodwayowskiego rozmachu. Oczarowuje każdą sceną i każdą kolejną nutą.
W postać chłopaka wcielił się charyzmatyczny wokalista irlandzkiej grupy Frames - Glen Hansard, a dziewczynę zagrała czeska piosenkarka folkowa Markéta Irglová. Swoją ujmującą naturalnością oraz wyjątkowym talentem muzycznym porywają widzów w magiczną podróż, ku emocjonalnej rozkoszy pełnej zmysłowego piękna. Są prawdziwi i dlatego tak bliscy każdemu, kto ich ogląda. Utwory, które śpiewają razem, to istna encyklopedia relacji międzyludzkich.

 


1. kwietnia 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu

Przewodniczący Komisji Emigracji Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.
Przewidywany porządek posiedzenia obejmuje m.in.:

rozpatrzenie wniosku przewodniczącego Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji Ochrona dzieci przed uzależnieniami;

rozpatrzenie wniosku przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji Fundusz Sołecki - zadania i szanse oraz finału konkursu Sołtys Roku 2008;

zmianę decyzji Prezydium Senatu z 28 listopada 2007 r. dotyczącej liczby zastępców przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej;

sprawy polonijne - wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 6: pomoc socjalna i charytatywna dla najbardziej potrzebujących środowisk polskich i polonijnych w świecie;

zaopiniowanie projektu nowelizacji statutu Kancelarii Senatu wraz z uzasadnieniem. 


1.-3. kwietnia 2009 r.

30. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

1, 2 i 3 kwietnia 2009 r. odbywa się 30. posiedzenie Senatu RP.
Senat zajmie się m.in. zmianami w ustawie o referendum ogólnokrajowym. Według nowelizacji, gdyby nie udało się przyjąć ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, Sejm będzie mógł ponownie określić tryb ratyfikacji, w tym zdecydować o przeprowadzeniu referendum ogólnokrajowego. Oznacza to, że Sejm zdecyduje, czy w sprawie ratyfikacji danej umowy międzynarodowej odbędzie się referendum, czy też ponownie zostanie to rozstrzygnięte za pomocą ustawy.
Zgodnie z konstytucją, ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej jest uchwalana większością 2/3 głosów. Taka sama większość jest również wymagana w Senacie. Dotychczas nie było regulacji dotyczących zarządzania referendum ogólnokrajowego w sytuacji, w której Sejm nie zdołał uchwalić ustawy wyrażającej zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej.
Senat rozpatrzy też ustawę o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych. Umożliwia ona spółdzielniom mieszkaniowym mającym dług wobec Skarbu Państwa wystąpienie o odroczenie jego spłaty, rozłożenie na raty albo umorzenie. Całkowite umorzenie długu następowałoby wtedy, gdy koszty egzekucji okazały się wyższe niż należności, które w jej efekcie mogłyby zostać odzyskane.
Zadłużona spółdzielnia musiałaby złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia do ministra finansów. Analizowałby on indywidualnie każdą sytuację, biorąc pod uwagę kondycję finansową spółdzielni oraz interes społeczny i Skarbu Państwa. Ustawa dotyczy kilkunastu spółdzielni, których łączny dług do restrukturyzacji wynosi ok. 40 mln zł.
Senat zajmie się także nowelizacją ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, która upraszcza procedury związane z budową dróg w Polsce. Nowela zakłada, że osoby, które dla potrzeb inwestycji drogowych zostaną pozbawione działek w rodzinnych ogrodach działkowych, otrzymają grunty zastępcze na ich odtworzenie.
Przyjęty przez Senat porządek obrad przewiduje ponadto następujące punkty:
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy - Prawo dewizowe,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt.
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bateriach i akumulatorach,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy Gdański Uniwersytet Medyczny,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej,
• zmiany w składzie komisji senackich.

 


31. marca 2009 r.

Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna

W dniu 18. marca 2009 r., ukonstytuowała się Polsko-Etiopska Grupa Parlamentarna.

W skład grupy weszli:
Marek Cebula - przewodniczący,
Iwona Guzowska - wiceprzewodnicząca,
Janusz Dzięcioł,
Jerzy Materna,
Janusz Mikulicz,
Andrzej Person (senator),
Bożena Sławiak,
Bogusław Wontor.

W Polsce działa Stowarzyszenie Etiopsko-Polskie SELAM. Jest to organizacją, która reprezentuje Etiopczyków żyjących w Polsce, obywateli polskich pochodzenia etiopskiego.
Jako niezależna organizacja społeczna stowarzyszenie ściśle współpracuje z Ambasadą Etiopii w Berlinie.


 


31. marca 2009 r.

Posiedzenie Klubu PO

W godzinach wieczornych obradował Klub Platformy Obywatelskiej i Klub Senatorów PO.

 


31. marca 2009 r.

38. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Senator przewodniczył obradom komisji.
Porządek obrad:
1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych nt.: Rola MSZ w procesie współpracy z Polonią i Polakami za granicą (podstawy prawne, finanse, działalność urzędów konsularnych i koordynacja).
2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
3. Sprawy różne.

 


30. marca 2009 r.

Wielki Test z Historii. Karol Wojtyła - Jan Paweł II

W związku ze zbliżającą się 4. rocznicą śmierci papieża Jana Pawła II, TVP 1 przygotowała drugą odsłoną Wielkiego Testu z Historii. Eksperci przygotowali 24 pytania konkursowe z wiedzy na temat życia i pontyfikatu Jana Pawła II.
Test rozwiązywali widzowe w Operze Krakowskiej i zgromadzeni w warszawskim studiu przedstwiciele dziennikarzy, sportowców, artrystów i polityków.
W drużynie polityków, do testu przystąpili: Andrzej Person, Joanna Mucha, Elżbieta Jakubiak, Kazimierz Ujazdowski, Joachim Brudziński, Józef Zych, Ryszard Kalisz, Jarosław Kalinowski.
Najlepszym spośród uczestników konkursu w Krakowie okazał się pan Mariusz Solecki z Gdańska.
Wśród gości na Woronicza niekwestionowanym zwycięzcą został Radek Zawrotniak -srebrny medalista igrzysk olimpijskich w Pekinie w drużynowym turnieju szpadzistów.
Zwycięzca poprzedniej edycji - Szymon Kołecki - srebrny medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów w kategorii 94 kg z Pekinu zajął równie chwalebne - trzecie miejsce.


 


30. marca 2009 r.

Spotkania we Włocławku

Senator Andrzej Person spotkał się w swoim biurze z Burmistrzem Ciechocinka panem Leszkiem Dzierżewiczem. Tematem spotkania były plany inwestycyjne miasta dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej.
Omawiane były również przygotowania do obchodów XX Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego PKOL, który zaplanowany został w dniach 26. lipca - 1. sierpnia 2009 r. w Hotelu Targon w Ciechocinku. Uczestnikami Sejmiku będą działacze polonijni z całego świata.
Sejmik odbędzie się bezpośrednio przed Polonijnymi Igrzyskami Sportowymi w Toruniu. Organizatorem Sejmiku jest Polski Zwiazek Olimpijski dzięki wsparciu finansowemu Senatu RP.

 


30. marca 2009 r.

Ustawa o obywatelstwie polskim wraca do Sejmu

Senatorowie zdecydowali o wprowadzeniu 13 poprawek do ustawy o obywatelstwie polskim, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu senackiego. Zawiera ona m.in. możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. Według przyjętych rozwiązań decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa będzie wydawał minister spraw wewnętrznych i administracji. Obywatelstwo polskie nie mogłoby być przywrócone m.in. osobie, która “działała na szkodę Polski lub uczestniczyła w łamaniu praw człowieka. Ustawa określa też m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Uznanie za obywatela należeć ma do kompetencji wojewody.
Regulacja rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie. Wprowadza także dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego: zasadę ciągłości obywatelstwa polskiego i zasadę jego wyłączności. Na mocy nowych przepisów o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy, którzy wskutek długoletniego pobytu w Polsce zintegrowali się z polskim społeczeństwem, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują tutejszy porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego.
Ustawa wprowadza też ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa dla posiadaczy Karty Polaka – może się o nie ubiegać osoba, która po jej uzyskaniu przebywa na terytorium Polski co najmniej rok na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
Ustawa unieważnia i uznaje za niewywołujące skutków uchwały Rady Ministrów z II połowy lat czterdziestych o pozbawieniu obywatelstwa polskiego m.in. gen. Władysława Andersa, byłego premiera Stanisława Mikołajczyka oraz generałów i oficerów, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.
Senat uznał za konieczne dokonanie zmian porządkujących materię ustawy ze względu na uchylenie przez Sejm, na wniosek posłów PiS, przepisów normujących tzw. prawo opcji. Senat przywrócił możliwość wyboru (tzw. prawo opcji) obywatelstwa przez dzieci urodzone w małżeństwach mieszanych, tzn. zawartych przez obywatela Polski z obywatelem innego państwa. Oznacza to, że dziecko z takiego małżeństwa będzie mogło mieć obywatelstwo polskie, ale rodzice będą mogli też wybrać dla niego obywatelstwo kraju, którego obywatelem jest rodzic będący cudzoziemcem. W tym drugim wypadku dziecko nie nabędzie obywatelstwa polskiego.
Senat opowiedział się też za modyfikują dodanej przez Sejm przesłanki uznania cudzoziemca za obywatela polskiego. Zdaniem Izby, skrócenie wymaganego okresu legalnego pobytu na terytorium RP uzasadniającego ubieganie się o nadanie obywatelstwa polskiego w trybie uznania powinno dotyczyć wszystkich cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem, a nie być uzależnione od posiadania Karty Polaka. Izba wprowadziła też uściślenie, iż nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna, a nie w dniu wydania decyzji o przywróceniu.
Zgodnie z inną senacką poprawką wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego musi zawierać życiorys cudzoziemca.
Inna zmiana uchwalona przez Senat przewiduje precyzyjniejsze wskazanie przez prezesa IPN informacji o osobach ubiegających się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz umożliwienie ministrowi spraw wewnętrznych wglądu w te informacje.
Izba wprowadziła też zmiany porządkujące terminy wejścia w życie poszczególnych
przepisów ustawy, nie zmieniając jednak rozwiązania przyjętego przez Sejm, zgodnie z którym przepisy regulujące przywracanie obywatelstwa polskiego wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.
Ustawa wraz z poprawkami trafi teraz ponownie do rozpatrzenia przez Sejm.


Jutro na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rozpatrywana będzie uchwała Senatu RP o stanowisku w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim

 


30. marca 2009 r.

Gazeta Wyborcza. OBOK DOŁKA

Przepraszam, że zraszam

To nie ja, to starsi Panowie oczywiście. Ale jako nieco tylko młodszy od geniuszy kabaretowych mam prawo nie zdziwić się sobotnim wspomnieniem wielkiego przeboju Boney M: Belfast, Belfast. Zatem nie będzie ani słowa łzawego o Wembley, tylko ku pokrzepieniu serc o tym, że wiele razy było jeszcze gorzej. Dzień Zmarłych w 1965 roku i legendarny trener, tak mówili wszyscy, Ryszard Koncewicz. Była nadzieja, a skończyło się, jak zwykle – przywiózł z Rzymu szóstkę. Nawinie myśleliśmy, że to przypadek, gdy świat się zwalił na głowę, tak my nastolatki to odbieraliśmy. Niestety, i później, i wcześniej jeszcze wiele wiele razy było gorzej. Choćby walkower z Węgrami ze wstydu, żeby nie wrócić z Budapesztu z dwucyfrową, itp., itd. Więc niby, dlaczego miało być lepiej z drwalami irlandzkimi?
Przecież na prawie 150 możliwości zdobycia europejskiego Pucharu Polski klub nie wygrał ani razu. Pojedynczy przypadek honorowej porażki Górnika to wszystko. Ani razu nie byliśmy w najważniejszym meczu mistrzostw świata, a w mistrzostwach Europy w ogóle tylko raz (finały kiedyś zaczynały cztery drużyny, teraz grają prawie wszyscy), za to w Klagenfurcie byliśmy zdecydowanie najsłabsi ze wszystkich.
Wiem, że to denerwujące przypominanie, ale 90 lat polskiego futbolu to w zdecydowanej większości ruiny i zgliszcza. 1973 – 1983 – wtedy i tylko wtedy świat futbolu mówił o nas z szacunkiem. No bo nie w Monachium ’72 (biegłem szczęśliwy z flagą po boisku, ale miało nie być wspomnień), gdzie wygraliśmy mistrzostwa demoludów, ani nie w Meksyku ’86, gdzie kończyła się epoka Antoniego Piechniczka.
Dlaczego? Bo futbol to bardzo poważna sprawa narodowa i państwowa. To misterium i religia, którą trzeba czcić, szanować, hołubić i dopieszczać: trenerami, którzy znają futbol i obce języki, równymi boiskami, myślą szkoleniową, miłością na co dzień, a nie od święta.
Ale też rozliczać setki nieuczciwych działaczy, trenerów, piłkarzy. Wyganiać ich ze stadionów na zbity pysk, a nie rozkładać ręce. Bo będzie jak w Belfaście często. Żaden Leo nie pomoże. Wszystkich 200 narodowych drużyn na świecie to wie. Futbol to największy produkt publiczny współczesnego świata i najlepsza platforma promocyjna kraju. Każdego państwa: bogatego i biednego, ale bez wyjątku dumnego, że stoi za nimi cały kraj , gdy wychodzą na boisko. A u nas?
Premier znudzony obradami w Sejmie może iść do domu i głaskać kota, mówiąc że klimatyzacja go męczy. Jest OK. Ale premier zmęczony nie może wyjść z Sejmu grać w piłkę, bo jest totalne oburzenie.
Ministrem sportu, na szczęście już byłą, może być kobieta, która nie odróżnia piłkarza od hokeisty i bezradnie przyznaje, że woli się wyspać, niż próżno wieczorem zobaczyć mecz reprezentacji. W każdym, i liberalnym, i bogatym, kraju oznaczałoby to dymisję.
Czy można się dziwić, gdy poważna dziennikarka mówi zdziwiona w telewizji:
- Widziałam w Eurosporcie, że Justyna Kowalczyk mówiła po angielsku, jestem w szoku!.
Czy zatem w kraju, gdzie tak naprawdę nie ma odrobiny szacunku dla sportu, można zdobyć mistrzostwo świata w piłce nożnej?
Można, bo to taka dziwna gra, więc dopóki żyje nadzieja…..

 


29. marca 2009 r.

Senat uratuje ośrodek Giedroycia

W Senacie powstanie ustawa, która pozwoli przekazać 1,5 mln zł na dom w Maisons-Laffitte pod Paryżem, gdzie powstawała Kultura i gdzie tworzył Jerzy Giedroyc. A na miejsce pojadą archiwiści z PAN – dowiedział się serwis internetowy tvp.info.
Według wstępnych ustaleń część środków ma pochodzić z pieniędzy Senatu, a część – z budżetu Ministerstwa Kultury.
- To miejsce jest zbyt ważne dla Polski, by narażać je na kaprysy losu – mówi Rafał Grupiński, minister w Kancelarii Premiera, który kiedyś sam pisał do Kultury.
- Tam biło serce polskiej emigracji, zwłaszcza w czasie stanu wojennego. Teraz my musimy o to miejsce zadbać – mówi Andrzej Person, szef senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

W 1947 roku do Maisons-Laffitte pod Paryżem Jerzy Giedroyc przeniósł z Rzymu założony przez siebie rok wcześniej Instytut Literacki. W czerwcu 1947 roku ukazał się tam pierwszy numer Kultury. Po śmierci Giedroycia, zgodnie z jego wolą, Kultura przestała wychodzić, a Instytut Literacki przekształcono w archiwum i bibliotekę.
– W tej chwili nie ma się kto opiekować domem. Henryk, brat Jerzego, jest już starszym, schorowanym człowiekiem. Dlatego teraz my nie możemy dopuścić do tego, by tak ważne dla naszej historii miejsce zostało zaniedbane i zapomniane – mówi senator Person.
Do Maisons-Laffitte mają też pojechać archiwiści z Polskiej Akademii Nauk. Zajmą się skatalogowaniem i zabezpieczeniem pamiątek.
– Chcemy, aby zgromadzone tam zbiory zostały przeniesione na nośniki elektroniczne. Tak, by mogły z nich korzystać przyszłe pokolenia – mówi Grupiński.


Katarzyna Borowska, Agata Kondzińska
TVP INFO

 

 


29. marca 2009 r.

Mistrzostwa Świata w Kolarstwi Torowym 2009

Na pruszkowskim krytym torze kolarskim 25-29. marca rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Torowym. Do Pruszkowa przyjechało ponad 400. zawodników z 46. krajów świata, ponad 200 dziennikarzy, działaczy sportowych i przedstawicieli dyplomacji oraz przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Najlepsi kolarze torowi globu walczyli o medale mistrzostw świata na nowoczesnym, bardzo szybkim, jeśli nie najszybszym torze na świecie. Rywalizacja toczyła się w m.in. keirinie, sprincie i scratchu.
Święto kolarstwa torowego w Pruszkowie zakończyło się triumfem Australijczyków. Senator Andrzej Person brał udział w dekoracji najlepszych torowców świata.

 

   
   
  


27. marca 2009 r.

Międzynarodowy Dzień Teatru

27. marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Teatru.
Z tej okazji, senator Andrzej Person, na ręce dyrektora Teatru Impresaryjnego we Włocławku Jana Polaka, złożył wszystkim Ludziom Teatru serdeczne gratulacje, wyrazy wielkiego uznania, życzenia pomyślności i sukcesów artystycznych a przede wszystkim wspaniałej, mądrej publiczności.

Święto zostało ustanowione z inicjatywy Międzynarodowego Instytutu Teatralnego (ITI - UNESCO) w 1961 roku. Upamiętnia otwarcie pierwszego sezonu Teatru Narodów w Paryżu w 1957 roku, na którym spotkały się zespoły z obu stron żelaznej kurtyny.

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, Teatr Ludzi
Upartych przygotował premierowy spektakl WWW_ITKACY@PL. Spektakl oparty jest na dramatach Stanisława Ignacego Witkiewicza Matka, Wariat i zakonnica, W małym dworku.
Scenariusz i reżyseria: Jan Polak
Scenografia i kostiumy: Dorota Główczyńska i Dariusz Piotrowski

 


26. marca 2009 r.

Pomoc dla Polonii

W 2009 roku, budżet na pomoc dla Polonii i Polaków za granicą wynosi 75 mln zł, w tym: 60 mln zł na zadania programowe oraz 15 mln zł na zadania inwestycyjne.
Kancelaria Senatu zaproponowała przeznaczenie kwoty 60 mln zł na zadania programowe, w podziale:
• na wspieranie organizacji i środowisk polonijnych (10,1 mln),
• na oświatę (24.3mln),
• na wspieranie kultury polskiej (14 mln)
• na pomoc w kształtowaniu postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych (2,4 mln zł)
• na upowszechnianie wiedzy o Polsce przez media (7,3 mln)
• pomoc charytatywną i socjalną (1,9 mln)

Do Biura Polonijnego Kancelarii Senatu wpłynęło kilkaset wniosków od organizacji polonijnych, które liczą na wsparcie finansowe polskiego rządu.
Każdy wniosek rozpatrywany był indywidualnie. Nie wszystkie wnioski spełniały wymagane kryteria i te zostały odrzucone. Większości jednak przyznano dotacje, ale trzeba było dokonać znacznych cięć ze względu na ograniczone środki budżetowe.
Komisja Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą pozytywnie zaopiniowała wnioski organizacji polonijnych – ogółem na sumę ponad 24 mln zł na wspieranie edukacji i oświaty polonijnej.
Na program stypendialny w 2009 r. przeznaczono ponad 5 mln zł. Senatorowie zgłosili jednak wniosek o zwiększenie tych środków o 600 tys. zł z rezerw Prezydium Senatu, uzasadniając to niestabilnym ostatnio kursem złotego. Pieniądze przeznaczone na program stypendialny przekazywane są przede wszystkim Fundacji Semper Polonia i Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, które rozdzielają je między polonijnych studentów. Pozostałe środki będą wykorzystane m.in. na wsparcie organizowania obozów językowych, pobyty edukacyjne w Polsce dla młodzieży z Białorusi, a także na pomoce dydaktyczne dla szkół, olimpiady i konkursy języka polskiego.
Senat sprawuje opiekę nad Polakami i Polonią za granicą od roku 1989. Obecnie za granicą żyje blisko 17 mln Polaków. Najwięcej, bo aż 10 mln mieszka w Stanach Zjednoczonych. Duże ośrodki polonijne znajdują się w Brazylii, Kanadzie, Niemczech i we Francji. Za wschodnią granicą – na Ukrainie (około 1 mln), na Białorusi, w Rosji i na Litwie.

 


25. marca 2009 r.

Włocławek zdobywcą Oskara w I Edycji Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008

Senator Andrzej Person jako Ambasador Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008.uczestniczył w Senacie w uroczystej gali wręczania nagród I. edycji konkursu.
Do Senatu przyjechali reprezentanci samorządów wszystkich szczebli z różnych stron Polski, biorący udział w konkursie, a także przedstawiciele świata polityki, kultury i znani olimpijczycy, dla których upowszechnianie sportu, turystyki i rekreacji jest ważne.
Idea Oskarów Sportowych to promowanie aktywności fizycznej i sportowej oraz turystyki i rekreacji wśród Polaków. Celem konkursu jest uhonorowanie miast, gmin, powiatów i aglomeracji, a także osób i firm zaangażowanych w rozwój fizyczny człowieka oraz całych gminnych społeczności. Organizatorzy zamierzają aktywizować środowiska małych ojczyzn, prezentować i propagować dokonania samorządów, organizatorów sportu, menadżerów, sportowców i osób fizycznych w sporcie, turystyce i rekreacji.
Do pierwszej edycji konkursu zaproszono gminy wiejskie, miejskie, miasta i aglomeracje, osoby fizyczne, organizacje sportowe, sponsorów, a także wszystkich aktywnych, zafascynowanych sportem, rekreacją i turystyką.
Uroczystość otworzył, sprawujący honorowy patronat nad konkursem, Marek Ziółkowski, wicemarszałek Senatu RP. Podkreślił społeczny wymiar tego przedsięwzięcia i znaczenie pracy na rzecz rozwoju sportu w umacnianiu więzi lokalnych. Konkurs pokazał wielkie zaangażowanie wielu gmin. Wicemarszałek nazwał Galę świętem aktywności i współpracy.
Na konkurs nadesłano ponad 300 zgłoszeń. W każdej kategorii jurorzy wybierali laureata spośród trzech nominacji. Łącznie przyznano 14 Sportowych Oskarów.
Tytuł Sportowa gmina zdobył Urząd Gminy w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Oskar Sportowy w kategorii Najlepszy sportowiec powędrował do Urzędu Gminy w Mszanie Dolnej - z tej gminy pochodzi Justyna Kowalczyk.
Oskara Sportowego za Wydarzenie sportowe przyznano Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kobylnicy - organizatorowi Wojewódzkiej inauguracji dni olimpijczyka.
Oskara w kategorii Sport dziecięcy i młodzieżowy zdobył Urząd Miasta Poznania.
W kategorii Sport osób niepełnosprawnych zwyciężył Urząd Miasta Włocławka.
W kategorii Masowa impreza sportowa nagrodę przyznano Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji, organizatorom 9. Poznań Maratonu.
W kategorii Gminny działacz, nauczyciel, trener zwycięzcą okazał się Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi, gdzie trenerem jest Wacław Majcherczyk.
Tytuł Turystyczna gmina zdobył Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen.
Oskara Sportowego za Rekreacyjne wydarzenie gminne przyznano Urzędowi Gminy Męcinka za dolnośląską imprezę rekreacyjno-edukacyjną Muchowska kosa.
W kategorii Rekreacja i turystyka osób starszych zwyciężył Uniwersytet Trzeciego Wieku z Nowego Sącza.
W kategorii Gminne imprezy sportowe nagrodę przyznano Poznańskim Ośrodkom Sportu i Rekreacji za przedsięwzięcie Stadion miejski w Poznaniu.
W kategorii Gminne inwestycje marzeń Oskara Sportowego zdobył Urząd Miasta Rybnika za Koncepcję zagospodarowania terenu rekreacji i sportu w Rybniku.
W kategorii Gminny inwestor sportowo-turystyczny nagrodę zdobył Urząd Gminy Gorzyce.
W kategorii Sponsor gminnego sportu i klubów sportowych Oskara Sportowego przyznano Urzędowi Gminy w Galewicach, gdzie sponsorem jest Kazimierz Olszowiak.
Nagrody specjalne konkursu Oskary Sportowe Gminess 2008 wręczał wicemarszałek Senatu RP Marek Ziółkowski. Przyznano je najaktywniejszym z aktywnych - samorządom, które nadesłały na konkurs najwięcej wniosków. Medale Senatu otrzymały urzędy miasta w Płocku i Śremie, a album Senatu - Urząd Miasta w Głownie.
Samorządowcy z Łącka, Mławy, Tarnowa Podgórnego, Ożarowa Mazowieckiego, Lubiewa, Koźmin Wielkopolskich wyróżnieni zostali albumem Sport rządzi światem senatora Andrzeja Persona. Nagrody wręczał autor.
Kończąc galę I edycji konkursu, wicemarszałek Marek Ziółkowski jednocześnie otworzył II edycję Konkursu Oskary Sportowe Gminess 2009. Inicjatorem organizowania tego konkursu jest Jacek Kurzyca.

 

   
 


24. marca 2009 r.

Odpowiedź ministra skarbu państwa Aleksandra Grada w sprawie Anwilu

Senator Andrzej Person otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Skarbu Państwa w sprawie zakładów Anwil S.A.
Poniżej treść odpowiedzi:

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

Warszawa, 13 marca 2009r
MSP/DNWiPI/1083/09
DNWiP1-KK-0701-2/09

Pan Andrzej Person
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Senatorze!
W związku z interwencją Pana Senatora w sprawie Zakładów Azotowych Anwil S.A we Włocławku przedkładam informację w zakresie ogólnej koncepcji prywatyzacji podmiotów Wielkiej Syntezy Chemicznej wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi kwestii poruszonych w przedmiotowej interwencji.
Pozycja Zakładów Azotowych Anwil S.A na rynku, zarówno aspekcie ekonomicznym jak i finansowym jest niezaprzeczalna. Systematyczny i konsekwentny proces przywracania Spółce pełnej efektywności i rentowności, wielowątkowa restrukturyzacja i działania zmierzające do ochrony środowiska, w pełni zasługują na uznanie. Należy zgodzić się, że Spółka Zakłady Azotowe Anwil S.A zasługuje dziś na miano pioniera restrukturyzacji w polskiej chemii. Jednym z elementów naprawy Spółki była rekonfiguracja właścicielska, w wyniku, której PKN Orlen S.A (wówczas Petrochemia Płock) przejął większościowy pakiet akcji firmy.
PKN Orlen wskazywał w strategii, że jest i będzie przede wszystkim spółką paliwową, posiadającą ambicje odgrywania roli lidera w tej części Europy w zakresie przerobu ropy naftowej i dystrybucji produktów ropopochodnych. Tym bardziej nie zamierza pełnić roli integratora polskiej branży chemicznej, której nawozowa część nie stanowi dla Spółki podstawowej działalności operacyjnej.
Należy podkreślić, iż sprzedaż Anwil S.A stanowi suwerenną decyzję Zarządu PKN Orlen S.A wynikającą ze strategii rozwoju Spółki. Koncepcja sprzedaży Anwil S.A (podobnie jak Polkomtel) wpisuje się w założenia aktualnej strategii Grupy PKN Orlen S.A na lata 2009-2013, przyjętej w listopadzie 2008 roku i należy ją rozpatrywać tylko i wyłącznie w aspekcie biznesowym. Nadmieniam, że już poprzednia strategia Grupy PKN Orlen S.A na lata 2007-2012 z listopada 2007 roku zakładała optymalizację aktywów poprzez dalsze dezinwestycje spółek spoza działalności podstawowej.
Powyższe zamierzenia spotykają się ze zrozumieniem ze strony analityków rynkowych, którzy w swoich rekomendacjach nie tylko neutralnie traktują plany PKN Orlen w tym zakresie, ale wskazują na zasadność tego typu działań. Zwraca się uwagę, że dobre wyniki finansowe spółki chemicznej mogą się już nie powtórzyć ze względu na spadek cen nawozów. Racjonalność decyzji o sprzedaży będzie jeszcze większa, jeśli PKN Orlen zaangażuje się, zgodnie ze swoją strategią, w segment wydobywczy.
W związku z obecnie znanymi stanowiskami i strategiami rozwoju zainteresowanych spółek, Nafta Polska S.A – operator w prywatyzacji WSCh, przedłożyła Ministrowi Skarbu Państwa kilka scenariuszy prywatyzacji sektora WSCh w Polsce, rekomendując ten najbardziej optymalny. Punktem wyjścia dla realizacji koncepcji był debiut giełdowy Zakładów Azotowych Tarnów S.A, który wzmocnił Spółkę finansowo, pozwolił na niezbędne w danym momencie inwestycje i całkowicie zmienił pozycje i sposób postrzegania firmy przez inwestorów i partnerów handlowych (prestiż, wiarygodność, transparentność).
Pełna prywatyzacja wszystkich spółek ma doprowadzić do powstania dwóch silnych grup chemicznych, zdolnych tylko w takiej postaci do konkurowania na rynku polskim i europejskim. Jedna z w/w grup chemicznych obejmować będzie: Z.A. w Tarnowie-Mościcach S.A., Z.A. Kędzierzyn S.A. i Ciech S.A. Połączenie tych podmiotów pozwoli na pełną integrację w zakresie nawozów azotowych oraz uzupełnienie produktów dla rolnictwa o nawozy wieloskładnikowe i pestycydy. Uwolnienie synergii nastąpiłoby w następujących obszarach:
• Sprzedaż
• Logistyka
• Zarządzanie łańcuchem dostaw
• Gospodarka energetyczna

Zamierzeniem Ministerstwa Skarbu Państwa jest prywatyzacja podmiotów I grupy chemicznej. Nadmieniam, że podmioty z ww. grupy utworzyły Polskie Konsorcjum Chemiczne, w którym 50 % udziałów posiada Ciech S.A. oraz po 25 % Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.S. i Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. Przedmiotowe konsorcjum deklaruje chęć zakupu Zakładów Azotowych Anwil S.A. Podkreślam, iż sprzedaż Zakładów Azotowych Anwil S.A. jest suwerenną decyzją Zarządu PKN Orlen S.A. Ocena sytuacji wskazuje, iż potencjalna transakcja sprzedaży akcji Z.A. Anwil S.A. nastąpiłaby najprawdopodobniej już po prywatyzacji podmiotów I grupy chemicznej, tj. Ciech S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie –Mościcach S.A oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.
W związku z powyższym podkreślić należy, że sprzedaż Z.A. Anwil S.A., jest procesem oderwanym i niezależnym od procesu prywatyzacji spółek WSCh i nie stanowi jego nierozłącznego elementu.
Skarb Państwa i Nafta Polska S.A. nie wpływały i nie wpływają na decyzje PKN Orlen S.A. w przedmiocie procesu sprzedaży Z.A. Anwil S.A. Jesteśmy przekonani, że procedura ta prowadzona będzie z zachowaniem wszelkich zasad, które zapewnią transparentność i przejrzystość.
W zakresie natomiast podnoszonej przez Pana Senatora kwestii wyboru Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Azotowe Anwil S.A., uprzejmie informuje, że obecnie obowiązki Prezesa Zarządu Spółki pełni Pani Teresa Szeligowska, od 2002 roku Wiceprezes Spółki.
Rada Nadzorcza Z.A. Anwil S.A., do której kompetencji należy przeprowadzenie procesu rekrutacji na funkcję Prezesa Zarządu, rozpoczęła postępowanie w III kwartale 2008 roku. Z uwagi m.in. na zmiany w składzie Rady Nadzorczej, dokonane już po rozpoczęciu postępowania w tej sprawie przez większościowego akcjonariusza Spółki PKN Orlen S.A., proces rekrutacji został znacznie opóźniony.
Ministerstwo Skarbu Państwa zostało poinformowane, iż Rada Nadzorcza dokona wyboru nowego Prezesa Spółki Zakłady Azotowe Anwil S.A na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, tj. w dniu 13 marca 2009 roku.

MINISTER
Aleksander Grad

 

   


21. marca 2009 r.

Czy TVP straci sport?

Rzeczpospolita, 21-03-2009,

Czy TVP straci sport?

Jarosław Stróżyk, Robert StępowskiTransmisje wydarzeń sportowych nie będą finansowane z Funduszu Zadań Publicznych – ustaliła Rzeczpospolita. Widzowie pożegnają się nawet z olimpiadą ...Andrzej Person, senator PO, były działacz sportowy, powiedział:

Nie wyobrażam sobie, by sport w TVP nie był traktowany jako część misji publicznej. Bo jak inaczej ocenić programy, które prowadzą do upowszechniania zdrowego stylu życia, wychowują społeczeństwo i promują postawy patriotyczne? Ustawa medialna jeszcze nie weszła w życie, czekają nas prace w komisjach. Na pewno ludzie sportu zrobią wszystko, by odpowiednie zapisy się w niej znalazły. Przecież chodzi o pieniądze, które państwo przekaże na realizację programów niedochodowych, ale społecznie ważnych. A gdyby się zgodzić z obecną propozycją, to w telewizji oglądalibyśmy tylko popisy Ronaldinho czy innych piłkarzy. A co z dyscyplinami, które od lat przynoszą Polsce medale na igrzyskach olimpijskich? Czy szermierkę, kajakarstwo, wioślarstwo będzie jeszcze ktoś chciał pokazywać? Żadna stacja komercyjna się na to nie zdecyduje, bo się to nie opłaci. To jest właśnie misja.

 


20. marca 2009 r.

Zarząd Powiatu PO

W godzinach wieczornych zebrał się Zarząd Powiatu PO we Włocławku. Senator Person uczestniczył w posiedzeniu.

 


20. marca 2009 r.

O zaporze, włocławskiej jedynce i teatrze

W godzinach popołudniowych, we włocławskim biurze, senator spotkał się z redaktorem Radia GRA Marcinem Michalskim. Senator mówił o swoich działaniach na rzecz remontu włocławskiej jedynki, budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka oraz pozyskania środków finansowych na budowę nowej przystani WTW i remont budynku Teatru Impresaryjnego we Włocławku.

W dniu dzisiejszym na stronach Ministerstwa Środowiska umieszczony został komunikat w sprawie włocławskiej zapory.
Poniżej treść komunikatu:

Czas na decyzje w sprawie zapory we Włocławku - działania Ministerstwa Środowiska na rzecz bezpieczeństwa stopnia wodnego

Bezpieczeństwo zapory we Włocławku jest dla Ministra Środowiska sprawą niezwykle istotną. Na zaktualizowanej liście indykatywnej z 30 stycznia 2009r., w poz. 3.1-7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, umieszczono projekt 'Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika włocławskiego', uznając go za kluczowy w skali kraju w zakresie gospodarki wodnej. Projekt obejmuje doprowadzenie do pożądanego stanu technicznego obiektów stopnia i zbiornika wodnego Włocławek, a także czaszy zbiornika.

Ministerstwo Środowiska jest skłonne do akceptacji budowy stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka przez Grupę Energa S.A. o ile inwestycja ta zostanie zrealizowana ze środków własnych tego przedsiębiorstwa oraz zostaną spełnione warunki ochrony środowiska na obszarach NATURA 2000.
Energa S.A. została zobowiązana przez Ministra Środowiska do podjęcia wiążącej decyzji najpóźniej do 15 kwietnia co do realizacji tej inwestycji i terminu przystąpienia do niej na powyższych warunkach.
Jeżeli Energa nie podejmie decyzji w tej sprawie w ustalonym terminie lub jej decyzja będzie negatywna Minister Środowiska zadecyduje o budowie niskiego progu piętrzącego bezpośrednio poniżej tamy we Włocławku. Zadaniem progu będzie podniesienie poziomu wody za zaporą.
Obecnie działania Ministerstwa Środowiska koncentrują się na projekcie związanym z pracami, zapewniającymi poprawę bezpieczeństwa zapory i zbiornika włocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego projektu przewiduje się między innymi:
1. Remont i przebudowę zapory we Włocławku w obrębie jej korpusu i podłoża, a także remont jazu i śluzy oraz przebudowę przepławki dla ryb
2. Rozbudowę wałów wstecznych rzeki Słupianki na długości 800m
3. Przebudowę zapór bocznych i makroniwelację czaszy Zbiornika Włocławskiego
Prace te już zostały podjęte. Ich koszt wyniesie 152 mln zł, z czego 99 mln zł pokryte zostanie ze środków Unii Europejskiej

 


20. marca 2009 r.

Włocławek, spotkanie z Prezesem Anwilu

Senator Andrzej Person spotkał się z nowym Prezesem Zarządu Anwil S.A. Maciejem Trojnarskim.
Tematem spotkania była sytuacja Zakładów Anwil i perspektywy dalszego rozwoju.
Senator życzył nowemu Prezesowi sukcesów zawodowych i wielu lat pracy w Anwilu.

 


20. marca 2009 r.

Spotkanie z Ambasadorem Szwecji

Ambasador Szwecji w Polsce, Dag Hartelius i Minister Mikael Benthe (sprawy polityczne) spotkali się w Senacie z Przewodniczącym Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzejem Personem. Tematem spotkania był Projekt Partnerstwa Wschodniego.

Partnerstwo Wschodnie – projekt mający na celu wzmocnienie wymiaru wschodniego polityki Unii Europejskiej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Zakłada zacieśnienie współpracy z Ukrainą, Mołdawią, Gruzją, Azerbejdżanem i Armenią, i z Białorusią. Głównym twórcą inicjatywy jest Polska, wspierana przez Szwecję. Przejawem realizacji projektu mają być preferencje handlowe, ułatwienia wizowe i programy pomocowe. W zamiarach polskiego rządu w dłuższej perspektywie Partnerstwo Wschodnie ma przygotować objęte nim państwa do akcesji.

 


20. marca 2009 r.

Słuchacze Wschodnioeuropejskiej Szkoły Badań Politycznych w Senacie

W Senacie odbyło się spotkanie senatorów Andrzeja Persona, przewodniczącego Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Stanisława Gogacza, przewodniczącego Zespołu ds. Polaków na Białorusi w tej Komisji ze słuchaczami Wschodnioeuropejskiej Szkoły Badań Politycznych, stanowiącej część projektu Rady Europy, a która jako organizacja pozarządowa prowadzi swoją działalność na Białorusi. W delegacji uczestniczyli również przedstawiciele białoruskiej opozycji i dziennikarze telewizji Biełsat.

Senator Andrzej Person przedstawił gościom historię Senatu, uprawnienia ustawodawcze Izby, a zwłaszcza misję Senatu jako opiekuna polskiej diaspory. Podkreślił, że szczególną troską Senat otacza rodaków na Wschodzie, gdzie Polacy żyją 'u siebie' choć w innych krajach. Im, w ocenie Senatu, należna jest pomoc edukacyjna, organizacyjna i socjalna. Pomoc Polakom na Białorusi jest jednym z czterech priorytetów wyznaczonych przez Senat w finansowaniu zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Senator Stanisław Gogacz zaznaczył, że szczególną troską Zespołu, którym kieruje jest zapewnienie Polakom na Białorusi praw przysługujących mniejszościom zgodnie ze standardami międzynarodowymi: prawa do nauki języka ojczystego, praktyk religijnych, zrzeszania się.

Senatorowie wyrazili nadzieję, że wyniki wyborów przeprowadzonych 18 marca 2009 r. w Związku Polaków na Białorusi zostaną uznane i uszanowane przez władze tego kraju.
Wśród poruszanych tematów, najważniejszym była decyzja zwolnienia przaz Zarząd TVP dyrektor TV Polonia i TV Biełsat Agnieszki Romaszewskiej-Guzy. Uczestnicy spotkania wyrazili protest przeciwko zwolnieniu pani Romaszewskiej.
Agnieszka Romaszewska-Guzya była pomysłodawczynią i autorem koncepcji funkcjonowania telewizji Biełsat. Kierowała kanałem od początku jego istnienia - od grudnia 2007 r. W tym roku funkcjonowanie Biełsatu doceniła kapituła nagrody im. Dariusza Fikusa - Romaszewska-Guzy wraz z zespołem kanału zostali nominowani do niej w kategorii twórca mediów.

Na zakończenie spotkania, odpowiadając na pytania białoruskich gości, senatorowie zapewnili, iż Polska zawsze będzie orędownikiem demokratyzacji i gwarancji praw człowieka na Białorusi.


 

  


19. marca 2009 r.

Zakończenie obrad 29. posiedzenia Senatu. 37. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywała poprawki do ustawy o obywatelstwie polskim zgłoszone w czasie debaty.

Senat zakończył obrady 29. posiedzenia
Przed rozpoczęciem obrad senatorowie uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego 8 marca 2009 r. prof. Zbigniewa Religi, wybitnego kardiochirurga, byłego ministra zdrowia, senatora III i V kadencji.

Senat wprowadził 25 poprawek do nowelizacji prawa o ruchu drogowym, która przewiduje powołanie Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Jego celem będzie m.in. rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania przez kierujących dozwolonych prędkości. Nowela zakłada utworzenie automatycznego systemu fotoradarów. Zdaniem Komendy Głównej Policji, dzięki niemu nie będzie konieczności, tak jak dotychczas, prowadzenia długotrwałego postępowania ustalającego, kto prowadził samochód, który przekroczył prędkość. Według nowelizowanych przepisów od maja 2010 r. mają zacząć obowiązywać sztywne stawki mandatów. Jeżeli kierowcy będą się uchylać od płacenia kar, prawo jazdy będzie tymczasowo zawieszane, a za każde kolejne wykroczenie będzie trzeba płacić dwa razy więcej.

Izba uchwaliła 8 poprawek do nowelizacji ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju piłkarskich mistrzostw Europy Euro 2012. Przewidziane w niej zmiany umożliwią prywatnym inwestorom realizację inwestycji zakwalifikowanych jako ‘przedsięwzięcia Euro 2012’ w trybie ‘specustawy’. W tym celu zakłada się rozdzielenie przedsięwzięć realizowanych przez podmioty publiczne (m.in. projektowanie oraz budowa stadionów) od inwestycji, które mogą być realizowane przy udziale kapitału prywatnego (rozbudowa zaplecza turystyczno-rekreacyjnego).

Senatorowie zdecydowali też o wprowadzeniu 13 poprawek do ustawy o obywatelstwie polskim, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu senackiego. Zawiera ona m.in. możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. Według przyjętych rozwiązań decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa będzie wydawał minister spraw wewnętrznych i administracji. Obywatelstwo polskie nie mogłoby być przywrócone m.in. osobie, która ‘działała na szkodę Polski’ lub uczestniczyła w łamaniu praw człowieka. Ustawa określa też m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Uznanie za obywatela należeć ma do kompetencji wojewody.

Regulacja rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie. Wprowadza także dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego: zasadę ciągłości obywatelstwa polskiego i zasadę jego wyłączności. Na mocy nowych przepisów o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy, którzy wskutek długoletniego pobytu w Polsce zintegrowali się z polskim społeczeństwem, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują tutejszy porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego.

Ustawa wprowadza też ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa dla posiadaczy Karty Polaka - może się o nie ubiegać osoba, która po jej uzyskaniu przebywa na terytorium Polski co najmniej rok na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Ustawa unieważnia i uznaje za niewywołujące skutków uchwały Rady Ministrów z II połowy lat czterdziestych o pozbawieniu obywatelstwa polskiego m.in. gen. Władysława Andersa, byłego premiera Stanisława Mikołajczyka oraz generałów i oficerów, którzy wstąpili do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia.

Jedna z poprawek Senatu to wprowadzenie możliwości wyboru (tzw. prawo opcji) obywatelstwa przez dzieci urodzone w małżeństwach mieszanych, tzn. zawartych przez obywatela Polski z obywatelem innego państwa. Oznacza to, że dziecko z takiego małżeństwa będzie mogło mieć obywatelstwo polskie, ale rodzice będą mogli też wybrać dla niego obywatelstwo kraju, którego obywatelem jest rodzic będący cudzoziemcem. W tym drugim wypadku dziecko nie nabędzie obywatelstwa polskiego. W sejmowych pracach nad ustawą zapis o prawie opcji został wykreślony na wniosek posłów PiS.

Senat przyjął też poprawkę, która pozwala uznać za obywatela Polski każdego cudzoziemca, który przebywa na terytorium Polski na podstawie pozwolenia na osiedlenie się, uzyskanego w związku z polskim pochodzeniem.

Inna zmiana uchwalona przez Senat przewiduje precyzyjniejsze wskazanie przez prezesa IPN informacji o osobach ubiegających się o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz umożliwienie ministrowi spraw wewnętrznych wglądu w te informacje.

Ustawa wraz z poprawkami trafi teraz ponownie do rozpatrzenia przez Sejm.

Do nowelizacji ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, która zwiększa liczbę instytucji mających dostęp do baz Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej, Senat wprowadził 2 poprawki doprecyzowujące. Przewiduje ona, że do baz KCIK, oprócz instytucji, które już teraz mogą z nich korzystać (m.in. policja, żandarmeria wojskowa, BOR, CBA i służby celne), dostęp będą mieć Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dyrektor generalny Lasów Państwowych i główny inspektor służby leśnej.

Zwiększy się także liczba instytucji, które mają przekazywać informacje do KCIK. Znajdą się wśród nich: sądy prowadzące rejestr zastawów i organy administracji rządowej i samorządowej właściwe w sprawach ewidencji paszportowej, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, rejestru cywilnych statków powietrznych, rejestru polskich statków żeglugi śródlądowej, polskiego rejestru jachtów oraz polskiego rejestru okrętowego, a także organy rządowe i samorządowe właściwe w sprawach zatrudnienia i pomocy społecznej, m.in. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dotychczas zobowiązany do tego był jedynie ZUS).

Nowelizacja ma też na celu usprawnienie pracy szefa KCIK, m.in. poprzez umożliwienie odpowiedzi na zapytanie bez konieczności stosowania tzw. kart rejestracyjnych. Obecnie zapytania do baz i odpowiedzi na nie składa się na specjalnych formularzach. Projekt zakłada, że niektóre informacje można wysyłać po prostu w formie pisemnej. Ustawa wprowadza też obowiązek niezwłocznego usuwania nieprawdziwych i nieaktualnych danych z systemu. Poprawki senackie rozpatrzy teraz Sejm.

Senat zaaprobował bez poprawek nowelizację ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki. Zgodnie z nią obywatel, który uważa, że postępowanie w jego sprawie jest prowadzone przewlekle, będzie mógł złożyć skargę nie tylko na sąd prowadzący proces, ale też na prokuraturę. Uchwalenie takiej ustawy zalecił Polsce Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, mając na uwadze jedną z największych spośród państw - członków Rady Europy liczbę pozwów przeciw Polsce na przewlekłość sądów.

Wprowadzając 1 poprawkę do nowelizacji ustawy o prawie energetycznym, Senat zaproponował, by aerokluby zaopatrujące samoloty w paliwo lotnicze, wykorzystywane do lotów rekreacyjnych, nie musiały ubiegać się o koncesje, jeżeli roczna wartość ich obrotu nie przekroczy równowartości 100 tys. euro. Posłowie proponowali, aby aerokluby nie musiały ubiegać się o koncesje na obrót paliwami, jeżeli roczna wartość ich obrotu nie przekroczy równowartości 1 mln euro. Nowelizacja prawa energetycznego przewiduje, że zawarte w niej uregulowania wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi jednak ponownie do Sejmu.

Izba uchwaliła również 1 poprawkę do nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Regulacja przewiduje przekazanie ministrowi pracy i polityki społecznej uprawnień nadzorczych nad ZUS. Obecnie, od 2007 r., ten nadzór sprawuje premier, a wcześniej nadzór nad ZUS sprawował minister pracy i polityki społecznej.

Prezes ZUS ma być powoływany przez premiera na wniosek ministra do spraw zabezpieczenia społecznego (obecnie ministra pracy i polityki społecznej). Rozwiązania tego dotyczące są skorelowane z rozwiązaniami przyjętymi przez Radę Ministrów w projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nabór na stanowisko prezesa ZUS ma przeprowadzać zespół powołany przez ministra ds. zabezpieczenia społecznego, składający się co najmniej z trzech osób.

Senat uchwalił także 16 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie mógł udzielać poręczeń i gwarancji kredytowych, a w wypadku zagranicznych nabywców polskich towarów - także kredytów eksportowych. Nowelizacja stanowi konsekwencję realizacji Rządowego Planu Stabilności i Rozwoju. Zmiany zaproponował rząd. Mają one na celu wzmocnienie systemu poręczeń i gwarancji oraz ułatwienie dostępu do finansowania, głównie w formie kredytów, małym i średnim przedsiębiorcom.

Dla skutecznej realizacji programów rządowych minister finansów będzie przekazywał środki na zwiększenie funduszu statutowego BGK. Ponadto BGK będzie miał możliwość finansowania programów rządowych ze środków pozyskanych z innych źródeł, w szczególności z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji w kraju i za granicą. Nowe przepisy umożliwiają ministrowi finansów przekazanie skarbowych papierów wartościowych na zwiększenie funduszu statutowego BGK.

Zmienione zostaną również regulacje związane z popieraniem budownictwa mieszkaniowego. Zaproponowano m.in. likwidację Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i przekazanie jego aktywów na fundusz statutowy BGK. Wprowadzono możliwości udzielania przez BGK preferencyjnych kredytów m.in. dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane, mające na celu budowę lokali na wynajem.

Nowelizacja z poprawkami Senatu trafi teraz do Sejmu.

Akceptację Izby zyskała nowelizacja ordynacji podatkowej, która zniesie obowiązek informowania urzędu skarbowego o tym, że chcemy elektronicznie składać deklaracje podatkowe, i umożliwi składanie e-deklaracji bez tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zmiany precyzują też zasady składania deklaracji drogą elektroniczną przez pełnomocnika. Nowelizacja umożliwi także resortowi finansów wydanie rozporządzeń, które pozwolą na likwidację obowiązku podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych tzw. kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej trafi teraz do podpisu prezydenta.

Pozostałe prace Senatu

• uchwalono zmiany w składzie komisji senackich,

• wprowadzono 1 poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - ustawa wraca do Sejmu,

• przeprowadzono debatę nad informacją dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej),

• przyjęto projekt ustawy o zmianie ustawy o języku polskim i podjęto uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy,

• odwołano senatora Tomasza Misiaka z funkcji przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej,

• odwołano senatora Piotra Zientarskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,

• podjęto uchwałę w sprawie wyboru senatora Jana Wyrowińskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej oraz senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Ustawodawczej,

• uchwalono zmiany w składzie komisji senackich. 


18 - 19. marca 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu

W dniach obrad Senatu, obradowało również Prezydium Senatu. Senator Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.
Porządek obrad przewidywał m. in. sprawy polonijne. Senator Andrzej Person referował rozdział środków finansowych na wnioski organizacji polonijnych. Wnioski dotyczyły zleceń zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie (kierunek 2: wspieranie oświaty, podkierunek: pobyty edukacyjne w kraju i za granicą, pomoc szkołom i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury, stypendia, pomoc dydaktyczna i metodyczna, wychowanie przez sport, konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze Polski).
W roku 2009 na wsparcie zadań programowych i inwestycyjnych dla Polonii i Polaków za Granicą przeznaczono kwotę 75 milionów zł. W lutym i marcu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dokonała weryfikacji i oceny większości złożonych wniosków i ostatecznie skierowała do Prezydium Senatu ponad 2000 wniosków.
31. marca odbędzie się ostatnie posiedzenie Komisji i Prezydium w sprawie przyzniania dotacji na działalność programową w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
 


18. marca 2009 r.

Gazeta Wyborcza. W Senacie debata na ustawą o obywatelstwie polskim

Inf. PAP 2009-03-18,

Wprowadzenie możliwości wyboru obywatelstwa w przypadku dzieci urodzonych w małżeństwach mieszanych oraz utrzymanie obecnych przepisów o uznaniu obywatelstwa zakładają poprawki zgłoszone podczas środowej debaty nad ustawą o obywatelstwie polskim.
Nowa ustawa o obywatelstwie polskim określa m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa będzie wydawał szef MSWiA.
Obywatelstwo polskie nie mogłoby być jednak przywrócone m.in. osobie, która działała na szkodę Polski lub uczestniczyła w łamaniu praw człowieka.
Sprawozdawca komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Samorządu terytorialnego i Administracji Państwowej Andrzej Person podkreślił, że obowiązująca ustawa z 1962 roku w wielu aspektach prawnych jest nieprzystosowana i wymaga pilnego zaktualizowania, m.in. w odniesieniu do prawa europejskiego.
Person zaprezentował zaopiniowane przez senackie komisje poprawki. Jedna z nich wprowadza prawo opcji wyboru obywatelstwa w przypadku dzieci urodzonych w małżeństwach mieszanych.
Oznacza to, że dziecko z takiego małżeństwa będzie mogło mieć obywatelstwo polskie, ale będzie mogło posiadać tylko obywatelstwo kraju drugiego z rodziców.
W sejmowych pracach nad ustawą zapis o prawie opcji został wykreślony na wniosek posłów PiS.
Ustawa ułatwi uzyskanie polskiego obywatelstwa posiadaczom Karty Polaka. Sejm uznał, że będzie mogła się o nie ubiegać osoba, która po uzyskaniu Karty przebywa na terytorium Polski przynajmniej rok na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.
Senatorowie chcieliby natomiast, by o obywatelstwo mogła ubiegać się osoba, która po uzyskaniu Karty przebywa na terytorium Polski co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskała w związku z polskim pochodzeniem.
Bronisław Korfanty (PiS), prezentując wnioski mniejszości, opowiedział się m.in. za wykreśleniem przepisów wzmacniających i rozszerzających instytucję uznania obywatelstwa polskiego. Według nowych przepisów o uznaniu obywatelstwa decydować ma wojewoda.
Konstytucja wskazuje jedną drogę do nadania obywatelstwa polskiego - przez prezydenta. Tworzenie rozwiązań identycznych, co do skutku z nadaniem i adresowanych do pewnej grupy cudzoziemców w odniesieniu, do których decyzję podejmuję administracja rządowa jest wątpliwe - uważa senator PiS.

Ustawa trafiła do dalszych prac w komisjach senackich.


PAP

 


18 - 19. marca 2009 r.

29. posiedzenie Senatu RP

Porządek 29. posiedzenia obejmuje następujące punkty:

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o obywatelstwie polskim;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki ;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;

• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw;

• informację dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2008 roku (podczas Prezydencji francuskiej).Podczas obrad Izba rozpatrzy m.in. nowelizację prawa o ruchu drogowym, która powołuje do życia Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Do jego zadań ma należeć m.in. rejestrowanie naruszeń przepisów ruchu drogowego, w tym przekraczania przez kierujących dozwolonych prędkości. Ustawa zakłada także utworzenie automatycznego systemu fotoradarów. Zdaniem Komendy Głównej Policji, dzięki niemu nie będzie konieczności, tak jak dotychczas, prowadzenia długotrwałego postępowania, w trakcie którego należy ustalić, kto prowadził samochód, który przekroczył prędkość. Centrum ma funkcjonować w ramach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Będą do niego automatycznie przesyłane zarejestrowane przez fotoradary wypadki przekroczeń prędkości.

Zgodnie z nowelą sejmową, od maja 2010 r. zaczną obowiązywać sztywne stawki mandatów; kierowcom uchylającym się od płacenia kar będzie tymczasowo zawieszane prawo jazdy, a za każde kolejne wykroczenie będzie trzeba płacić dwa razy więcej.

Po uchwaleniu nowelizacji za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym o 10-20 km/h kierowcy zapłacą 200 zł (teraz to 50-100 zł), a o ponad 50 km/h - 700 zł (400-500 zł). Mandaty na drogach poza obszarem zabudowanym wyniosą analogicznie - 150 i 600 zł. Kary będą wyższe, jeżeli w ciągu sześciu miesięcy od pierwszego naruszenia przepisów kierowca zrobi to kolejne pięć razy lub łączna wysokość kar za popełnione wykroczenia przekroczy 2,5 tys. zł. Wówczas za każde kolejne wykroczenie będzie trzeba płacić dwa razy więcej. Jeśli kierowca nie zapłaci kary i nie będzie możliwości jej wyegzekwowania, wówczas starosta - na wniosek organu egzekucyjnego - tymczasowo zawiesi prawo jady. Okres ten ma zależeć od kwoty zaległości: do 1 tys. - prawo jazdy będzie odbierane na miesiąc, a powyżej 4 tys. - na rok.

Zmiany w prawie drogowym mają dotyczyć także ograniczenia prędkości. Limit ten podwyższono w projekcie o 10 km/h na autostradach (do 140 km/h) i drogach ekspresowych dwujezdniowych (do 120 km/h). Jak wynika z policyjnych statystyk, nadmierna prędkość stanowi jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych. Rocznie na polskich drogach ginie około 5,5 tys. osób. W ciągu ostatnich dwóch lat liczba ta nieznacznie zmalała (48,9 tys. w 2008 r., 49,5 tys. w 2007 r.).

Obniżenie średniej prędkości o 5% powoduje spadek liczby wypadków o 10% oraz zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych o 20%. Według danych Komisji Europejskiej jedna ofiara śmiertelna wypadku to koszt 1 mln euro dla gospodarki i budżetu państwa. Komisja Europejska uznała automatyczną kontrolę nad ruchem drogowym za najlepszy sposób ograniczenia liczby ofiar wypadków drogowych i zaleciła stosowanie tego środka we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jeśli nowelizacja prawa o ruchu drogowym zostanie przyjęta, większość przepisów zacznie obowiązywać od maja 2010 r.

Senat rozpatrzy także ustawy o obywatelstwie polskim, uchwaloną przez Sejm na podstawie projektu senackiego. Zawiera ona m.in. możliwość przywrócenia obywatelstwa polskiego osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. Według przyjętych rozwiązań decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa będzie wydawał szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obywatelstwo polskie nie mogłoby być przywrócone m.in. osobie, która działała na szkodę Polski lub uczestniczyła w łamaniu praw człowieka.

Ustawa określa też m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Uznanie za obywatela należeć ma do kompetencji wojewody.

Regulacja rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie. Wprowadza także dwie zasady ogólne dotyczące obywatelstwa polskiego: zasadę ciągłości obywatelstwa polskiego oraz zasadę jego wyłączności. Zasada ciągłości obywatelstwa miałaby gwarantować trwałość obywatelstwa niezależnie od zmian, jakim podlega ustawodawstwo dotyczące obywatelstwa. Oznacza to, iż osoby, które nabyły obywatelstwo polskie na podstawie dawnych przepisów, a następnie zmienionych, zachowałyby je zgodnie z przepisami obowiązującymi w chwili nabycia. Zasada wyłączności obywatelstwa polskiego ma związek z kolei z problemem podwójnego lub wielokrotnego obywatelstwa. W ustawie przyjęta została zasada, która dopuszcza wielość obywatelstw przy jednoczesnym utrzymaniu bezwzględnego priorytetu obywatelstwa polskiego. Tym samym zrezygnowano z wymogu zrzeczenia się przez osobę przyjmującą obywatelstwo polskie z posiadanego dotychczas obywatelstwa innego państwa.

Regulacja rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy będą mogli ubiegać się o obywatelstwo polskie. Obecnie, obywatelstwo mogą uzyskać osoby które: nie mają określonego obywatelstwa; zamieszkują w Polsce co najmniej pięć lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Na mocy nowych przepisów o obywatelstwo polskie będą mogli ubiegać się cudzoziemcy, którzy wskutek długoletniego pobytu w Polsce zintegrowali się z polskim społeczeństwem, mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania, respektują tutejszy porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony i bezpieczeństwa porządku publicznego.

Ustawa wprowadza też ułatwienia w uzyskaniu obywatelstwa dla posiadaczy Karty Polaka - może się o nie ubiegać osoba, która po uzyskaniu Karty przebywa na terytorium Polski przynajmniej rok na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

Ustawa unieważnia i uznaje za niewywołujące skutków uchwały Rady Ministrów z II połowy lat czterdziestych o pozbawieniu obywatelstwa polskiego m.in. gen. Władysława Andersa, byłego premiera Stanisława Mikołajczyka oraz generałów i oficerów, którzy wstąpili do Polskiego korpusu Przysposobienie i Rozmieszczenia.

W trakcie prac w komisjach sejmowych oprócz poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkującym wprowadzono do niego kilka zmian o charakterze merytorycznym. Dodano m.in. przepis ogólny potwierdzający, że zawarcie związku małżeńskiego przez obywatela polskiego z osobą niebędącą obywatelem polskim nie powoduje zmian w obywatelstwie małżonków. Sejm dodał także nową przesłankę uznania cudzoziemca za obywatela polskiego, zgodnie z którą obywatelstwo polskie w tym trybie będzie mógł uzyskać cudzoziemiec, który po uzyskaniu Karty Polaka przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od roku na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu.

Podczas procesu legislacyjnego w Sejmie zmodyfikowaniu uległy przesłanki uzasadniające odmowę przywrócenia obywatelstwa polskiego. Sejm umożliwił także występowanie z wnioskami o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego podmiotom, które wykażą interes prawny lub ciążący na nich obowiązek uzyskania decyzji w tej sprawie. Poszerzono katalog aktów prawnych wydanych przez Radę Ministrów w latach 1946-1949 pozbawiających obywatelstwa określone osoby, które ustawa uznaje za nieważne i nie wywołujące skutków prawnych. Zmieniono także przepis o wejściu w życie ustawy, skracając o 3 miesiące termin wejścia w życie przepisów dotyczących przywrócenia obywatelstwa polskiego.

W trakcie głosowania poparcie Sejmu uzyskała zgłoszona przez PiS w II czytaniu poprawka znosząca prawo opcji, czyli możliwość wyboru dla małoletniego, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim a drugie obywatelem innego państwa, obywatelstwa tego państwa. Oznacza to, że dziecko z takiego małżeństwa będzie miało obywatelstwo polskie, co nie wyklucza, że będzie mogło również posiadać obywatelstwo innego kraju.

 


17. marca 2009 r.

Posiedzenie Klubu Senatorów PO

Senator Person uczestniczył w posiedzeniu Klubu Senatorów PO.

 


17. marca 2009 r.

Dzień Olimpijczyka w PWSZ we Włocławku

We wtorek, 17. marca, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku obchodziła Dzień Olimpijczyka.

Z tej okazji uczelnię odwiedzili reprezentanci Polski, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich - Aneta Szczepańska, srebrna medalistka z XXVI Igrzysk Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku oraz Katarzyna Kowalska, uczestniczka XXIX Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w 2008 roku i Mirosław Piesak, paraolimpijczyk, srebrny medalista XXVIII Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 roku.

Celem obchodów Dnia Olimpijczyka była popularyzacja wśród młodzieży idei olimpijskiej, rozwijanie zainteresowań uczniowskich oraz propagowanie sportowego i zdrowego stylu życia.

W programie obchodów znalazł się konkurs Wiedzy Olimpijskiej, nad którym honorowy patronat sprawowali senator Andrzej Person i poseł Marek Wojtkowski. W konkursie rywalizowali ze sobą reprezentanci dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych z Włocławka i regionu. Zwycięzcą konkursu została drużyna Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Rozegrano również Towarzyski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet, w którym bezkonkurencyjne okazały się reprezentantki III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej.

Podczas części oficjalnej obchodów olimpijczycy wnieśli flagę olimpijską i wysłuchano hymnu olimpijskiego. Potem nastąpiło wręczenie nagród dla drużyn biorących udział w konkursie wiedzy i w turnieju piłki siatkowej. Studentki PWSZ dały krótki pokaz umiejętności tanecznych, a młodzi judocy trenujący pod okiem Anety Szczepańskiej wprowadzili widzów w tajniki tej dyscypliny sportu.

Rozegrano również pokazowy mecz koszykówki, w którym zmierzyli się reprezentanci PWSZ z zespołem Kadetów Towarzystwa Koszykówki Młodzieżowej z Włocławka.Wskrzeszony w końcu XIX wieku przez Pierre’a de Coubertin, ruch olimpijski jest jednym z najważniejszych i szczególnie godnych pielęgnowania zjawisk współczesnego świata

Olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Olimpizm, łącząc sport z kulturą i edukacją, dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych. Celem olimpizmu jest, aby sport służył harmonijnemu rozwojowi człowieka, z wizją propagowania miłującego pokój społeczeństwa i poszanowania ludzkiej godności. Uprawianie sportu jest prawem człowieka wymagającym wzajemnego zrozumienia w duchu przyjaźni, solidarności i fair play.

 


17. marca 2009 r.

36. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Sprawy różne.


Podczas posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski organizacji polonijnych – ogółem na sumę ponad 24 mln zł – z budżetu Kancelarii Senatu na wspieranie edukacji i oświaty polonijnej.
Jak poinformował dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski, do biura wpłynęło 136 wniosków od organizacji i fundacji polonijnych na łączną sumę ponad 42 mln zł. Zespół Finansów Polonijnych – jak zaznaczył – każdy wniosek rozpatrywał indywidualnie, doszukując się pozytywnych elementów w każdym zgłoszonym przedsięwzięciu. Jak stwierdził, nie wszystkie wnioski spełniały wymagane kryteria i te zostały odrzucone. Większości jednak dotacje przyznano, ale trzeba było dokonać znacznych cięć ze względu na ograniczone środki budżetowe.
Na program stypendialny w 2009 r. przeznaczono ponad 5 mln zł. Senatorowie zgłosili jednak wniosek o zwiększenie tych środków o 600 tys. zł z rezerw Prezydium Senatu, uzasadniając to niestabilnym ostatnio kursem złotego. Pieniądze przeznaczone na program stypendialny przekazywane są przede wszystkim Fundacji “Semper Polonia” i Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska”, które rozdzielają je między polonijnych studentów. Pozostałe środki będą wykorzystane m.in. na wsparcie organizowania obozów językowych, pobyty edukacyjne w Polsce dla młodzieży z Białorusi, a także na pomoce dydaktyczne dla szkół, olimpiady i konkursy języka polskiego.
Senat sprawuje opiekę nad Polakami i Polonią za granicą od roku 1989. Obecnie za granicą żyje blisko 17 mln Polaków. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych, w Brazylii, Kanadzie, Niemczech i we Francji. Za wschodnią granicą – na Ukrainie (około 1 mln), na Białorusi, w Rosji i na Litwie.

 


14-15. marca 2009 r.

VII Zjazd Związku Polaków na Białorusi

Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Personn przewodniczył delegacji Senatu na Zjazd Związku Polaków na Białorusi.

Podczas zjazdu sprawozdawczo-wyborczego w Grodnie członkowie delegaci Związku Polaków na Białorusi ponownie wybrali na przewodniczącą Andżelikę Borys.

Mimo wcześniejszych represji ze strony białoruskich władz, zjazdu nie zakłóciły żadne incydenty, prowokacje czy interwencje służb porządkowych.Zjazd Związku Polaków na Białorusi upoważnił w niedzielę prezes Andżelikę Borys do prowadzenia z władzami białoruskimi rozmów na temat ponownej legalizacji ZPB. W przyjętej na niedzielnym zjeździe odezwie do Alaksandra Łukaszenki delegaci zaapelowali, by prezydent poparł ustanowienie normalnych stosunków między władzami białoruskimi a Związkiem Polaków.

Szef senackiej komisji do spraw kontaktów z Polonią, senator Andrzej Person powiedział Polskiemu Radiu, że Związek Polaków na Białorusi jest jedną z najważniejszych organizacji polonijnych na świecie.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych od dawna zabiega o legalizację kierowanego przez Andżelikę Borys Związku Polaków na Białorusi.

 


13. marca 2009 r.

Uroczystości pogrzebowe profesora Zbigniewa Religi

Warszawiacy, rodzina, politycy, lekarze i pielęgniarki, pacjenci, przyjaciele, poczty sztandarowe, tysiące osób z całej Polski pożegnały dziś wybitnego polskiego kardiochirurga i polityka, b. ministra zdrowia, prof. Zbigniewa Religę.
W uroczystościach pogrzebowych na Wojskowym Cmentarzu Powązkowskim uczestniczyli: prezydent Lech Kaczyński, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, delegacja Senatu z senatorem Andrzejem Personem.
Na początku uroczystości, która miała charakter świecki, odegrano na trąbce What a Wonderful World Louisa Armstronga - ulubiony utwór profesora. Trumnę, wystawioną na katafalku przed domem pogrzebowym, przykryto biało-czerwoną flagą. Wartę honorową pełnili przy niej żołnierze, pracownicy służby zdrowia, młodzież oraz pacjenci prof. Religi. Niektórzy z nich przykleili do ubrań naklejki w kształcie serc z napisem: Mam drugie serce.
Przed złożeniem trumny do grobu w Alei zabrzmiał hymn narodowy i sygnał żałobny.

Zbigniew Religa był wybitnym kardiochirurgiem, opracował między innymi własną metodę operacji pacjentów cierpiących na hipoplazję lewej komory serca. W 1985 roku jako pierwszy w Polsce przeprowadził udaną transplantację serca. Był założycielem Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu i Polskiego Towarzystwa Transplantologicznego, a także rektorem Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu i dyrektorem Instytutu Kardiologii w Warszawie.

 

   
   
  


11-12. marca 2009 r.

Posiedzenie Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej

Na zaproszenie Przewodniczącego Senatu Republiki Czeskiej przewodzącej UE, ZUZE zorganizowało seminarium w Pradze poświęcone współpracy UE-NATO. Senator Andrzej Person przewodniczył Delegacji Sejmu i Senatu RP. Wnioski z seminarium będą włączone do raportu Komisji Politycznej, który zostanie przedstawiony Zgromadzeniu podczas następnej sesji plenarnej.

Podczas przemówienia otwierającego Przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Premysl Sobotka podkreślił, że stosunki euroatlantyckie, w tym NATO pozostają podstawą strategii obrony i bezpieczeństwa Europy, bez których Europa nie mogłaby sprostać nowym zagrożeniom .

Przewodniczący ZUZE Robert Walter podkreślił potrzebę poprawy współpracy organizacyjnej miedzy UE i NATO, podając przykłady unijnej operacji Atalanta oraz misji w Afganistanie.

Podczas pierwszej sesji seminarium głos zabrali:
- Ivan Dvorak - Dyrektor Wydziału Polityki Obronnej i Strategii Ministerstwa Obrony Czech - przypomniał zgromadzonym, że do NATO i UE należą łącznie 32 kraje, z których 21 należy do obu organizacji. Podkreślił konieczność wzmocnienia współpracy UE-NATO w zakresie wielonarodowych projektów rozwojowych i badawczych, w przeprowadzaniu operacji naziemnych, w operacjach EUPOL i ISAF w Agranistanie oraz EULEX i KFOR w Kosowie.
- Hartmut Buhl – Redaktor, The European - odniósł się do podstawowych różnic w stosunkach UE-NATO stanowiących przeszkodę w dalszym rozwoju, podkreślając jednocześnie, że strategię bezpieczeństwa UE i NATO powinny charakteryzować komplementarność i konwergencja.
Podczas ożywionej debaty członkowie Zgromadzenia zwracali uwagę między innymi na kwestie rozszerzenia NATO na wschód, współpracy między oddziałami UE i siłami reagowania NATO, sytuacji w Afganistanie, przyszłych stosunków Rosja-NATO.
Podczas drugiej sesji seminarium wystąpili:
- Admirał Alain Coldefy - Wiceprzewodniczący ds. Politycznych EADS - podkreślił potrzebę reformy planowania obronnego NATO w kontekście współzawodnictwa euro-amerykańskiego.
- Pascal Boniface - Dyrektor IRIS - odnosząc się do decyzji Prezydenta Francji o ponownym wstąpieniu do struktur wojskowych NATO, ostrzegł władze polityczne przez możliwymi konsekwencjami tzw. podwójnego rozszerzenia NATO, podczas którego przyjęte zostaną nie tylko pozostałe kraje europejskie, ale również szeroko rozumiane kraje zachodnie, jak Australia, Nowa Zelandia bądź nawet Japonia. Wyraził wątpliwość, co do gotowości rozwiązywania przez NATO takich wyzwań jak upadanie krajów, migracje, zmiany klimatyczne.
Profesor Otto Pick - Doradca Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czech - przypomniał, że USA już zmniejszyły i zreorganizowały swoje oddziały w Europie. NATO nie przetrwa decyzji amerykańskich będących konsekwencją faktu, że związki transatlantyckie nie są priorytetem polityki USA. Konieczna jest odpowiedź na pytania czy Europa jest gotowa płacić za wspólną politykę obronna bez USA oraz czy obywatele Europy są świadomi wspólnych zagrożeń i potrzeby współpracy w obszarze bezpieczeństwa.

Podczas debaty członkowie Zgromadzenia podkreślali potrzebę jednomyślności europejskiej, szczególnie w takich kwestiach jak bezpieczeństwo energetyczne oraz stosunki z Rosją. Po raz kolejny zaznaczono potrzebę planowania wojskowego jako podstawy globalnej wizji politycznej, szczególnie w Afganistanie. Omówiono również możliwe skutki nowej strategii Francji w odniesieniu do NATO oraz zagrożenie dla bezpieczeństwa, jakie stanowią terroryzm oraz upadłe państwa.

Podsumowując seminarium Przewodniczący ZUZE podkreślił konieczność dalszego wzmacniania współpracy między UE i NATO. Wyraził nadzieję na kontynuację tematu podczas nadchodzącej sesji leniej Zgromadzenia.


Unia Zachodnioeuropejska została powołana do życia w 1954 roku w Paryżu. Jest organizacją polityczno-obronną. Obecnie należy do niej 10 państw: Belgia, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Luksemburg, Włochy, Grecja, Niemcy, Hiszpania i Portugalia, ponadto 6 państw posiada tzw. status członka stowarzyszonego, 7 - stowarzyszonego partnera, a 5 – obserwatora. Polska po wejściu do UE miała od 2005 roku status członka afiliowanego, od 2008 w związku ze zmianą Regulaminu Zgromadzenia ma status pełnego członka. Delegacja Sejmu i Senatu do ZUZE liczy 12 przedstawicieli (9 posłów i 3 senatorów) oraz odpowiadającą im liczbę zastępców.

Przewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej jest senator Andrzej Person.

Głównym celem działalności tej organizacji jest umacnianie bezpieczeństwa państw członkowskich Unii Zachodnioeuropejskiej poprzez współpracę w dziedzinach politycznej, wojskowej i gospodarczej.

Zgromadzenie UZE składa się z obecnie z około 400 parlamentarzystów z 39 krajów europejskich, w tym ze wszystkich państw członkowskich UE, europejskich członków NATO, Rosji, Ukrainy i krajów Bałkańskich. Parlamenty narodowe są reprezentowane w sposób proporcjonalny do układu sił politycznych w tych parlamentach. Poszczególne delegacje narodowe mają różną ilość członków oraz różne prawa do uczestnictwa w pracach Zgromadzenia i głosowania, w zależności od kategorii krajów do której przynależą (pełni członkowie, członkowie stowarzyszeni, partnerzy, obserwatorzy). Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej zbiera się na sesji plenarnej, podczas której omawiane są wszystkie kwestie związane z realizacją zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego. Pierwsza część sesji odbywa się w czerwcu, druga - na początku grudnia.

 

 


9. marca 2009 r.

Spotkania w Biurze Senatorskim

Senator Andrzej Person spotkał się z panią Ewą Obuchowską, przewodniczącą włocławskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych i panią Anną Turek, przewodniczącą zakładowej organizacji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku.
Tematem spotkania była sytuacja pielęgniarek w Szpitalu Wojewódzkim we Włocławku. Brakuje pielęgniarek. W całej Polsce w szpitalach nasila się zjawisko odchodzenia pielęgniarek od zawodu i spadek wynagrodzeń. Szpitale mają w stosunku do potrzeb za mało etatów pielęgniarskich. Pielęgniarki zatrudniane są na kontraktach lub po kawałku etatu w różnych szpitalach. Często po 12 godzinach dyżuru zostają dalej już na umowę-zlecenie.

 


9. marca 2009 r.

Wizyta w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego

W poniedziałek, 9 marca 2009 r., senator Andrzej Person spotkał się w Warszawie z panią Minister Elżbietą Bieńkowską.
Tematem spotkania był stan drogi krajowej Nr 1 w granicach miasta Włocławek. Wniosek Przebudowa drogi krajowej Nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek, został złożony na początku lutego br., w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Do konkursu stanęły projekty z kilkunastu miast. O dotacje na inwestycje drogowe starają się m.in. Wrocław, Warszawa, Poznań, Częstochowa, Bielsko-Biała, Tychy i Jaworzno.
W rozmowie z senatorem Personem, Pani Minister Bieńkowska zapewniła, że - oprócz ciepłego przyjęcia we Włocławku - pamięta również koleiny i wyboje na włocławskiej jedynce.
Mając świadomość z jednej strony, konieczności(!) remontu włocławskiego odcinka drogi krajowej Nr 1, z drugiej zaś, ogromnego ciężaru finansowego jaki Miasto poniesie z tytułu remontu, Pani Minister wyraziła nadzieję, że wniosek otrzyma dofinansowanie.

Droga krajowa Nr 1 jest elementem korytarza infrastrukturalnego transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T o zasięgu kontynentalnym. Jest jedną z najważniejszych w układzie komunikacyjnym Polski. Łączy nadbałtyckie porty Gdańsk i Gdynia z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Szacuje się, że włocławską 1., przejeżdża ponad 30 tys. pojazdów na dobę, w tym setki tirów. Włocławski odcinek drogi został wybudowany w drugiej połowie lat siedemdziesiątych z przeznaczeniem dla znacznie niższej wielkości ruchu pod względem natężeń dobowych pojazdów, jak i udziału pojazdów ciężkich.
Poza doraźnymi naprawami droga nie była gruntownie remontowana.

Włocławski wniosek opiewa na łączną kwotę 285 mln złotych.
Prace remontowe mają objąć m.in.: wymianę całej konstrukcji jezdni, przebudowę kładek, budowę sygnalizacji świetlej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, budowę ekranów akustycznych oraz przebudowę skrzyżowań.
Obecnie trwa merytoryczna ocena poszczególnych wniosków. Wyniki tego etapu spodziewane są prawdopodobnie w maju.

 

   
   


9. marca 2009 r.

Gazeta Wyborcza. OBOK DOŁKA

Piwo, pozwól grać!


Wysoka Izbo!
Żal mi piwa. Przepadło w polskim Senacie za sprawą osób, które w ogromnej większości nigdy nie były na stadionie. Niestety dla sportu, zwolenników amerykańskiej prohibicji w stylu lat 30. wciąż jest więcej niż nas, ludzi z kultury śródziemnomorskiej, którzy nie boją się powiedzieć: lubię piwo. Nas, którzy znają sport i nie boją się powiedzieć: nie traktujcie polskich kibiców jak bezwolnej tłuszczy!
Zbigniew Boniek ma rację, świat od dawna traktuje sport jako rodzinny, całodzienny spektakl. Wie, co mówi, bo 24 lata temu na Heysel pod szatnią jego Juventusu układano stosy zwłok zmasakrowanych nie przez piwo, ale fatalną organizację meczu. Od tamtego czasu Europa powiedziała: zero tolerancji. I trwa w tym uporze skutecznie. A my użalamy się nad łobuzem z kastetem w kieszeni, którego zamknęli na 24 godziny, mamusia płacze w tabloidzie, że ograniczono synalkowi prawa człowieka.
Powiem wprost- piwo ma taki związek z awanturami na stadionie jak wielki przebój Aznavoura z narzeczoną premiera Kazimierza M. Owszem, mają ścisły związek z sędzią oszustem, działaczem, który handlował meczami, czy nieuczciwym trenerem, bo to oni odpowiadają za bałagan i dają szanse na stadionowy dym. Z nimi walczmy, a nie z kubkiem piwa!
Wysoka Izbo! W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości informuję, że nie kumpluję się z prezesami browarów, a nawet nie gram z nimi w golfa, a na lobbingu się nie kapuję. Więcej, cienkie piwo z plastikowego kubka na stadionie w Klagenfurcie niekoniecznie wprawiało mnie w stan euforycznego uniesienia. Pozostałe 20 tysięcy Polaków też raczej gasiło pragnienie, niż szykowało się na rewanż za porażkę piłkarzy . A po piwie karnie wrócił nad Wisłę. O nich się aż tak bardzo nie martwmy. Wstydu nam nie przynoszą takiego choćby jak były minister Mirosław O., który jak o niepodległość walczył o zakaz jednej choćby lampki szampana na studniówce. A sam pan minister, przepraszam, abstynent za kierownicą?
Pytacie mnie, drodzy kibice, dlaczego w Polsce jest tyle obłudy i zakłamania? Dlaczego Polska nie lubi sportu? Dlaczego minister odbiera spółkom skarbu państwa szansę na wspieranie klubów? Bo sport, moi drodzy, ma kiepskie notowania, nisko plasuje się w hierarchii społecznej ważności. Justynę - królową zimy kochamy nad życie, ale ze sportów uprawiamy głownie zawiść i plotkarstwo. Więc jak trzeba podlać populistycznego sosu, to ofiarą antypiwnej krucjaty polityków pada sport. A na dożynkach i tak piwo wzmocnione spirytusem będzie się lało jak zawsze. A i na…Stop. Tu już bym poszedł po bandzie, tam piją kulturalnie.
Na zdrowie!

Andrzej Person
Gazeta Wyborcza/Sport
Poniedziałek, 2. marca 2009 r.

 


Diariusz Senatu Nr 31

W dniach 4 i 5 marca 2009 r. odbyło się 28. posiedzenie Senatu.


Podczas dwudniowego posiedzenia Senat poparł m.in. sejmową nowelę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza zakaz handlu tzw. dopalaczami. Do ustawy wprowadzono tylko 1 poprawkę o charakterze redakcyjnym, korygującą zapis nazwy jednej z substancji chemicznych wymienionych w ustawie.

Początkowo rząd, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zaproponował w swoim projekcie zakaz handlu tylko ‘dopalaczami’ zawierającymi benzylopiperazynę (około 10% siły działania amfetaminy), substancją syntetyczną, która - podobnie jak amfetamina czy metamfetamina - działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Na wniosek sejmowej komisji zdrowia Sejm wprowadził jednak poprawkę, która zakazuje rozprowadzania także 17 innych substancji, pochodzących z roślin występujących w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Azji.

W Polsce działa kilkadziesiąt sklepów z ‘dopalaczami’, które mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia. Handel tymi substancjami jest obecnie przedmiotem postępowań prokuratorskich w Poznaniu i Łodzi. Śledczy badają m.in., czy oferowane substancje nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W około 60 sklepach z dopalaczami prowadzone są kontrole koordynowane przez urzędy skarbowe.

Senatorowie wprowadzili natomiast kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji prawa budowlanego, przewidującej m.in. zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów. Podobnie jak w Sejmie, ustawa wywołała kontrowersje wśród senatorów. Senatorowie Władysław Ortyl i Witold Idczak postulowali jej odrzucenie. Jej zwolennicy wskazywali natomiast, że proponowane zmiany są potrzebne i ułatwią życie osobom decydującym się na budowę.

Na 28. posiedzeniu Senat zaproponował także poprawki (25) do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, która - w intencji ustawodawcy - ma zapewnić m.in. bezpieczny przebieg Euro 2012. Za ustawą, którą teraz ponownie rozpatrzy Sejm, opowiedziało się jednogłośnie 95 senatorów.

Największe kontrowersje wywołała możliwość sprzedaży alkoholu. Sejm dopuścił sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów, w tym piwa, zawierających nie więcej niż 4,5% na imprezach masowych - z wyłączeniem tych o podwyższonym ryzyku zagrożenia aktami przemocy. Mogłoby to się odbywać tylko w wyznaczonych miejscach i jedynie przez podmioty posiadające zezwolenie.

Ostatecznie Senat przyjął poprawkę PiS, która przewiduje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu; zmianę tę poparła część senatorów PO. Za głosowało 54 senatorów, 36 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Podczas 28. posiedzenia senatorowie zaakceptowali natomiast nowelę ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która różnicuje wynagrodzenia lekarzy - rezydentów w zależności od dziedziny medycyny i okresu specjalizacji. Ma to zachęcić młodych lekarzy do wybierania takich specjalizacji, jak: epidemiologia, geriatria, medycyna rodzinna, onkologia kliniczna, patomorfologia, rehabilitacja medyczna, anestezjologia i intensywna terapia, neonatologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz chirurgia. Senacka komisja zdrowia poparła proponowane zmiany.

W Polsce jest około 7,5 tys. rezydentów, czyli lekarzy, którzy po ukończeniu studiów medycznych i odbyciu rocznego stażu uczą się wybranej specjalizacji, a ich wynagrodzenie jest finansowane z budżetu państwa. Obecnie zarabiają oni miesięcznie 2473 zł brutto.

Ponadto Senat rozpatrzył:
• ustawę o funduszu sołeckim - ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - Senat wprowadził 3 poprawki, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim - Senat wprowadził 8 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• ustawę o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym - ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - ustawa czeka na podpis prezydenta;
• ustawę o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw - Senat wprowadził 7 poprawek, ustawa wraca do Sejmu;
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji;
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim - podczas debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i Senat odesłał projekt do komisji;
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki - Senat podjął uchwałę.

 


6. marca 2009 r.

GMINESS-OSKARY SPORTOWE. NOMINACJE

GMINESS-OSKARY SPORTOWE

W tym roku, po raz pierwszy kapituła konkursu GMINESS - OSKARY SPORTOWE dokona wyboru najaktywniejszych mieszkańców Polski, gmin, miast, powiatów, klubów sportowych i innych podmiotów związanych ze sportem, turystyką i rekreacją.
Celem Konkursu GMINESS jest uhonorowanie aktywności sportowo – turystyczno - rekreacyjnej jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, szkół, klubów sportowych. Uczestnikami Konkursu GMINESS są amatorskie i profesjonalne kluby, ligi oraz związki sportowe. W konkursie biorą również udział inwestorzy obiektów sportowych i rekreacyjnych, osoby fizyczne, kluby fitness oraz pasjonatci trenujący dzieci i młodzież.


I Edycja konkursu OSKARY SPORTOWE GMINESS 2008 jest początkiem zaplanowanych na wiele lat działań mających upowszechniać wśród mieszkańców małych wsi i dużych miast rozwój aktywności fizycznej, turystycznej i rekreacyjnej. Co roku wybierani będą najlepsi.


Orędownikami idei, jaką kieruje się konkurs Gminess są postaci życia publicznego, sportowego i kulturalnego.
Patronat honorowy nad Konkursem objął wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Marek Ziółkowski. Konkursowi patronują również Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP.
Wśród wspierających ideę Konkursu jest prof. Władysław Bartoszewski i senator Andrzej Person.


NOMINOWANI DO NAGRÓD KONKURSU OSKARY SPORTOWE GMINESS 2008 ROK


Kategorie:
SPORTOWA GMINA
1. Hel, Urząd Miejski – Hel Miastem Sportu
2. Ostrowiec Świętokrzyski, Urząd Gminy – Ostrowiec Świętokrzyski. – Miastem Sportu i Rekreacji
3. Sanok, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Sportowa gmina


NAJSŁAWNIEJSZY SPORTOWIEC
1. Mszana Dolna, Urząd Gminy – Justyna Kowalczyk
2. Sandomierz, Urząd Miejski – Karol Bielecki
3. Ostrów Wlkp., Urząd Miejski – Bracia Lijewscy


GMINNE WYDARZENIE SPORTOWE
1. Miejska Górka, Towarzystwo Sympatyków Baseballu Demony–Mistrzostwa EMEA 2008
2. Kobylnica, Gminny Ośrodek Kultury – Wojewódzka Inauguracja Dni Olimpijczyka
3. Kalisz, Urząd Miejski - 90-lecie powstania piłki ręcznej w Polsce


SPORT DZIECI I MŁODZIEŻY
1. Gryfino, Urząd Miasta i Gminy
2. Sanok, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Poznań, Urząd Miejski


SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Nowa Wieś Wielka, Urząd Gminy – Olimpiada środowiskowych Domów Pomocy
2. Włocławek, Urząd Miasta – Sport osób niepełnosprawnych we Włocławku
3. Polkowice, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski –Polkowicki Olimpijczyk


MASOWA IMPREZA SPORTOWA
1. Zabierzów, Urząd Gminy - Jurajski Półmaraton o Puchar Starosty Krakowskiego i Wójta Gminy Zabierzów
2. Sochaczew, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – XXV Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą
3. Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji- 9 Poznań Maraton


GMINNY DZIAŁACZ, NAUCZYCIEL, TRENER
1. Darłowo, Urząd Gminy – działacz Sylwia Dęga-Zamrzycka
2. Bobolice, Urząd Miejski – trener Henryk Kowalski
3. Czeladź, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji- trener Wacław Majcherczyk


TURYSTYCZNA GMINA
1. Galewice, Urząd Gminy
2. Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen
3. Przemęt, Urząd Gminy


REKREACYJNE WYDARZENIE GMINNE
1. Czerwonak, Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen - Rekreacyjny Turniej Sołectw Gminy Czerwonak
2. Słupca, Starostwo Powiatowe - Festiwal Kultury Cysterskiej
3. Męcinka, Urząd Gminy -Dolnośląska impreza rekreacyjno-edukacyjna Muchowska Kosa


REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB STARSZYCH
1. Wolsztyn, Stowarzyszenie Razem Łatwiej
2. Brodnica, Ośrodek Sportu i Rekreacji
3. Nowy Sącz, Uniwersytet Trzeciego Wieku


GMINNE INWESTYCJE SPORTOWE
1. Poznań, Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji – Stadion Miejski w Poznaniu
2. Chojnice, Urząd Miejski - Przystań dla jachtów w miejscowości Charzykowy
3. Sanok, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Hala widowiskowo-sportowa Arena Sanok


GMINNE INWESTYCJE MARZEŃ
1. Kleszczów, Urząd Gminy –Kompleks dydaktyczno-sportowy
2. Wodzisław, Urząd Gminy- Projekt budowlany zagospodarowania terenu urządzeń sportowo-rekreacyjnych i placu zabaw dla dzieci
3. Rybnik, Urząd Miasta – Koncepcja zagospodarowania terenu rekreacji i sportu w Rybniku


GMINNY INWESTOR SPORTOWO-TURYSTYCZNY
1. Postomino, Urząd Gminy – inwestorzy Danuta i Leszek Haratyk
2. Gorzyce, Urząd Gminy- inwestor Gmina Gorzyce
3. Zgorzelec, Urząd Miejski- inwestor Gmina Miejska Zgorzelec


SPONSOR GMINNEGO SPORTU I KLUBÓW SPORTOWYCH
1. Galewice, Urząd Gminy- sponsor Kazimierz Olszowiak
2. Bytów, Urząd Gminy – sponsor firma Drutex
3. Żnin, Urząd Gminy – sponsor Zenon Flejter


NAGRODZENI NAGRODAMI SPECJALNYMI KONKURSU OSKARY SPORTOWE GMINESS 2008 ROK


NAJAKTYWNIEJSI Z AKTYWNYCH


* Płock, Urząd Miasta - złoty medal Senatu Rzeczypospolitej;
* Śrem, Urząd Miasta – srebrny medal Senatu Rzeczypospolitej;
* Głowno, Urząd Miasta – album Senatu Rzeczypospolitej;
* Łąck, Urząd Gminy– album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Mława, Urząd Miasta - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Tarnowo Podgórne, Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Ożarów Mazowiecki, Urząd Miasta i Gminy - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Lubiewo, Urząd Gminy - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Wodzisław, Urząd Gminy - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona;
* Koźmin Wielkopolski, Urząd Miasta i Gminy - album Sport rządzi światem autorstwa Andrzeja Persona.

 


5. marca 2009 r.

DKF ÓSEMKA. Filmowy czwartek we Włocławku

W DKF 8 widzowie mieli okazję obejrzeć dokument zrealizownany przez Rachel Grady and Heidi Ewing pt.: OBÓZ JEZUSA (JESUS CAMP).


Słowo o filmie:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej to najbardziej religijny kraj jeśli nie globu to przynajmniej cywilizacji Zachodu. Amerykańscy protestanci mają w zwyczaju modlić się przed posiłkami, tańczyć i śpiewać w megakościołach oraz walczyć z aborcją, komórkami macierzystymi i Darwinem w skali nieporównywalnej do innych narodów. Problematykę związaną z funkcjonowaniem radykalnych odłamów amerykańskiego chrześcijaństwa porusza, nominowany do Oskara 2007 film - Obóz Jezusa. Film został zrealizowany w 2006 roku przez Heidi Ewing i Rachel Grady. Obóz Jezusa jest dokumentem, który warto zobaczyć.
Wzbudza gniew, sprzeciw i obrzydzenie. Bardzo przejrzyście pokazuje machinę manipulacji i mechanizmu prania mózgu, stosowanego na dzieciach. Jest właściwie instrukcją obsługi, jak dokonywać indoktrynacji, z sugestywną radą, że im wcześniej się zacznie tym lepiej. Wszak, czym skorupka nasiąknie za młodu...? Celem jest stworzenie wielkiej armii ślepo oddanych wojowników, którzy stworzą liczącą się siłę wyborczą i rozprawią z każdym, kto myśli inaczej.
Film skupia się na trójce dzieci: Levi, Rachael, and Tory, którzy należą do tzw. charyzmatycznych chrześcijan. Levi pragnie zostać w przyszłości - tak jak jego ojciec - pastorem. Podobnie jak większość uczestników obozu Levi nie chodzi do szkoły publicznej, lecz pobiera naukę u rodziców. W filmie pojawia się poglądowa lekcja takiej edukacji, w której Levi w przekonujący sposób dowiaduje się o fałszywości ocieplenia klimatu i wyższości teorii Inteligentnego Projektu nad teorią Darwina. Rachael, którą na początku filmu można zobaczyć modlącą się nad kulą do kręgli, ma w zwyczaju rozdawanie religijnych broszurek, powiadamiających o woli i miłości Boga wobec każdego napotkanego nieznajomego. Nie ma zbyt wysokiego zdania na temat tradycyjnych kościołów, które nazywa martwymi, albowiem niewiele się tam śpiewa i tańczy. Zresztą jak sama przyznaje, Bóg też tam nie lubi chodzić. Tory z kolei należy do tanecznej grupy przy jednym z kościołów. Nie przepada za tańcem przed fleszami oraz Britney Spears, choć uwielbia chrześcijański heavy metal. Wszyscy troje wraz z kilkudziesięcioma innymi dziećmi przybywają do Północnej Dakoty, by wziąć udział w letnim obozie Kids in Fire prowadzonym od 2001 roku przez niejaką Becky Fischer oraz stowarzyszenie Kids in Ministry International.
Kim jest Becky? To sympatyczna, a jednocześnie zdecydowana kobieta około pięćdziesiątki. O swoich kwalifikacjach wychowawczych mówi tak: mogę pójść do dzieci, które nie mają żadnego pojęcia o chrześcijaństwie i poprowadzić je do Pana w takim tempie, że moment później będą miały wizje i będą słyszeć głos Boga. Są takie użyteczne dla chrześcijaństwa.
Nie ma w tej deklaracji ani odrobinę przesady, bo kiedy Becky zaczyna swój show, dzieci popadają w trans i konwulsje niczym dawni szamani z dzikich plemion.

 


5. marca 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.
Porządek obrad przewidywał m. in. sprawy polonijne.
Omawiano wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

 


5. marca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Komisja opiniowała sejmowe poprawki do ustawy o obywatelstwie polskim.

 


4. marca 2009 r.

Pierwszy dzień 28. posiedzenia Senatu RP

W punkcie drugim porządku pierwszego dnia obrad senatorowie zajęli się ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dyskusja nad ustawą trwała wiele godzin i wywoływała wiele emocji. Jednym z uczestników dyskusji był senator Andrzej Person, który powiedział:

Panie Marszałku!
Wysoka Izbo!
Panowie Ministrowie!
Będę mówić krótko, szanując państwa czas i tak, w moim pojęciu, mocno tutaj zmarnowany. Nie ukrywam, że jestem rozczarowany dyskusją, w której dominuje pytanie, czy plastykowy kubek piwa w czasie przerwy jest dozwolony, czy nie, a nie zastanawianie się nad tym, jak zlikwidować jedną z największych plag, jakie ogarniają nasz kraj, jeden z największych powodów do wstydu.
Zacznę od ostatniego zdania pana senatora Szewińskiego. Na tym Haysel byłem, stałem obok miejsca, w którym złożone były zwłoki kibiców, i powiem, że to na pewno był historyczny moment dla Europy. Nie tylko dla pani Thatcher, ale dla wszystkich ludzi, którzy walnęli pięścią w stół, wiedzieli, że musi nastąpić jakieś rozwiązanie. I nastąpiło. My od dłuższego czasu próbujemy zmienić prawo. To prawo jest, niestety, nieskuteczne jak każde albo jak wiele u nas przez ostatnie dwadzieścia lat. Przecież to nie jest pierwsza próba. Ale mam głęboką nadzieję, że ta będzie wreszcie skuteczna. Żeby tak się stało, musi być poparcie społeczne. To nie tylko ci ludzie w niebieskich mundurach wprowadzą zmiany. Musi być poparcie społeczne, a jego, niestety, nie ma. Jest wiele obłudy i zakłamania, zwłaszcza w mediach. Kilka miesięcy temu 500 m stąd policja zatrzymała siedmiuset, jeżeli dobrze pamiętam, Panie Ministrze Rapacki, kibiców. I nagle okazało się, że ci kibice są poszkodowani, mamusia płacze, że córunia ma stres, bo zamknęli ją w areszcie. Ale że synek miał łańcuch w kieszeni albo kastet, albo pałę, to nie mówiliśmy. Teraz są odszkodowania, procesy cywilne… Media pełne są obłudy i frazesów…
(Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Dlaczego córusia siedziała?)
Córusia siedziała dlatego, że szła na ten stadion w tłumie siedmiuset kibiców z tymi pałkami, łańcuchami i ich wszystkich zatrzymano, bo tak powinno być. Nikt w tej Anglii po wydarzeniach na Haysel, nikt w tej Szwecji czy Holandii nie pyta o prawa człowieka. Przecież to jakaś kpina. Pusty śmiech mnie ogarnia, jak słyszę o prawach człowieka w przypadku tego chłopaka, który szedł na stadion Polonii.
(Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Nie pana pierwszego ogarnia pusty śmiech na te słowa.)
No właśnie. Słyszę na tej sali, że naruszono prawa chłopaka, który szedł na stadion. Ale nikt nie mówi o tym, że miał kastet w kieszeni i był jednym ze sprawców nieszczęść, które zdarzają się cały czas. Szansa na to, że coś się zmieni, będzie tylko wtedy, kiedy wreszcie zmieni się nasz stosunek do sportu, kiedy nie tak jak teraz 4% – najmniej w Europie – będzie uprawiało sport, kiedy będzie rozwinięta kultura fizyczna, kiedy będzie zrozumienie dla takich postaw. Tymczasem dzisiaj zachowania najbardziej typowe to: szwagier, telewizor, pół litra, Justysia biegnij, ‘Jeszcze Polska nie zginęła’ i biało-czerwoni.
Anglicy, Niemcy i Szwedzi zupełnie inaczej do tego podchodzą. I dlatego nie pozwalają na takie zachowania. Bardzo jestem za tym, żeby w tej ustawie wreszcie wprowadzono jakąś zmianę. Jestem za tym, żeby ta ustawa dała początek innemu podejściu. Ale wszyscy muszą grać w jednej drużynie, bo inaczej ciągle będziemy oglądali to, co oglądaliśmy w niedzielę w Chorzowie. I właściwie nic się nie stało. My debatujemy nad tym, czy kubek piwa można w czasie przerwy wypić, czy nie, a cała Polska ogląda, jak lata się z deską za ochroniarzami. Nie mówię już o potwornej demoralizacji, o wstydzie wobec tego klubu, stadionu, policji i ochroniarzy. Na oczach całej Polski jakiś łobuz z deską lata i tłucze ochroniarza po głowie. No tak było w ostatnią niedzielę. Powiem szczerze: jeżeli będziemy debatować nad tym, czy jest to bardziej czy mniej przeciwko prawom człowieka, to zostaniemy w tym samym miejscu, z tą samą deską i wszyscy będą się z tego cieszyć. Dziękuję bardzo.

 


2. marca 2009 r.

Gazeta Wyborcza. OBOK DOŁKA

Tygrys wraca nocą

Nigdy jeszcze nie oczekiwano powrotu do sportu w takim napięciu. I nie za skórokopaczami wracającymi z zimowego lenistwa tak tęsknimy. To Woods i Armstrong – największe hiciory początku XXI wieku. Jeden – najbogatszy sportowiec planety. Drugi – bodaj najbardziej kontrowersyjny. Prawie razem wracają do gry. Z różnych powodów była ta absencja: pierwszy poprawił zepsute kolano, drugi dla kaprysu. I jak zawsze przyćmią wszystkie mistrzostwa tego roku. To jasne.
Nie dla wszystkich. Krzysztof Wyrzykowski przepedałował (no prawie, w samochodzie redakcyjnym) kilkanaście Tour de France’ów z rzędu. Oburza się na taką sugestię. To jasne, każdemu, kto odróżnia sto gatunków sera i co najmniej pięćdziesiąt burgundów, serce się kraje, i ktoś taki nie ma prawa lubić Armstronga. I nawet nie Louisa (od trąbki) czy Neila (z kosmosu), tylko Lance’a, który nie mówi po amerykańsku zbyt elegancko. Ci, którzy nucą kilka taktów Marsylianki, czekają na tę najpiękniejszą chwilę, gdy człowiek z Teksasu wreszcie wpadnie na koksie. Bo oni, ci niezłomni wielbiciele Tour de France, nie mają co do tego wątpliwości: ‘Andrzej, no powiedz, jak on wygrał tyle razy po kolei?! Na schabowym z kapustą?!”
A Teksańczyk na przekór Francuzom wróci i pewnie wygra i znów popsuje im narodowe święto. Chyba, że dostanie pompką, jak to było w relacjach polsko-radzieckich na Wyścigu Pokoju w latach pięćdziesiątych. Ale skąd wziąć taką pompkę …?
Woodsa czekają inne zagrożenia. Młodzi. To największe przekleństwo sportu. Chyba też naszej ziemskiej egzystencji – młody sport wypiera stary. Jak zły pieniądz dobry wedle Mikołaja z Torunia. Golf, ten cudowny sport z miliardami dolarów (w ubiegłym roku 76 mld zostało na amerykańskich polach, ponad 100 mld wygenerował ten przemysł na świecie), też nie znosi próżni. W poprzednią niedzielę koreański młodziak od 10 lat mieszkający w Nowej Zelandii wygrał wielki zawodowy turniej w Australii. Został najmłodszym, miał 18 lat i 213 dni, mistrzem golfa, i to za darmo. Bo taka jest wciąż ta szlachetna szkocka pasja, zawodowcom - miliardy, amatorom - dzbanek. Na liście płac przy nazwisku skośnookiego zwycięscy figa z makiem, czyli kreska (kilka lat temu Gary Player powiedział dla GW, że następny Tiger będzie miał skośne oczy. Miał rację, dziś takich jak Danny Lee jest co najmniej kilku).
A Lee zawodowcem będzie dopiero po Masters, tych wielkich zawodach, które Tiger wygrał cztery razy i w których zagra po prawie rocznej przerwie.
I które, to nadzwyczajna wiadomość dla całej Polski - z najpiękniejszego pola w Auguście (‘Georgia on my mind’ - wszyscy kochamy, prawda?) będą na żywo w TVP! Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Niedzieli późne wieczory i noce z Tigerem. Bo tygrysy zawsze wracają nocą. Wielkanoc z golfem w telewizji publicznej. Się porobiło!


Andrzej Person
Gazeta Wyborcza/Sport
Poniedziałek, 2. marca 2009 r.

 


4-5. marca 2009 r.

28. posiedzenie Senatu RP VII kadencji

Podczas dwudniowego posiedzenia Senat rozpatrzy m.in. sejmową nowelę ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która wprowadza zakaz handlu tzw. dopalaczami. Początkowo rząd, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zaproponował w swoim projekcie zakaz handlu tylko dopalaczami zawierającymi benzylopiperazynę (około 10% siły działania amfetaminy), substancją syntetyczną, która - podobnie jak amfetamina czy metamfetamina - działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy. Na wniosek sejmowej komisji zdrowia Sejm wprowadził jednak poprawkę, która zakazuje rozprowadzania także 17 innych substancji, pochodzących z roślin występujących w Ameryce Południowej i Środkowej oraz w Azji.
Senatorowie podejmą także decyzję w sprawie nowelizacji prawa budowlanego, zaproponowanej przez sejmową Komisję Przyjazne Państwo. Przewiduje ona m.in. zniesienie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę niektórych obiektów. W Sejmie ustawa wywołała pewne kontrowersje - za jej przyjęciem było 263 posłów, przeciw - 9, a 135 wstrzymało się od głosu. Posłowie koalicji wspierali projekt, uznając zmiany za potrzebne i ułatwiające życie osobom decydującym się na budowę. Szereg zastrzeżeń do nowych rozwiązań zgłaszała natomiast opozycja.
W intencji pomysłodawców, proponowane zmiany mają ułatwić prowadzenie inwestycji. Chodzi m.in. o zastąpienie uproszczoną procedurą wpisu do rejestru robót budowlanych dotychczasowego obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i zgłoszenia budowy. Nowelizacja określa też listę budów niewymagających rejestracji i tych, które pomimo rejestracji nie muszą mieć projektu budowlanego.
Nowe przepisy nie przewidują obowiązku zatwierdzenia projektu budowlanego w drodze decyzji administracyjnej i konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie. Organ nadzoru budowlanego nadal będzie miał prawo skontrolować budowę i w razie nieprawidłowości żądać doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem.
Nowela likwiduje m.in. możliwość legalizacji robót prowadzonych niezgodnie z prawem. Organ nadzoru będzie miał 14 dni na skontrolowanie zakończonej budowy przed dopuszczeniem do użytkowania. Z przepisów zniknie nakaz rozbiórki budowli niezagrażających bezpieczeństwu.
Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie sześciu miesięcy od ogłoszenia.
Na 28. posiedzeniu Senat rozpatrzy także ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, która - w intencji ustawodawcy - ma zapewnić m.in. bezpieczny przebieg Euro 2012. Największe kontrowersje wywołuje zapis umożliwiający sprzedaż alkoholu podczas imprez masowych, stanowiący, że sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów, w tym piwa, zawierających nie więcej niż 4,5% alkoholu, może odbywać się na imprezach masowych - z wyłączeniem tych o podwyższonym ryzyku zagrożenia aktami przemocy - tylko w wyznaczonych miejscach i jedynie przez podmioty posiadające zezwolenie. Szczegóły mają się znaleźć w rozporządzeniu rządu.
Ustawa wprowadza tzw. zakaz klubowy, stanowiący, że organizator meczu może osobom łamiącym regulamin zakazać - nie dłużej niż na 2 lata - wstępu na swoje kolejne imprezy, a także nowe rodzaje kar za przestępstwa związane z burdami na meczach. Za wnoszenie lub posiadanie na meczach alkoholu grozić będzie kara ograniczenia wolności albo grzywna nie niższa niż 2 tys. zł. Za wnoszenie materiałów pirotechnicznych i innych niebezpiecznych przedmiotów grozić będzie grzywna, ograniczenie wolności albo od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Wdarcie się na teren, na którym rozgrywane są mecze, będzie karane grzywną, ograniczeniem wolności albo karą więzienia do 3 lat. Za rzucanie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie będzie grozić grzywna, ograniczenie wolności albo do 2 lat więzienia. Taką samą karę otrzyma ten, kto naruszy nietykalność członka służby porządkowej. Kara grzywny, ograniczenia wolności lub więzienia od 3 miesięcy do 5 lat będzie grozić sprawcom wymienionych czynów, jeśli zakryją oni twarz w celu uniemożliwienia rozpoznania. Wobec ukaranych za wykroczenia podczas imprezy sportowej sąd będzie orzekał od 2 do 6 lat tzw. zakazu stadionowego. Będzie się to wiązało także z obowiązkiem stawiania się na komisariacie policji w czasie meczu, co ma służyć skuteczniejszemu egzekwowaniu zakazu. Obejmie on teraz również zagraniczne mecze danego klubu lub reprezentacji Polski.
Służby porządkowe zostaną uprawnione do stosowania siły fizycznej lub innych technik obrony oraz kajdanek lub ręcznych miotaczy gazu. Służby te będą mogły nie wpuścić na mecz lub usunąć z niego tych, którym zakazano wstępu; nie poddali się kontroli i wylegitymowaniu; pijanych lub odurzonych; mających broń lub niebezpieczne narzędzia; zachowujących się agresywnie i prowokacyjnie. Za niepodporządkowanie się poleceniom porządkowym grozić będzie co najmniej 2 tys. grzywny.
Na stadionach piłkarskich ma być wprowadzony jednolity elektroniczny system identyfikacji osób. Gromadzone dane obejmą imię, nazwisko i PESEL, a gdy go nie nadano - numer dokumentu tożsamości. Sejm odłożył do sierpnia 2010 r. wprowadzenie obowiązku identyfikacji osób podczas meczów organizowanych poza zawodową ligą piłkarską.
Identyfikacja osób wchodzących na stadion odbywać się będzie już przy kupnie biletów - kibic będzie musiał okazać przy tym swój dokument tożsamości. Osobie z zakazem stadionowym lub klubowym bilet nie zostanie sprzedany. Sprzedaż biletów na mecze piłkarskie będzie prowadzona jedynie na miejsca siedzące.
Ustawa zakłada, że organizatorzy meczów piłki nożnej i innych imprez podwyższonego ryzyka muszą utrwalać ich przebieg. W drodze rozporządzenia mają być określone m.in. wymagania techniczne dla urządzeń, umożliwiające wykorzystanie obrazu i dźwięku w postępowaniu wobec zakłócających porządek.
Zgodnie z regulacją, to organizator imprezy masowej, na którą wstęp jest odpłatny, odpowiada za szkody, obejmujące równowartość zniszczonego lub uszkodzonego mienia, które poniosły policja, żandarmeria wojskowa, straż gminna lub miejska, straż pożarna oraz służba zdrowia w związku z ich działaniami w miejscu i w czasie trwania imprezy. Organizator takiej imprezy musi się ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej.
Proponowany porządek obrad przewiduje:
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
• stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
• drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim,
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 70-lecia śmierci św. Urszuli Ledóchowskiej i uznania jej za wzór patriotki,
• drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 105-lecia Związku Górali, 90-lecia Związku Podhalan i 80-lecia Związku Podhalan Północnej Ameryki.

 


3. marca 2009 r.

Posiedzenie Klubu Senatorów PO

W godzinach wieczornych odbyło się posiedzenie Klubu Senatorów PO.

 


3. marca 2009 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Porządek obrad:


* Informacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktyczno-merytorycznych w edukacji kulturalnej młodego pokolenia na przykładzie Filmoteki Szkolnej.
* Ocena instrumentu przez komisję.
* Przedstawienie planu pracy komisji na rok 2009, przedłożonego marszałkowi Senatu.Informacja z Diariusza Senatu Nr 31
Z prac komisji senackich
Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu zapoznali się z informacją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi dydaktyczno-merytorycznych w edukacji kulturalnej młodego pokolenia na przykładzie Filmoteki Szkolnej.
W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - sekretarz stanu Piotr Żuchowski, dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa Zina Jarmoszuk, dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Maksymilian Celeda, Tomasz Skiba z Departamentu Komunikacji Społecznej w Ministerstwie Edukacji Narodowej, kierownik Wydziału Upowszechniania Kultury Filmowej w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej Anna Sienkiewicz-Rogowska, prezes Federacji Związków Kultury i Sztuki Jan Budkiewicz, reżyser Andrzej Jakimowicz. Gościem senatorów była także wicemarszałek Krystyna Bochenek.
Informację na temat programu edukacyjnego Filmoteka Szkolna Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, realizowanego pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego w ramach priorytetowego programu edukacji artystycznej, przedstawili wiceminister kultury Piotr Żuchowski i A. Sienkiewicz-Rogowska z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Program obejmuje zestaw 26 lekcji tematycznych utrwalonych na płytach DVD. Na każdą lekcję składają się film fabularny i dokumentalny lub animowany, nagranie z komentarzem filmoznawczym prof. Tadeusza Lubelskiego oraz etiuda zrealizowana przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, będąca indywidualną impresją jej twórców i zachętą do obejrzenia filmów. Każdej lekcji towarzyszy broszura z omówieniem filmów i scenariuszem analizy filmowej. Doboru filmów dokonał zespół naukowców - specjalistów filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki, który pracował pod kierunkiem profesorów Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, Marka Hendrykowskiego, T. Lubelskiego i Tadeusza Szczepańskiego.
Filmoteka Szkolna jest odpowiedzią na potrzebę wprowadzenia do szkół elementów edukacji filmoznawczej w czasach ekspansji kultury audiowizualnej. Zbiór filmów nie przedstawia kanonu polskiego filmu ani kanonu lektur szkolnych. Zaproponowany przez specjalistów materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Co ważne, pozwala zrozumieć także rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym - jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości.
Filmoteka Szkolna ma formułę otwartą, dzięki czemu umożliwia prowadzenie zajęć w sposób zróżnicowany zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym (koła zainteresowań, szkolne dyskusyjne kluby filmowe). Mogą z niej korzystać nauczyciele wielu przedmiotów - języka polskiego, wiedzy o sztuce, historii czy wychowania obywatelskiego.
Równolegle z programem ruszyła strona internetowa www.filmotekaszkolna.pl, która ma być źródłem dodatkowych materiałów i służyć jako forum wymiany myśli dla uczniów i nauczycieli.
W styczniu 2009 r. pakiety z filmami wysłano do 14 tysięcy polskich gimnazjów i szkół średnich (licea, technika), a 500 tys. egzemplarzy otrzymały polskie szkoły za granicą.
Wiceminister P. Żuchowski podkreślił, że zespół redakcyjny Filmoteki Szkolnej opracowuje kolejne tematy lekcji, a filmy i ich opracowania będą dostępne na stronie internetowej. Jak poinformował, trwają także prace nad przygotowaniem kolejnego zestawu filmów dla szkół, zawierającego dzieła kinematografii światowej.
W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę, że przedstawiony program nie może być uznawany za kanon filmu polskiego, ponieważ w zaproponowanym zestawieniu zabrakło obrazów niektórych wybitnych twórców polskiego kina. Ogólnie pozytywnie oceniono jednak przedstawiony projekt.
Na zakończenie posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu jej przewodniczący senator Piotr Ł.J. Andrzejewski przedstawił propozycje planu pracy na 2009 r., zwracając szczególnie uwagę na potrzebę zorganizowania seminarium Rewitalizacja obiektów zabytkowych i miejsc pamięci historycznej oraz konferencji Myśl społeczno-polityczna Jana Pawła II.

 


2. marca 2009 r.

Podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VII kadencji

Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, opublikowało podstawowe dane statystyczne o pracy Senatu VII kadencji
w okresie 05.11.2007r. - 02.03.2009 r.

* Posiedzenia Prezydium Senatu:
7 posiedzeń w 2007. r.
24 posiedzenia w 2008. r.
5 posiedzeń w 2009. r.
Ogółem – 36 posiedzeń.

* Konwent Seniorów:
5 posiedzeń w 2007. r.
24 posiedzenia w 2008. r.
4 posiedzenia w 2009. r.
Ogółem – 33 posiedzenia.

* Posiedzenia Senatu:
3 posiedzenia w 2007. r.
21 posiedzeń w 2008. r.
3 posiedzenia w 2009. r.
Ogółem – 37 posiedzeń.

* Liczba dni obrad:
2007 r. – 7 dni
2008 r. - 44 dni
2009 r. - 6 dni
Ogółem – 57 dni.

* Posiedzenia komisji i podkomisji senackich:
77 posiedzeń w 2007. r.
696 posiedzeń w 2008. r.
128 posiedzeń w 2009. r.
Ogółem – 901 posiedzeń.

* Ustawy rozpatrzone przez Senat:
7 ustaw w 2007. r.
262 ustawy w 2008. r.
29 ustaw w 2009. r.
Ogółem – 298 ustaw.

* Ustawy, do których Senat wprowadził poprawki:
1 ustawa w 2007. r.
118 ustaw w 2008. r.
11 ustaw w 2009. r.
Ogółem – 130 ustaw.

* Ustawy, w sprawie których Senat podjął uchwałę o odrzuceniu:
0 ustaw w 2007. r.
0 ustaw w 2008. r.
0 ustaw w 2009. r.

* Poprawki, które Senat wprowadził do ustaw:
5 poprawek w 2007. r.
1024 poprawki w 2008. r.
106 poprawek w 2009. r.
Ogółem – 1135 poprawek.

* Projekty inicjatyw Senatu wniesionych do Sejmu:
3 projekty w 2007. r.
31 projektów w 2008. r.
3 projekty w 2009. r.
Ogółem – 37 projektów.

* Podjęte uchwały:
26 uchwał w 2007. r.
326 uchwał w 2008. r.
29 uchwał w 2009. r.
Ogółem – 381 uchwał.

* Uchwały Prezydium Senatu w sprawie zlecania stowarzyszeniom, fundacjom i innym podmiotom zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:
11 uchwał w 2007. r.
174 uchwały w 2008. r.
45 uchwał w 2009. r.
Ogółem – 230 uchwał.

Posiedzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej:
0 posiedzeń w 2007. r.
1 posiedzenie w 2008. r.
0 posiedzeń w 2009. r.
Ogółem – 1 posiedzenie.

Konferencje i seminaria:
1 w 2007. r.
29 w 2008. r.
4 w 2009. r.
Ogółem – 34 konferencje i seminaria.

 


2-3. marca 2009 r.

34. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Posiedzenie dwudniowe.

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Sprawozdanie senatora Bronisława Korfantego z pobytu w Solecznikach na Litwie z uroczystości otwarcia po remoncie Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.
3. Sprawy różne.Informacja z Diariusza Senatu Nr 31
Z prac komisji senackich


Na swym 34. posiedzeniu, 2 i 3 marca 2009 r., Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła skierowane przez szefa Kancelarii Senatu wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:
I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 roku, całkowity koszt realizacji zadania 1 629 203,27 zł, postulowana kwota dotacji 613 303,27 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 276 211,95 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu kwota zwiększona o 5636,98 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Polskiej Macierzy Szkolnej w Dusseldorfie).
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, całkowity koszt realizacji zadania: 850 000 zł, postulowana kwota dotacji 850 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 178 483, 15 zł.
• Fundacja Semper Polonia w Warszawie: działania Fundacji Semper Polonia na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2009 r. (program wspierania Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku), całkowity koszt realizacji zadania 30 868,00 zł, postulowana kwota dotacji 28 090 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: dofinansowanie kosztów funkcjonowania Biblioteki Polskiej w Brukseli w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania: 115 980 zł, postulowana kwota dotacji 115 980 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 54 985 zł.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: uzupełnienie polskich księgozbiorów w bibliotekach, stowarzyszeniach i szkołach za granicą, całkowity koszt realizacji zadania: 37 500 zł, postulowana kwota dotacji 33 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak 22 000 zł.
• Stowarzyszenie Muzyczne Brzmienia w Poznaniu: koncert To Polska 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania 40 000 zł, postulowana kwota dotacji 35 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania: 7 904 489,29 zł, postulowana kwota dotacji 4 122 674,29 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 2 586 447,69 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu zwiększenie o 3 382,19 zł dla Koła Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, w Republice Czeskiej, oraz o 27 057,50 zł na zadanie: XIII Światowy Festiwal Chórów Polonijnych w Koszalinie).
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, całkowity koszt realizacji zadania: 4 403 640,45 zł, postulowana kwota dotacji 4 403 640,45 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 2 151 631,46 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu zwiększenie kwoty o następujące zadania: 1. Obchody 200. rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego - zwiększenie o 100 000 zł, 2. Wyjazd kulturalno-poznawczy śladami Jana Pawła II dla polskiej parafii w Czerniowcach - 16 200 zł, 3. Zorganizowanie w katedrze lwowskiej pop-oratorium Miłosierdzie Boże, kantata dla Bogurodzicy - 72 000 zł).
• Fundacja Semper Polonia w Warszawie: działania Fundacji Semper Polonia na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania: 138 002 zł, postulowana kwota dotacji 126 095 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 69 353 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu zwiększenie o 45 038 zł z przeznaczeniem na zadanie: Muzyka mową duszy - prezentacja kultury śpiewaczej na Polesiu - wspólne występy chóru Słowiczek z Rudy Śląskiej i białoruskiego chóru Polesie z Brześcia).
• Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: Byliśmy, jesteśmy, będziemy - Trwanie polskiej tradycji kulturalnej na Wileńszczyźnie. Dni wileńskie na Mazurach, całkowity koszt realizacji zadania 38 210 zł, postulowana kwota dotacji 24 600 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do 12 300 zł.
• Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Szczytnie: Mazurskie lato - młodzieżowy plener malarski z udziałem młodzieży ze starostwa w Niemenczynie oraz liceów sztuk plastycznych w Olsztynie, Łomży, Supraślu. Całkowity koszt realizacji zadania 35 810 zł, postulowana kwota dotacji 12 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Centrum Twórczości Narodowej w Warszawie: Polonijna Akademia Twórców, całkowity koszt realizacji zadania 323 470 zł, postulowana kwota dotacji 193 470 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku: X Dni Kultury Kresowej w Białymstoku, całkowity koszt realizacji zadania: 13 500 zł, postulowana kwota dotacji 6300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Kameralnej International Chamber Music Workshop Association w Puławach: warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy i Białorusi, całkowity koszt realizacji zadania 98 000 zł, postulowana kwota dotacji 70 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: antologia literatury polskiej dla dzieci, całkowity koszt realizacji zadania 119 700 zł, postulowana kwota dotacji 83 790 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• ZHP Chorągiew Kielecka im. Stefana Żeromskiego: 36. Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej - Kielce 2009, całkowity koszt realizacji zadania 814 360 zł, postulowana kwota dotacji 201 750 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 75 335 zł.
• Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju Kulturalnego Mniejszości Narodowych w Polsce Czeremosz w Węgorzewie: Taniec jednoczy, całkowity koszt realizacji zadania 326 050 zł, postulowana kwota dotacji 93 450 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 58 350 zł.
• Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna w Węgorzewie: dofinansowanie udziału polskich twórców i zespołów folklorystycznych ze Wschodu w XXXII Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, całkowity koszt realizacji zadania 197 000 zł, postulowana kwota dotacji 48 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 33 750 zł.
• Towarzystwo Ratowania Dziedzictwa Kulturowego Kresów Dawnych i Obecnych Ojcowizna w Węgorzewie: VIII Dni Kultury Polskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, całkowity koszt realizacji zadania 70 632 zł, postulowana kwota dotacji 18 980 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: Rozśpiewane przedszkole. Przegląd artystycznych grup przedszkolnych na Litwie w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania 30 880 zł, postulowana kwota dotacji 30 880 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: dofinansowanie spektakli Salonu poezji, muzyki i teatru im. Jerzego Pilitowskiego w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania: 107 136 zł, postulowana kwota dotacji 107 136 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja Teatru Ludowego w Krakowie: minifestiwal teatrów ludowych w miastach Syberii Wschodniej z okazji obchodzonych tam uroczystości 15-lecia stowarzyszeń polonijnych, całkowity koszt realizacji zadania 80 000 zł, postulowana kwota dotacji 60 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie: XV Festiwal Kultury Kresowej, całkowity koszt realizacji zadania 552 646 zł, postulowana kwota dotacji 273 570 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 184 210 zł.
• Fundacja Kresowa Semper Fidelis we Wrocławiu: warsztaty artystyczne Lwów - Wrocław 2009, całkowity koszt realizacji zadania 20 760 zł, postulowana kwota dotacji 19 760 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Polskie Stowarzyszenie Wychowania Pozaszkolnego w Krakowie: Wakacyjne spotkania artystyczne, całkowity koszt realizacji zadania: 94 500 zł, postulowana kwota dotacji 75 910 zł. Komisja zaproponowała, by wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Nasza Gmina w Dulczy Małej: III Dzień Polski w ukraińskim Radomyślu 2009, całkowity koszt realizacji zadania 34 500 zł, postulowana kwota dotacji 31 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja AVE ARTE w Warszawie: XVII Seattle Polish Film Festival, całkowity koszt realizacji zadania 150 000 zł, postulowana kwota dotacji 30 000 zł. Komisja zaproponowała, by wniosek poprzeć.
• Złotnicki Zespół Górali Czadeckich Dolina Nowego Sołońca w Żarach: IV Warsztaty Muzyczno-Taneczno-Śpiewacze Górali Czadekich z udziałem zespołu Sołoczanka z Nowego Sołońca i Pojana Mikuli z Rumunii, kapeli czadecko-żywieckiej z Żywca oraz zespołu Dolina Nowego Sołońca ze Złotnika w Polsce, całkowity koszt realizacji zadania 79 200 zł, postulowana kwota dotacji 31 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja AVE ARTE w Warszawie: X Polish Film Festival Los Angeles, całkowity koszt realizacji zadania 500 000 zł, postulowana kwota dotacji 70 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd Główny w Warszawie: Polonijny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej, całkowity koszt realizacji zadania 91 500 zł, postulowana kwota dotacji 68 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Towarzystwo im. Marii Konopnickiej Zarząd Główny w Warszawie: XI Warsztaty Polonijne, całkowity koszt realizacji zadania 91 500 zł, postulowana kwota dotacji 68 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 39 142 zł.
• Towarzystwo im. Marii Konopnickiej, Zarząd Główny w Warszawie: XVIII Światowy Festiwal Poezji Marii Konopnickiej, całkowity koszt realizacji zadania: 235 700 zł, postulowana kwota dotacji 185 700 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 77 000 zł.
• Stowarzyszenie Kaszubski Zespół Folklorystyczny Krebane w Brusach: XV Międzynarodowy Festiwal Folkloru Dni Kultury Kaszubskiej Brusy-Bytów-Charzykowy-Chojnice-Kościerzyna-Wiele, całkowity koszt realizacji zadania 358 420 zł, postulowana kwota dotacji 50 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 43 031 zł.
• Fundacja Willa Polonia w Lublinie: Salon Polski - Vivat Academia, całkowity koszt realizacji zadania 47 840zł, postulowana kwota dotacji 27 840 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej Freya we Wrocławiu: Kulturalny Zlot Młodzieży Polonijnej Kulturka 2009, całkowity koszt realizacji zadania 72 000 zł, postulowana kwota dotacji 46 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Inicjatywy Powiatu Poddębickiego w Poddębicach: zorganizowanie warsztatów oraz tournee zespołów polonijnych, całkowity koszt realizacji zadania 59 200 zł, postulowana kwota dotacji 52 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi Pokucie we Wrocławiu: warsztaty artystyczne i obóz letni dla młodzieży polskiej z Kołomyi, na Ukrainie, całkowity koszt realizacji zadania 31 250 zł, postulowana kwota dotacji 22 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 roku, całkowity koszt realizacji zadania 478 827,06 zł, postulowana kwota dotacji 419 327,06 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 259 631,46 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu dodatkowe wsparcie zadania: kurs dyrygentów chórów polskich z Białorusi w Baranowiczach).
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, całkowity koszt realizacji zadania 519 707,87 zł, postulowana kwota dotacji 519 707,87 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 330 943,82 zł.
• Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie: szkolenie liderów i animatorów ruchu parafiadowego dla nauczycieli polonijnych na Ukrainie, całkowity koszt realizacji zadania 25 382 zł, postulowana kwota dotacji 14 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: sfinansowanie uszycia strojów ludowych dla zespołów działających przy stowarzyszeniach polskich w Argentynie, Kazachstanie, Rosji i na Ukrainie, całkowity koszt realizacji zadania 134 234 zł, postulowana kwota dotacji 134 234 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 72 514 zł.
• Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: studium folklorystycznych dla instruktorów zespołów polonijnych w Lublinie, całkowity koszt realizacji zadania 342 100 zł, postulowana kwota dotacji 297 040 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 111 390 zł.
• Stowarzyszenie Wspólnota Polska w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2009 r., całkowity koszt realizacji zadania 1 960 936,36 zł, postulowana kwota dotacji 1 515 136,36 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 455 817,36 zł (w stosunku do opinii Kancelarii Senatu zwiększenie dotacji o 9 019,17 zł z przeznaczeniem na publikację Artura Katoli i Waldemara Tłokińskiego Włoskie obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej. Obecność obywateli polskich).
• Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie w Warszawie: promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju, całkowity koszt realizacji zadania 2 327 426,97 zł, postulowana kwota dotacji 2 327 426,97 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 548 932,57 zł.
• Fundacja Semper Polonia w Warszawie: działania Fundacji Semper Polonia na rzecz Polonii i Polaków za granicą w 2009 r. (konkurs fotograficzny Ocalmy od zapomnienia - utrwalone w kadrze), całkowity koszt realizacji zadania 27 163 zł, postulowana kwota dotacji 24 719 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Fundacja Ośrodka Karta w Warszawie: Karta z Polakami poza granicami Polski, całkowity koszt realizacji zadania 299 367 zł, postulowana kwota dotacji 247 815 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 205 392 zł.
• Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie: wydanie książki - monografii o wybitnym polskim geologu prof. Stanisławie Zuberze w Albanii, całkowity koszt realizacji zadania 12 520 zł, postulowana kwota dotacji 12 520 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Polonia Restituta w Warszawie: zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika Nasza Rota za rok 2009, całkowity koszt realizacji zadania 260 000 zł, postulowana kwota dotacji 221 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 88 400 zł.
• Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku: IV Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych z Zagranicy 2009, całkowity koszt realizacji zadania 122 740 zł, postulowana kwota dotacji 109 740 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 84 263 zł.
• Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, Zarząd Oddziału w Lublinie: wydawnictwo książkowe Agresja sowiecka 17 września 1939 r. na Kresach Wschodnich i na Lubelszczyźnie. Studia i materiały pod red. Tomasza Rodzewicza, Lublin 2009, całkowity koszt realizacji zadania 13 500 zł, postulowana kwota dotacji 12 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• TYNIEC, Wydawnictwo Benedyktynów w Krakowie: By upamiętnić stare Troki..., całkowity koszt realizacji zadania 20 000 zł, postulowana kwota dotacji 12 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: wydawnictwo książkowe Harcerska działalność wydawnicza w anglosaskiej sferze kulturowej (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone Ameryki, Kanada, Australia) w latach 1913-2008. Dzieje i bibliografia, całkowity koszt realizacji zadania 18 000 zł, postulowana kwota dotacji 16 040 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: organizacja konferencji Niepodległościowe uchodźctwo polskie w Europie i na świecie i jego rola w pomocy, całkowity koszt realizacji zadania 62 000 zł, postulowana kwota dotacji 44 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 24 500 zł.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: organizacja konferencji Polacy w Ameryce Południowej, całkowity koszt realizacji zadania 59 500 zł, postulowana kwota dotacji 44 600 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: wydanie książki Niepodległościowe uchodźctwo polskie w Europie i na świecie po układzie jałtańskim (1945 - 1990), całkowity koszt realizacji zadania: 18 460 zł, postulowana kwota dotacji 16 160 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: wydanie książki Droga do niepodległości. Słownik działaczy niepodległościowych na obczyźnie (1945 - 1990) pod redakcją prof. Kazimierza Dopierały, dr. Jacka Cholewskiego, mgr Ewy Wróblewskiej-Kucharskiej, całkowity koszt realizacji zadania 18 970 zł, postulowana kwota dotacji 16 570 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Światowa Rada Badań nad Polonią w Warszawie: wydanie książki Akcja pomocy krajowej przez niepodległe uchodźstwo w latach 1945-1990 pod redakcją prof. Barbary Topolskiej i prof. Stanisława Portalskiego (Londyn), całkowity koszt realizacji zadania 21 400 zł, postulowana kwota dotacji 18 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie w Warszawie: konferencja Amerykanie polskiego pochodzenia wobec transatlantyckich aspiracji Polski, całkowity koszt realizacji zadania 85 500 zł, postulowana kwota dotacji 41 300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Konkurs czasopisma Archiwum Emigracji (ósma edycja), całkowity koszt realizacji zadania 12 000 zł, postulowana kwota dotacji 10 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: wydanie książki Słyszę, jak śpiewa Ameryka autorstwa Danuty Mostwin (USA), całkowity koszt realizacji zadania 15 200 zł, postulowana kwota dotacji 13 700 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: wydanie książki Polskie tropy w Ameryce. W czterechsetną rocznicę przybycia Polaków do Nowej Ziemi 1608-2008 autorstwa Wojciecha A. Wierzewskiego, całkowity koszt realizacji zadania 33 940 zł, postulowana kwota dotacji 27 940 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: wydanie katalogu malarstwa i rysunków Meli Muter z kolekcji Liny i Bolesława Nawrockich, całkowity koszt realizacji zadania 190 000 zł, postulowana kwota dotacji 170 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: wydanie książki Trzecia wartość. Formowanie się nowej tożsamości polskiego emigranta w Ameryce autorstwa Danuty Mostwin (USA), całkowity koszt realizacji zadania 14 700 zł, postulowana kwota dotacji 13 300 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
• Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu: Alma Mater Vilnensis. Uniwersytet Stefana Batorego (1919-1939) w fotografii, całkowity koszt realizacji zadania 89 000 zł, postulowana kwota dotacji 78 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do 40 000 zł.
• Fundacja ARI ARI w Łodzi: Polskie drogi... wymarzone - projekt medialno-muzyczny, całkowity koszt realizacji zadania 55 120 zł, postulowana kwota dotacji 52 920 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Dziedzictwo Nasze w Węgorzewie: Tradycyje muzyczne cymbalistów wileńskich, całkowity koszt realizacji zadania 172 780 zł, postulowana kwota dotacji 141 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Fundacja Dziedzictwo Nasze w Węgorzewie: Pamięć naszej przeszłości, inwentaryzacja poloników w obwodzie kaliningradzkim cz. 2, całkowity koszt realizacji zadania 68 200 zł, postulowana kwota dotacji 42 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Warszawie: organizacja i przeprowadzenie zadania Upamiętniamy polskie ślady, całkowity koszt realizacji zadania 79 070 zł, postulowana kwota dotacji 58 070 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale dotację zmniejszyć do 25 983 zł.

 


27. lutego 2009 r.

Wizyta w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

W dniu dzisiejszym, w Galerii Sztuki Współczesnej przy ul. Miedzianej we Włocławku senator uczestniczył w otwarciu wystawy prac Jana Kantego Pawluśkiewicza - SENSY, BYTY, MARY. Otwarciu wystawy towarzyszyło spotkanie z autorem prac przy fortepianie.

 

   
   
   


27. lutego 2009 r.

Wizyta w Bądkowie

Senator gościł w Bądkowie na zaproszenie Wójta Gminy, pana Janusza Zaremby. Rozmowy z Wójtem Gminy dotyczyły inwestycji gminnych, w szczególności planom rozbudowy Gimnazjum w Bądkowie. Senator spotkał się również z dyrekcją Gimnazjum im. Władysława Reymonta i zadeklarował pomoc w staraniach o środki na rozbudowę szkoły.

 


26. lutego 2009 r.

Uroczystości pogrzebowe Kamili Skolimowskiej

W dniu dzisiejszym, świat sportu pożegnał uroczyście zmarłą niespodziewanie, złotą medalistkę z Igrzysk Olimpijskich w Sydney, znakomitą polską lekkoatletkę Kamilę Skolimowską.
Ceremonia pogrzebowa odbyła się w katedrze Polowej Wojska Polskiego, a następnie, urna z prochami mistrzyni olimpijskiej z Sydney spoczęła w Alei Zasłużonych Cmentarza Wojskowego na Powązkach.
Uczestniczący w uroczystościach pogrzebowych senator Andrzej Person, rzecznik prasowy PKOL na Igrzyskach w Sydney, podkreślił wyjątkową skromność Kamili, przypomniał Jej wielki sukces i tę chwilę dumy i radości całej ekipy i wszystkich Polaków na świecie, kiedy stanęła na najwyższym, złotym podium.
Żegnając Kamilę, przekazał rodzinie, wszystkim przyjaciołom wyrazy głębokiego współczucia.

 

 


26. lutego 2009 r.

Spotkanie z Andżeliką Borys

W dniu dzisiejszym w Senacie odbyło się spotkanie Przewodniczącej Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys z Przewodniczącym Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzejem Personem. W spotkaniu uczestniczył również Andrzej Poczobut - dziennikarz polonijny i działacz ZPB.
Tematem rozmowy była trudna sytuacja Związku Polaków na Białorusi.
W białoruskich mediach państwowych ukazują się materiały atakujące nieuznawaną przez władze szefową Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys, a także wprost Polskę.
Białoruska telewizja oskarżyła Andżelikę Borys, o uzurpowanie sobie praw do kierowania związkiem i o bezprawną organizację w imieniu ZPB wiosennego zjazdu.

 


25. lutego 2009 r.

Z ministrem Drzewieckim o sporcie w Regionie

Senator Andrzej Person spotkał się z ministrem Sportu i Turystyki Mirosławem Drzewieckim. Senator przedstawił panu Ministrowi informację o potrzebach inwestycyjnych w infrestrukturze sportowej w regionie kujawsko-pomorskim. Szczegółowo omawiano stan i perspektywy rozwoju sportu we Włocławku.

 


24. lutego 2009 r.

Włocławek. Rower dla Studenta

Senator Andrzej Person uczestniczył w obchodach Święta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa rozpoczęła działalność dydaktyczną 1. lutego 2002 r.

Święto Włocławskiej PWSZ to, oprócz tworzenia własnej tradycji akademickiej, prezentowanie osiągnięć Uczelni, integracja społeczności akademickiej oraz zacieśnienie kontaktów Uczelni z otoczeniem. Święto jest także okazją do nagrodzenia wyróżniających się studentów i zasłużonych dla uczelni pracowników.

Podczas uroczystości została między innymi zainaugurowana akcja ROWER DLA STUDENTA.

Celem akcji jest budowanie i propagowanie wśród studentów, młodzieży i mieszkańców Włocławka postaw proekologicznych i prozdrowotnych.

Organizatorzy akcji chcą upowszechnić w społeczności uczelnianej nawyk korzystania z roweru, jako miejskiego środka lokomocji. Akcja wpisuje się w Projekt ROWEROWE WOJEWÓDZTWO realizowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego.

Przedsięwzięcie wsparł prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, a Urząd Miasta jest partnerem akcji. Służby miejskie zobowiązały się do wytyczenia i oznakowania ścieżek rowerowych pomiędzy budynkami dydaktycznymi uczelni.
Senator Andrzej Person również poparł ideę komunikacji rowerowej i przekazał Uczelni, wspólnie z posłem Markiem Wojtkowskim, jeden z pierwszych trzech Rowerów dla Studenta.

Docelowo ma być zakupionych 500 rowerów.

 

   
   
 


20. lutego 2009 r.

Ustawa Persona w Sejmie

W trzecim dniu 36. posiedzenia Sejmu odbyło się trzecie czytanie tzw. ustawy Persona.
Poseł Sprawozdawca Ireneusz Raś, w imieniu Komisji Administracji przedstawił dodatkowe sprawozdanie o senackim projekcie ustawy o obywatelstwie polskim. Komisja wniosła o uchwalenie projektu ustawy.
W głosowaniu wzięło udział 411 posłów.
Za oddano 283 głosy, przeciw – 126, 2 osoby się wstrzymały.

Sejm uchwalił ustawę o obywatelstwie polskim.

 


18. lutego 2009 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.
Porządek obrad przewidywał m. in. sprawy polonijne.
Omawiano wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym i przyznanie dotacji na ich wykonanie.

 


18. lutego 2009 r.

Komisja Kultury i Środków Przekazu

Na wspólnym posiedzeniu obradowała Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Ustawodawcza.
Tematem posiedzenia było pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim.

 


18. lutego 2009 r.

USTAWA PERSONA w Sejmie

W dniu dzisiejszym Sejm rozpoczął pracę od przedstawienia sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącego senackiego projektu ustawy o obywatelstwie polskim – tzw. ustawy Persona.
Zasiadający w ławach rządowych:
* senator sprawozdawca Andrzej Person – przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą,
* Piotr Stachańczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.,
* Mateusz Sora - dyrektor Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA,
* Artur Kozłowski – dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu,
odpowiadali na pytania posłów.
W związku z wniesionymi poprawkami, ustawa skierowana została ponownie do komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania. Komisja zbierze się w dniu jutrzejszym. Na piątek zaplanowane jest w Sejmie głosowanie nad ustawą o obywatelstwie polskim.


Inf PAP,
Sejm o projekcie ustawy o obywatelstwie
Sejm zajął się senackim projektem ustawy o obywatelstwie polskim. Posłowie zgodzili się, że ponowne uregulowanie m.in. spraw związanych z nabywaniem i utratą obywatelstwa polskiego jest konieczne.
W projekcie wprowadzono możliwość przywrócenia obywatelstwa osobom, które je utraciły lub się go zrzekły. Decyzję w tej sprawie miałby wydawać szef MSWiA.
Projekt określa też m.in. sposoby nabycia obywatelstwa polskiego, czyli: poprzez urodzenie; przysposobienie i repatriację; nadanie przez prezydenta; poprzez uznanie za obywatela polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego. Uznanie za obywatela należałoby do kompetencji wojewody.
Projekt rozszerza ponadto krąg cudzoziemców, którzy mogliby ubiegać się o obywatelstwo polskie.
Wszyscy posłowie, którzy wzięli udział w środowej debacie zgodzili się, że obowiązująca ustawa o obywatelstwie polskim z 1962 r. nie jest dostosowana do współczesnych wymogów.
Posłowie zwracali też uwagę, że o wprowadzenie mechanizmu przywrócenia obywatelstwa od wielu lat zabiegały środowiska polonijne.
Posłowie PO i PSL opowiedzieli się za przyjęciem projektu bez zastrzeżeń.
Klub PiS zgłosił poprawki do propozycji Senatu.

 


17. lutego 2009 r.

33. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:
1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Sprawy różne.

 


17.-18. lutego 2009 r.

27. posiedzenie Senatu RP

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 17 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Senat w dniu 18 lutego 2008 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.
 Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie uczczenia pamięci Lecha Bądkowskiego.
 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustawie o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o referendum ogólnokrajowym oraz ustawy - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
 Odwołanie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Ustawodawczej.
 Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 18 lutego 2009 r. podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich 


16. lutego 2009 r.

Gazeta Wyborcza. OBOK DOŁKA

Wielki Ród BachledówZakopane w żałobie. Tatry posmutniały. Zrobiło się szaro i cicho. Najpierw umarł Jasiek Bachleda. Wielki narciarz, hardy góral. Miał 57 lat. 18 tytułów mistrza Polski. Zwycięstwo w Pucharze Europy, medale na Uniwersjadzie, udział w igrzyskach w 1976.

Kilkanaście godzin później odszedł Ojciec Jaśka. Andrzej Bachleda Curuś senior. Wybitny zjazdowiec, wspaniały tenor. Głowa wielkiego rodu, jednego z największych na Podhalu. Rodu artystów, sportowców, patriotów.

Jasiek to brat Ałusia, najlepszego polskiego narciarza, a byli jak ogień i woda. O Jaśku mówili, że miał jeszcze większy talent. Każdy, kto go widział między tyczkami na Nosalu, musi to potwierdzić. Więc pewnie tych medali i triumfów byłoby o wiele więcej, gdyby góralska fantazja nie nosiła w różne strony. A przecież i tak mieliśmy tyle wzruszeń i smak innego świata, gdy wielkie zawody przyjeżdżały pod Giewont. Szara rzeczywistość stawała się kolorowa, raptem pełno było reklam, i nawet śnieg jakby bielszy…

Wszyscy Bachledowie kochają sport. Jasiek ścigał się samochodami. – Rozbił ich wiele, ale ciągle próbował od nowa - opowiada Leszek Nadarkiewicz, gdy z grupą przyjaciół zasiadł nad kustyczkiem, żeby Curusiów powspominać.

- Nawet w szachy grał świetnie. Gigantyczna indywidualność powodowała, że nie mieścił się w żadnym gorsecie urzędowym, nie pasował do żadnych ram - wspomina Andrzej Kozak, który spędził z nim wiele lat w jednym pokoju na wielu zawodach.

Kiedy parę tygodni temu wracałem spod Krokwi do Warszawy, słuchałem w radiu pięknej rozmowy Tomka Zimocha z Ałusiem Bachledą o tej niezwykłej rodzinie. O miłości do gór, do Polski, do architektury, malarstwa i muzyki. O rozmowach Andrzeja seniora z synem Ałusia Jędrkiem, też przecież świetnym narciarzem, piątym w Nagano, a teraz znakomitym muzykiem, coraz wyżej wspinającym się na listach przebojów, także dzięki radom dziadka.

Ale ten talent wniosła do rodziny również mama braci Bachledów, znakomita narciarka z Wawrytków. I wujek Gluziński, i inni nadzwyczajni Polacy, dzięki którym tak kochamy wszyscy Zakopane. W końcu nie wytrzymałem i zadzwoniłem do radia, żeby Ałusiowi przypomnieć, że to na nim ciąży ten największy obowiązek, żeby jeszcze raz spróbować, tak jak próbowaliśmy 10 lat temu. I ściągnąć olimpiadę pod Tatry. Teraz ten moralny obowiązek jest większy wobec wielkich nieobecnych. Coraz częściej bowiem słychać żałosną pieśń o chłopcach, którzy byli, ale się minęli…

Jasiek był niebywale silny, naturalną góralską siłą. Nieodżałowany Zdzisiek Ambroziak, wielki kumpel Jaśka, nigdy nie mógł pojąć, jak to możliwe, że kładł go na rękę. Tego Ambroziaka, chłopa z dłonią, jak bochen od klepania piłki, dwa razy większego niż Jasiek. Teraz pewnie spotkają się, żeby spróbować się na rękę, zagrać w ukochanego tenisa i odrobinę wypić za tych chłopców, co się już minęli. A dziadek będzie patrzył z boku i się uśmiechał…Andrzej Person
Gazeta Wyborcza/Sport
16.02.2009 r.

 


15. lutego 2009 r.

I Walentynkowy Turniej Piłki Halowej w Lubrańcu

15. lutego w Szkole Podstawowej w Lubrańcu odbył się I Walentynkowy Turniej Piłki Halowej o puchar Senatora RP Andrzeja Persona i Posła RP Marka Wojtkowskiego.
W turnieju wzięło udział ponad 200 graczy z 16 drużyn. Zawodnicy prezentowali niezwykle wyrównany poziom, o czym świadczą wyniki. Najlepszą drużyną okazał się zespół Wodociągów, który pokonał w meczu finałowym włocławski Anwil dopiero w serii rzutów karnych. W meczu o 3. miejsce drużyna z Kazania pokonała FC Lambada także po rzutach karnych.
Cztery najlepsze drużyny otrzymały okazałe puchary, a najlepsi zawodnicy drużyn otrzymali pamiątkowe statuetki oraz książki autorstwa senatora Andrzeja Persona. Najbardziej wszechstronnym zawodnikiem turnieju wybrany został Jarosław Małkowski z Wodociągów, a najlepszym bramkarzem okazał się Marcin Pawlicki z Kazania.

Wyniki Turnieju
1. Wodociągi
2. Anwil
3. Kazanie
4. FC Lambada

 


16. lutego 2009 r.

Golf24 Magazine o Polonia Open 2009

Dziewiąta edycja turnieju Polonia Open zakończona.
Ostatnia runda była trudna. Wyczerpanie fizyczne, upał i nagle podmuchy silnego wiatru spowodowały, że najtrudniejsze pole Wanamaker pożegnało graczy na swój sposób.
Nikt nie zdołał pokonać granicy Par. Najbliższy tego był zwycięzca ostatniej rundy, Alex Kleszcz (+1).
Trochę gorzej poszło Mateuszowi Jędrzejczykowi (+3) i Grzegorzowi Zielińskiemu (+5), aczkolwiek oni także znaleźli się na podium. Turniej wygrał Mateusz przed Grzegorzem i Alexem. Wśród kobiet najlepsza okazała się pani Ewa Geritz.
Kilka słów subiektywnego podsumowania:
- świetna impreza integrująca Polonię z Polską
- okazja do wymiany poglądów, niekoniecznie golfowych
- dobra atmosfera rozgrywek, ambitna i fair gra zawodników
- dużo dobrej zabawy.
Organizatorom i sponsorom należą się słowa uznania i podziękowania.
Za rok dziesiąta, jubileuszowa, edycja turnieju. Można się zastanowić nad zmodyfikowaną formą organizacji (jest to już ogromna impreza polonijna), tak aby nie zdominowała ona treści. Można mieć również nadzieję, że zobaczymy też więcej utalentowanej młodzieży grającej w golfa, tej z kraju jak i polonijnej.

Golf24 Magazine jest jednym z patronów turnieju. Najnowsze zdjęcia z ostatniego dnia znajdziecie Państwo w galerii:
http://www.golf24.pl/galeria/turnieje-golfowe/polonia-open-2009/

 

 


3, 4, 5, lutego. 2009 r.

spotkania z Polonią

W minionym tygodniu, Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą spotkał się w Senacie z przedstawicielami Polonii.

* W dniu 3. lutego 2009 roku gościem senatora Andrzeja Persona był Prezes Stowarzyszenia Polaków NASZ DOM - NUESTRA CASA w Hiszpanii, pan Andrzej Janeczko.

* 4. lutego senator Andrzej Person spotkał się z Markiem Domaradzkim i Tonym Muszyńskim ze Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskiego w Calgary, autorami i organizatorami projektu POLSKA W GÓRACH SKALISTYCH. Goście przedstwili informację o zrealizowanym projekcie.
W sierpniu ub. r., w pięknej górskiej miejscowości Canmore (prowincja Alberta) odbyło się sympozjum ‘Polska w Górach Skalistych’. Nazwa oddaje charakter projektu. Projekt adresowany był do knadyjskich i amerykańskich studentów polskiego pochodzenia.
Wykładowcą, który rozpoczął sympozjum był profesor Norman Davies. Poprowadził on dwudniowy wykład z historii Polski.
Profesor Anny Cienciali - autorytet w sprawie zbrodni katyńskiej mówiła o Katyniu i o sprawie jego przemilczania na Zachodzie.
Amerykańscy dziennikarze Lynne Olson i Stanley Cloud, autorzy książki A Question of Honor (Sprawa honoru), poświęconej zapomnianym powojennym losom polskich lotników, którzy walczyli o Anglię, starali się przekonać angielskojęzycznych czytelników o sprawach polskiej racji stanu, honoru, patriotyźmie i tragicznym zapomnieniu okazanego bohaterstwa.
Do Calgary przyjechał również Krzysztof Zanussi przedstawiając współczesną Polskę.
Profesor Tamara Trojanowska z Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Torontońskiego i profesor Thomas Gladsky, autor książki Princes, Peasants, and other Polish Selves mówili o polskiej tożsamości w literaturze polskiej i amerykańskiej.
Brytyjskie dokumentalistki filmowe Jagna Wright i Aneta Naszynska wraz z kanadyjską pisarką Irene Tomaszewski prowadziły dyskusję o filmie, mediach, pracach społecznych i filantropii. Dodatkowo, Wright i Naszynska pokazały swój film dokumentalny „A Forgotten Odysey” („Zapomniana odyseja”), pokazujący tragiczny los ponad miliona Polaków, wywiezionych przez Sowietów w 1940 roku na Syberię i do północnej części Kazachstanu.
Na sympozjum obecna była przedstawicielka polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedziectwa Narodowego Małgorzata Dzieduszycka, dyrektor Departamentu ds. Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej. Patronat medialny nad imprezą objęła TV Polonia.

* 5. lutego, Przewodniczący Andrzej Person spotkał się z Prezesem Związku Polaków we Włoszech panem Grzegorzem Kaczyńskim. Tematem spotkania były pzygotowania do 65. rocznicą bitwy o Monte Cassino, która będzie miała miejsce w maju 2009 roku.

 


11. lutego 2009 r.

Pierwsze Polonijne Mistrzostwa Świata w Golfie

Na 3 polach PGA Port St. Lucie na Florydzie, odbędzie się Pierwszy w randze Polonijnych Mistrzostw Świata Turniej Golfowy pod patronatem Przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Senatora RP Andrzeja Persona.
Pierwszy turniej zorganizowany został przez Pawła Gąsiora i Arthura Bobko w 2000 roku w Sarasocie, jako impreza towarzysząca turnieju tenisowego.
Już w 2004 roku, golfiści zdobyli jednak przewagę liczebną. Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 140 golfistów (w tym 20 golfistek).
Turniej mistrzowski zostanie rozegrany na polach:
RIDER (zob.www.pgavillage.com/rydercourse/2909/).
DYE (zob. www.pgavillage.com/dyecourse/2911/)
WANAMAKER (zob. www.pgavillage.com/wanamakercourse/2910/)
Zawodnicy będą klasyfikowani w systemie gross oraz handicapowym net, pozwalającym na współzawodnictwo graczy o różnym stopniu zaawansowania. Dzięki temu systemowi w turnieju mogą brać udział wszyscy polonijni i polscy gracze z handicapem
Turniejowi towarzyszyć będą różne atrakcje, min. wystąpi kabaret Koń Polski.

 

   
   


zapowiedź 15. lutego 2009 r.

Walentynkowy Turniej Piłki Halowej

Brzeskie koło PO oraz koło PO w Lubrańcu zapraszają na Walentynkowy Turniej Piłki Halowej drużyn pięcioosobowych.
Zawody odbędą się 15 lutego 2009 roku w Gimnazjum w Lubrańcu.
Patronat nad zawodami objął senator Andrzej Person oraz poseł Marek Wojtkowski.
Turniej przeznaczony jest dla młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym oraz dla dorosłych.
Czas trwania spotkań oraz system rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych ekip.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z organizatorem turnieju kol. Andrzejem Walczakiem pod nr tel. 507204016

 


7. lutego 2009 r.

Toruń. Bal Sportowca

W sobotę, w Toruńskim Centrum Targowym PARK, na Balu Sportowca ogłoszone zostały wyniki plebiscytu NOWOŚCI na Sportowca Torunia 2008 roku.
Został nim Łukasz Pawłowski, srebrny medalista olimpijski w wioślarstwie, zawodnik AZS-u UMK Energohandlu Toruń.
Drugie miejsce zajął triumfator dwóch poprzednich plebiscytów - żużlowiec Unibaksu Wiesław Jaguś, a trzecie miejsce przypadło floreciście Budowlanych Maciejowi Włoskowi.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się też: Michał Plaskiewicz, hokeista TKH Nesty, Monika Kopycka, lekkoatletka MKL, Jarosław Maćkiewicz, b. piłkarz Elany, Michał Kwiatkowski, kolarz Pacifiku, Adrian Miedziński, żużlowiec Unibaksu, Grzegorz Kalinowski, lekkoatleta MKL oraz Jarosław Dołęga, hokeista TKH Nesty.
Wyróżnieni sportowcy otrzymali nagrody pieniężne i statuetki. Dodatkowo, każdy z nagrodzonych sportowców otrzymał książkę senatora Andrzeja Persona SPORT RZĄDZI ŚWIATEM.

 


6. lutego 2009 r.

Dyżur senatorski we Włocławku. Spotkanie w Boniewie

Senator Andrzej Person, w ramach dyżuru senatorskiego przyjmował interwencje mieszkańców Włocławka.

W godzinach popołudniowych, w Boniewie odbyło się spotkanie przedstawicieli kół powiatowych PO. W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego PO, poseł Tomasz Lenz oraz włocławscy parlamentarzyści senator Andrzej Person i poseł Marek Wojtkowski.
Podczas spotkania poruszono tematykę przygotowań do czerwcowych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Tomasz Lenz szczegółowo przedstawił sytuację Platformy Obywatelskiej w naszym województwie. Włocławscy parlamentarzyści podjęli temat kryzysu gospodarczego i wynikające z niego cięcia budżetowe. Senator Person przedstawił informację nt. współpracy Senatu z Polonią.
Na zakończenie spotkania zaproszeni goście szczegółowo odpowiadali na liczne pytania przybyłych działaczy.
Wszyscy zebrani podkreślali konieczność częstszej organizacji tego typu spotkań.

 

   
   
 


5. lutego 2009 r.

TOK FM. Korupcja w piłce była i będzie.

 


4-5. lutego. 2009 r.

26. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Porządek obrad: Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (12) do ustawy.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (13) do ustawy.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (8) do ustawy.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonej w Genewie dnia 24 maja 1983 r. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.

 Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. przyjął projekt ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

 Drugie czytanie projektu uchwały wzywającej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do niezwłocznego podjęcia działań w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. podjął uchwałę w sprawie obrony chrześcijan prześladowanych w Indiach.

 Zmiany w składzie komisji senackich. Senat w dniu 5 lutego 2009 r. podjął uchwały w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

 


3. lutego 2009 r.

31. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:

- Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

- Sprawy różne.

 


3. lutego 2009 r.

Spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

W Senacie odbyło się coroczne spotkanie noworoczne marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z Korpusem Dyplomatycznym. Senator Andrzej Person wziął udział w tym spotkaniu
Nuncjusz apostolski abp Józef Kowalczyk dziekan Korpusu Dyplomatycznego złożył Senatowi i wszystkim, którzy go stanowią najlepsze życzenia noworoczne. Wyraził przekonanie, że Senat RP przez swoją działalność pozaparlamentarną i parlamentarną może wnieść pozytywny wkład w tworzenie nowej świadomości i ludzkiej wrażliwości i w ten sposób przyczynić się do rozwiązywania problemów na świecie, w Europie i w Polsce. Te problemy to krwawe konflikty narodowe, regionalne zamachy terrorystyczne, kryzys finansowy, ubóstwo i głód, zmiany klimatyczne. Abp Józef Kowalczyk dziękując za zaproszenie podkreślił, że Korpus Dyplomatyczny akredytowany w Warszawie docenia ważną rolę, jaką Senat RP pełni w ramach władzy ustawodawczej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Marszałek Senatu - Bogdan Borusewicz, odnosząc się do walk i konfliktów z początku bieżącego roku podkreślił, że Polska będzie wspierać obecną i każdą prezydencję unijną w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Europy i pokoju na świecie.
- Jesteśmy otwarci na kontakty ze wszystkimi opowiadającymi się po stronie dialogu i praw człowieka - powiedział Borusewicz.

Marszałek poinformował, że Senat ustanowił rok 2009 Rokiem Polskiej Demokracji. Senat pragnie w ten sposób zaznaczyć, że 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze wolne wybory na wschód od Muru Berlińskiego. Były to wybory do odrodzonego Senatu Rzeczypospolitej. Marszałek zapowiedział, że w związku z tym Senat będzie gospodarzem spotkań międzyparlamentarnych na najwyższym szczeblu: - 3 czerwca w Warszawie odbędzie się spotkanie Przewodniczących Parlamentów Grupy Wyszehradzkiej,
- w dniach 22-24 października w Gdańsku, planowane jest nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy.
Spotkania te będą okazją do refleksji nad dorobkiem 20 lat demokracji w Europie

Na zakończenie spotkania marszałek życzył dyplomatom powodzenia w Nowym Roku oraz satysfakcji z pracy i pobytu w naszym kraju.

 

   


30. stycznia 2009 r.

Pytania do Ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada

W dniu 19. stycznia, włocławscy parlamentarzyści spotkali się z Zarządem Zakładu ANWIL oraz przdstawicielami działajacych na terenie zakładu związków zawodowych. Uczestniczący w spotkaniu, zobowiązali senatora Andrzeja Persona do przekazania Ministrowi SP Aleksandrowi Gradowi pytań dotyczących sytuacji w ANMILU.
W dniu dzisiejszym, senator wystosował do Ministerstwa Skarbu Państwa pismo:


Warszawa, dnia 30. stycznia 2009 r.Szanowny Pan
Aleksander Grad
Minister Skarbu PaństwaW ostatnim czasie odbyło się spotkanie włocławskich parlamentarzystów z Zarządem, związkami zawodowymi a także władzami administracyjnymi miasta Włocławek dotyczące sytuacji Zakładów ANWIL. W imieniu grupy parlamentarzystów miasta Włocławek przekazuję Panu Ministrowi następujące pytania z prośbą o jak najrychlejszą odpowiedź:

- Od dziewięciu miesięcy w ANWILU SA nie ma Prezesa. Dlaczego Ministerstwo Skarbu Państwa, będąc akcjonariuszem ANWILU i ORLENU, po ogłoszeniu konkursu na Prezesa ANWILU, nie dokonało jego wyboru?

- Dlaczego MSP dokonało wyboru modelu sprzedaży ANWILU bez uzgodnienia z jego Zarządem?

- ANWIL jest pionierem restrukturyzacji w polskiej chemii. Dlaczego umiejętności, wiedza i doświadczenie nabyte w procesie restrukturyzacji (będące nieoszacowaną, dodatkową, nieujętą w bilansach wartością firmy) nie są uwzględniane w procesie konsolidacji i prywatyzacji polskiej chemii?

- Jak w kontekście prywatyzacji wygląda zakup ANWILU przez konsorcjum utworzone przez CIECH SA, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA i Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, który jest de facto nacjonalizacją ANWILU? Jakie są plany MSP wobec ANWILU?

- Jak przekonać mieszkańców 118-tysięcznego Włocławka, doświadczonego prywatyzacją NOBILESU, TP SA, KUJAWIANKI czy DRUMETU, miasta z 12% stopą bezrobocia, że działania Skarbu Państwa nie spowodują zwolnień i wyprowadzenia choćby części produkcji z miasta?

Z poważaniem


Andrzej Person
Senator RP

 


29. stycznia 2009 r.

29. i 30. posiedzenie Komisji Kultury i środków Przekazu

Senator Andrzej Person uczestniczył w 29. i 30. posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.
Porządek obrad:
29. posiedzenie:
• Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (druk senacki nr 418).

30. posiedzenie:
• Analiza projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw.
• Przedstawienie wniosków i postulatów z konferencji pt. PRAWO AUTORSKIE NA MIARĘ XXI WIEKU. KROK TRZECI.
• Przedstawienie wniosków z wyjazdu studyjnego dotyczącego rewitalizacji zabytków i nośników kultury materialnej i historycznej.

 


29. stycznia 2009 r.

Posiedzenie Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.


Międzyresortowy Zespół ds. Polonii i Polaków za Granicą został powołany w sierpniu 2008 r.
Jego zadaniem jest koordynacja działań instytucji rządowych w sferze polonijnej. Zespół opracowuje i przedstawia propozycje zmian w Rządowym programie współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Kluczowe znaczenie w pracy Zespołu ma nowelizacja aktów prawnych, takich jak: Ustawa o repatriacji, Ustawa o obywatelstwie polskim, Ustawa o Karcie Polaka, a także dotyczących prawa wyborczego (poszerzenie możliwości dostępu obywateli polskich za granicą do udziału w wyborach).

 


28. stycznia 2009 r.

33. posiedzenie Prezydium Senatu

Przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Prezydium Senatu.

 


27 stycznia 2009 r.

30. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:1. Informacja na temat organizacji jubileuszu obchodów 65. rocznicy bitwy pod Monte Cassino.

2. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

3. Sprawy różne.

Sprawozdanie z posiedzenia komisji na stronie
http://www.senat.gov.pl/k7/kom/ksep/2009/030.pdf

 


23. stycznia 2009 r.

Przystań WTW we Włocławku

Senator Andrzej Person spotkał się z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sportu Tomaszem Półgrabskim.


Tematem spotkania była budowa przystani wioślarsko-żeglarskiej na Wiśle, u ujścia rzeki Zgłowiączki we Włocławku. Minister Sportu Mirosław Drzewiecki, podczas swojej wrześniowej wizyty we włocławskim klubie, zadeklarował współfinansowanie budowy przystani Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego.

 

   


22. stycznia 2009 r.

KORPORACJA w DKF 8

Tym razem w DKF 8 pokazaliśmy dokument z 2003 roku KORPORACJA.
Film powstawał 6 lat. Został wyprodukowany w dobie największych batalii antyglobalistycznych i spektakularnych upadków korporacji (takich jak ENRON)

KORPORACJA
Reżyseria: Jennifer Abbott, Mark Achbar
Scenariusz: Mark Achbar
na podstawie książki Joela Bakana
Zdjęcia: Mark Achbar
Montaż: Jennifer Abbott
Producent: Mark Achbar
Rok produkcji: 2003


Dla antyglobalistów korporacja jest diabelskim wynalazkiem, służącym do destrukcji środowiska naturalnego, utrzymywania ucisku klasowego i dokonywania imperialnych podbojów. Ale czy korporacja jest również tworem patologicznie chorym?
To prowokacyjnie sformułowane pytanie stawia film dokumentalny The Corporation (Korporacja). Zdaniem publicystów z The Economist - ten film powinni zobaczyć wszyscy.
W przeciwieństwie do licznych, zazwyczaj przyciężkich, wypowiedzi propagandowych antyglobalistów, Korporacja jest zaskakująco racjonalnym i spójnym atakiem na najważniejszą kapitalistyczną instytucję.
Film rozpoczyna się od szkicu historycznego dotyczącego prawodawstwa w USA - w XIX wieku firmy zaczęły odpowiadać przed prawem tak jak osoby fizyczne. Otrzymały prawa i zabezpieczenia, którymi dotychczas cieszyli się ludzie. To dało firmom wolność, dzięki której rozkwitły.
Więc jeśli korporacja jest osobą, to jaką?
Odpowiedzi twórcy filmu próbują szukać w wywiadach z lewicowymi intelektualistami, prawicowymi liderami przemysłu, ekonomistami, psychologami i filozofami. Wszystkim zadają pytanie: czy korporacja jest psychopatą? Jak wszyscy psychopaci, firma jest wyjątkowo samolubna: jej cel to wytworzenie wartości dla udziałowców. I jak wszyscy psychopaci, firma jest nieobliczalna, ponieważ dąży jedynie do osiągnięcia swojego celu, polegającego na maksymalizowaniu zysku, krzywdząc przy tym pracowników, klientów i niszcząc środowisko naturalne. Korporacja jest wielkim manipulatorem. Korporacja cierpi na przerost ego, twierdzi z uporem, że jest najlepsza, że jest numerem jeden. Obca jest jej empatia, odmawia przyjęcia odpowiedzialności za swoje postępki i nie czuje wyrzutów sumienia. Jej relacje z innymi są jedynie powierzchowne, opierają się głównie na życzeniowych autoprojekcjach, wytwarzanych przez speców od public relations i marketingu. W skrócie, jeśli upierać się przy antropomorfizacji firmy, korporacja jest jednostką kwalifikującą się do leczenia klinicznego.

 

 


22. stycznia 2009 r.

Wokół praw człowieka i dziecka. Spotkanie z uczniami Gimnazjum Nr 2 we Włocławku

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona została przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu, prace nad nią trwały od roku 1947.
10. grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego wydarzenia Zgromadzenie Ogólne wezwało Państwa Członkowskie do opublikowania tekstu Deklaracji i do spowodowania, aby Deklaracja była rozpowszechniana, pokazywana, czytana i objaśniana przede wszystkim w szkołach i innych instytucjach oświatowych, wszędzie bez względu na status polityczny kraju lub terytorium.

W związku z obchodami 60. rocznicy uchwalenia Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, dw Gimnazjum nr 2 im. ks. J. Popiełuszki odbył się konkurs pt. Wokół praw człowieka i dziecka.
Honorowy patronat nad konkursem objął senator Andrzej Person. W konkursie udział wzięły 3-osobowe drużyny z klas I-III.
Zwycięzcą konkursu została drużyna z klasy IIc. Drugie miejsce zajęła klasa IIIb, zaś III miejsce przypadło klasie Ie.

 

   
   
   


20. stycznia 2009

64. rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej

O godz. 12:00 na placu Wolności we Włocławku rozpoczęły się uroczystości upamiętniające 64. rocznicę wyzwolenia Miasta spod okupacji hitlerowskiej.
W uroczystościach uczestniczyły kompanie honorowe: 6 toruńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, policji, straży miejskiej, straży pożarnej, poczty sztandarowe szkół i organizacji kombatanckich oraz przedstawiciele samorządu, parlamentarzystów i mieszkańcy Miasta.
Okolicznościowe wystąpienie wygłosił prezydent Włocławka Andrzej Pałucki. Żołnierze toruńskiego dywizjonu oddali salwę honorową. Uroczystość zakończyła się złożeniem wieńców pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.
Wyzwolenie Włocławka

Rozpoczęta 12. stycznia 1945r., ofensywa styczniowa, zmusiła Niemców do pośpiesznej ucieczki z Włocławka. Ewakuację pierwszego stopnia ogłoszono 16. stycznia, a drugiego - dwa dni później. Wywożono (lub niszczono) akta urzędów, demontowano urządzenia, a ludność niemiecka uciekała na zachód. Choć Włocławek miał być broniony do ostatniego żołnierza, zdobyty został praktycznie bez walki.
Ostatnie wojska niemieckie opuściły miasto wczesnym rankiem 20. stycznia. Krótko przed godz. 6:00 zniszczono most stalowy na Wiśle. Radzieckie czołgi wjechały do miasta od strony Brześcia Kuj. Wojsko Polskie przybyło dwa dni później.
Jednym z najbardziej dramatycznych epizodów pierwszych dni po wkroczeniu Rosjan był ostrzał niemiecki z wieży kościoła ewangelickiego. Ukryci na wieży żołnierze niemieccy zastrzelili na Placu Wolności 5. żołnierzy radzieckich. w wyniku strzelaniny cała załoga wieży została zabita. Jeszcze przez kilka dni poszukiwano w mieście żołnierzy niemieckich. Większość z nich na miejscu rozstrzelano.
Niszczono też wszelkie ślady poniemieckie.
29. stycznia, podczas pogrzebu poległych pod Włocławkiem żołnierzy, zebrany tłum zniszczył nagrobki niemieckie z okresu I wojny światowej, a jeńcy obalili posąg niemieckiego rycerza.
20. stycznia w mieście powstały dwa ośrodki władzy: Komitet Obywatelski wywodzący się ze środowisk przemysłowych, kupieckich i naukowych oraz komunistyczna Rada Robotnicza. Ostatecznie 8. lutego powołano Miejską Radę Narodową. Prezydentem i przewodniczącym MRN ponownie został Teofil Hajdo, przedwojenny wiceprezydent Włocławka. Jednak swój urząd piastował zaledwie kilka miesięcy.
W lutym 1945 roku utworzono we Włocławku Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, który wraz z aktywistami PPR i PPS rozpoczął wprowadzanie w życie nowego ładu społecznego-politycznego.
Systemu, którego kres nastąpił dopiero w 1989 roku.

 

   


Akcja zbierania podpisów

Poniżej publikujemy apel Teatru Impresaryjnego we Włocławku:

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego działa od roku 1992 i zorganizował w tym czasie ponad 3,5 tys. imprez, głównie przedstawień teatralnych. Na włocławskiej scenie gościliśmy wszystkich najwybitniejszych i najbardziej znanych artystów, którzy nie szczędzą słów uznania dla teatru i wspaniałej, włocławskiej publiczności. W Teatrze Impresaryjnym działają zespoły amatorskie: Teatr Skene, Teatr Ludzi Upartych i Zespół Pieśni Ludowej Echo Kujaw. Rozwijają w nich swe talenty sceniczne włocławianie w różnym wieku: od kilku do kilkudziesięciu lat. Zespoły te mają od lat swoją wierną widownię, zdobywają nagrody i wyróżnienia na ogólnopolskich i międzynarodowych przeglądach i festiwalach. Teatr Impresaryjny jest pomysłodawcą i organizatorem festiwali (Spotkanie bardów, Wakacyjny Festiwal Teatrów Dziecięcych zza Granicy), akcji artystyczno-społecznych, imprez charytatywnych i plenerowych, wspiera szkoły i uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez konsultacje i warsztaty artystyczne. Teatr współpracuje z wieloma polskimi teatrami-głównie warszawskimi i krakowskimi – a także Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku. W każdym sezonie teatr odwiedza od 80 do ponad 100 tys. widzów we włocławskiej siedzibie i kilka tysięcy podczas przedstawień i koncertów wyjazdowych.
Budynek użytkowany przez teatr znajduje się w bardzo złym stanie technicznym i estetycznym. Scena nie posiada zaplecza i odpowiednich urządzeń technicznych, w katastrofalnym stanie są otwory okienne i drzwiowe oraz elewacja budynku, wyeksploatowane są fotele na sali widowiskowej, budynek nie posiada wymaganych przepisami ciągów komunikacyjnych, urządzeń ułatwiających do budynku osobom niepełnosprawnym itd. itp. Coraz częściej niemożliwe staje się wystawienie interesujących przedstawień na włocławskiej scenie z powodów technicznych (brak ramp oświetleniowych, nowoczesnego sprzętu akustycznego, brak instalacji interkomowej itp.). Od lat staramy się o rozpoczęcie rozbudowy i remontu budynku teatru. Została wykonana dokumentacja tego projektu, pozostaje problem najważniejszy – pozyskanie środków finansowych na jego realizację. Poparcie naszych Widzów będzie dla nas bardzo istotnym elementem tych starań.


Biuro Senatora RP Andrzeja Persona włącza się w akcję zbierania podpisów popierających remont Teatru Impresaryjnego. Podpisy można składać w biurze na ul. Kilińskiego 5 lokal 19 (budynek Aparthotelu) od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00–16:00.

 

 


20. stycznia 2009 r.

Tania galanteria o ministrze sportu

Przez 50 lat obcowania z polskim sportem zdążyłem się przyzwyczaić, że jest to dziedzina bezkarnie i w dowolny sposób ujeżdżana przez każdego, kto tylko taką ochotę wyraża. I chociaż rok rządów Donalda Tuska przyjęto ze stosowną powagą i dość pozytywnie – jak na polskie standardy – to resort sportu zdecydowanie zdyskwalifikowano. Nad Wisłą od lat panuje taka konwencja.
Tym razem potrzebę poprawy własnego ego wykazał pan Witold Orzechowski. W sylwestrowym numerze Rzeczpospolitej z 31 grudnia 2008 roku zaproponował czytelnikom kiepski scenariusz kiepskiej telenoweli o kiepskim sporcie. Pomysł to nienowy i zwykle służy tzw. intelektualistom do zarobienia paru groszy wierszówki, jeśli nie ma innego sposobu na dołożenie w sylwestra do szampana. Miała powstać opera mydlana, zgrywy, że boki zrywać. W rzeczywistości wysmażył autor tanią galanterię, odległą lata świetlne od poważnej i wnikliwej publicystyki sportowej, charakterystycznej dla Rzeczpospolitej.
Plejada wspaniałych menedżerów
Sport można bezpiecznie wyśmiewać, bo wymuskani humaniści sportem się brzydzą. Tak wypada. Więc i tym razem dowiedzieliśmy się, że sportem rządzi mafia, gangsterzy i zboczeńcy. Na czele stoi Al Capone z Łodzi, który źle skończy, bo fotel ministra jest pechowy. Na poparcie tej efektownej figury stylistycznej autor przytacza przykład ministra Dębskiego (udajemy, że nie pamiętamy, gdy na każdym stadionie w Polsce skandowano: Jacek Dębski, Jacek Dębski, w podziękowaniu za porządki, jakie rozpoczął w PZPN), a w porachunki z mafią wplątanego dużo później, i drugi przykład – pisowskiego ministra Tomasza L. OK.
Tyle że obok nich mieliśmy plejadę znakomitych menedżerów sportu. Na tym samym fotelu siedzieli: przyszły prezydent Aleksander Kwaśniewski, komunista Marian Renke, zdecydowanie bardziej cywilizowany niż pół ówczesnego rządu razem wzięte, dalej światowy autorytet olimpijski Stanisław Stefan Paszczyk czy znakomity minister, a dzisiaj sekretarz stanu dr Adam Giersz. Także wielu innych ludzi, za sprawą których o polskim sporcie świat mówił z dużo większym szacunkiem niż o produkcji telewizyjnej telenowel Witolda Orzechowskiego.
Łatwo też można było przewidzieć, że kanwą podsumowania roku w sporcie będzie najbardziej plugawy program telewizyjny (80 procent negatywnych ocen wszystkich portali internetowych) Teraz my poświęcony Drzewieckiemu.
Jeżeli ktoś przypuszcza, że za chwilę powiem, iż minister jest kandydatem na przeora zakonu kamedułów bosych, to błądzi. Jaki Mirek jest, każdy widzi. Ale takich ludzi sport szanuje. Bo są wiarygodni, znają się na materii i kochają sportowców. Jednak nie zamierzam bronić Drzewieckiego przede wszystkim dlatego, że moim zdaniem dzisiaj to on jest liderem ministrów w rządzie Donalda Tuska. Ci, którzy znają sport, łatwo to udowodnią.
Nie tylko dlatego, że zbudowano nie kilka – jak pisze Orzechowski – ale grubo ponad 300 Orlików i kiepski żart czy kpina nie zmieni zdania tych rodziców, których dzieci biegają tam w warunkach XXI wieku za piłką od rana do nocy. To największy tego typu projekt w Europie. Za chwilę zostanie poszerzony o inne obiekty sportowe. Dzięki infrastrukturze i systemowi zmierzamy w stronę pozycji Polski z lat 70., gdy o nas – dzięki Irenie Szewińskiej, Sobiesławowi Zasadzie czy Wojciechowi Fibakowi – mówiono z dużym szacunkiem.
Sport – narodowe logo
Domyślam się, że autor wychowany na haśle nie biegaj, bo się spocisz bał się w szkole wuefu. Więc on i jemu podobni nawet nie przypuszczają, że sport może być narodowym logo, jak to jest w Australii, Brazylii i w wielu innych krajach. Takich choćby, jak stolica kultury XX wieku – pełna pięknoduchów Wielka Brytania. Mimo to każdy Anglik szczyci się sportem nie mniej niż malarstwem Williama Turnera czy powieściami Charlesa Dickensa. Gdyby autor wiedział, kim jest dla Brytyjczyków Steve Redgrave i dlaczego szczyci się tytułem szlacheckim, ułatwiłoby to nam dialog na ten temat.
Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych latach Polska dostanie prawo organizacji Expo czy poważnego światowego festiwalu filmowego. Za to organizuje tylko w tym roku: mistrzostwa świata w wioślarstwie i kolarstwie torowym, Europy w koszykówce i siatkówce. No i wbrew zaklęciom wrogów, wbrew prośbom do Pana Boga o klęskę, całkiem sprawnie Drzewiecki przygotowuje imprezę życia – UEFA Euro 2012.
Oczywiście minister, chcąc nie chcąc, jest postrzegany przez pryzmat wojny futbolowej. Tymczasem rzekoma sromota i wstyd Mirka Drzewieckiego tak naprawdę spowodowała, że z korupcją dzisiaj walczy się na poważnie, że w większości związków sportowych następują zmiany, na jakie czekaliśmy dziesięciolecia. Ustawa o sporcie – o czym jestem przekonany – zaległości cywilizacyjne i w tej dziedzinie nadrobi.
Działam w sporcie pół wieku i obok wielkich sportowych wzruszeń przeżywałem i dramaty. Jak większość kibiców wolę te pierwsze. Nie mam już ochoty ani powodu, żeby ciągle wspominać Wembley, Irenę Szewińską i Ryszarda Szurkowskiego. Mirosław Drzewiecki i ludzie wokół niego pokazali przez rok entuzjazm wart choćby jednego obiektywnego słowa nawet przez takich ludzi wrogich sportowi jak pan Orzechowski. Niestety, i tym razem się przekonaliśmy, że ciężko się wznieść choćby odrobinę ponad złą wolę. Powstaje wówczas tania galanteria.

Andrzej Person

Artykuł ukazał się w Rzeczpospolitej, we wtorek, 20. stycznia 2009r., nr 16(8221)

 


19. stycznia 2009 r.

Spotkanie w ANWILU

Senator Andrzej Person uczestniczył w spotkaniu włocławskich parlamentarzystów i władz Miasta z zarządem i przedstawicielami związków zawodowych ANWIL SA. Uczestnicy spotkania, mając na uwadze stabilny i pewny rozwój zakładów ANWIL SA, zobowiązali się przygotować zestaw pytań dotyczący ewentualnych koncepcji konsolidacji branży chemicznej w Polsce oraz miejsca, jakie w tej konsolidacji będzie zajmował ANWIL SA. Pytania te zostaną przekazane do Ministerstwa Skarbu. Koordynatorem działań z ramienia parlamentarzystów został senator Andrzej Person.
Pełniąca obowiązki Prezesa Zarządu ANWILU Teresa Szeligowska podziękowała wszystkim za zaangażowanie w sprawy firmy.
Wizyta Ministra Skarbu Aleksandra Grada we Włocławku zaplanowana jest na 11. marca br.

 

   
   


14. i 15. stycznia 2009 r.

25. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Porządek obrad:
• Zmiany w składach komisji senackich. Senat w dniu 14 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
• Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska. Senat w dniu 14 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Środowiska.
• Wybór przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz przewodniczącego Komisji Środowiska.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. - projekt pilny. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (4) do ustawy.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. wprowadził poprawki (25) do ustawy.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
• Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. przyjął ustawę bez poprawek.
• Zmiany w składach komisji senackich. Senat w dniu 15 stycznia 2009 r. podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.

 


13. stycznia 2009 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:- Informacja Biura Polonijnego na temat proponowanego podziału środków budżetu polonijnego na różne kierunki pomocy dla Polonii i Polaków za granicą.

- Informacja Biura Polonijnego dotycząca propozycji nowego wzoru formularza, zawierającego informacje niezbędne w procesie opiniowania wniosków polonijnych.

- Sprawy różne

Sprawozdanie z posiedzenia komisji na stronie:
http://www.senat.gov.pl/k7/kom/ksep/2009/029.pdf

 


13. stycznia 2009 r.

Prace nad projektem ustawy o obywatelstwie polskim

Podkomisja nadzwyczajna Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji w składzie:
Raś Ireneusz /PO/ - Przewodniczący,
Dolniak Grzegorz /PO/ - zastępca przewodniczącego,
Błaszczak Mariusz /PiS/,
Krupa Jacek /PO/,
Łybacka Krystyna /Lewica/,
Pawlak Mirosław /PSL/,
Pilch Jacek /PiS/,
rozpatrywała senacki projekt ustawy o obywatelstwie polskim (druk nr 1481).
W pracach podkomisji uczestniczył senator Andrzej Person.

 


12. stycznia 2009 r.

Sport rządzi światem

Sport rządzi światem

Czy yngling i keirin to są modne przekleństwa? - pytały podchwytliwie media londyńską młodzież. Dwa tygodnie przed pekińskimi igrzyskami nikt nie miał zielonego pojęcia o tych i innych dyscyplinach sportu, które kilkanaście dni później przyniosły im worek medali, w tym 19 złotych.

Wyścig po widza
Pewnie i brawurowy burmistrz brytyjskiej stolicy nie wie, czy yngling to chińska potrawa, czy peruwiański taniec. Mimo to kilka dni później usłyszeliśmy jego głośną deklarację przy przejmowaniu olimpijskiej flagi: igrzyska wracają do ojczyzny! Boris Johnson przekonał londyńczyków także do swoich sportowych pomysłów i to on wygrał wybory miejskie. Istotniej pomocy udzieliła nawet nowa migracja z Polski, w efekcie będziemy śpiewać: Polacy, gramy u siebie!
Polityka i sport to dzisiaj bracia syjamscy. Johnson dodał jeszcze buńczucznie, że nawet ping-pong wraca do korzeni. Zdziwieni Chińczycy, chcąc nie chcąc, musieli się zgodzić, że tenis stołowy też pochodzi z Londynu.
Zresztą upojeni sukcesem Azjaci niechętnie oddawali flagę, bo Pekin, co z wysiłkiem musimy przyznać, my, ludzie wrażliwi na prawa człowieka w Tybecie, ten Pekin był światowym hitem. Największym widowiskiem, jakie nam zafundowano w nowożytnej cywilizacji. Nie tylko Boris i nie tylko Chińczycy wiedzą teraz na pewno, że sport rządzi światem. I wszyscy możni tego świata nie odpuszczą sportu niezależnie od kryzysu, a może dlatego.
Przez poprawność polityczną nie wypadało nam przyznawać, że podobały się nam igrzyska bardzo. Należało mówić, że smog, kary śmierci, psy w jadłospisie, dzieci pracujące za grosze w piwnicy. Wykazujemy stosowne oburzenie... i oglądamy. Największy show w historii naszej ery obejrzało 4,7 mld ludzi. Bo sport rządzi światem. A sportem rządzą media.
To był szok! Szereg absolutnych rekordów medialnych z udziałem sportu, jak podaje wiarygodna nadzwyczajnie firma The Nielsen Company. Bo nikt sportu jeszcze w oglądalności nie zdystansował i pewnie tego długo nie uczyni. Ani wojna na żywo, ani tsunami pokazywane z helikoptera, ani zaglądające konającym żołnierzom prosto w oczy kamery.
97,5 mln zgarnął amerykański Superbowl Giants - Patriots! Rekord.
Wimbledon z finałem Nadal - Federer najlepszy w XXI wieku. Także rekord NBA podczas finałów Celtics - Lakers średnio 15 milionów.
4,8 mln oglądało na kablu (!) dogrywkę T. Woods kontra Rocco Mediate US Open. Starczy.
Dlaczego media tak nakręciły sport właśnie w 2008 roku ? Przede wszystkim igrzyska, to jasne. Ale to wszystkiego nie wyjaśnia. Bo to już nie jest jeden czarno-biały kanał i telewizor u sąsiada, do którego szliśmy z flaszką na mecz.
Niezliczona liczba kanałów sportowych, internet, w którym na przykład tylko w październiku 75 mln oglądało sport. Większość w godzinach pracy. Fantasy sprzedaje się lepiej niż archiwalny mecz. Bo potęga sportu opiera się na wielkiej niewiadomej. A przecież są jeszcze komórki. W samych tylko stanach codziennie 10 mln ludzi zerka do telefonów, żeby obejrzeć wynik. Sportowy widz, który napędza sponsorów, to dzisiaj przede wszystkim odbiorca elektroniki. Za chwilę na stadionie obserwować będziemy boisko, śledząc pięć innych meczów w komórce.
Oczywiście wielkie emocje zapewniają supergwiazdy. Mecze, które rozgrywa Senat RP z drużyną rektorów wyższych uczelni, nie gromadzą przesadnych tłumów, chociaż ci, którzy nie widzieli, mogą żałować.

Gwiazdy muszą płonąć
Phelps i Bolt – to jasne, że oni są bohaterami zbiorowej wyobraźni 2008. Wyrazisty i czupurny idol Hamilto, rzekomo nie lubiany, zdaniem naszych mediów, a w Anglii wielbiony. Ale też kochamy przegranego wreszcie, bo wygrywał do znudzenia, Federera albo kontuzjowanego Woodsa.
I piłkarze, którzy grają już prawie codziennie na różnych stadionach świata. Grają na śmierć i życie. Taki John Terry - śmierć na boisku byłaby dla niego największym zaszczytem. Rywale mówią, że nawet jak go zabijesz, nie jest pewne, czy nie będzie grał dalej.
Ale gdy trochę tylko odpuścisz, musisz liczyć się z tym, że wszystkie media pojadą z tobą, jak z furą sianą.
Dobrze jest zdobyć coś po raz pierwszy. Miliardowe Indie zdobyły w Pekinie pierwszy złoty medal indywidualnie, strzelec Abhinav Bindera zbiera stosowne hołdy.
- Nienawiść? – Nie, to za mocne słowo – powiedział oficjel ATP o Kurnikowej – po prostu jej nie cierpię.
Armstrong znów na trasie. Świat zachwycony. Może z wyjątkiem Francuzów, którym już tyle razy schrzanił ich narodowe igrzyska, czyli Tour de France. I pewnie znów napluje do zupy cebulowej, a oni będą badać, czy aby nie był to doping. Szwedzki piłkarz (z bałkańskimi korzeniami) jest popularniejszy od króla ze Sztokholmu, a bokser z Filipin myśli o starcie w wyborach prezydenckich.
Show must go on. Humaniści krzyczą i tupią, ale niestety nikt ich nie słucha. Na Tybet przed igrzyskami patrzyliśmy niepokojąc się o medale. Inaczej, niż gdy wzruszeni słuchaliśmy na Torwarze Dalajlamy, ale było to już po igrzyskach.
Rozgniewany na sport człowiek w radio mówi, że sam uprawia wiele dyscyplin i wie na pewno, że ten olimpijski cyrk nie ma żadnej idei i jest bezwartościowym komercyjnym śmieciem. Mówią mi w tym radio, że ów człowiek jest wielkim znawcą Chin. Pewnie jest mądry, ale odległy od gier fantasy i wirtualnego Ronaldo. Dziewczyna z międzynarodowej organizacji z ogniem w oczach tłumaczy w telewizji, że gdyby w Pekinie nie było igrzysk, to na pewno prawa człowieka w Chinach byłyby respektowane. Humanista profesor odrzuca jakąkolwiek dyskusją o szansach na demokrację w Chinach za pomocą igrzysk. Oni wszyscy wiedzą najlepiej. Ale świat wie co innego.
Przepraszam tych wszystkich znawców, ale ja też wierzę w sport. Nawet gdyby za chwilę majątki wszystkich Abramowiczów miały skurczyć się stokrotnie. Wtedy koniec balu, panno Lalu? Nie, sport przetrwa, będzie tańszy, ale taki sam szczery i prawdziwy jak Adamek, Blanik, Kolbowicz czy Majewski, który jeździ metrem, czyta mądre książki i dobrze mu z tym.

Andrzej Person

Gazeta Wyborcza/Sport, poniedziałek 12. stycznia 2009, str. 11

 


12. stycznia 2009 r.

Noworoczne spotkanie w PKOl

Senator Andrzej Person uczestniczył w, tradycyjnym noworocznym spotkaniu Rodziny Olimpijskiej w siedzibie PKOl. Wśród gości byli sportowcy, trenerzy, działacze, przedstawiciele świata polityki, kultury i biznesu. Nie zabrakło oczywiście naszych medalistów ubiegłorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie.
Witając gości, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotr Nurowski, powiedział, że miniony rok zaznaczył się w historii polskiego sportu medalami pekińskich igrzysk, ale rozpoczęty 2009 będzie rokiem startu przygotowań do kolejnych igrzysk w Londynie w 2012 roku.
Prezes Nurowski podkreślił, że … rok poolimpijski to okres refleksji, oceny i analizy. Dla ruchu olimpijskiego niezwykle ważna, szczególnie w kontekście przygotowań do Vancouver i Londynu, jest współpraca z ministerstwem sportu, która układa się bardzo dobrze.
Opinię tę potwierdził minister sportu Mirosław Drzewiecki. Przypomniał jednocześnie, że w ostatnim okresie w większości związków sportowych odbyły się wybory władz, które z zapałem i dużą energią rozpoczynają prace z myślą o kolejnych wielkich imprezach.
Mam nadzieję, że rok 2009 będzie początkiem pięcia się do góry osiągnięć polskich sportowców, tak abyśmy za niespełna cztery lata mogli cieszyć się nie 10, a może nawet 20 olimpijskimi medalami – powiedział minister Drzewiecki.

Więcej informacji na stronie: http://www.pkol.pl/pl/pages/news/2275

 


11. stycznia 2009 r.

Wielkie Granie we Włocławku

We Włocławku, podobnie jak w Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagrała już 17. raz.

Senator Andrzej Person zagrał we włocławskiej Orkiestrze, przekazując na aukcję internetową piłkę NBA, koszykarskie piłeczki golfowe oraz bilet na EURO 2008 z podpisem trenera naszej kadry piłkarzy Leo Beenhakkera.

W ramach orkiestry, we włocławskich instytucjach i szkołach odbyło się wiele spotkań. Do akcji zbiórki pieniędzy włączyły się muzea, szkoły, teatry i firmy prywatne.

Koncert finałowy WOŚP odbyły się na scenie przy Hali Mistrzów. Zagrały włocławskie zespoły: Roma, Kuba Neske, Magnolia, Express Sernice. Gwiazdami wieczoru był zespół JEDEN OSIEM L i STACHURSKY.

O godz. 20:00 włocławianie mieli okazję podziwiać fajerwerkowy spektakl na niebie – Światełko do Nieba.

Tegoroczny XVII Finał WOŚP, swoją pomocą wesprze profilaktykę w dziedzinie wczesnego rozpoznawania chorób nowotworowych u dzieci.

Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200 - 1300 nowotworów u osób do 18 roku życia. Wśród miliona osób w wieku rozwojowym notuje się rocznie 110—130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach. Z tego powodu stanowią istotny problem w medycynie wieku rozwojowego.

 

 


8. stycznia 2009 r.

Ustawa o obywatelstwie polskim w Sejmie

Sejm, na pierwszym w 2009 roku posiedzeniu, rozpoczął pracę nad senackim projektem ustawy o obywatelstwie polskim. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy. Powołano podkomisję, która zajmie się pracami nad ustawą o obywatelstwie polskim. Senator Andrzej Person przedstawił komisji pozytywną opinię Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą dotyczącą ustawy o obywatelstwie polskim.

 


8. stycznia 2009 r.

czwartek z DKF 8

Na inaugurację roku w DKF 8 przygotowaliśmy projekcję dwóch rewelacyjnych obrazów filmowych: Niebieskoocy i Tajemnica Aleksandry

Niebieskoocy
to film przedstawiający przebieg doświadczenia, jakie przeprowadziła w 1995 roku Jane Elliott walcząca przeciwko rasizmowi w Stanach Zjednoczonych. Eksperyment polegał na podzieleniu osób uczestniczących w badaniu na dwie grupy według nieistotnej i mało zauważalnej cechy dla nich charakterystycznej, jaką jest kolor oczu. Ludzie o niebieskich oczach zostali do celów badania uznani za grupę gorszą, mniej inteligentną, mniej wartościową. Jane Elliott deprymuje niebieskookich, poniża w celu ukazania, z jakimi trudnościami boryka się społeczność afroamerykańska na co dzień jedynie ze względu na to, iż mają ciemny kolor skóry. Podczas badania przedstawia mechanizmy dyskryminacyjne, jakimi przeciętni amerykanie podświadomie się posługują. Badanie trwa 2,5 godziny, a większość uczestniczących w nim niebieskookich nie wytrzymuje złego traktowania. Widzimy, jak w ciągu zaledwie kilku godzin przebywania w atmosferze takiego reżimu, dorosłych ludzi opanowuje przygnębienie i roztargnienie, mają trudności z wykonywaniem najprostszych poleceń.
Film wzbogacony jest wypowiedziami Jane Elliott na temat jej działalności zwalczającej rasizm.
Wg Jane Elliott … uczymy się być rasistami, to znaczy, że możemy się nauczyć jak nimi nie być. Rasizm nie jest genetyczny. To wszystko kwestia władzy.

Tajemnica Aleksandry (2003) w reż. Rolfa de Heera
reklamuje się przede wszystkim jako film o polityce małżeństwa, o obcości i okrucieństwie, skrywanych za normalnością. Ale mówi też parę cierpkich słów o izolacji współczesnego człowieka. O tym, jak pomimo coraz większego życiowego komfortu czujemy się coraz bardziej zagrożeni. Film otwiera ujęcie przedstawiające rzędy identycznych domków z równo przystrzyżonymi trawnikami - symbol współczesnego mieszczańskiego raju. Zatrzaśnięte przed światem twierdze, uzbrojone po zęby w systemy alarmowe, kraty, podwójne zamki i antywłamaniowe żaluzje. Nieprzypadkowo Steve padnie w końcu ofiarą całej tej maszynerii. Nie przypadkowo też wspólnikiem Aleksandry okaże się niesympatyczny sąsiad specjalizujący się w tego rodzaju zabezpieczeniach (gra go pochodzący z Polski aktor teatralny Bogdan Koca).
Rodzina Aleksandry reprezentuje modelowe stadło: wolne od finansowych trosk, z harmonijnym - wydawałoby się - podziałem życiowych ról, w którym słabostki i grzeszki współmałżonków tolerowane są w imię dobra wspólnego. I dopiero gwałtowne, bezsensownie niszczycielskie odwrócenie porządku (pasywni staną się aktywni i na odwrót) obnaży ponurą prawdę o jakości tego związku. W przypadku Aleksandry była to jedyna możliwa droga wykrzyczenia tej prawdy. I to właśnie jest u de Heera najbardziej pesymistyczne.
Pochodzący z Holandii australijski reżyser opowiada tę historię w czterech ścianach domu, niczym w rasowym thrillerze potęgując nastrój zamknięcia i osaczenia. Minimalizm środków każe wierzyć, że psychodrama Aleksandry mogłaby równie dobrze rozegrać się na deskach teatru. Ale suspens filmu buduje przede wszystkim kamera: przesuwa się powoli, niepewna tego, co zastanie w kolejnym pomieszczeniu, wyrażająca w ten sposób całą grozę miejsca, które utraciło dawną swojskość i z którego nie ma już ucieczki.

PRASA O FILMIE

Film ten wzburzy i poruszy zarówno mężczyzn jak i kobiety, bo dotyka najtrudniejszych i najboleśniejszych spraw, jakie dzieją się w naszych wzajemnych relacjach. (...). Aż włos się jeży na myśl, że ten film mógłby być filmem proroczym. Ale żeby nim się nie stał wszyscy, zarówno mężczyźni jak i kobiety, powinniśmy chyba wziąć sobie głęboko do serca dramatyczną i alarmująca diagnozę, jaką stawia.
Wojciech Eichelberger, Wysokie Obcasy

Gościem czwartkowego spotkania była pani Joanna Piotrowska - założycielka Feminoteki, największego feministycznego serwisu informacyjnego i pierwszej w Europie Środkowo-Wschodniej księgarni feministycznej w 2005 roku przekształconej w fundację. Trenerka samoobrony i asertywności dla kobiet i dziewcząt WenDo; trenerka antydyskryminacyjna i genderowa. Współorganizatorka Mia100Kobiet w 2001 i 2002 roku, członkini Porozumienia Kobiet 8. Marca. Współautorka i współredaktorka publikacji Polityka a płeć wydanej przez Fundację im. H. Bölla w Polsce (Warszawa 2006) oraz raportu Polityka równości płci. Polska 2007 wydanego przez UNDP (część poświęcona wdrażaniu gender mainstreaming w środkach masowego przekazu). W radio TOK FM prowadzi z Krystianem Legierskim audycję Lepiej późno niż wcale poświęconą problematyce równościowej, genderowej i feministycznej.

 


1. stycznia 2009 r.

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

 


24. grudnia 2008 r.

Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu informuje

Poprawki Senatu VII kadencji do ustaw uchwalonych przez Sejm po 24. posiedzeniu Senatu oraz 32. posiedzeniu SejmuSejm skierował do Senatu 277 ustaw (w tym 8 rozpatrywanych w trybie pilnym),

z których Senat rozpatrzył 269.

Senat nie zajął jeszcze stanowiska w sprawie 8 ustaw.

− Senat wniósł poprawki do 119 ustaw

− Senat przyjął bez poprawek 149 ustaw

− Senat uchwalił 1 ustawę w trybie szczególnym przewidzianym dla ustaw wyrażających zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w artykule 90 ust. 1 Konstytucji:

• ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r. ustawa o ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzonego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.Spośród 119 ustaw, do których Senat wniósł poprawki:

− Sejm przyjął wszystkie poprawki w 75 ustawach

− Sejm odrzucił wszystkie poprawki w 1 ustawie

− Sejm przyjął część poprawek w 37 ustawach

− Sejm uchwalił 277 ustaw

Spośród rozpatrywanych przez Senat ustaw 55 zawierało przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

Ogółem Senat zgłosił 1029 poprawek, z których Sejm rozpatrzył 969.

Sejm przyjął 869 poprawek, to jest 89,7%, a 100 odrzucił.

Na rozpatrzenie przez Sejm czeka 6 uchwał Senatu zawierających 60 poprawek w sprawie ustaw:

• ustawa o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw (24. pos. Senatu, 08.12.19, 7 poprawek);

• ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (24. pos. Senatu, 08.12.19, 6 poprawek);

• ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi (24. pos. Senatu, 08.12.19, 9 poprawek);

• ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (24. pos. Senatu, 08.12.19, 10 poprawek);

• ustawa budżetowa na rok 2009 (24. pos. Senatu, 08.12.19, 26 poprawek);

• ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (24. pos. Senatu, 08.12.19, 1 poprawka);Przyjęto zasadę obliczania poprawek według ich liczby w drukach sejmowych, w których często poprawki senackie rozbija się na kilka punktów i głosuje się je oddzielnie.

 


24 grudnia 2008

Senatorowie składają życzenia

 


29. grudnia 2008 r.

Wydarzenie roku w golfie

Jutro skończy 33 lata. Wiek chrystusowy, który jest najlepszy dla golfisty, Tiger Woods rozpoczyna po półrocznym bezruchu. 16 czerwca nawet wyjątkowo odporni na wzruszenie podziwiali sportowca, który przez wiele godzin zmagał się z rywalem, a przede wszystkim z zepsutym kolanem
Finał US Open był na pewno najbardziej dramatycznym wydarzeniem sportowym roku. Po czterech dniach T.W. i inny Amerykanin Rocco Mediate mieli taki sam wynik. Potrzebna był więc całodzienna 18- -dołkowa dogrywka. Rano najlepsi ortopedzi żądali od Woodsa, żeby wywiesił białą flagę. Nie poddał się. Kuśtykając, wygrał 10. w życiu turniej Wielkiego Szlema.
Ale kolano rozpadło się na kawałki. Czwarta już operacja udowadnia, że wyczynowy golf jest - jakkolwiek mocno byśmy my, miłośnicy skórokopania, się dziwili - najbardziej urazowym sportem.
Czy gigant wróci? Czy golf poradzi sobie w czasach totalnego kryzysu bez wsparcia Woodsa? To pytanie zadaje Tygrysowi świat w dniu jego 33. urodzin.
Wróci, bo oni wracają. Najpóźniej w pierwszy czwartek po pierwszej niedzieli kwietnia, czyli w Auguście na Masters 2009 będzie naprawiony. I znów wygra.
W golfa, synu, w golfa
Platforma wygląda stąd imponująco. Nie, ani słowa o polityce nie będzie. Chociaż i dwóch ministrów, i piękna pani poseł z Olsztyna, i szef partii na Śląsku, wszyscy w golfa grają, to nie wypada o tej POrze o POlityce. Niech sobie leworęczny Obama swinguje na Hawajach, sposobiąc się do prezydentury, zostawmy go w spokoju. Wraz z profesorem senatorem Kieresem patrzyliśmy na platformę... naftową. Sangachal, Baku, Azerbejdżan - jedno z najważniejszych miejsc bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Nic dziwnego, że wokół nadzwyczajne bezpieczeństwo. Bramy, rewizje, wielkie płoty, gigantyczne środki ostrożności. Na wzgórzach dookoła to chyba nie ornitolodzy przyglądają się grupie parlamentarzystów europejskch przez lornetki. Tymczasem za kolejnym wysokim płotem z siatki mnóstwo... piłek golfowych. Anglicy z BP kierujący pracami przy ropie i gazie zbudowali w tym najpilniej strzeżonym miejscu południowego Kaukazu strzelnicę golfową i wybijają piłki, żeby nie wyjść z wprawy. To w dodatku jedyne miejsce golfowe w Azerbejdżanie.
Ale tych nowych na świecie jest coraz więcej, zwłaszcza na wschodzie. Golf przenosi się do Azji Południowo-Wschodniej, do Chin i Indii, do Japonii i Tajlandii. Jakby na przekór efektowi Tygrysa, czyli braku Woodsa nie widać. 145 milionów można w tym roku zarobić na golfie w Azji. To nie koniec, bo azjatycki cykl będzie finiszował w Dubaju z nagrodami ponad 20 milionów. Jaki kryzys?!
Przed wieloma laty zadziwiony innym światem pytałem, trochę jak w reklamie, mądrego Polaka w Londynie, co warto studiować, myśląc o przyszłości? Odpowiedział krótko - leisure. To wszystko, co zapełnia człowiekowi wolny czas. Do wiosny tego roku twierdziłem, że to wyjątkowy przewidujący mędrzec. Od czasu światowego kryzysu nie jestem już taki pewny. Nawet w golfie...
Biały Rekin z nową żoną.
102 lata musiała czekać Europa, żeby jej poddany obronił tytuł British Open Champion. Irlandczyk Harrington, podobnie jak przed rokiem, ucałował srebrny dzbanek, czym wywołał ekstazę nie tylko w Dublinie. Następnie przeniósł się do Ameryki i wygrał kolejny Major - USPGA. Nic dziwnego, że znawcy wybrali go na zawodnika roku.
Szczerze powiedzmy, że podczas The Open w Royal Birkdale i na całym świecie uwagę większości kibiców przyciągał jednak inny złoty, a właściwie biały chłopak. Australijczyk Norman ma 53 lata i, jak to się kiedyś mówiło, więcej pieniędzy niż ruskie wojska. Więc wymienił (za 50 milionów alimentów) dojrzałą małżonkę na tenisistkę Chris Evert i chodząc z nią za rękę po polu, prowadził po trzech dniach wielkoszlemowego najważniejszego, najświętszego turnieju golfowego świata! Ostatniego dnia wyszedł na zawody jako lider! W dobie komputerów, odżywek modyfikowanych genetycznie, 12-godzinnego treningu dziennie przy pomocy batalionu psychologów.
Tymczasem Greg Norman grał zaledwie dwa razy w tym roku. Trenował niewiele i postanowił się zabawić bez stresu. Jako zwycięzca Open sprzed lat 22 nie potrzebował wstępnych kwalifikacji. Więc uśmiechał się do świata, do nowej żony i grał jak natchniony. Jak my wszyscy po pięćdziesiątce go kochaliśmy przez te cztery dni! Jak trzymaliśmy za niego kciuki, my wszystkie chłopaki, co to niby nie płaczą, ale... Nikt nigdy od prawie 150 lat nie wygrał The Open w tej porze życia! I raptem w XXI wieku ktoś rzucił bezczelne wyzwanie młodym silnym, wyćwiczonym na sztangach i koksie profesjonalistom!
Nie wygrał, doszedł do mety na wspaniałym trzecim miejscu. I kolejny raz zdobył na całym świecie gigantyczną miłość tych wszystkich, o których było powyżej.
Greg Norman - Wielki Biały Rekin z poplątaną przeszłością i pewnie jeszcze z przyszłością.
Buuuu!!!!
Buczeli kibice w Louisville, gdy ich prosty
jak panterka moro i kapelusz kowbojski chłopak z Kentucky lał Europę. Ameryka wreszcie się doczekała. Niektórzy mówili, że wygrali, bo nie było Tigera, nie było tej wielkiej presji, która co dwa lata ciąży na niby-lepszych, ale przez ostatnie 10 lat ciągle przegranych Amerykanach. Teraz chłopak od krów, taki z gatunku wieś tańczy i śpiewa, wyśmiewany przez erudytów ze Wschodniego Wybrzeża Boo Weekly i jeszcze 11 innych roznieśli w pył i proch tych, na których stawiał Nick Faldo - europejski kapitan. A może źle postawił? Może rutyna Colina Montgomeriego i Irlandczyka Clarke'a by pomogła?
Dla Ryder Cup to paradoksalnie lepiej, że Ameryce coś wreszcie się udało, że wrócił team spirit, który tak zawodził jankesów w ostatnich latach. W kraju, gdzie gra 36 milionów, a na polach zostawiają rocznie ponad 80 miliardów, sukces jest potrzebny jak dom wschodzącego słońca po nocy na Alasce.
Za dwa lata walijski Celtic Manor będzie miejscem rewanżu. Bilety już dawno sprzedano. W zespole Europy raczej, niestety, już nie zagra idol całej Hiszpanii Seve Ballesteros. W październiku lekarze stwierdzili guza mózgu. Kolejne operacje nie przynoszą poprawy. Hiszpania kocha człowieka, który ten wykwintny przed laty sport przeszczepił na mapę zwykłego, ogólnie dostępnego sportu, obyczajowości i kultury. Każda informacja z madryckiego szpitala przyjmowana jest jak komunikat z frontu.
I jeszcze jedna nostalgiczna informacja z mijającego roku. Wielka Szwedka Annika Soerenstam powiedziała dosyć. Starczy. To trochę zaskakujące, bo ma dopiero 37 lat i przed sobą jeszcze wiele sukcesów na polach Europy, Ameryki i Azji. Wygrała 10 razy Wielkiego Szlema i 72 inne turnieje. - Czas na rodzinę, dzieci i golfowe aktywności, ale trochę inne - zakończyła ulubienica całej Szwecji. Szkoda, bo niemal pewne, że jej następczyni pochodzić będzie spoza Europy. Najpewniej charakteryzować ją będą skośne oczy.
A w Polsce? Nowe piękne pola, zwłaszcza w podwarszawskich Brześcach zaprojektowane przez guru architektury golfowej Roberta Trenta Jonesa II ciągle czekają na jakikolwiek sukces w jedynym sporcie, gdzie wynik zapisuje partner, a nie sędzia.
ANDRZEJ PERSON

SPORT nr 80 dodatek do Gazety Wyborczej nr 302, z dnia 29/12/2008 2008, str. 27

 

 


22. grudnia 2008 r.

Wzruszenia i zdziwienia 2008

Polacy, nic się nie stało?

Jesienny wieczór w jednym z dużych poznańskich hoteli. Na sali ponad 100 dyrektorów z wielkiego banku. Absolutna cisza, wydaje się, że słychać szum spadających akcji w Nowym Jorku. Mimo, że wykład trwa już ponad godzinę nikt nie wychodzi, pada wiele pytań. Młodzi ludzie fascynująco opowiadają doświadczonym bankierom o tym, co zrobić, gdy człowiekowi kariera się zawala, jak podnieść się z klęczek po klęsce i wygrywać dalej.
Zajęcia prowadzi trzech wielkich mistrzów z niedawnych igrzysk: Szymon, Mateusz i Marek. Zaproszeni w sprawie, która na razie jeszcze nas nie dotknęła, ale nadchodzi: Wielki Kryzys. Świat sportu wezwany na pomoc biznesowi. To było chyba moje największe zdziwienie roku. A wzruszenia?
Nr 1. Przesławna peregrynacja narodu polskiego. Tym razem do Klagenfurtu. Z przodu mąż z sąsiadem z tyłu żona z flagą i ze wzmocnioną coca-colą, circa 20 – 30 proc. Naiwni Austriacy nie przeglądali podwójnego dna torebki jejmości, a tam kilka małpek spirytusu. Potem zmieszanie z brunatnym płynem i gramy. Później to co zawsze: sędzia-ch..! I Polacy, nic się nie stało!
Utrudzeni szukamy drogi do autokaru między bazami polowych stacji TV - od Szkła kontaktowego do Telewizji Trwam. Wszystkich dziennikarzy wysłali po to samo: Poprawcie nastrój narodu! A ten tymczasem nie jest wcale taki zły mimo porażek. Zmęczeni nad ranem wypływają z autokarów w Czeladzi, Zduńskiej Woli i we Włocławku prosto do pracy. Zadowoleni mimo wszystko, bo to nadzwyczajna przygoda. Jeszcze resztkami sił śpiewamy to co zawsze: Polacy, nic się nie stało...
I futbolowy dowcip roku. Hit sezonu: PZPN nie wiedział co się działo - zaklina się były prezes. No to się dowiaduje niemal raz w tygodniu. Coraz lepsze nazwiska nadjeżdżają do Wrocławia. Za chwilę, tak mówią na Dolnym Śląsku, prezes dowie się jeszcze więcej. Ale nie psujemy nastroju, bo choinka już świeci i pachnie.
Nr 2. Partyka. Na pewno Natalka to nasz największy sukces. Bo udowodniliśmy, że potrafimy się wzruszać. Bo każdy, kto pamięta, ten wie - nie było w Polsce inwalidów przez pół wieku. Nie wypadało obnosić się z kalectwem. Komu wciąż ckni się komuna, niech przypomni sobie, pokrzywdzeni przez los siedzieli w domach, bo nie było szans pokonania schodów, bo nie było przyzwolenia społecznego, bo wstydziliśmy się inwalidów. Polak potrafi, wiec jest silny, zdrowy i bogaty, a nie ułomny. Teraz mają się trochę lepiej, niewiele, a jednak lepiej. Dlatego przypomnę ten nasz mały sukces parlamentarny, żeby nagrodzić dawnych mistrzów igrzysk niepełnosprawnych wszystkich, którym udało się wytknąć nos na świat i zdobyć medale.
Partyka jest symbolem normalności. Dziś nie wstydzimy się już łez, gdy coś wielkiego nas wzrusza. Bo Natalka to wielki sportowiec do tego ładna i wiecznie uśmiechnięta.
O urodzie sportsmenek i ich sportu wyrażać się nie powinienem. Jedno nierozsądne zdanie o estetyce zapasów kobiecych ściągnęło na moją głowę nadzwyczajne i wymyślne inwektywy. Nawet Kazia Szczuka, która poraża nas wszystkich intelektem i czułością zmyła mi za te zapasy głowę. Ale panna Wieszczek i tak jest bardzo ładna.
Nr 3 KOR. Triumf tych przez lata wyszydzanych wykpiwanych i wyśmiewanych - komitet oszalałych rodziców. Kiedyś to taki niby-greps polityczny teraz zwyczajnie bez rodziców nie ma sportu. Kubica i Radwańska sztandarowe postaci tej formacji. Drodzy trenerzy! Kochajmy rodziców, bo bez nich nie będzie mistrzów. Zresztą w przypadku tych dwojga czempionów rodzice do końca biorą sprawy w swoje ręce, nie ufając szkoleniowcom. Ci obrażeni szukają sojuszników w mediach patrząc z zazdrością na sukcesy starego Williamsa i wielu innych ojców światowych gwiazd. Niewątpliwie Kubica i Radwańska to pierwsze polskie nazwiska od wielu wielu lat, o których świat nie tylko sportowy mówi z szacunkiem
Orliki to też rodzice. To nadzieja, że matki i ojcowie przywożący dzieci na mecz wymiksują z tej zabawy tzw. działaczy, czyli leśnych ludków. Niestety, coraz częściej widzę ich, gdy wyciągają ręce po coraz to nowe, już ponad 400. piękne, oświetlone obiekty.
Nr 4. Pekin. Mizeria spodziewana. Wzruszenia też były, gdy wiele lat pracy zostało nagrodzone. To rzecz jasna wioślarze, Leszek Blanik, Szymon Kołecki. Zaskoczenie to miotacze złomem.
Ale tak naprawdę Pekin udowodnił, że zmarnowaliśmy cztery lata. Nie pomogły zaklęcia i nadmuchiwanie balonu. Prezesi związków prężyli muskuły chwaląc się swoimi rzekomymi kandydatami do złota, po to żeby tylko załapać się na wyjazd. W efekcie pojechało aż 265 zawodników, znów po dziesięć medali. Wrzawa tym razem jest dużo mniejsza, powoli przyzwyczajamy się do roli, w jaką wpisał nas olimpijski świat. Wy, Polska macie być tłem dla wielkich gwiazd.
21 miejsce w tzw. olimpijskiej rodzinie to niby lepiej niż w produkcji stali czy dobrobycie na głowę, ale gorzej niż przez ponad pół wieku w sporcie.
I na to nie wolno nam się zgadzać. Nie wolno akceptować tłumaczeń, że świat nam uciekł, a my zostajemy z ręką w nocniku i jest nam z tym dobrze, zwłaszcza, gdy leżymy wygodnie na trawie z flaszką w dłoni...
To byłoby najgorsze. Nasze ambicje i aspiracje są dużo większe niż 10 medali. Takie choćby jak w Atlancie czy Sydney. Nie ma powodów, żeby sport przestał być naszym narodowym logo. Jednak, żeby tak się stało, trzeba skończyć ze skostniałą strukturą związków sportowych zarządzanych jak za wczesnego Gomułki, skończyć z archaicznym szkoleniem.
Wysoko nagradzać najlepszych, profesjonalistów eliminować przeciętnych ciułaczy stypendium. Zmienić strukturę finansowania sportu. Kibic powinien zmuszać samorządy do większego inwestowania w nowe obiekty i sport młodzieżowy.
No i optymizm szermierczy z ostatniej soboty. Jacek Bierkowski niby nie junior, ale na szczęście cywilizowany światowiec. To dowód na to, że chcemy przegonić wreszcie ponurych aparatczyków. Już nie będą tłumaczyć, że w Londynie będzie lepiej.

Andrzej Person

Gazeta Wyborcza
Poniedziałek 22 grudnia 2008

 


19. grudnia 2008 r.

TOK FM. Polska piłka nigdy nie będzie zdrowa.

 


20. grudnia 2008 r.

Spotkanie wigilijne Platformy

Na zaproszenie senatora Andrzeja Persona i posła Marka Wojtkowskiego w pięknej sali Starej Remizy we Włocławku odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wzięli udział członkowie, sympatycy i przyjaciele Platformy Obywatelskiej we Włocławku. Licznie przybyli samorządowcy z terenu, przedstawiciele nauki i kultury oraz dziennikarze. Nie zabrakło również władz Naszego Miasta, prezydenta Andrzeja Pałuckiego i zastępcy Jacka Kuźniewicza.
Modlitwę bożonarodzeniową poprowadził ksiądz biskup Bronisław Dembowski, a asystował mu ksiądz Witold Droszcz, duszpasterz akademicki.

Spotkanie uświetnił występ zespołu Contra pod kierownictwem Larysy Krzyżanskiej z Lubania. Nie zabrakło również paczek gwiazdkowych dla najmłodszych.
Spotkanie było okazją do podsumowania współpracy włocławskich parlamentarzystów z samorządami.
Podczas dzielenia się opłatkiem przeważały życzenia dobrego roku i sukcesów w dalszej pracy na rzecz Włocławka i byłego województwa włocławskiego.

 

   
   
   
   
  


16, 17, 18 i 19 grudnia 2008 r.

24. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji

Porzadek obrad:
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2009. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (27) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (72) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (11) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (47) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Senat w dniu 17 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (5) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (9) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (10) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (6) do ustawy.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku rybnego. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przyjął ustawę bez poprawek.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach i preparatach chemicznych oraz niektórych innych ustaw. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. wprowadził poprawki (7) do ustawy.
Debata nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. przeprowadził debatę nad programem działalności legislacyjnej i prac Komisji Europejskiej na 2009 r. - Działajmy już teraz na rzecz lepszej Europy.
Drugie czytanie projektu uchwały w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w 90. rocznicę wybuchu powstania wielkopolskiego 1918-1919.
Drugie czytanie projektu uchwały w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Senat w dniu 19 grudnia 2008 r. podjął uchwałę w 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

 


18. grudnia 2008 r.

Aleksandrów Kujawski. Zabytkowy dworzec kolejowy własnością miasta

W Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim dyrektor PKP S.A Odział Gospodarowania Nieruchomościami w Bydgoszczy Dominik Furman i zastępca dyrektora Eugeniusz Badziongowski oraz burmistrz miasta Andrzej Cieśla z skarbnikiem gminy Mariolą Nowakowską podpisali akt notarialny na mocy, którego zabytkowy budynek dworca kolejowego został przekazany Gminie Miejskiej.

W uroczystym podpisaniu aktu wzięli udział także Andrzej Person – Senator RP, Sławomir Kopyść – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojciech Jaranowski – Przewodniczący Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Sambor Gawiński – Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Danuta Walczewska – Kierownik Delegatury Służby Ochrony Zabytków we Włocławku oraz przedstawiciele lokalnych władz i przedsiębiorcy.
Przejęcie zabytkowego budynku dworca przez Gminę Miejską umożliwi pozyskanie środków finansowych na remont budynku, który wymaga pilnych prac konserwatorskich.

Zabytkowy dworzec jest niewątpliwie jedną z ciekawszych budowli w regionie. Pierwotny budynek dworca w Aleksandrowie wzniesiony w latach 1860-1862 był znacznie mniej okazały niż dziś. Mimo to, w jego wnętrzu znalazły się pomieszczenia przeznaczone na biuro ruchu drogi żelaznej, stacja telegrafu międzynarodowego, sala rewizji celnych, urząd pocztowy, a także bufety, wygodna poczekalnia oraz pokoje gościnne.
Niezwykle okazały wygląd budynek zawdzięcza wizycie cara Aleksandra II. Istniejący klasycystyczny gmach dworca rozbudowano w stylu neorenesansu francuskiego i luksusowo wyposażono dla potrzeb cara i jego dworu. Powstało wówczas okazałe południowe skrzydło. W północnym zaś umieszczono reprezentacyjne apartamenty dworskie czyli komnaty dla dostojnych gości tzw. carskie pokoje charakterystyczne dla dworców pierwszej klasy. W dniu 4 września 1879 r. w apartamentach tych car przyjął cesarza niemieckiego Wilhelma I. Niezależnie od tego wydarzenia stacja kolejowa funkcjonowała jako bardzo ważny port lądowy Królestwa Polskiego i Rosji. Dysponowała luksusową obsługą pasażerów oraz była miejscem, przez które przewożono wielkie ilości towarów. W okresie międzywojennym zlikwidowano granicę państwową a dworzec stracił na swym znaczeniu, stając się prowincjonalnym przystankiem kolejowym.
Wspaniała architektura budowli już od dawana stanowiła inspirację dla miejscowych artystów takich jak Edward Stachura czy Maria Danilewicz Zielińska. Obecnie miasto stara się przywrócić dawną świetność budynku poprzez organizowanie licznych imprez kulturalnych oraz sportowych w pomieszczeniach dworcowych.

 

   
   
   
   
   


17. grudnia 2008 r.

O Anwilu z Ministrem Skarbu

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w środę 17. grudnia grupa parlamentarzystów Regionu Kujawsko-Pomorskiego, z Włocławka: Domicela Kopaczewska, Ewa Kierzkowska, Marek Wojtkowski oraz senator Andrzej Person, z Grudziądza - Janusz Dzięcioł i z Bydgoszczy - Teresa Piotrowska spotkali się z Ministrem Skarbu Państwa Aleksandrem Gradem. Tematem spotkania była sytuacja Zakładów Anwil we Włocławku

Posłowie z regionu przekazali opinię ze spotkania ze związkami zawodowymi działającymi w Grupie Anwil. Parlamentarzyści podkreślili ważną rolą jaką pełni zakład w życiu społecznym i gospodarczym miasta i regionu.

Minister zadeklarował przygotowanie w najbliższym czasie kompleksowego materiału informacyjnego związanego z sytuacją włocławskiego zakładu. Przyjął zaproszenie parlamentarzystów i na miesiąc luty planowana jest wizyta we Włocławku.

 

 


15. grudnia 2008 r.

Rok rządu Premiera Donalada Tuska i koalicji PO-PSL

Poseł Domicela Kopaczewska i senator Andrzej Person na spotkaniu otwartym w Starej Remizie we Włocławku podsumowali rok rządu premiera Donalda Tuska i koalicji PO – PSL. Gościem specjalnym spotkania był Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Spotkanie uświetnił zespół muzyczny Camerata Vladislavia.

 


15. grudnia 2008 r.

Jubileusz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu

Senator Andrzej Person uczestniczył w jubileuszowych obchodach 15-lecia istnienia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

 


15. grudnia 2008 r.

Konferencja prasowa w Toruniu

W toruńskiej siedzibie PO odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego.
Tematem konferencji było: Wykorzystanie środków unijnych na zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego stopnia wodnego we Włocławku. Perspektywa budowy tamy w Nieszawie.

Minister Gawłowski zapewnił:
Za kilka tygodni ma zapaść ostateczna decyzja w sprawie zabezpiecznia tamy na Wiśle we Włocławku. Ministerstwo Środowiska bierze pod uwagę dwa rozwiązania - próg spiętrzający albo budowę kolejnej tamy, tym razem w Nieszawie.

 


13. grudnia 2008 r.

Rocznica ogłoszenia Stanu Wojennego

W nocy 12/13 grudnia w 27. rocznicę wprowadzenia Stanu Wojennego Włocławscy Parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej złożyli kwiaty przy bramie Zakładu Karnego w Mielęcinie, pod tablicą upamiętniającą więzionych działaczy Solidarności.

 


11. grudnia 2008 r.

Filmowy czwartek z DKF

Dziś pokażemy chilijską produkcję Święta rodzina.
Reżyser filmu Sebastián Campos Film w 2001 roku ukończył studia filmowe w Escuela de Cine w Chile. Zrealizował cztery filmy krótkometrażowe, wiele filmów muzycznych i telewizyjnych, m.in. serię dokumentów Mi mundo privado (2006), której bohaterami były wybrane chilijskie rodziny. W jego dorobku jest też dokument Cero (2003), który nakręcił wraz z Carlosem Fuentesem, opowiadający o zamachu terrorystycznym z 11 września 2001 w Nowym Jorku, ukazujący nieznany, nieoficjalny, a zarazem ludzki obraz zdarzeń. Campos często posługuje się techniką cyfrową. Narrację w jego filmach fabularnych cechuje duży ładunek emocjonalny. Stosuje szczególną metodę realizacji filmów - scenariusz pozbawiony dialogów, improwizacja na planie i długotrwały montaż. Tak powstały filmy Ciudad de maravillas (2002) i Carga vital (2003).
Zrealizowana w 2004 roku Święta rodzina, jest jego pierwszym pełnometrażowym filmem fabularnym.
Film zdobył też wiele prestiżowych nagród:
- najlepszy film, nagroda FIPRESCI Festiwalu Filmów Latynoamerykańskich Tuluza 2006;
- specjalne wyróżnienie za debiut MFF Austin 2006;
- nagroda SIGNIS na BAFICI Buenos Aires 2006;
- nagroda Festiwalu Tout Ecran Genewa 2005;
- specjalne wyróżnienie Festiwalu Latynoamerykańskiego Lleida 2006;
- najlepszy aktor Festiwalu Filmów Latynoamerykańskich Viña del Mar 2005

O swojej twórczości Sebastián Campos mówi:

Moje kino jest moją intuicją nie rozumem.

Sebastián Campos nakręcając film zaledwie w ciągu trzech dni, jedynie z zarysem scenariusza, bez żadnych dialogów, stworzył jeden z najlepszych filmów roku. Był to projekt ryzykowny, ale zgodnie z zamierzeniem udało się przedstawić charakter latynoamerykańskiego społeczeństwa.

Akcja rozgrywa się podczas Świąt Wielkanocnych w nadmorskim domu pewnej rodziny architektów. Już od pierwszej chwili jesteśmy świadkami tarć w relacjach między jej członkami, które nasilają się kiedy przyjeżdża Sofia, narzeczona syna. Osoba zmysłowa, emocjonalnie absorbująca, która przywozi ze sobą kosmetyczkę pełną narkotyków...

Święta rodzina to wspaniały przykład filmowej improwizacji. Sebastián Campos nagrał w ciągu zaledwie kilku dni 70 godzin zdjęć, z których przez następne 7 miesięcy komponował swoją opowieść. Aktorzy improwizowali godzinami przy włączonej kamerze sceny, w których równie wielką rolę jak wskazówki reżysera, odgrywały ich osobiste doświadczenia życiowe i wzajemne prywatne relacje. W połączeniu z surową estetyką paradokumentalną powstał film opowiadający szczerze, aż do bólu, o konfliktach, które obecne są w każdej rodzinie. To przede wszystkim ten uniwersalny wymiar filmu zapewnił Świętej rodzinie międzynarodowy rozgłos. 


10. grudnia 2008 r.

27. posiedzenie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Temat posiedzenia:
Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2009 w części 03, w zakresie rozdziału 75195: Pozostała działalność - Opieka nad Polonią i Polakami za granicą.

 


10. grudnia 2008 r.

28. posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

Posiedzeniu przewodniczył: senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na 2009 r. w częściach
właściwych przedmiotowemu zakresowi działania Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
− senatorowie członkowie komisji,
− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Agata Karwowska - Sokołowska
− zaproszeni goście:
− Kancelaria Prezydenta RP:
− dyrektor Biura Finansowego Grażyna Druś,
− dyrektor Biura Społecznego Komitetu Ochrony Zabytków Krakowa Maciej Wilamowski,
− Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
− sekretarz stanu Piotr Żuchowski,
− dyrektor Departamentu Finansowego Wojciech Kwiatkowski,
− Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji:
− przewodniczący Witold Kołodziejski,
− członek Barbara Bubula,
− członek Piotr Boroń,
− dyrektor Biura Wojciech Nowicki,
− dyrektor Departamentu Ekonomicznego Jacek Kuffel,
− Ministerstwo Finansów:
− naczelnik Wydziału w Departamencie Finansowania Sfery Budżetowej Elżbieta Jędruch-Chuszno.

Przebieg posiedzenia:
Przewodniczący Piotr Łukasz J. Andrzejewski przypomniał, że komisja na posiedzeniu w dniu 13 listopada br. wstępnie rozpatrzyła projekt budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dyrektor Biura Finansowego w Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Druś omówiła budżet Kancelarii Prezydenta w rozdziale 92123 - Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. Podkreśliła, że w trakcie prac sejmowych nad ustawą budżetową na 2009 r. wysokość dotacji przeznaczonej na rewaloryzację zabytków Krakowa nie uległa zmianie i pozostała na poziomie z przedłożenia rządowego.
Senator Piotr Łukasz J. Andrzejewski zaproponował przyjęcie ustawy budżetowej na 2009 r. w cz. 01, rozdział 92123 - Kancelaria Prezydenta RP bez poprawek.
W głosowaniu komisja przyjęła przedstawiony wniosek 7 głosami „za”.
Budżet Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2009 r. przedstawił sekretarz stanu Piotr Żuchowski. Poinformował, że w II czytaniu ustawy budżetowej na 2009 r. Sejm wprowadził dwie zmiany do budżetu resortu kultury, polegające na zwiększeniu nakładów na archiwa państwowe i stworzeniu specjalnej rezerwy na budowę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W dyskusji senatorowie pytali m.in. o wysokość środków przewidzianych na realizację Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, kto będzie dysponentem tych środków: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego czy Prezydent m. st. Warszawy, a także o możliwość stworzenia rezerwy na rozpoczęcie budowy Pawilonu Sztuki Azji i Europy przy Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie.
Przedmiotem dyskusji była także sytuacja finansowa i usytuowanie administracyjne służb konserwatorskich oraz problem współprowadzenia instytucji kultury przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jednostkami samorządu terytorialnego.
Senator Piotr Andrzejewski zgłosił wniosek o pozytywne zaopiniowanie budżetu MKiDN na 2009 r.
W głosowaniu Komisja przyjęła przedstawiony wniosek 7 głosami za i 1 głosem przeciw.
W dalszej części obrad rozpatrzono ustawę budżetową na 2009 r. w cz. 09 - Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Przewodniczący KRRiT Witold Kołodziejski przedstawił przebieg prac sejmowych nad projektem budżetu KRRiT na 2009 r. i omówił zmiany wprowadzone przez Sejm do budżetu KRRiT. Zwrócił uwagę, że w wyniku prac sejmowych znacznie ograniczono planowane wydatki, które spowodują ogromne trudności w realizacji ustawowych zadań nałożonych na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. W dyskusji senator Piotr Andrzejewski pytał m.in. czy Sejm uwzględnił wskaźnik inflacji w budżecie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wobec negatywnej odpowiedzi przewodniczącego W. Kołodziejskiego senator P. Andrzejewski zgłosił poprawkę mającą na celu zwiększenie środków budżetowych w cz. 01 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
W głosowaniu komisja nie przyjęła zgłoszonego wniosku
Do przedstawienia opinii Komisji Kultury i Środków Przekazu na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej upoważniono senatora Andrzeja Persona.

Komisja po wnikliwej analizie zebranych dokumentów oraz wysłuchaniu przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie zgłasza poprawek do ustawy budżetowej na rok 2009 w zakresie przedmiotowego działania komisji.

 


8. grudnia 2008 r.

O Anwilu w Ratuszu

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi przyszłości Zakładów Anwil we Włocławku, w ratuszu odbyło się spotkanie władz miasta z włocławskimi parlamentarzystami i przedstawicielami związków zawodowych działających w Grupie Anwil.
W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Włocławka Andrzej Pałucki, senator Andrzej Person, posłanka Domicela Kopaczewska, posłanka Ewa Kierzkowska i poseł Marek Wojtkowski. Prezydent Włocławka zadeklarował koordynację wszelkich działań związanych z wyjaśnieniem spraw dotyczących sprzedaży największego włocławskiego przedsiębiorstwa.
Uczestnicy posiedzenia postanowili, że tego typu spotkania będą odbywać się cyklicznie – nie rzadziej niż co dwa tygodnie.
Prezydent Andrzej Pałucki poprosił parlamentarzystów o wspólne działania. Parlamentarzyści obiecali, że w przyszłym tygodniu spotkają się z Ministrem Skarbu Aleksandrem Gradem, któremu przekażą swoje stanowisko w tej sprawie i przedstawią obawy pracowników, którzy boją się o przyszłość swojego zakładu.

 


8. grudnia 2008 r.

Spotkanie w Lipnie

Senator Andrzej Person wraz z parlamentarzystami PO Marekiem Wojtkowskim i Domicelą Kopaczewską uczestniczyli w spotkaniu sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke z rolnikami powiatów lipnowskiego, rypińskiegi i golubsko-dobrzyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli także zaproszeni goście starosta lipnowski Krzysztof Baranowski, wicestarosta lipnowski Piotr Wojciechowski, przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.


Na prawie trzygodzinnym spotkaniu rolnicy pytali o wiele różnych spraw, począwszy od dopłat bezpośrednich przez ceny artykułów sektora rolniczego do propozycji zmian w zakresie rolniczego ubezpieczenia społecznego. Wiele miejsca poświęcono zapisom przyszłorocznego budżetu na rolnictwo, którego wysokość ma kształtować się na poziomie wydatków w tym roku i wynosić 52 mld złotych.

Na zakończenie minister Kazimierz Plocke wręczył kilkunastu przedstawicielom środowiska wiejskiego medale zasłużony dla rolnictwa.
Otrzymali je: Jadwiga Orszak z Ławiczka, Karol Kwiatkowski z Dobrzynia n/Wisłą, Zenon Parzniewski z Polichnowa, Paweł Szablewski z Makówca, Jan Szwajkowski z Janiszewa, Paweł Bocianowski z Jarczechowa, Michał Niździński z Tłuchowa, Wiesław Mikołajczyk z Jastrzębia, Wojciech Ligowski ze Szpiegowa, Józef Macieja.

 


4 - 7. grudnia 2008 r.

wizyta w Hiszpanii

W dniach 4 - 7 grudnia 2008 roku Przewodniczący Senackiej Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person przebywał z roboczą wizytą w Hiszpanii.
W Barcelonie, na zaproszenie Konsula Generalnego RP senator Person uczestniczył w spotkaniu dawnych wychowanków polskiej placówki opiekuńczej (działającej w tym mieście w latach 1946 – 1956) z władzami Barcelony. Polskie dzieci, które w czasie okupacji zostały przez Niemców odebrane rodzicom i ze względu na swój aryjski wygląd przeznaczone do germanizacji w ramach programu Lebensborn spotkały się po kilkudziesięciu latach, by podziękować władzom Barcelony za udzielenie im gościny. W tamtych powojennych latach w barcelońskim sierocińcu przez 10 lat mieszkała grupa 130 dzieci. Wychowanków sierocińca i zaproszonych gości przyjął burmistrz Barcelony Jordi Hereu.
Senator Person odwiedził również Punkt Informacyjny dla nowych imigrantów z Polski, działający przy Stowarzyszeniu Kulturalnym Katalońsko-Polskim w Barcelonie. Podczas spotkania z kierownictwem stowarzyszenia omówiono efekty działania punktu w roku 2008 i perspektywy na przyszłość, w kontekście zmieniającej się sytuacji ekonomicznej w Europie.
5 grudnia 2008 r. na zaproszenie organizacji polonijnych, przewodniczący Komisji Emigracji przebywał w Madrycie. Celem wizyty była ocena możliwości budowy w miejscowości Getafe budynku z przeznaczeniem na Dom Polski. Senator Person z prezesem Stowarzyszenia Wspólnota Polska Maciejem Płażyńskim i prezesem organizacji Nasz Dom i Dom Polski w Getafe, spotkali się z Pedro Castro burmistrzem Getafe. Podczas spotkania omawiano warianty realizacji inwestycji, przy zaangażowaniu i współudziale samorządu Getafe.
Następnie senator Person i zaproszeni goście, wraz z burmistrzem Getafe otworzyli Biuro Domu Polskiego, które stanowi jednocześnie Punkt Informacyjno-Doradczy dla Polonii w Getafe.
Wieczorem, na zaproszenie ambasadora RP w Hiszpanii Ryszarda Schnepfa, delegacja Senatu uczestniczyła w uroczystym spotkaniu opłatkowym, zorganizowanym przez placówkę dla przedstawicieli organizacji polonijnych i środowiska polskiego madryckiego okręgu konsularnego.
W ostatnim dniu pobytu, przewodniczący Person, na zaproszenie władz miasta Getafe, wziął udział w uroczystym koncercie z okazji Święta Konstytucji.

 

   
 


1 - 3. grudnia 2008 r.

Obrady Zgromadzenia Unii Zachodnioeuropejskiej

W Paryżu obradowało Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Zgromadzenie Unii Zachodnioeuropejskiej zbiera się na sesji plenarnej, podczas której omawiane są wszystkie kwestie związane z realizacją zmodyfikowanego Traktatu Brukselskiego. Pierwsza część sesji odbywa się w czerwcu, druga - na początku grudnia.

Zgromadzenie UZE składa się z obecnie z około 400 parlamentarzystów z 39 krajów europejskich, w tym ze wszystkich państw członkowskich UE, europejskich członków NATO, Rosji, Ukrainy i krajów Bałkańskich. Parlamenty narodowe są reprezentowane w sposób proporcjonalny do układu sił politycznych w tych parlamentach. Poszczególne delegacje narodowe mają różną ilość członków oraz różne prawa do uczestnictwa w pracach Zgromadzenia i głosowania, w zależności od kategorii krajów do której przynależą (pełni członkowie, członkowie stowarzyszeni, partnerzy, obserwatorzy).

Cele UZE jest monitorowanie realizacji Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, rozwój zdolności UE do cywilnego i militarnego zarządzania sytuacjami kryzysowymi, analizowanie współpracy międzyrządowej w zakresie uzbrojenia i rozwój nowych technologii w sferze obronności.Polskiej delegacji przewodniczył senator Andrzej Person.

 


27. listopada 2008 r.

DKF ÓSEMKA.Filmowy czwartek

Jak zwykle, w co drugi czwartek, tym razem 27. listopada zapraszam do Multikina we Włocławku na kolejny seans w ramach DKF ÓSEMKA.
Tym razem pokażemy film w reżyserii Roya Anderssona DO CIEBIE, CZŁOWIEKU.
O swoim filmie reżyser powiedział:
Nazwijcie Do ciebie, człowieku jak chcecie: tragedią komiczną lub komedią tragiczną. Albo po prostu tragikomedią. To jak w życiu. Nie ma różnicy.
Film opowiada o fascynujących i nieprzewidywalnych, acz często chorobliwych odsłonach ludzkiej egzystencji. Złożony z kilkudziesięciu, pozornie niepowiązanych ze sobą scen, których nastrój oscyluje między komedią a dramatem, obraz szwedzkiego reżysera uderza w widza z niewiarygodną siłą. Przywodzi na myśl najsłynniejsze dokonanie Szweda, uhonorowany nagrodą specjalną jury w Cannes film Pieśni z drugiego piętra z 2000 roku. Podobnie jak tam, w Do ciebie, człowieku Andersson odrzuca klasyczną narrację, realistyczne zasady budowania fabuły. Wszystko po to, by w barwnej mozaice groteskowych, abstrakcyjnych i nie stroniących od surrealizmu scen opowiedzieć jak najwięcej o pojedynczym człowieku i jego losie. Jednak nie zatrzymuje się na jednym konkretnym bohaterze. Przez ekran przewijają się dziesiątki postaci. Ale to właśnie z tego pozornego nadmiaru, nagromadzenia wyjawia się obraz CZŁOWIEKA. Andersson przygląda mu się z uwagą - jego marzeniom, pragnieniom, obsesjom, radości, rozpaczy, szaleństwu. Równie mocno interesuje reżysera, jak człowiek wychodzi poza siebie i swój świat: czy radzi sobie w kontaktach z innymi ludźmi, jak zmienia bieg ich losów, co dla nich znaczy, jakie uczucia wzbudza. I jak kształtuje świat, w którym wszyscy żyjemy stłoczeni obok siebie. W filmie Anderssona widać fascynację codziennością, ale też stanami pośrednimi i szczególnymi momentami zarezerwowanymi dla wyjątkowo dobrych lub dramatycznych zdarzeń. Do ciebie, człowieku to surrealistyczna wizja naszej współczesności, świata, który dąży w kierunku paranoi i obłędu. Jest w obrazie Szweda miejsce na wszystkie uczucia, wszystkie stany jakich doświadczamy. I odwaga w mówieniu, że wszystko się rozsypuje, rozkleja, partaczy na naszych oczach. To gorzki film. Niełatwy. I zachwycający.
Filmu Do ciebie, człowieku nie da się streścić ani opowiedzieć. Trzeba go obejrzeć. Zobaczyć staruszka poruszającego się za pomocą balkoniku, który ciągnie za sobą skrępowanego smyczą psa. Zobaczyć, jak nikogo wokół to nie dziwi. Smutne? Tak. Komiczne? Bardzo. Takich scen jest wiele. Bo Do ciebie, człowieku jest specyficznym, brawurowo pomyślanym rejestrem przeróżnych stron ludzkiej egzystencji, ilustracją starego skandynawskiego przysłowia: Człowiek jest radością dla drugiego człowieka, ale też może być źródłem ból. Burząc przyzwyczajenia widza, odchodząc od chronologii i spoglądania na rzeczywistość jako ciąg przyczyn prowadzących do określonych skutków Andersson uzyskał przejmujący efekt - wrażenie, że oglądamy własne życie, nad którym ktoś z uwagą się pochylił.

 


26. listopada 2008 r.

DOBROCZYŃCA KULTURY POLSKIEJ

26. listopada 2008 R. w Zamku Królewskim w Warszawie Senator Andrzej Person uczestniczył w uroczystej Gali wręczenia po raz pierwszy nagród laureatom konkursu Dobroczyńca Kultury Polskiej.
Uroczystość uświetnił koncert Leszka Możdżera.

Laureatami pierwszej edycji konkursu Dobroczyńca Kultury Polskiej zostali:

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. otrzymała tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej w kategorii Sponsor za wsparcie finansowe Międzynarodowego Festiwalu Era Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz koncertu i płyty Agi Zaryan Umiera piękno, wydanej z okazji 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
PTC jest operatorem sieci telefonii komórkowej ERA, Tak Tak i Heyah oraz bezprzewodowego dostępu do Internetu.

PZU SA otrzymał tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej w kategorii Sponsor za wspieranie Zamku Królewskiego w Warszawie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Wrocławskiego Teatru Współczesnego, Muzeum Narodowego w Krakowie, Festiwalu Wyspiański 2007, Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans.
Grupa PZU to lider na rynku ubezpieczeń i jedna z największych instytucji finansowych w Polsce.

Fundacja Bertelsmanna otrzymała tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej w kategorii Ofiarodawca za stworzenie Mediateki - modelowej, multimedialnej biblioteki dla młodych czytelników we Wrocławiu.
Fundacja powstała w 1977 roku i zgodnie z przesłaniem swojego założyciela Reinharda Mohna angażuje się na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja Moniki i Janusza Palikotów otrzymała tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej w kategorii Ofiarodawca za finansowe i rzeczowe wsparcie Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
Fundacja została ustanowiona przez Janusza Palikota w 2004 roku, a jej głównym celem jest promocja kultury i sztuki oraz wspieranie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego, inicjatyw lokalnych i regionalnych w zakresie zachowania tożsamości kulturowej, budowy szkół, muzeów i bibliotek.

Gazeta Olsztyńska otrzymała tytuł Dobroczyńcy Kultury Polskiej w kategorii Opiekun Medialny za publikacje cyklu artykułów promujących zbiory Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Gazeta Olsztyńska jest regionalnym dziennikiem ukazującym się od 1970 roku. Od 1 stycznia 1999 roku ukazuje się na obszarze prawie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

 


24. listopada 2008 r.

KONFERENCJA PRASOWA ROK W PARLAMENCIE

Parlamentarzyści PO we Włocławku: poseł Domicela Kopaczewska, poseł Marek Wojtkowski i senator Andrzej Person wspólnie dokonali podsumowania swojej pracy w Parlamencie. Za działania priorytetowe dla Włocławka uznali walkę o włocławską tamę i remont jedynki. Politycy PO zaznaczają również, że udało im się zjednoczyć wszystkich parlamentarzystów regionu aby wspólnie walczyć o pieniądze na remont zniszczonego włocławskiego odcinka drogi krajowej nr 1.
Senator Andrzej Person przedstawił informację o przygotowywanej przez Senat Ustawie o Obywatelstwie Polskim.

 


24. listopada 2008 r.

Konferencja MICKIEWICZ A KULTURA WSPÓŁCZESNA

24. listopada 2008 r., w Złotej Sali Pałacu Dąmbskich w Toruniu rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa MICKIEWICZ A KULTURA WSPÓŁCZESNA.
Konferencja, zorganizowana została przez Kujawsko-Pomorski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Patronat nad konferencją objął Przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Andrzej Person.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Senator Andrzej Person, dr Anna Kosicka, Prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska, dr hab., prof. UMK Mirosław Strzyżewski (Instytut Literatury Polskiej UMK) oraz prof. Svietłana Musijenko (Katedra Filologii Polskiej Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie).
W programie dwudniowej konferencji znalazły się referaty przygotowane przez pracowników naukowych z uniwersytetów w Grodnie, Gdańsku, Warszawie, Poznaniu i Toruniu.

 


22. listopada 2008 r.

PROGRAM DLA UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

W Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 we Włocławku odbyła się konferencja oświatowa dotycząca PROGRAMU DLA UCZNIA O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH.

Senator Andrzej Person objął patronat nad konferencją.

Konferencja zorganizowana została z myślą o nauczycielach, pedagogach specjalnych oraz rodzicach dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy i umiejętności tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych niezbędnych do prawidłowej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów:

- dyrektora Zespołu Szkól Integracyjnych, mgr Jarosława Hupało,

- dr Małgorzaty Jabłonowskiej z Zakładu Metodologii i Pedagogiki Twórczej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

- dr n. med. Wiesława Nowakowskiego z Poradni Specjalistycznej we Włocławku,

- mgr Ewy Biskupiej, dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach.II. część Konferencji dawała możliwość uczestniczenia w lekcjach otwartych oraz warsztatach w podziale na bloki tematyczne z zakresu:

1. pracy z uczniem o specjalnych potrzebach,

2. pedagogiki specjalnej,

3. wykorzystania TI.

 


19. - 20. listopada 2008 r.

22. posiedzenie Senatu RP VII kadencji

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Senat wprowadził poprawki (2) do ustawy.
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Senat wprowadził poprawki (8) do ustawy.
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Senat wprowadził poprawki (4) do ustawy.
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Senat wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. Senat przyjął ustawę bez poprawek.
13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Senat wprowadził poprawki (36) do ustawy.
14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Senat wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat wprowadził poprawki (2) do ustawy.
16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Senat wprowadził poprawkę (1) do ustawy.
17. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.
18. Trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim. Senat przyjął projekt ustawy o obywatelstwie polskim i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

 


18. listopada 2008 r.

Uroczystości pogrzebowe Stanisława Paszczyka

W dniu dzisiejszym na warszawskich Powązkach, przy udziale kompani reprezentacyjnej Wojska Polskiego odbyły się uroczystości pogrzebowe byłego prezesa m.in. Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki Stanisława Stefana Paszczyka.
W imieniu parlamentarzystów i sportowców zmarłego pożegnał senator Andrzej Person Stojąc nad trumną, powiedział:
… Miałeś jeszcze tyle planów, a my tyle nadziei. Sport odpłacał Ci się sukcesami ludzi, którzy tutaj dzisiaj przyszli. Hiszpanie odpłacali Ci się sukcesami ściągając czapki z głów. Wielu ludzi doceniało Twój autorytet i wielką miłość do sportu.

Zmarły 12 listopada w Warszawie Stanisław Stefan Paszczyk urodził się 16 marca 1940 roku w Pruszkowie. Był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, miał tytuł doktora nauk wychowania fizycznego. Trener i działacz sportowy. Od 1972 roku był kierownikiem wyszkolenia PZLA, a od 1976 kierownikiem zespołu metodycznego i przygotowań olimpijskich. W latach 1980-1981 pracował na stanowisku wicedyrektora departamentu sportu wyczynowego w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Sportu.
W 1976 i 1980 roku podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu i w Moskwie był szefem trenerów lekkiej atletyki. Od 1984 roku przez dwa lata był wiceprzewodniczącym Komitetu Młodzieży i Kultury Fizycznej oraz pełnił funkcję wiceprezesa PKOl.
W 1990 roku wyjechał do Hiszpanii, gdzie przez cztery lata był doradcą rządu hiszpańskiego, pomagając w przygotowaniach olimpijskich do igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Stworzył autorską koncepcję przygotowań reprezentantów Hiszpanii do igrzysk, która przyniosła 22 medale i 10. miejsce. Cztery lata wcześniej w Seulu Hiszpania zajęła w tym rankingu 23. miejsce z dorobkiem... czterech medali.
Podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Pekinie były długoletni przewodniczący MKOl Juan Antonio Samaranch przyznał, że ma wielki dług wdzięczności wobec Paszczyka, podkreślając jego ogromny udział w sukcesach hiszpańskich sportowców w igrzyskach w Barcelonie, co było najlepszym osiągnięciem w historii.
Po powrocie z Hiszpanii Paszczyk został prezesem Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki (1993-97), a 8 lutego 1997 roku został wybrany na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Funkcję tę pełnił do 27 lutego 2005 roku.
W latach 1993-2001 był posłem na Sejm. Doradzał prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu w sprawach sportu, kultury fizycznej i ruchu olimpijskiego.

 

   
  


18. listopada 2008 r.

26. posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.
2. Sprawy różne.

 


17. listopada 2008 r.

Z Prezydentem o Włocławku

Senator Andrzej Person wraz z Posłem Markiem Wojtkowskim spotkali się z Prezydentam Miasta Włocławek Andrzejem Pałuckim.
Tematem spotkania były problemy związane z remontem włocławskiego odcinka drogi krajowej nr 1 oraz inwestycje planowane w infrastruturze sportowej:
- przystań wioślarsko-żeglarska u ujścia rzeki Zgłowiączki
- przystań na Zalewie Wiślanym
- płyta lekkoatletyczna
- pływalnia
- boiska sportowe

 


17. listopada 2008 r.

Dyżur Senatorski

Senator Andrzej Person, w ramach dyżuru senatorskiego, spotkał się z mieszkańcami Włocławka

 


17. listopada 2008 r.

Spotkanie z młodzieżą z Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku

Senator Andrzej Person spotkał się z Anną Wiśniewską i Bartoszem Zawidzkim - uczniami Liceum im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku. Uczniowie, w ramach pracy konkursowej, przygotowują materiał prezentujący działalność Senatora na rzecz miasta Włocławka.

 


17. listopada 2008 r.

Spotkanie z młodzieżą w Liceum Marii Konopnickiej we Włocławku

Senator Andrzej Person uczestniczył w spotkaniu z uczniami Liceum im. Marii Konopnickiej we Włocławku. Tematem spotkania były MIGRACJE W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ A PRAWA CZŁOWIEKA.

 


15. listopada 2008 r.

Rada Krajowa PO

Senator Andrzej Person uczestniczył w posiedzeniu Rady Krajowej PO. Obrady zbiegły się z pierwszą rocznicą powołania rządu koalicji PO-PSL, na czele którego stanął premier Donald Tusk.

 


13. listopada 2008 r.

Posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu

 


13. listopada 2008 r.

DKF 8

Zapraszam do Multikina na kolejny seans w ramach DKF 8.


Pokażemy zrealizowany w 1973 roku film Ingmara Bergmana:
SCENY Z ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO.


W jednej ze scen filmu Johan mówi do Marianny:
- To, co ci powiem wyda ci się banalne, ale w sferze uczuć jesteśmy analfabetami. Uczymy się wszystkiego, co dotyczy ciała, rolnictwa w Pretorii, liczby pi, ale ani słowa o duszy. Nasza wiedza o nas samych jest przerażająco mała.


Głównymi bohaterami Głównymi bohaterami Scen z życia małżeńskiego są Marianna i Johan, para z 10. letnim stażem małżeńskim. Kiedy rozpada się związek ich bardzo bliskich przyjaciół, między Marianną i Johanem ujawniają się od dawna tłumione konflikty. Para rozchodzi się, kiedy Johan poznaje inną kobietę. Wkrótce również Marianna poznaje nowego partnera. Dopiero teraz oboje mogą uczciwie i swobodnie traktować się nawzajem...

Obraz Bergmana uderza nie w małżeństwo, ale w rutynę, mieszczańskie przyzwyczajenie, małżeńskie role, które bohaterowie odgrywają jakby z rozpędu.

Film okazał się największym, komercyjnym sukcesem reżysera, ale też przyczynił się do fali rozwodów w krajach skandynawskich i masowego sięgania po pomoc terapeutów. Ale warto go oglądać i dziś - pod wnioskami bergmanowskiej wiwisekcji małżeństwa podpisałaby się pewnie większość psychologów.

Serdecznie zapraszam

Andrzej Person

Następny seans DKF 8 w czwartek 27. listopada 2008 r
Pokażemy produkcję z 2007 r. w reż. Roya Anderssona
DO CIEBIE, CZŁOWIEKU

Zapraszam

 


13. listopada 2008 r.

Spotkanie w MEN

W dniu dzisiejszym senator Andrzej Person spotkał się z min. Krzysztofem Stanowskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiedzialnym za otwartość polskiego systemu edukacji tj. za współpracę międzynarodową, promocję języka polskiego za granicą, a także za współpracę z sektorem pozarządowym.
Spotkanie z udziałem Przewodniczącego Polsko-Greckiego Związku Przyjaźni i Współpracy, pana Jacka Gmocha, poświęcone było sytuacji Polskiej Szkoły w Atenach.

 


12. listopada 2008 r.

Wystawa CZYN ZBROJNY POLAKÓW Z AMERYKI 1914-1918

w Domu Polonii w Warszawie otwarta została wystawa autorstwa Wiktora Cygana i Hieronima Sieńskiego CZYN ZBROJNY POLAKÓW Z AMERYKI 1914-1918.
Wystawa została przygotowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska w ramach ogólnonarodowych obchodów Święta Niepodległości. Ekspozycja dokumentuje udział Polaków z Ameryki w I wojnie światowej i w walkach o restytucję polskiej państwowości.

Senator Andrzej Person wziął udział w otwarciu wystawy i okolicznościowym spotkaniu z przedstawicielami Polonii z całego świata.

Wystawa będzie czynna do 28 listopada br. w godzinach 10:00-17:00, codziennie z wyjątkiem świąt i niedziel.
Dom Polonii w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 64

 

 


11. listopada 2008 r.

Obchody Święta Niepodległości

Senator Andrzej Person brał udział w obchodach Święta Niepodległości w swoim rodzinnym mieście Włocławku

Główna część obchodów rozpoczęła się o godzinie 10.00 pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego na pl. Wolności. W uroczystym apelu uczestniczyły kompanie honorowego: 6 toruńskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, poczty sztandarowe szkół, przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście.Po uroczystościach na placu Wolności, o godzinie 11.00 w Bazylice Katedralnej odprawiona została msza św. za Ojczyznę.